Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Fentanyl
fentanyl

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Fentanyl 50 mikrog/ml injektioneste, liuos fentanyyli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Muut lääkevalmisteet ja Fentanyl sekä alkoholi

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

On erityisen tärkeää kertoa lääkärille, jos käytät jotain seuraavassa luetelluista lääkkeistä:


Kerro sinua hoitavalle terveydenhuollon ammattilaiselle, jos käytät tiettyjä masennuslääkkeitä, joita kutsutaan serotoniinin takaisinoton estäjiksi (SSRI-lääkkeiksi), serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjiksi (SNRI-lääkkeiksi) tai monoamiinioksidaasin estäjiksi (MAO:n estäjiksi).

Lääkehoitoa määräävän lääkärin on oltava tietoinen, jos käytät näitä lääkkeitä, koska niiden käyttö yhdessä Fentanylin kanssa saattaa suurentaa mahdollisesti hengenvaarallisen serotoniinioireyhtymän riskiä. Tämän oireyhtymän oireita voivat olla esimerkiksi levottomuus, aistiharhat, kooma, nopea sydämen syketiheys, verenpaineen muutokset, kuume, refleksien kiihtyneisyys, liikkeiden koordinaatiohäiriöt, jäykkyys, pahoinvointi, oksentelu ja ripuli.


Kerro lääkärille, jos olet joskus väärinkäyttänyt opioideja, alkoholia, reseptilääkkeitä tai huumeita tai sinulla on ollut näihin liittyvää riippuvuutta.


Kerro lääkärille, jos olet raskaana, saatat tulla raskaaksi tai imetät (lisätietoja on kohdassa Raskaus).


Valmisteen toistuva käyttö voi johtaa lääkkeen tehon heikkenemiseen (lääkkeeseen tottumiseen) tai riippuvuuden kehittymiseen lääkkeelle.


Kerro lääkärille tai apteekin henkilökunnalle, jos tunnet kipua herkemmin huolimatta siitä, että käytät yhä suurempia annoksia (hyperalgesia). Lääkärisi päättää, onko annostasi syytä muuttaa vai kannattaako sinun lopettaa tämän lääkkeen käyttö.


Hoidon lopettamisen yhteydessä voi ilmaantua vieroitusoireita. Jos sinulla esiintyy tällaista, kerro siitä lääkärille tai sairaanhoitajalle (ks. myös kohta 4 Mahdolliset haittavaikutukset).


Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Jos naiset saavat tätä lääkettä raskaana ollessaan, vastasyntyneillä on olemassa vastasyntyneiden vieroitusoireyhtymän riski.

Fentanylin käytön turvallisuudesta raskauden aikana ei ole toistaiseksi riittävästi tietoa. Lääkärisi päättää voidaanko sinulle antaa Fentanyl-hoitoa raskauden aikana.


Fentanylin antoa ei suositella synnytyksen (tai keisarileikkauksen) aikana, koska lääke läpäisee istukan ja sikiön hengityskeskus on erityisen altis opioidien vaikutukselle.


Fentanyyli erittyy äidinmaitoon. Tämän vuoksi imettämistä ei suositella 24 tuntiin lääkkeen antamisesta. Älä käytä 24 tunnin kuluessa Fentanyl-valmisteen annon jälkeen pumpattua rintamaitoa. Keskustele lääkärisi kanssa imettämisestä Fentanyl-hoidon aikana.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Älä aja tai käytä mitään työvälineitä tai koneita, koska Fentanyl-valmiste saattaa vaikuttaa haitallisesti ajokykyyn ja tarkkuutta vaativiin toimiin. Autolla ajo ja koneiden käyttö on sallittua vasta, kun lääkkeen antamisesta on kulunut riittävästi aikaa (vähintään 24 tuntia).


 1. Miten Fentanyliä käytetään


  Annostus on yksilöllinen ja määräytyy potilaan iän, painon, fyysisen kunnon, terveydentilan, muiden lääkkeiden käytön sekä kirurgisen toimenpiteen ja anestesian laadun perusteella. Fentanyl annetaan laskimoon.


  Jos käytät enemmän Fentanyliä kuin sinun pitäisi


  Käänny välittömästi lääkärin tai hoitajan puoleen, jos arvelet saaneesi liian suuren annoksen Fentanyliä.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Fentanylin mahdolliset haittavaikutukset ilmenevät pääasiassa fentanyylin käytön yhteydessä ja välittömästi sen jälkeen. Tämän vuoksi hoitohenkilökunta seuraa vointiasi myös toimenpiteen jälkeen.


  Kliinisissä lääketutkimuksissa yleisimmin raportoituja haittavaikutuksia (esiintyvyys ≥ 5 %) olivat pahoinvointi, oksentelu, lihasjäykkyys, verenpaineen lasku, verenpaineen nousu, sydämen harvalyöntisyys ja sedaatio.


