Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Abirateron Sandoz
abiraterone

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Abirate ron Sandoz 1000 mg kalvopäällysteinen table tti

abirateroniasetaatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Älä käytä tätä lääkettä, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos olet epävarma, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen ennen kuin otat tätä lääkettä.

Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Abirateron Sandoz -valmistetta:


Kerro lääkärille, jos sinulle on kerrottu, että sinulla on jokin sydän- ja verisuonisairaus, kuten sydämen rytmihäiriöitä (arytmiaa), tai saat lääkehoitoa tällaisiin sairauksiin.


Kerro lääkärille, jos ihosi tai silmiesi väri on muuttunut keltaiseksi, virtsasi on tummaa tai sinulla on voimakasta pahoinvointia tai oksentelua, koska nämä voivat olla maksan toimintahäiriöiden tunnusmerkkejä tai oireita. Harvinaisissa tapauksissa saattaa ilmaantua maksan toimintahäiriö (eli äkillinen maksan vajaatoiminta), joka voi johtaa kuolemaan.


Veren punasolumäärä ja seksuaalinen halukkuus saattavat vähentyä, ja lihasheikkoutta ja/tai lihaskipua saattaa esiintyä.


Abirateronia ei saa antaa yhdistelmähoitona Ra-223:n kanssa mahdollisesti lisääntyneen luunmurtumien tai kuoleman riskin vuoksi.


Jos aiot käyttää Ra-223:a abirateronin ja prednisonin/prednisolonin jälkeen, sinun on odotettava viisi päivää ennen Ra-223-hoidon aloittamista.


Jos et ole varma, koskeeko jokin edellä mainituista sinua, kysy asiasta lääkäriltä tai apteekkihenkilöstöltä ennen tämän lääkkeen ottamista.


Veriarvojen seuranta

Abirateroni saattaa vaikuttaa maksaan, eikä sinulla välttämättä esiinny mitään oireita. Lääkäri ottaa sinulta verikokeita säännöllisin väliajoin tämän lääkkeen käytön aikana seuratakseen hoidon vaikutusta maksaan.


Lapset ja nuoret

Tämä lääke ei ole tarkoitettu lapsille ja nuorille. Jos lapsi tai nuori nielee vahingossa abirateronia, mene heti sairaalaan, ota pakkausseloste mukaasi ja näytä sitä päivystyspoliklinikan lääkärille.


Muut lääkevalmisteet ja Abirate ron Sandoz

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen ottamista.


Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Tämä on tärkeää siksi, että abirateroni saattaa voimistaa monien lääkkeiden, mm. sydänlääkkeiden, rauhoittavien lääkkeiden, joidenkin diabeteslääkkeiden, rohdosvalmisteiden (esimerkiksi mäkikuisman) ja muiden lääkkeiden, tehoa. Lääkäri saattaa katsoa tarpeelliseksi muuttaa näiden muiden lääkkeiden annosta. Jotkut lääkkeet saattavat myös voimistaa tai heikentää abirateronin tehoa. Tästä saattaa aiheutua haittavaikutuksia, tai abirateronin vaikutus saattaa heikentyä riittämättömäksi.

Androgeenideprivaatiohoito saattaa lisätä sydämen rytmihäiriöiden riskiä. Kerro lääkärille, jos käytät lääkevalmisteita


Ajaminen ja kone ide nkäyttö

Tämä lääke ei todennäköisesti vaikuta ajokykyyn ja kykyyn käyttää työkaluja tai koneita.


Abirate ron Sandoz sisältää laktoosia ja natriumia

olevan ”natriumiton”.


 1. Mite n Abirate ron Sandoz -valmistetta otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Mite n paljon Abirate ron Sandoz -valmiste tta otetaan

  Suositeltu annos on 1000 mg (yksi tabletti) kerran vuorokaudessa.


  Tämän lääkkeen ottaminen

  • Ota tämä lääke suun kautta.

  • Älä ota Abirate ron Sandoz -valmiste tta ruoankanssa.

  • Ota Abirate ron Sandoz viimeistään tuntia ennen ruokailua tai aikaisintaan kaksi tuntia ruokailun jälkeen (ks. kohta 2 ”Abirateron Sandoz ruuan kanssa”).

