Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Calcichew D3 Forte mansikka-meloni

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle


Calcichew D3 Forte mansikka-meloni 500 mg/10 mikrog -purutable tti

kalsium / kolekalsiferoli (D3-vitamiini)


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Lapset

Calcichew D3 Forte -purutabletteja ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.

Muut lääkevalmiste et ja Calcichew D3 Forte

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


Jos käytät myös tetrasykliinejä (tietyn tyyppisiä antibiootteja), ota ne vähintään 2 tuntia ennen Calcichew D3 Forte -purutablettien ottamista tai 4-6 tuntia niiden ottamisen jälkeen. Kalsiumkarbonaatti saattaa vaikuttaa tetrasykliinivalmisteiden imeytymiseen, jos niitä käytetään samanaikaisesti.


Bisfosfonaatteja sisältävät lääkkeet (käytetään osteoporoosin hoitoon) pitää ottaa vähintään tuntia ennen Calcichew D3 Forte -purutablettien ottamista.


Kalsium voi heikentää levotyroksiinin (käytetään kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoon) vaikutusta. Siksi levotyroksiini pitää ottaa vähintään neljä tuntia ennen Calcichew D3 Forte -purutablettien ottamista tai neljä tuntia niiden ottamisen jälkeen.


Kinoloniantibioottien vaikutus voi heikentyä, jos niitä käytetään samanaikaisesti kalsiumin kanssa. Ota kinoloniantibiootit kaksi tuntia ennen Calcichew D3 Forte -purutablettien ottamista tai kuusi tuntia niiden ottamisen jälkeen.


Kalsiumsuolat saattavat heikentää raudan, sinkin ja strontiumranelaatin imeytymistä. Tämän vuoksi rauta -, sinkki- tai strontiumranelaattivalmisteet tulisi ottaa vähintään kaksi tuntia ennen Calcichew D3 Forte

-valmisteen ottamista tai kaksi tuntia sen jälkeen.


Orlistaatti (käytetään ylipainon hoitoon) saattaa häiritä rasvaliukoisten vitamiinien, kuten D3-vitamiinin, imeytymistä ja näin ollen heikentää niiden tehoa.


Muita lääkkeitä, jotka saattavat vaikuttaa Calcichew D3 Forte -purutabletteihin tai joihin Calcichew D3 Forte saattaa vaikuttaa, ovat


Jos käytät jotain yllä mainituista lääkkeistä, lääkäri antaa sinulle tarkempia ohjeita.


Calcichew D3 Forte ruuan ja juoman kanssa

Calcichew D3 Forte -purutabletit voidaan ottaa ruokailusta riippumatta.


Raskaus, ime tys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Jos olet raskaana, voit käyttää Calcichew D3 Forte -valmistetta, jos sinulla on kalsiumin ja D-vitamiinin puute. Raskauden aikana päivittäinen kalsiumin saanti ei saa ylittää 2500 mg:aa eikä D-vitamiinin saanti 4000 IU:ta, sillä yliannoksilla voi olla haitallisia vaikutuksia syntymättömään lapseen.


Calcichew D3 Forte -valmistetta voidaan käyttää imetyksen aikana. Kalsium ja D3-vitamiini kulkeutuvat rintamaitoon. Tämä pitää ottaa huomioon, kun lapselle annetaan D-vitamiinilisää.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Calcichew D3 Forte -valmisteen ei tiedetä vaikuttavan ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.


Calcichew D3 Forte sisältää sakkaroosia

Calcichew D3 Forte -purutabletti sisältää sakkaroosia (0,8 mg), joka voi olla haitallinen hampaille. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


Calcichew D3 Forte -valmiste en voidaan sanoa olevan ”natriumiton”

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 23 mg natriumia per purutabletti eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.


 1. Mite n Calcichew D3 Forte -valmiste tta käyte tään


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Annostus :

  Suositeltu annos on yksi tabletti kahdesti vuorokaudessa. Tabletit pureskellaan tai imeskellään.


  Käyttö lapsille

  Calcichew D3 Forte -valmistetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.


  Jos otat enemmän Calcichew D3 Forte -purutable tte ja kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Jos unohdat ottaa Calcichew D3 Forte -purutable tte ja

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukse t


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Yliherkkyysreaktioita on esiintynyt, ja niiden esiintymistiheys on tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin). Jos sinulle tulee kasvojen, kielen tai huulten turvotusta (angioedeema) tai kurkunpään turvotusta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.


  Melko harvinaiset haittavaikutukse t (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä sadasta)

  Vereen (hyperkalsemia) tai virtsaan (hyperkalsiuria) voi kertyä liian suuria määriä kalsiumia, jos käytetään suuria annoksia.


  Harvinaiset haittavaikutukse t (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä tuhannesta) Ummetus, ruoansulatuskanavan yläosan häiriöt, ilmavaivat, pahoinvointi, vatsakipu, ripuli.


  Hyvin harvinaiset haittavaikutukse t (voi esiintyä korkeintaan 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta) Kutina, ihottuma ja paukamat. Maito-emäsoireyhtymä (kutsutaan myös Burnettin oireyhtymäksi, ilmenee yleensä vain jos potilas on ottanut liian suuria määriä kalsiumia), jonka oireita ovat tiheä virtsaamistarve, päänsärky, ruokahaluttomuus, pahoinvointi tai oksentelu, epätavallinen väsymys tai heikkous sekä suurentunut veren kalsiumpitoisuus ja munuaisten vajaatoiminta.


  Haittavaikutuksista ilmoittamine n

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista

  myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

  www-sivusto: www.fimea.fi,

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA


 3. Calcichew D3 Forte -valmiste en säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä alle 30 C:ssa. Säilytä alkuperäispakkauksessa, herkkä valolle. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna, herkkä kosteudelle.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 4. Pakkausen sisältö ja muuta tie toa Mitä Calcichew D3 Forte sisältää

  Yksi purutabletti sisältää vaikuttavina aineina

  • 1250 mg kalsiumkarbonaattia (vastaa 500 mg:aa kalsiumia)

  • 10 mikrogrammaa (400 IU) kolekalsiferolia (D3-vitamiinia).


Muut aineet ovat ksylitoli (E967), povidoni, aromiaine (mansikka-vesimeloni), maissimaltodekstriini, glyserolitriasetaatti (E1518), rasvahappojen mono- ja diglyseridien mono- ja diasetyyliviinihappoesterit, magnesiumstearaatti, sukraloosi (E955), all-rac-alfa-tokoferoli, sakkaroosi, modifioitu maissitärkkelys, keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit, natriumaskorbaatti ja vedetön kolloidinen piidioksidi.


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoot

Calcichew D3 Forte -tabletit ovat valkoisia, pyöreitä purutabletteja (koko 14 mm), joissa voi olla pieniä pilkkuja.


Pakkauskoot:

Muovipurkki, jossa on HDPE-kierrekorkki: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 tai vain reseptillä 168 ja 180 tablettia Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija Orifarm Healthcare A/S Energivej 15

DK-5260 Odense S Tanska info@orifarm.com


Valmistaja

Takeda AS Drammensveien 852 NO-1383 Asker Norja

Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 01.09.2021


Muut tie donlähte et

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean (www.fimea.fi) kotisivuilta.