Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Vesix Special
furosemide

HINNAT

40 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 5,29 €
Jälleenmyynti: 8,44 €
Korvaus: 0,00 €

500 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 42,81 €
Jälleenmyynti: 64,61 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle


VESIX® SPECIAL 500 mg -table tti

furosemidi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Täs s ä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Vesix Special on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Vesix Special -tabletteja

 3. Miten Vesix Special -tabletteja käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Vesix Special -tablettien säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Vesix Special on ja mihin sitä käyte tään


  Vesix Special on diureetti eli nesteenpoistolääke. Valmisteen sisältämä furosemidi vähentää ylimääräistä nestettä elimistöstä lisäämällä suolan ja nesteen poistumista munuaisten kautta.


  Vesix Special on tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa, joissa tarvitaan voimakasta nesteenpoistolääkitystä, kuten äkillinen munuaisten vajaatoiminta tai uhkaava munuaisten vajaatoiminta esim. vaikean sydämen vajaatoiminnan yhteydessä tai pitkäaikaisen munuaisten vajaatoiminnan dialyysihoito. Hoito aloitetaan sairaalassa.

 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin käytät Vesix Special -table tteja Älä käytä Vesix Special -table tteja

  • jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle (furosemidi) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle, (lueteltu kohdassa 6).

  • jos virtsanerityksesi on pysähtynyt

  • jos sinulla on hyvin vaikea maksan vajaatoiminta, johon liittyy ajoittain tajuttomuutta (maksakooma)

  • jos sinulla on todettu elimistön neste- tai suolatasapainon häiriö (esim. kuivuminen tai natriumin tai kaliumin vajaus).


   Varoitukse t ja varotoime t

   • jos sairastat sydämen, munuaisten tai maksan vajaatoimintaa (lääkärisi suunnittelee elimistön neste- ja suolatasapainon seurannan hoidon aikana)

   • jos sairastat diabetesta (furosemidi saattaa heikentää sokeritasapainoa)

   • jos sairastat kihtiä (furosemidi saattaa suurentaa veren uraattipitoisuutta)

   • jos sairastat eturauhasen liikakasvua (äkillinen virtsanerityksen lisääntyminen saattaa aiheuttaa virtsaummen)

   • jos olet menossa leikkaukseen, joka suoritetaan nukutuksessa (yleisanestesiassa)

   • jos korvasi alkavat soida tai kuulosi heikkenee hoidon aikana.


    Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Vesix Special -tabletteja jos olet iäkäs, jos käytät jotakin muuta lääkitystä, joka voi alentaa verenpainetta, tai jos sinulla on jokin

    muu sairaus tai vaiva, johon liittyy verenpaineen alenemisen riski


    Muut lääkevalmisteet ja Vesix Special -table tit

    Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.


    Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät

   • muita verenpainetta alentavia lääkkeitä, etenkin ACE:n estäjiä tai angiotensiinireseptorin salpaajia, koska samanaikaisessa käytössä niiden vaikutus voi tehostua

   • tulehduskipulääkkeitä (esim. asetyylisalisyylihappo, ibuprofeeni, indometasiini), probenesidiä (kihtilääke) tai fenytoiinia (epilepsialääke), sillä ne saattavat heikentää Vesix-tablettien tehoa

   • litiumia, koska veren litiumpitoisuus voi suurentua Vesix-hoidon aikana

   • varfariinia (veren hyytymistä estävä lääke), koska sen teho saattaa heikentyä voimakkaan virsanerityksen aiheuttaman kuivumisen yhteydessä

   • kolestyramiinia tai kolestipolia (kolesterolilääkkeitä), jotka tulisi ottaa 4–6 tuntia Vesix- tabletin jälkeen, etteivät ne estäisi Vesix-tabletin imeytymistä

   • aminoglykosidiantibiootteja (esim. tuberkuloosin hoitoon tarkoitettu streptomysiini), kefalosporiineja tai karbamatsepiinia (epilepsialääke), koska yhteiskäytössä niiden haittavaikutukset saattavat lisääntyä

   • teofylliiniä (astmalääke)

   • glukokortikoide ja (steroideja), lakritsin sisältämää glykyrritsiiniä tai amfoterisiini-B:tä (sienilääke), koska ne saattavat lisätä furosemidihoitoon liittyvää kalium-vajeen riskiä.

   Furosemidihoito saattaa aiheuttaa kaliumin vajausta, joka voi muuttaa muiden lääkkeiden vaikutuksia tai altistaa haittavaikuksille (esim. sydänlääkkeet digitalis ja sotaloli).

   Furosemidihoito voi häiritä joitakin liuskakokein tehtyjä virtsan glukoosimäärityksiä.


   Vesix Special -table tit ruuan ja juoman kanssa

   Ruoka heikentää lääkkeen imeytymistä, joten tabletteja ei suositella otettavaksi aterian yhteydessä. Tupakointi voi heikentää furosemidihoidon tehoa.

