Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Oftan Dexa
dexamethasone

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle


Oftan Dexa 1 mg/g silmävoide

deksametasoni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Tässä pakkausseloste essa kerrotaan:

 1. Mitä Oftan Dexa -silmävoide on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oftan Dexa -silmävoidetta

 3. Miten Oftan Dexa -silmävoidetta käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Oftan Dexa -silmävoiteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Oftan Dexa -silmävoide on ja mihin sitä käyte tään


  Oftan Dexa -silmävoide sisältää deksametasonia. Se on kortisonin kaltainen lääke, joka lievittää tulehdusta ja allergiaoireita sekä vähentää kipua silmässä.

  Oftan Dexa -silmävoidetta käytetään muiden kuin bakteerien aiheuttamien silmätulehdusten (esimerkiksi allergioiden ja värikalvon tulehdusten) hoitoon. Sitä voidaan käyttää myös silmävammojen yhteydessä ja silmäleikkausten jälkeen.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, e nne n kuin käytät Oftan Dexa -silmävoide tta Älä käytä Oftan Dexa -silmävoide tta

  • jos olet allerginen deksametasonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

  • jos sinulla on silmätuberkuloosi

  • jos sinulla on virusten tai sienien aiheuttama silmätulehdus

  • jos silmissäsi on haavaumia

  • ilman bakteerilääkettä, jos sinulla on märkivä silmätulehdus


  Varoitukse t ja varotoime t

  Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Oftan Dexa -valmistetta. Älä käytä piilolinssejä, kun käytät Oftan Dexa -silmävoidetta.


  Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä. Pitkäaikainen (yli kaksi viikkoa) deksametasonin käyttö voi kohottaa silmänpainetta. Sarveiskalvovaurioiden paraneminen voi hidastua.

  Oftan Dexa -hoidon lisäksi märkivien silmätulehdusten hoitoon tulee käyttää bakteerilääkettä. Keskustele lääkärin kanssa, jos vartalolla ja kasvoilla esiintyy turvotusta ja pyöristymistä, sillä nämä ovat yleensä Cushingin oireyhtymän ensioireita. Lisämunuaistoiminta voi lamaantua, kun pitkäaikais- tai

  intensiivihoito Oftan Dexa -valmisteella lopetetaan. Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin lopetat hoidon. Nämä riskit koskevat etenkin lapsia ja potilaita, joita hoidetaan ritonaviiri- tai kobisistaattilääkkeillä.


  Muut lääkevalmiste et ja Oftan Dexa

  Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

  Muut samanaikaisesti käytetyt lääkkeet eivät merkittävästi vaikuta Oftan Dexa -hoidon tehoon. Kerro lääkärille, jos käytät ritonaviiria tai kobisistaattia, sillä se voi suurentaa veren deksametasonipitoisuutta.


  Raskaus ja ime tys

  Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Silmävoide saattaa sumentaa näköä hetkellisesti. Ajamista on vältettävä välittömästi voiteen annostelun jälkeen kunnes näkökyky on normalisoitunut.


 3. Mite n Oftan Dexa -silmävoide tta käyte tään


Lääke on tarkoitettu vain silmiin. Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Suositeltu annos on pieni määrä (noin 1 cm) voidetta alaluomitaskuun 1–3 kertaa vuorokaudessa.


Kun avaat voideputke n ensimmäistä kertaa

Voideputkessa on valkoinen muovinen sinettirengas, joka kiinnittää korkin voideputkeen. Sinetti pitää poistaa ennen ensimmäistä käyttöä. Avaa sinetti vetämällä korkin ympärillä, lähellä voideputken kaulaa olevasta valkoisesta, nauhamaisesta sinettirenkaan päästä. Kierrä sinetti kokonaan irti.


Ennen annoste lua:


Annoste lu:

image

 1. Avaa voideputki. Vältä koskettamasta voideputken kärjellä mihinkään.


 2. Vedä alaluomea alaspäin, aseta voidetuubin pää luomirakoon luomen suuntaisesti ja katso ylös.


  image

 3. Varo koskettamasta ripsiä tai silmää. Annostele voidetta noin 1 cm tuubista alaluomen ja silmän väliin.


 4. Sulje silmä ja räpyttele niin, että voide leviää tasaisesti silmään. Sulje voideputki.Jos käytät sekä silmätippoja että silmävoidetta, laita voide viimeisenä.


Jos käytät enemmän Oftan Dexa -silmävoide tta kuin sinun pitäisi

Yliannostus on epätodennäköistä, koska voidetta käytetään paikallisesti silmään.


Jos unohdat käyttää Oftan Dexa -silmävoide tta

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 1. Mahdolliset haittavaikutukse t


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Oftan Dexa -silmävoide on yleensä hyvin siedetty. Voiteen laiton yhteydessä voi esiintyä ohimenevää kirvelyä ja näön sumenemista.

  Pitkäaikaisessa käytössä silmänpaine voi nousta. Jos silmävoidetta käytetään useita kuukausia yhtäjaksoisesti, sarveiskalvoon voi tulla haavaumia tai samentumia.


  Esiintymistiheys tuntematon (k oska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

  Näön hämärtyminen.

  Hormonaaliset ongelmat: karvoituksen lisääntyminen (etenkin naisilla), lihasheikkous ja lihasten surkastuminen, violetit raskausarvet vartalolla, verenpaineen kohoaminen, kuukautisten epäsäännöllisyys tai poisjäänti, elimistön proteiini- ja kalsiumpitoisuuksien muutokset, kasvun hidastuminen lapsilla ja nuorilla, sekä vartalon ja kasvojen turvotus ja pyöristyminen (Cushingin oireyhtymä).


  Haittavaikutuksista ilmoittamine n

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan

  www-sivusto: www.fimea.fi tai

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA

  Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 2. Oftan Dexa -silmävoite en säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän EXP jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Säilytä jääkaapissa (2°C–8°C). Ei saa jäätyä. Avatun voideputken kelpoisuusaika on 28 päivää.

  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 3. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Oftan Dexa –silmävoide sisältää


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoko

Vaalea, pehmeä, läpikuultava voide.

Polyeteenillä päällystetty alumiinivoideputki, jossa on valkoinen polyeteeni (PE) korkki ja suutin. Pakkauskoko: 3,5 g.


Myyntiluvan haltija Santen Oy Niittyhaankatu 20

33720 Tampere


Valmistaja Santen Oy Kelloportinkatu 1

33100 Tampere


Tubilux Pharma S.p.A. Via Costarica, 20/22 00071 Pomezia (Rome) ITALIA


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu 31.12.2021 Muut tie donlähte et

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Fimean www.fimea.fi verkkosivuilla.