Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Almogran
almotriptan

HINNAT

12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 3

Tukkukauppa: 6,84 €
Jälleenmyynti: 10,91 €
Korvaus: 0,00 €

12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 6

Tukkukauppa: 13,68 €
Jälleenmyynti: 21,33 €
Korvaus: 0,00 €

12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 9

Tukkukauppa: 20,07 €
Jälleenmyynti: 30,81 €
Korvaus: 0,00 €

12.5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 12

Tukkukauppa: 26,90 €
Jälleenmyynti: 40,96 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Almogran 12,5 mg kalvopäällysteinen table tti

almotriptaani


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Migreenilääkkeiden liiallisen käytön on arveltu voivan aiheuttaa kroonista päivittäistä päänsärkyä.


Lapset ja nuoret

Alle 18-vuotiaiden ei pidä käyttää Almogran-valmistetta.


Iäkkäät potilaat (yli 65-vuotiaat)

Keskustele lääkärin kanssa ennen Almogranin käyttöä, jos olet yli 65-vuotias.


Muut lääkevalmisteet ja Almogran

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.


Kerro lääkärille

Kerro asiasta välittömästi lääkärille äläkä ota enää Almogran-tabletteja.


Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA


  1. Almogran-valmisteen säilyttämine n Ei laste n ulottuville eikä näkyville.

    Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


    Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


    Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


  2. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Almogran sisältää

Vaikuttava aine on almotriptaani. Yksi tabletti sisältää almotriptaani D,L-vetymalaattia määrän, joka vastaa 12,5 mg almotriptaania.


Muut aineet ovat:

Tabletin ydin: Mannitoli (E421), mikrokiteinen selluloosa, povidoni, natriumtärkkelysglykolaatti, natriumstearyylifumaraatti

Päällyste: Hypromelloosi, titaanidioksidi (E171), makrogoli 400, karnaubavaha

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Almogran on valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti, jossa on toisella puolella A-kaiverrus.


Almogran on pakattu läpipainopakkauksiin, joissa on 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14 tai 18 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Almirall, S.A., General Mitre 151, 08022 Barcelona, Espanja


Valmistaja

Industrias Farmacéuticas Almirall S.A. Ctra. de Martorell, 41–61 08740 Sant Andreu de la Barca - Barcelona, Espanja


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: Viatris Oy

Vaisalantie 2–8

02130 Espoo

Puh. 020-720 9555

Sähköposti: infofi@viatris.com


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 1.12.2021.