   Raskaus ja ime tys

   Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.

   Valmistetta tulisi käyttää raskauden aikana ainoastaan ehdottoman välttämättömissä tilanteissa ja tällöinkin vain lyhytaikaisesti.

   Valmistetta ei suositella käytettäväksi imetyksen aikana.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Hoidon alussa valmiste saattaa alentaa verenpainetta niin, että se aiheuttaa huimausta ja pyörrytystä. Jos sinulla on näitä oireita, vältä auton ajamista ja koneiden käyttöä. Oireet häviävät yleensä hoidon jatkuessa.


 3. Mite n Vesix Special -table tteja käyte tään


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Suositeltu annos aikuisille on ½–4 tablettia (250–2000 mg) päivässä. Tabletit otetaan riittävän nestemäärän kanssa, mieluiten tyhjään mahaan.


  Jos otat e nemmän Vesix Special -table tteja kuin sinun pitäisi

  Ota aina välittömästi yhteyttä lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977), jos olet ottanut tai joku muu on ottanut yliannostuksen Vesix Special- tabletteja.


  Jos unohdat ottaa Vesix Special -table tit

  Ota seuraava annos sen normaalina ottoajankohtana. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


  Jos lopetat Vesix Special -table ttien käytön

  Hoitoa ei tule keskeyttää yhtäkkisesti, koska hoidettava sairaus saattaa äkillisesti pahentua. Hoitoa ei pidä lopettaa ilman lääkärin määräystä.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Pitkäaikainen furosemidihoito suurilla annoksilla voi aiheuttaa liiallista nesteen erittymistä ja nestetasapainon häiriöitä. Lääke voi aiheuttaa kaliumin vajausta, jonka oireita ovat mm. lihasheikkous, oksentelu ja ummetus. Lääke voi myös pahentaa kihtikohtauksia. Sokeritauti voi harvinaisissa tapauksissa vaikeutua. Pahoinvointia, oksentelua, ripulia tai allergisia reaktioita (esim. ihoreaktioita) saattaa joskus esiintyä.


  Lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriisi tai lähimpään päivystyspoliklinikkaan, jos sinulla on seuraavia oireita: voimakas huimaus, pyörtyminen, lihaskrampit, sydämen rytmin epätasaisuus tai voimakkaat mahakivut.


  Ota yhteyttä lääkäriisi, jos sinulla on seuraavia oireita: suun kuivuminen, jatkuva jano, virtsan määrän epänormaali väheneminen, voimattomuus, näköhäiriöt, tunnottomuus, korvien soiminen, kuulon heikkeneminen, nivelkivut, ihottumat, tai jos saat mustelmia aiempaa herkemmin.

  Tavallisimmat mahdolliset haittavaikutukset yleisyyden mukaan: Hyvin yleisiä (esiintyy yli yhdellä kymmenesosalla potilaista):

  veren kalium- ja magnesiumniukkuus, palautuva veren virtsahapon runsaus.


  Yleisiä (esiintyy yli yhdellä sadasosalla potilaista):

  veren magnesiumrunsaus, LDL-kolesteroli- ja triglyseridipitoisuuksien suureneminen, kuulon heikkeneminen, maksakirroosiin liittyvä aivosairaus, ihottuma, kutina, valoyliherkkyys.


  Melko harvinaisia (esiintyy alle yhdellä sadasosalla potilaista):

  verihiutaleiden niukkuus, kaliumvajeen yhteydessä korkea verensokeri ja heikentynyt sokerin sietokyky, sisäkorvahaitat (korvan soiminen, kiertohuimaus), kuulon menetys (joskus korjautumaton), kuivumisen aiheuttama pystyasennossa ilmenevä matala verenpaine ja pyörtyminen, pahoinvointi, oksentelu, ripuli (suuria annoksia käytettäessä ja virtsamyrkytyksen yhteydessä), akuutti virtsaumpi iäkkäillä potilailla, joilla on eturauhasen liikakasvua.


  Yleisyys tuntematon:

  akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi (lääkkeen aiheuttama äkillinen, kuumeinen ihottuma), huimaus, pyörtyminen ja tajunnan menetys (oireisen hypotension vuoksi).


  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.


 5. Vesix Special -table ttien säilyttämine n


  Säilytä tabletit huoneenlämmössä (15–25 C), valolta suojassa. Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Vesix Special -table tit sisältää

  • Vaikuttava aine on furosemidi (500 mg)

  • Muut aineet ovat vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, povidoni, talkki, mikrokiteinen selluloosa, perunatärkkelys.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen tabletti, jossa ristikkäisjakouurre ja koodi AB23. 100 tablettia

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija Orifarm Healthcare A/S Energivej 15

DK-5260 Odense S Tanska info@orifarm.com


Valmistaja

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o. Ul. Księstwa Łowickiego 12

99-420 Łyszkowice Puola


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 01.09.2021