Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Oftan Obucain
oxybuprocaine

Pakkausseloste : Tie toa potilaalle


Oftan Obucain 4 mg/ml silmätipat, liuos

oksibuprokaiinihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämise n sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Oftan Obucain -silmätippoja. Pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa sarveiskalvovaurioita.


Muut lääkevalmiste et ja Oftan Obucain

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Oftan Obucain -silmätipat voivat heikentää sulfalääkkeiden vaikutusta.


Raskaus, ime tys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Oftan Obucain -silmätippojen käyttö ei vaikuta ajokykyyn eikä tarkkuutta vaativien tehtävien suorittamiseen.


Oftan Obucain sisältää bentsalkoniumkloridia

Tämä lääke sisältää bentsalkoniumkloridia noin 0,004 mg per tippa, joka vastaa 0,1 mg/ml.


Bentsalkoniumkloridi saattaa imeytyä pehmeisiin piilolinsseihin ja voi muuttaa niiden väriä. Poista piilolinssit ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä ja laita piilolinssit takaisin 15 minuutin kuluttua.


Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa silmä-ärsytystä erityisesti, jos sinulla on kuivat silmät tai sarveiskalvon sairauksia (silmän etuosan läpinäkyvä kerros). Jos silmääsi tulee poikkeavaa tunnetta, pistelyä tai kipua tämän lääkkeen käytön jälkeen, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.


 1. Mite n Oftan Obucain -silmätippoja käyte tään


  Lääke on tarkoitettu vain silmiin. Käytä Oftan Obucain -silmätippoja juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

  Suositeltu annos silmänpaineen mittausta varten on 1–2 tippaa.

  Vierasesineen poistoa varten yksi tippa tiputetaan tavallisesti puolen minuutin välein 3–4 kertaa.


  Käyttöohje

  Ennen tiputtamista:

  • pese kädet


   Tiputtamine n:

   image

   1. Avaa pullo. Älä kosketa pullon kärjellä mihinkään, ettei pullon sisältö likaannu.

   2. Tiputtaminen onnistuu parhaiten, kun potilas kallistaa päätä taaksepäin tai on selinmakuulla.


   3. Potilaan alaluomea vedetään alas ja potilas kohdistaa katseensa ylöspäin. Paina kevyesti pulloa ja puserra tippa alaluomitaskuun.

    image

   4. Välittömästi tiputtamisen jälkeen silmää pidetään suljettuna ja silmän sisänurkkaa painetaan etusormella minuutin ajan.

    Sulje pullo.


    Jos tiputat useata lääkettä samaan silmään, odota eri tippojen välillä vähintään 5 minuuttia.


    Jos käytät enemmän Oftan Obucain -silmätippoja kuin sinun pitäisi

    Yliannostus on epätodennäköistä, koska tippoja käytetään paikallisesti silmään.


 2. Mahdolliset haittavaikutukse t


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Oftan Obucain -silmätipat ovat yleensä hyvin siedettyjä. Silmien ohimenevää kirvelyä voi esiintyä. Toistuvassa käytössä ilmeneviä sarveiskalvovaurioita on raportoitu melko harvoin.

  Allergiset reaktiot, värikalvon tulehdus, sarveiskalvon turvotus, huimaus, vapina, verenpaineen lasku ja sydämen sykkeen hidastuminen ovat harvinaisia.


  Haittavaikutuks is ta ilmoittamine n

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


 3. Oftan Obucain -silmätippoje n säilyttämine n


  • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  • Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C).

  • Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen.

   Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  • Avattu pullo voidaan säilyttää alle 25 °C. Avatun pullon käyttöaika on 28 päivää.

  • Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa


Mitä Oftan Obucain -silmätipat sisältävät


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoko

Kirkas, väritön tai lievästi kellertävä liuos.

Läpinäkyvä muovinen pullo, valkoinen muovinen kierrekorkki. Pakkauskoko: 10 ml


Myyntiluvan haltija Santen Oy Niittyhaankatu 20

33720 Tampere


Valmistaja Santen Oy Kelloportinkatu 1

33100 Tampere


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi

11.10.2021