Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Permethrin Morningside
permethrin

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Perme thrin Morningside 50 mg/g emulsiovoide

permetriini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.


Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Permethrin Morningside

-emulsiovoidetta:

Vain ulkoisesti. Vältä emulsiovoiteen pääsyä kosketuksiin silmien kanssa. Jos näin kuitenkin käy, huuhtele silmät runsaalla vedellä.

Terveydenhoidon ammattilaisten, jotka usein hoitavat muita Permethrin Morningside -valmisteella, pitää käyttää suojakäsineitä käsien mahdollisen ärsytyksen välttämiseksi.


Enintään 23 kuukauden ikäiset lapset

Permethrin Morningside -emulsiovoidetta ei pidä käyttää vastasyntyneille eikä alle 2 kuukauden ikäisille vauvoille, ellei lääkäri niin kehota. Valmisteen käytöstä vauvoille ja taaperoille ei ole riittävästi kokemusta. Enintään 23 kuukauden ikäisten lasten hoidon pitää tapahtua lääkärin tarkassa seurannassa.


Muut lääkevalmisteet ja Perme thrin Morningside

Kerro aina lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä.


Raskaus ja ime tys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Jos olet raskaana, voit käyttää Permethrin Morningside -emulsiovoidetta vain lääkärin kanssa keskusteltuasi.


Jos imetät, käytä Permethrin Morningside -emulsiovoidetta vain käytyäsi lääkärissä.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Permethrin Morningside ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.


Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


Perme thrin Morningside sisältää butyylihydroksitolueenia (E321)

Permethrin Morningside -emulsiovoide sisältää butyylihydroksitolueenia (E321), joka saattaa aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa) tai silmä- ja limakalvoärsytystä.


Perme thrin Morningside -emulsiovoide sisältää me tyyliparahydroksibe ntsoaattia (E218) ja propyyliparahydroksibentsoaattia

Permethrin Morningside -emulsiovoide sisältää metyyliparahydroksibentsoaattia (E218) ja propyyliparahydroksibentsoaattia. Emulsiovoiteen nämä apuaineet saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita (mahdollisesti viivästyneitä).


Perme thrin Morningside -emulsiovoide sisältää lanoliinia ja se tostearyylialkoholia Permethrin Morningside -emulsiovoide sisältää lanoliinia ja setostearyylialkoholia, jotka saattavat aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (esim. kosketusihottumaa).


 1. Mite n Permethrin Morningside -emulsiovoidetta käytetään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Suosite ltu annos on:

  Iäkkäät, aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret: enintään koko putken sisältö. 6–12-vuotiaat lapset: enintään puolet putken sisällöstä.

  2 kuukauden – 5 vuoden ikäiset lapset: enintään neljäsosa putken sisällöstä.

  Jotkut aikuiset voivat tarvita koko vartalolle enemmän kuin yhden putken sisällön, mutta yhdellä käyttökerralla ei saa käyttää enempää kuin 2 putkea.


  Käyttö lapsille

  Permethrin Morningside -emulsiovoidetta voi käyttää alle 2-vuotiaille lapsille vain lääkärin ohjeen mukaan. Permethrin Morningside -emulsiovoiteen turvallisuutta ja tehoa alle 2 kuukauden ikäisille lapsille ei ole varmistettu. Tietoja ei ole saatavissa.


  Antotapa

  Sinetti on rikottava ennen käyttöä. Käännä kierrekorkki ylösalaisin ja paina se putken suuaukkoon.


  Ihon pitää olla ennen hoitoa puhdas, kuiva ja viileä. Emulsiovoidetta ei pidä käyttää heti kuuman kylvyn tai suihkun jälkeen.


  Iäk käät:

  Levitä emulsiovoidetta koko vartalolle, myös niskaan, kasvoihin, korviin ja hiuspohjaan. Silmien ympärysaluetta pitää välttää.

  Aikuiset ja yli 3- vuotiaat lapset:

  Levitä emulsiovoidetta huolellisesti koko vartalolle päätä lukuun ottamatta, paitsi jos huomaat ihottumaa näillä alueilla.

  Alle 3-vuotiaat lapset:

  Levitä emulsiovoidetta koko vartalolle, myös niskaan, kasvoihin, korviin ja hiuspohjaan. Silmien ympärysaluetta pitää välttää.


  Muista levittää emulsiovoidetta kynsien alle, sormien ja varpaiden väliin, ranteisiin, käsivarsien alapintaan sekä kainaloihin, napaan, rintoihin ja myös nännien ohuelle iholle, ulkoisiin sukupuolielimiin, nilkkoihin, ristiselän alueelle, pakaroihin ja peräaukon ympärille. Pyydä tarvittaessa apua emulsiovoiteen levittämiseen selkään. Aikuisten on tarpeen auttaa lapsia valmisteen levittämiseksi oikein.


