Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Cardace
ramipril

HINNAT

2.5 mg tabletti 28

Tukkukauppa: 1,77 €
Jälleenmyynti: 2,83 €
Korvaus: 0,00 €

5 mg tabletti 28

Tukkukauppa: 1,91 €
Jälleenmyynti: 3,05 €
Korvaus: 0,00 €

2,5 mg tabletti 98

Tukkukauppa: 2,27 €
Jälleenmyynti: 3,62 €
Korvaus: 0,00 €

5 mg tabletti 98

Tukkukauppa: 2,40 €
Jälleenmyynti: 3,83 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg tabletti 98

Tukkukauppa: 3,81 €
Jälleenmyynti: 6,07 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


CARDACE 2,5 mg table tit CARDACE 5 mg table tit CARDACE 10 mg table tit


ramipriili


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Cardace on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Cardace-valmistetta

 3. Miten Cardace-valmistetta otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Cardace-valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Cardace on ja mihin sitä käyte tään


  Cardace sisältää lääkeainetta nimeltä ramipriili. Se kuuluu lääkeryhmään nimeltä ACE:n estäjät (angiotensiiniä konvertoivan entsyymin estäjät).


  Cardace vaikuttaa

  • vähentämällä elimistösi tuottamia aineita, jotka voivat nostaa verenpainettasi

  • rentouttamalla ja laajentamalla verisuoniasi

  • helpottamalla sydämesi pumppaustyötä eli verenkierron ylläpitäminen elimistössäsi helpottuu.


   Cardace-valmistetta voidaan käyttää

  • korkean verenpaineen (hypertension) hoitoon

  • pienentämään sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riskiä

  • pienentämään munuaisongelmien riskiä tai hidastamaan niiden pahenemista (riippumatta siitä onko sinulla diabetes vai ei)

  • sydämen hoitoon, kun se ei jaksa pumpata riittävästi verta elimistöösi (sydämen vajaatoiminta)

  • hoitona sydänkohtauksen (sydäninfarktin) jälkeen, kun siihen on liittynyt sydämen vajaatoiminta.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin otat Cardace -valmistetta Älä ota Cardace-valmistetta


Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA


 1. Cardace-valmisteen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 2. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Cardace sisältää

Vaikuttava aine on ramipriili.

2,5 mg: 1 tabletti sisältää 2,5 mg ramipriilia.

5 mg: 1 tabletti sisältää 5 mg ramipriilia.

10 mg: 1 tabletti sisältää 10 mg ramipriilia. Muut aineet ovat:

2,5 mg tabletit

Hypromelloosi

Esigelatinoitu maissitärkkelys Mikrokiteinen selluloosa Natriumstearyylifumaraatti Keltainen rautaoksidi (E172)

5 mg tabletit

Hypromelloosi

Esigelatinoitu maissitärkkelys Mikrokiteinen selluloosa Natriumstearyylifumaraatti Punainen rautaoksidi (E172)


10 mg tabletit

Hypromelloosi

Esigelatinoitu maissitärkkelys Mikrokiteinen selluloosa Natriumstearyylifumaraatti


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


2,5 mg tabletit

Kellertävä tai keltainen, jakouurteellinen, soikea tabletti, jonka mitat ovat 8 x 4 mm ja jossa on merkinnät 2,5 ja yhtiön logo sekä HMR ja 2,5. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


5 mg tabletit

Vaaleanpunainen, jakouurteellinen, soikea tabletti, jonka mitat ovat 8 x 4 mm ja jossa on merkinnät 5 ja yhtiön logo sekä HMP ja 5. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


10 mg tabletit

Valkoinen tai melkein valkoinen, jakouurteellinen, soikea tabletti, jonka mitat ovat 7 x 4,5 mm ja jossa on merkintä HMO/HMO. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


Cardace 2,5 mg tabletit toimitetaan 7, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 60, 90, 98, 99, 100, 300, 320, 500 tabletin PVC/Alu -läpipainopakkauksissa ja 500 tabletin ruskeassa lasipurkissa, jossa on korkki. Cardace 5 mg tabletit toimitetaan 10, 14, 15, 18, 20, 21, 28, 30, 45, 50, 56, 90, 98, 99, 100, 300, 320, 500 tabletin PVC/Alu -läpipainopakkauksissa ja 500 tabletin ruskeassa lasipurkissa, jossa on korkki. Cardace 10 mg tabletit toimitetaan 7, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 56, 90, 98, 99, 100, 300, 320,

500 tabletin PVC/Alu -läpipainopakkauksissa ja 28, 56, 500 tabletin ruskeassa lasipurkissa, jossa on korkki. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija Sanofi Oy Revontulenkuja 1

02100 Espoo


Valmistajat

image

Sanofi S.r.l., S.S. 17, Km 22, 67019 Scoppito (AQ), Italia Delpharm Dijon, 6 boulevard de l’Europe, 21800 Quétigny, Ranska

S.C. ZENTIVA S.A., B-dul Theodor Pallady nr. 50, Sector 3, Bucuresti, 032266 – Romania

Sanofi Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Höechst Brüningstraβe 50, D-65926 Frankfurt am Main, Saksa


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 23.6.2021