Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Xylocain
lidocaine

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Xylocain® 2 % geeli

Lidokaiinihydrokloridi


Lue tämä pakkaus s e los te huole llis e s ti e nne n kuin aloitat lääkke e n käyttämis e n, s illä s e s is ältää s inulle tärke itä tie toja.


Täs s ä pakkaus s e los te e s s a ke rrotaan:

 1. Mitä Xylocain geeli on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Xylocain geeliä

 3. Miten Xylocain geeliä käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Xylocain geelin säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Xylocain geeli on ja mihin sitä käytetään

  Xylocain on paikallispuudute.


  Xylocain-geeliä käytetään aikaansaamaan tilapäinen puutuminen tai kivunlievitys käyttöalueella lääkärin tutkimuksen/toimenpiteen ajaksi, esim.

  • Kystoskopia, katetrointi, sondeeraus ja muut uretran sisäiset toimenpiteet miehillä ja naisilla. Kivuliaiden kystiittien ja uretriittien paikallishoito.

  • Nenän ja nielun endoskooppiset toimenpiteet, kuten gastroskopia ja bronkoskopia.

  • Proktoskopia ja rektoskopia

  • Intubaatio

  • Ympärileikkauksen jälkeinen kivunlievitys lapsilla.


   Xylocain geeli voidaan käyttää aikuisille ja kaiken ikäisille lapsille.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Xylocain geeliä


  Älä käytä Xylocain geeliä

  • jos olet allerginen lidokaiinihydrokloridille tai Xylocain geelin jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

  • jos olet allerginen muille samantyyppisille paikallispuudutteille.


   Varoitukset ja varotoimet

   Ennen toimenpiteen aloittamista kerro lääkärille

  • jos sinulla on sydän-, maksa- tai munuaissairaus.

  • säännöllisestä lääkityksestäsi.

  Muut lääkevalmisteet ja Xylocain geeliä

  Kerro lääkärille, muista samanaikaisesti tai äskettäin käyttämistäsi lääkkeistä, myös niistä, joita lääkäri ei ole määrännyt.


  Xylocain-geeli samanaikaisesti käytettynä tiettyjen rytmihäiriölääkkeiden kanssa saattaa aiheuttaa haitallisia yhteisvaikutuksia.


  Raskaus ja imetys

  Kerro lääkärillesi, jos olet raskaana tai imetät.


  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Xylocain geeli ei vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.


 3. Miten Xylocain geeliä käytetään


  Annostusohjeet

  Lääkäri määrää annoksen yksilöllisesti.


  Jos Xylocain geeliä on käytetty enemmän kuin pitäisi

  Vakavat haittavaikutukset johtuvat yliannostuksesta ja ovat erittäin harvinaisia ja vaativat erikoishoitoa. Hoitava lääkäri on koulutettu ja varustettu tällaisia tilanteita varten.


  Ensimmäiset oireet Xylocain geeli -yliannostuksessa ovat tavallisesti huulten ja suun ympäryksen tunnottomuus, sekavuus, näköhäiriöt. Ota välittömästi yhteys lääkäriin.


  Jos Xylocainin geelin anto lopetetaan välittömästi ensimmäisten oireiden ilmaannuttua, vakavien haittavaikutusten riski pienenee oleellisesti.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset

  Kuten kaikki lääkkeet, voi Xylocain geelikin aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

  Allergisia reaktioita, vakavammillaan anafylaktinen sokki on yhdistetty paikallispuudutteisiin. Kerro hoitavalle lääkärille mahdollisimman pian, jos et voi hyvin Xylocain geelin käytön aikana.

  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. Yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  FI-00034 Fimea


 5. Xylocain geelin säilyttäminen

  Säilytä alle 25 oC, ei saa jäätyä.


  Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


Mitä Xylocain geeli sisältää

Vaikuttava aine on lidokaiinihydrokloridi. 1 gramma geeliä sisältää lidokaiinihydrokloridimonohydraattia vastaten 20 mg lidokaiinihydrokloridia.

Muut aineet ovat hypromelloosi, natriumhydroksidi, suolahappo, injektionesteisiin käytettävä vesi.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Kirkas tai melkein kirkas, lähes väritön geeli.

Steriili, yksittäispakattu, polypropeenista valmistettu muoviruisku., 10 x 10 g.


Myyntiluvan haltija: Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanti.

Tel: +358 974 790 156


Valmistaja: AstraZeneca AB, Södertälje, Ruotsi.

Vaihtoehtoinen valmistaja: Recipharm Karlskoga AB, Karlskoga, Ruotsi.


Tämä pakkausseloste laadittu 31.10.2017.