Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Vancomycin Xellia
vancomycin

HINNAT

125 mg kapseli, kova 28

Tukkukauppa: 89,73 €
Jälleenmyynti: 129,47 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


VANCOMYCIN XELLIA 125 mg ja 250 mg, kapseli, kova

Vankomysiinihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Vancomycin Xellia on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Vancomycin Xellia -valmistetta

 3. Miten Vancomycin Xellia -valmistetta otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Vancomycin Xellian säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Vancomycin Xellia on ja mihin sitä käytetään

  Vankomysiini on antibiootti, joka kuuluu glykopeptideiksi kutsuttuun antibioottien ryhmään. Vankomysiini tappaa tiettyjä infektioita aiheuttavia bakteereja.

  Vankomysiiniä käytetään aikuisille ja yli 12-vuotiaille nuorille ohut- ja paksusuolen limakalvon infektioiden ja niiden aiheuttamien limakalvovaurioiden (pseudomembranoottinen koliitti) hoitoon, kun infektion aiheuttaja on Clostridium difficile -bakteeri.


  Vankomysiiniä, jota Vancomycin Xellia sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Vancomycin Xellia -valmistetta Älä ota Vancomycin Xellia -valmistetta

  • jos olet allerginen vankomysiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).


   Varoitukset ja varotoimet

   Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Vancomycin Xellia -valmistetta,

  • jos sinulla on ruoansulatuskanavan tulehdushäiriö (sinulla saattaa olla riski saada haittavaikutuksia etenkin, jos sinulla on myös munuaisten toimintahäiriö)

  • jos sinulla on kuulo-ongelmia


   Lääkäri voi katsoa aiheelliseksi seurata verinäytteistä, onko imeytymistä tapahtunut.

   Vankomysiinikapselit eivät sovi alle 12-vuotiaille lapsille tai nuorille, jotka eivät pysty nielemään kapseleita. Tämän lääkkeen muut muodot saattavat sopia lapsille paremmin; kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.


   Muut lääkevalmisteet ja Vancomycin Xellia

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.


   Seuraavilla lääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia Vancomycin Xellia -valmisteen kanssa:

  • nukutuslääkkeet

  • lihaksia rentouttavat lääkkeet

  • lääkkeet bakteerien aiheuttamiin infektioihin (esim. polymyksiini B, kolistiini, basitrasiini, aminoglykosidit)

  • sieni-infektiolääkkeet (amfoterisiini B)

  • tuberkuloosilääke (viomysiini)

  • syöpälääke (sisplatiini).


   Raskaus ja imetys

   Vankomysiinin turvallisuutta raskauden aikana ei ole osoitettu. Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen Vancomycin Xellia -kapseleiden ottoa.


   Vankomysiini erittyy rintamaitoon. Kysy siksi lääkäriltä neuvoa, ennen kuin otat Vancomycin Xellia -kapseleita imetyksen aikana.


   Vankomysiiniä tulee antaa raskauden ja imetyksen aikana vain, jos se on selvästi tarpeen. Lääkäri voi päättää, että sinun pitää lopettaa imettäminen.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Vancomycin Xellia aiheuttaa joskus huimausta ja pyörrytystä. Jos näitä ilmenee sinulle, älä aja

   autolla tai käytä koneita.


   Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


 3. Miten Vancomycin Xellia -valmistetta otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Aikuiset ja nuoret (vähintään 12-vuotiaat)

  Suositeltu annos on 125 mg 6 tunnin välein. Joissakin tapauksissa lääkäri voi päättää suurentaa vuorokausiannosta enintään 500 mg:aan 6 tunnin välein. Enimmäisvuorokausiannos ei saa olla yli 2 g.

  Jos sinulla on ollut aiempia tautijaksoja (limakalvoinfektioita), saatat tarvita eri annosta ja hoidon kestoa.

  Antotapa: Suun kautta.

  Kapselit niellään kokonaisina veden kera.


  Hoidon tavanomainen kesto on 10 päivää, mutta se voi vaihdella potilaan yksilöllisen hoitovasteen mukaan.


  Jos otat e nemmän Vancomycin Xelliaa kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Jos unohdat ottaa Vancomycin Xelliaa

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jatka lääkitystä normaaliin tapaan.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Vankomysiini voi aiheuttaa allergisia reaktioita. Vakavat allergiset reaktiot (anafylaktinen sokki) ovat kuitenkin harvinaisia. Kerro lääkärille välittömästi, jos hengityksesi alkaa yhtäkkiä vinkua tai sinulla on hengitysvaikeuksia, ylävartalon punoitusta, ihottumaa tai kutinaa.

  Vankomysiini ei imeydy merkittävässä määrin maha-suolikanavasta. Siksi kapseleiden ottamista seuraavat haittavaikutukset ovat epätodennäköisiä.

  Jos sinulla kuitenkin on suoliston tulehdushäiriö ja etenkin, jos sinulla on myös munuaisten toimintahäiriö, sinulla saattaa esiintyä samankaltaisia haittavaikutuksia kuin silloin, kun vankomysiiniä annetaan infuusiona. Siksi infuusiona annetun vankomysiinin haittavaikutukset ja yleisyydet on otettu mukaan.