  Fentanylin käyttäminen samanaikaisesti tiettyjen masennuslääkkeiden kanssa saattaa suurentaa serotoniinioireyhtymän riskiä (ks. kohta 2).

  Fentanylin käytön yhteydessä on ilmoitettu myös seuraavia haittavaikutuksia: Yleiset haittavaikutukset (1–10:llä käyttäjällä 100:sta)

  • liikehäiriö

  • heitehuimaus

  • näköhäiriö

  • nopea tai epäsäännöllinen sydämensyke

  • laskimokipu

  • hengityskatkos, hengitysteiden tai kurkunpään kouristus

  • allerginen ihottuma

  • leikkauksenjälkeinen sekavuus, nukutuksen aiheuttama neurologinen komplikaatio.

   Melko harvinaiset haittavaikutukset (1–10:llä käyttäjällä 1 000:sta)

  • hyvänolontunne

  • päänsärky

  • laskimotulehdus

  • verenpaineen vaihtelu

  • kiihtynyt hengitys (hyperventilaatio)

  • hikka

  • vilunväristykset

  • alilämpöisyys

  • nukutuksen aiheuttama hengitysteiden komplikaatio

  • leikkauksenjälkeinen levottomuus

  • toimenpiteen aiheuttama komplikaatio.


   Esiintyvyys tuntematon (saatavilla oleva tieto ei riitä arviointiin)

  • yliherkkyys, jonka oireita voivat olla nokkosihottuma, kutina, hengenahdistus tai kasvojen turpoaminen. Jos sinulla ilmaantuu tällaisia oireita, ilmoita niistä heti lääkärillesi.

  • kouristukset

  • tajunnanmenetys

  • lihasnykäykset

  • sydänpysähdys

  • hengityspysähdys

  • kutina.

  • sekavuustila (eli delirium, jonka oireita voivat olla seuraavien yhdistelmä: kiihtyneisyys, levottomuus, ajan ja paikan tajun hämärtyminen, sekavuus, pelot, epätodellisten asioiden näkeminen tai kuuleminen, unihäiriöt, painajaiset)

  • vieroitusoireyhtymän oireet (voivat ilmetä seuraavina haittavaikutuksina: pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ahdistuneisuus, vilunväristykset, vapina ja hikoilu).


   Fentanyylin ja neuroleptin yhteiskäytössä on raportoitu seuraavia haittavaikutuksia: vilunväreet ja hytinä, rauhattomuus, leikkauksen jälkeiset aistiharhat ja ekstrapyramidaaliset oireet.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

   wwwsivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskus Fimea

   Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 3. Fentanylin säilyttäminen

  Pidä ampulli ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen

  käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Älä käytä Fentanyl-valmistetta, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.

  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Fentanyl sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Fentanyl injektioneste, liuos on kirkas, väritön neste.


Fentanyl 50 mikrog/ml injektioneste, liuoksesta on saatavilla pakkauskoot 5 x 2 ml ja 5 x 10 ml lasiampullit.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Piramal Critical Care B.V. Rouboslaan 32, 2252 TR Voorschoten

Alankomaat


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 23.10.2020


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:


1. Annostus ja antotapa


Annostus on yksilöllinen ja määräytyy potilaan iän, painon, fyysisen kunnon, terveydentilan, muiden lääkkeiden käytön sekä kirurgisen toimenpiteen ja anestesian laadun perusteella.


Bradykardian välttämiseksi suositellaan pientä antikolinergiannosta laskimoon välittömästi ennen induktiota.


Käyttö analgeettina yleisanestesiassa:


Pieni annos: 2–3 mikrog/kg yhdessä induktioaineen ja lihasrelaksantin kanssa saa tavallisesti aikaan riittävän analgesian ja vähentää esimerkiksi intubaation ja lyhytkestoisen (alle 30 min) kirurgian aiheuttamia hemodynaamisia muutoksia. Pidempikestoisen kirurgisen toimenpiteen aikana

30−45 minuutin välein annettu Fentanyl annostuksella 1–2 mikrog/kg ilokaasun tai happi- anesteettiseoksen sekä lihasrelaksantin kanssa on tavallisesti riittävä annos pitämään leikkauksen aiheuttamat hemodynaamiset muutokset vähäisinä.