  • Niele tabletti vedenkanssa. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

  • Abirateron Sandoz -valmistetta otetaan prednisoniksi tai prednisoloniksi kutsutun lääkkeen kanssa. Ota prednisonia tai prednisolonia juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt.

  • Sinun on otettava Abirateron Sandoz -valmisteen kanssa joka päivä prednisonia tai prednisolonia.

  • Ottamaasi prednisoni- tai prednisoloniannosta saattaa olla tarpeen muuttaa, jos sinulla on jokin äkillinen sairaus. Lääkäri kertoo sinulle, jos prednisoni- tai prednisoloniannosta on muutettava. Älä lopeta prednisonin tai prednisolonin ottamista, ellei lääkäri niin kehota.


  Lääkäri saattaa määrätä myös muita lääkkeitä Abirateron Sandoz- ja prednisoni- tai prednisolonihoidon aikana.

  Jos otat e nemmän Abirate ron Sandoz -valmiste tta kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Jos unohdat ottaa Abirate ron Sandoz -valmiste tta

  • Jos unohdat ottaa Abirateron Sandoz -valmistetta tai prednisonia tai prednisolonia, ota seuraavana päivänä tavanomainen annos.

  • Jos unohdat ottaa Abirateron Sandoz -valmistetta tai prednisonia tai prednisolonia useamman kuin yhden päivän aikana, käänny viipymättä lääkärin puoleen.


   Jos lopetat Abirate ron Sandoz -valmisteen oton

   Älä lopeta Abirateron Sandoz -valmisteen tai prednisonin tai prednisolonin käyttöä ellei lääkärisi niin määrää.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Lope ta Abirate ron Sandoz -valmisteen käyttö ja mene heti lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu jotakin seuraavista:

  • lihasheikkous, lihasnykäykset tai sydämen jyskytyksen tunne (sydämentykytys). Nämä saattavat olla viitteitä siitä, että veresi kaliumpitoisuus on liian pieni.


   Muita haittavaikutuksia ovat:

   Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä)

   Nesteen kertyminen jalkoihin tai jalkateriin, pieni veren kaliumpitoisuus, suurentuneet arvot maksan toimintakokeissa, korkea verenpaine, virtsatieinfektio, ripuli.

   Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

   Suuri veren rasvapitoisuus, rintakipu, sydämen epäsäännöllinen syke (eteisvärinä), sydämen vajaatoiminta, tiheä sydämen syke, vaikea-asteinen sepsikseksi kutsuttu infektio, luunmurtumat, ruoansulatushäiriöt, verta virtsassa, ihottuma.

   Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

   Lisämunuaisten toimintahäiriöt (liittyvät neste- ja suolatasapainon häiriöihin), sydämen rytmihäiriöt (arytmia), lihasheikkous ja/tai lihaskipu.

   Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta) Keuhkojen ärsytys (kutsutaan myös allergiseksi alveoliitiksi).

   Maksan toimintahäiriö (kutsutaan myös akuutiksi maksan vajaatoiminnaksi).

   Tunte mattomat (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

   Sydänkohtaus, muutokset sydänsähkökäyrässä (EKG:ssä) (QT-ajan pidentyminen) ja vaikeat allergiset reaktiot, joihin liittyy nielemis- tai hengitysvaikeuksia, kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turvotus tai kutiava ihottuma.


   Luukatoa voi esiintyä miehillä, jotka ovat saaneet hoitoa eturauhassyöpään.

   Abirateron Sandoz -valmisteen käyttö yhdessä prednisonin tai prednisolonin kanssa voi lisätä luukatoa.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

   Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 3. Abirate ron Sandoz -valmiste en säilyttämine n


  • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  • Älä käytä tätä lääkettä kotelossa, läpipainopakkauksessa ja purkin etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  • Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

  • Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Abirate ron Sandoz sisältää

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska


Valmistaja:

Remedica Ltd, Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, 3056, Limassol, Kypros tai

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova ulica 57, 1526, Ljubljana, Slovenia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 16-06-2021