  Yleiset haittavaikutukset (esiintyy enintäänyhdellä potilaalla kymmenestä):

  • Verenpaineen lasku

  • Hengenahdistus, äänekäs hengitys (kimeä ääni, joka aiheutuu estyneestä ilmankulusta ylähengitysteissä)

  • Suun limakalvojen ihottuma ja tulehdus, kutina, kutiseva ihottuma, nokkosihottuma

  • Munuaisongelmat, jotka havaitaan ensisijaisesti verikokeilla

  • Ylävartalon ja kasvojen punoitus, laskimotulehdus


   Melko harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy enintäänyhdellä potilaalla sadasta):

  • Tilapäinen tai pysyvä kuulonmenetys


   Harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy enintäänyhdellä potilaalla tuhannesta):

  • Veren valkosolujen, punasolujen ja verihiutaleiden (vastaavat veren hyytymisestä) määrän lasku. Joidenkin veren valkosolujen määrän kasvu.

  • Tasapaino-ongelmat, korvien soiminen, huimaus

  • Verisuonitulehdus

  • Pahoinvointi

  • Munuaistulehdus ja munuaisten vajaatoiminta

  • Kipu rinta- ja selkälihaksissa

  • Kuume, vilunväristykset


   Erittäin harvinaiset haittavaikutukset (esiintyy enintään yhdellä potilaalla 10 000:sta):

  • Äkillinen, vaikea allerginen ihoreaktio, joka aiheuttaa ihon hilseilyä, rakkuloita tai kuoriutumista. Tähän saattaa liittyä korkea kuume ja nivelkipuja

  • Sydänpysähdys

  • Suolitulehdus, joka aiheuttaa vatsakipua ja mahdollisesti veriripulia


   Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

  • Oksentelu, ripuli

  • Sekavuus, uneliaisuus, voimattomuus, turvotus, nesteen kertyminen, virtsan väheneminen

  • Ihottuma, johon liittyy turvotusta tai kipua korvien takana, niskassa, nivusissa, leuan alla ja kainaloissa (turvonneet imusolmukkeet), poikkeavat tulokset verikokeissa ja maksan toimintakokeissa

  • Ihottuma, johon liittyy rakkuloita ja kuumetta.


   Ota yhteys lääkäriin tai hoitajaan, jos sinulla on tinnitusta, koska se voi olla merkki alkavasta kuuroutumisesta.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan:

   www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


   Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 5. Vancomycin Xellian säilyttäminen

  Säilytä alle 25°C.


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä läpipaino- tai ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Vancomycin Xellia sisältää Vaikuttava aine on vankomysiinihydrokloridi.

125 mg: yksi kapseli sisältää 125 mg vankomysiinihydrokloridia, joka vastaa 125 000 IU :ta vankomysiiniä.


250 mg: yksi kapseli sisältää 250 mg vankomysiinihydrokloridia, joka vastaa 250000 IU :ta vankomysiiniä.


125 mg. n ja 250 mg. n kapselin sisältö: polyetyleeniglykoli.


Kapselikuori, 125 mg: liivate, musta rautaoksidi (E172), titaanidioksidi (E171), keltainen rautaoksidi (E172).

Painomuste, 125 mg: sellakka, propyleeniglykoli, vahva ammoniakkiliuos, kaliumhydroksidi, musta rautaoksidi (E172).


Kapselikuori, 250 mg: liivate, musta rautaoksidi (E172), titaanidioksidi (E171), keltainen rautaoksidi (E172), indigokarmiini (E132).

Painomuste, 250 mg: sellakka, propyleeniglykoli, natriumhydroksidi, povidoni, titaanidioksidi (E171).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Ulkonäkö:

125 mg: harmaa-vaaleanharmaat liivatekapselit, joissa on merkintä ”Vanco 125 mg”. 250 mg: turkoosi-harmaat liivatekapselit, joissa on merkintä ”Vanco 250 mg”.


Pakkauskoko:

28 kapselia läpipainopakkauksessa.

Ne uvot/lääketiedot

Antibiootteja käytetään bakteeri-infektioiden hoitamiseen. Ne ovat tehottomia virusinfektioita vastaan.

Jos lääkäri on määrännyt sinulle antibiootteja, tarvitset niitä tämänhetkisen sairautesi hoitoon. Antibiooteista huolimatta jotkin bakteerit voivat jäädä eloon tai kasvaa. Tätä ilmiötä kutsutaan resistenssiksi, jolloin joistakin antibioottihoidoista tulee tehottomia.

Antibioottien väärinkäyttö lisää resistenssiä. Voit jopa edesauttaa bakteerien resistentiksi tuloa ja viivyttää parantumistasi tai heikentää antibioottien tehoa, jos et noudata seuraavia:

Sen vuoksi ja lääkkeen tehon säilyttämiseksi:

1 - Käytä antibiootteja vain, kun niitä on määrätty sinulle. 2 - Noudata lääkärin määräystä tarkasti.

 1. - Älä käytä antibiootteja ilman lääkärin määräystä edes silloin, kun kyseessä on samankaltainen sairaus.

 2. - Älä koskaan anna antibioottejasi toiselle henkilölle, sillä ne eivät välttämättä sovi hänen sairauteensa.

 3. - Palauta kaikki käyttämättömät lääkkeet hoidon jälkeen apteekkiin, jossa ne hävitetään asianmukaisesti.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja Xellia Pharmaceuticals ApS Dalslandsgade 11

2300 Copenhagen S Tanska/Denmark


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi vuonna 01.02.2018.