Keskisuuri annos: Keskisuurissa kirurgisissa toimenpiteissä tarvitaan yleensä suurempia fentanyyliannoksia. Analgesian aikaansaamiseksi ja leikkausstressin vähentämiseksi 2–5 mikrog/kg 30–45 minuutin välein on tavallisesti riittävä annos, jos anestesian ylläpitoon käytetään ainoastaan ilokaasua ja lihasrelaksanttia. Koska Fentanylin kipua lievittävän ja hengitystä lamaavan vaikutuksen kesto on riippuvainen annoksen suuruudesta, keskisuuria annoksia käytettäessä potilaan huolellinen

tarkkailu ja tarvittaessa hengityksen avustaminen ovat tarpeen leikkauksen jälkeen. Viivästyneen hengityslaman mahdollisuus on huomioitava.


Suuri annos: Anestesian induktioon voidaan käyttää 20–50 mikrog/kg suurissa, pitkäkestoisissa kirurgisissa toimenpiteissä (esim. sydänkirurgia), jolloin stressivaste olisi haitallinen potilaan hyvinvoinnin kannalta. Riittävän analgesian ja mahdollisimman vähäisten hemodynaamisten muutosten kannalta jatkoannokset ovat 5–20 mikrog/kg/h. Annoksen suuruus riippuu kirurgian vaikeusasteesta ja fentanyylin kanssa mahdollisesti käytetyistä muista anesteeteista. Näin suuria annoksia käytettäessä on tuettava potilaan hengitystä ja häntä on tarkkailtava tehohoitoyksikössä useita tunteja leikkauksen jälkeen.


Iäkkäät potilaat:


Fentanylin annostusta on vähennettävä iäkkäille (yli 65-vuotiaille) ja huonokuntoisille potilaille. Jatkoannosten määrittämisessä tulee ottaa huomioon aloitusannoksen vaikutus.


Lapset:


Induktioon ja ylläpitoon 2–12-vuotiaille lapsille suositellaan annosta 2–3 mikrog/kg. Jatkoannokset 1−2 mikrog/kg 30–45 minuutin välein.


Fentanyl annetaan laskimoon (iv). Injisoitavaa liuosta ei saa sekoittaa muihin lääkevalmisteisiin. Fentanyl 50 mikrog/ml -injektioneste voidaan sekoittaa natriumkloridi- tai glukoosi-infuusionesteisiin. Tällaiset liuokset ovat yhteensopivia muovisten infuusiolaitteiden kanssa. Liuokset on käytettävä välittömästi.


Käytä suojakäsineitä ampullia avatessasi.

image


Pidä ampullia peukalon ja etusormen välissä niin, että ampullin kärki jää vapaaksi.


image


Tartu toisella kädellä kiinni ampullin kärjestä niin, että ampullin kaula on etusormea vasten ja peukalo värillisessä pisteessä ja värillisten renkaiden/värillisen renkaan päällä.


image


Pidä peukalo pisteen päällä ja katkaise ampullin kaula terävällä liikkeellä. Pidä samalla toisella kädellä tiukasti kiinni ampullin alaosasta.


image


Jos valmistetta pääsee vahingossa iholle, alue on huuhdeltava vedellä. Vältä saippuan, alkoholin tai muiden ihoa kemiallisesti tai fysikaalisesti mahdollisesti vaurioittavien puhdistusaineiden käyttöä.


 1. Yliannostus


  Oireet: Fentanyylin yliannos ilmenee lääkkeen farmakologisten vaikutusten voimistumisena.Vaikeusasteeltaan harventuneesta hengitystiheydestä (bradypnea) aina hengityksen pysähtymiseen (apnea) saakka vaihtelevaa hengityslamaa saattaa esiintyä.


  Hoito: Jos potilaalla on hengityslama tai hengityspysähdys, hänelle annetaan happea ja hänen hengitystään avustetaan. Jotakin spesifistä opioidiantagonistia, kuten naloksonia, käytetään tarpeen mukaan kontrolloimaan hengityslamaa, mikä ei kuitenkaan sulje pois muita välittömämpiä hoitotoimenpiteitä. Hengityslama saattaa kestää kauemmin kuin vasta-aineen vaikutus, joten lisäannos antagonistia saattaa olla tarpeen.


  Jos hengityslamaan liittyy lihasjäykkyyttä, hengityksen avustaminen voi vaatia lihasrelaksantin antamista suonensisäisesti. Tällöin potilaan hengitystä on avustettava, kunnes potilaan oma hengitys on riittävää.


  Potilasta on tarkkailtava huolellisesti ja huolehdittava riittävästä nesteen saamisesta ja ruumiinlämmön ylläpidosta. Jos potilaan verenpaine on matala ja tila pitkittyy, pienentyneen veritilavuuden mahdollisuus on otettava huomioon. Todettu hypovolemia on korjattava asianmukaisella suonensisäisellä nestehoidolla.


 2. Säilyttäminen


Pidä ampulli ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä Fentanyl-valmistetta, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä. Käyttämätön lääke on hävitettävä asianmukaisesti.