Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Edicis
technetium (99mTc) ethylenedicysteine1

Pakkausseloste: TIETOA POTILAALLE

Edicis 2 mg –valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten etyleenidikysteiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lapset ja nuoret

Keskustele isotooppilääkärin kanssa, jos olet alle 18-vuotias.


Muut lääkevalmisteet ja Edicis

Kerro isotooppilääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä, sillä ne voivat vaikuttaa kuvien tulkintaan. Esimerkiksi:


Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista, kysy isotooppilääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Kerro isotooppilääkärille ennen Edicis-valmisteen antoa, jos saatat olla raskaana tai jos kuukautisesi ovat jääneet tulematta tai jos imetät.

Jos olet epävarma, on tärkeää, että keskustelet toimenpidettä valvovan isotooppilääkärin kanssa asiasta.


Raskaus

Isotooppilääkäri antaa sinulle tätä valmistetta raskauden aikana vain, jos siitä saatavat mahdolliset hyödyt ovat suurempia kuin mahdolliset riskit.


Imetys

image

Maito voidaan lypsää ennen injektion antoa ja säilyttää myöhempää käyttöä varten. Imetys on

keskeytettävä 24 tunnin ajaksi ja tänä aikana lypsetty maito on hävitettävä. Kysy isotooppilääkäriltä, milloin voit jatkaa imetystä.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Edicis ei todennäköisesti vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.


Edicis sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia/injektiopullo, eli se on käytännöllisesti katsoen natriumiton.

Edicis sisältää alle 1 mmol (39 mg) kaliumia/injektiopullo, eli se on käytännöllisesti katsoen kaliumiton.


 1. Miten Edicis-valmistetta käytetään


  Radiofarmaseuttisten lääkkeiden käytöstä, käsittelystä ja hävityksestä on säädetty tiukkoja lakeja. Edicis-valmistetta saa käyttää ainoastaan sitä varten tarkoitetuissa erityistiloissa. Ainoastaan henkilöt, joilla on koulutus ja pätevyys valmisteen turvalliseen käyttöön, saavat käsitellä ja antaa sitä potilaille. Nämä henkilöt varmistavat, että valmistetta käytetään turvallisesti, ja he kertovat sinulle toimenpiteestä.


  Toimenpidettä valvova isotooppilääkäri päättää, kuinka paljon Edicis-valmistetta käytetään sinun tapauksessasi. Määräksi valitaan pienin määrä, jolla voidaan saada halutut tiedot.

  Aikuisille yleisesti suositeltava annos on 90–120 MBq (megabecquereliä, joka on radioaktiivisuuden yksikkö).

  Edicis-valmisteen anto ja toimenpiteen suoritus

  Edicis annetaan injektiona käsivarren laskimoon. Yksi injektio riittää toimenpiteen suoritukseen. Virtsanerityksen lisäämiseksi sinulle voidaan antaa myös furosemidi-nimistä lääkettä.


  Toimenpiteen kesto

  Tutkimuksen kesto riippuu suoritettavan toimenpiteen tyypistä ja on yleensä noin 30 minuuttia. Isotooppilääkäri kertoo sinulle, kuinka kauan toimenpide kestää.


  Edicis-valmisteen annon jälkeen sinun on

  • vältettävä lähikontaktia pieniin lapsiin ja raskaana oleviin naisiin 24 tunnin ajan injektion jälkeen.

  • tyhjennettävä virtsarakko usein, jotta valmiste poistuu elimistöstäsi nopeammin.


  Isotooppilääkäri kertoo sinulle, jos sinun tulee noudattaa erityisiä varotoimia tämän lääkkeen annon jälkeen. Jos sinulla on kysyttävää, keskustele isotooppilääkärin kanssa.


  Jos sinulle on annettu enemmän Edicis-valmistetta kuin pitäisi

  Koska sinulle annetaan vain yksi Edicis-annos isotooppilääkärin tarkan valvonnan alaisena, yliannostus on epätodennäköistä. Jos kuitenkin saat liian suuren annoksen, sinua pyydetään juomaan paljon vettä ja virtsaamaan usein.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny toimenpidettä valvovan isotooppilääkärin puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Haittavaikutuksia ei ole raportoitu.

  Tämä radiofarmaseuttinen lääke tuottaa pieniä määriä ionisoivaa säteilyä, johon liittyy erittäin pieni syövän ja perinnöllisten poikkeavuuksien riski.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä isotooppilääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan seuraavalle taholle:


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  FI-00034 Fimea


  Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 3. Edicis-valmisteen säilyttäminen


  Sinun ei tarvitse säilyttää tätä lääkettä. Lääkkeen säilytys tapahtuu erityistiloissa isotooppilääkärin vastuulla. Radiofarmaseuttiset lääkkeet on säilytettävä radioaktiivisia materiaaleja koskevien kansallisten määräysten mukaisesti.


  Nämä tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille.

  Älä käytä Edicis-valmistetta etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt.viim./EXP).


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Edicis sisältää

Vaikuttava aine on etyleenidikysteiini.

Yksi Edicis-injektiopullo sisältää 2 mg etyleenidikysteiiniä.


Muut aineet ovat: Edicis:


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Sinun ei tarvitse hankkia tai käsitellä tätä lääkettä. Alla oleva on annettu vain tiedoksi.


Pakkauskoko:

Valmistesarjan sisältö: 4 Edicis-injektiopulloa, 4 pelkistysainepulloa ja 4 puskuriliuospulloa.


Myyntiluvan haltija


CIS bio international RN 306 – SACLAY B.P.32

F-91192 GIF-SUR-YVETTE CEDEX


Valmistaja:


INSTITUTE OF ISOTOPES Co., Ltd

Konkoly Thege Miklós út 29-33. , H-1121 Budapest


Tämä lääkevalmiste on hyväksytty seuraavissa Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa nimellä Edicis:

Belgia, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, Luxemburg, Norja, Alankomaat, Portugali, Espanja, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta.


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.02.2019.

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Fimea kotisivuilta.


<--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Edicis-valmisteen valmisteyhteenveto löytyy kokonaisuudessaan erillisenä asiakirjana tuotteen pakkauksesta, ja sen tarkoitus on antaa hoitoalan ammattilaisille tieteellistä ja käytännön tietoa tämän radiofarmaseuttisen lääkkeen käytöstä ja annosta potilaille.


Katso lisätietoja valmisteyhteenvedosta.