  Jos peset kädet ennen kuin on kulunut 8 tuntia, levitä emulsiovoidetta käsiin uudelleen. Pese emulsiovoide pois 12 tunnin kuluttua.


  Jos Permethrin Morningside -emulsiovoiteen vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai heikko, keskustele asiasta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.


  Syyhytartunta voi olla oireeton 3–4 viikon ajan ja tarttua toisiin ihokontaktissa. Kaikki samassa taloudessa asuvat ja lähikontaktit pitää siksi hoitaa samanaikaisesti, kuten edellä kuvataan, vaikka heillä ei olisi oireita.


  Hoito on uusittava 7–14 päivän kuluttua ensimmäisestä hoitokerrasta.


  Ihon kutina voi jatkua vielä 4 viikon ajan hoidon jälkeen. Kyse on tavallisesti syyhypunkeista aiheutuvan allergisen reaktion jälkivaikutuksesta. Se ei siten välttämättä tarkoita hoidon epäonnistumista.


  Sinun pitää noudattaa muita tarpeellisia desinfiointitoimenpite itä, joita ovat mm. kaikkien vaatteiden ja vuodevaatteiden peseminen 60 C:ssa tai niiden laittaminen suljettuun pussiin vähintään 3 päiväksi.


  Jos käytät enemmän Permethrin Morningside -emulsiovoidetta kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  • Jos olet käyttänyt enemmän emulsiovoidetta kuin tässä mainitaan tai enemmän kuin lääkäri on määrännyt ja voit huonosti, ota yhteyttä lääkäriin, päivystyspoliklinikkaan tai apteekkihenkilökuntaan. Ota voidepakkaus mukaasi.

  • Liiallisen käytön oireena voi ilmetä yliherkkyysreaktioita.

  • Valmisteen nielemisestä tai tahattomasta nielemisestä aiheutuneina oireina on raportoitu pahoinvointia, oksentelua, huimausta ja kramppeja.


  Jos sinulla on kysyttävää tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Yleinen (saattaa ilmetä enintään 1 potilaalla kymmenestä):

  Poikkeavat tuntemukset ihossa (parestesiat), kuten kihelmöinti, pistely, kirvelyn tunne ihossa.


  Melko harvinainen (saattaa ilmetä enintään 1 potilaalla sadasta):

  Ekseema, ihottuma, punoitus.


  Harvinainen (saattaa ilmetä enintään 1 potilaalla tuhannesta):

  Ihon pistely.


  Hyvin harvinainen (saattaa ilmetä enintään 1 potilaalla kymmenestätuhannesta): Nokkosihottuma, kutina.


  Tunte maton (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

  Kutina, kirvelyn tunne, nesteen kertyminen kehoon.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, sairaanhoitajalle tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

  Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

  turvallisuudesta.


  www‐sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

  Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55

  00034 FIMEA


 3. Perme thrin Morningside -emulsiovoiteen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Älä säilytä kylmässä.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa


Mitä Perme thrin Morningside -emulsiovoide sisältää

Vaikuttava aine: permetriini. 1 g emulsiovoidetta sisältää 50 mg permetriiniä (25:75). Yksi putki (30 g) sisältää 1500 mg permetriiniä (25:75).


Muut aineet: butyylihydroksitolueeni (E321), karbomeerit, puhdistettu kookosöljy, glyseroli (E422), glyserolimonostearaatti 40-55, isopropyylimyristaatti, lanoliinialkoholi / nestemäinen parafiiniseos, makrogoli-(2)-setyylieetteri, makrogolisetostearyylieetteri, metyyliparahydroksibentsoaatti (E218), propyyliparahydroksibentsoaatti, natriumhydroksidi (E524) ja puhdistettu vesi.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Permethrin Morningside on valkoinen tai luonnonvalkoinen, tasakoosteinen, homogeeninen emulsiovoide.


Permethrin Morningside -emulsiovoide on 30 g:n kokoontaittuvissa alumiiniputkissa, joissa on valkoinen kartionmuotoinen polypropeenikorkki.


Myyntiluvan haltija

Morningside Healthcare (Malta) Ltd. 93, Mill Street

Qormi QRM 3102 Malta


Valmistaja

PNR Pharma Services Ltd. Skybridge House

Croballis Road North, Dublin Airport, Swords Co. Dublin, K67 P6K2 Irlanti


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalue eseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:


Tanska - Permethrin Morningside

Saksa - Permethrin Morningside Healthcare 50 mg/g Creme Suomi - Permethrin Morningside 50 mg/g emulsiovoide Norja - Permethrin Morningside


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 24.5.2021.