Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Dzuveo
sufentanil

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Dzuveo 30 mikrog resoribletti

sufentaniili


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

on kalsiuminestäjä tai beetasalpaaja, kuten diltiatseemi ja nifedipiini.


Dzuveo alkoholin kanssa

Älä juo alkoholia Dzuveon käytön aikana. Se voi suurentaa vakavien hengitysongelmien riskiä.


Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Dzuveota ei suositella raskauden aikana eikä naisille, jotka voivat tulla raskaaksi ja jotka eivät käytä tehokasta ehkäisyä.


Dzuveo erittyy rintamaitoon ja voi aiheuttaa haittavaikutuksia rintaruokitulle lapselle. Imetystä ei suositella Dzuveon käytön aikana.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Dzuveo vaikuttaa ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn, sillä se voi aiheuttaa uneliaisuutta, huimausta tai näköhäiriöitä. Älä aja tai käytä koneita, jos tällaisia oireita ilmenee sufentaniilihoidon aikana tai

sen jälkeen. Voit ajaa ja käyttää koneita vain, kun edellisestä Dzuveo-annoksesta on kulunut

riittävästi aikaa.


Dzuveo sisältää natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan natriumiton.


 1. Miten Dzuveota käytetään


  Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa tätä lääkettä asettimella, joka sisältää kerta-annoksen. Et ota tätä lääkettä itse.


  Dzuveota käytetään vain lääketieteellisesti valvotussa ympäristössä, kuten sairaalassa. Sitä saavat määrätä ainoastaan lääkärit, joilla on kokemusta sufentaniilin kaltaisten vahvojen kipulääkkeiden käytöstä ja jotka tuntevat niiden mahdolliset vaikutukset ja erityisesti hengitykseen kohdistuvat vaikutukset (ks. kohta Varoitukset ja varotoimet edellä).


  Suositeltu enimmäisannos on yksi 30 mikrogramman resoribletti tunnissa. Resoribletin antaa

  terveydenhuollon ammattilainen kertakäyttöisellä asettimella, joka sisältää kerta-annoksen. Asettimella lääkärin tai sairaanhoitajan on helpompi asettaa yksi tabletti kielen alle. Tabletit liukenevat kielen alla, eikä niitä saa pureskella tai niellä, sillä tabletti tehoaa kipuun vain, jos sen annetaan liueta kielen alla. Älä syö tai juo ja vältä puhumista 10 minuutin ajan jokaisen annoksen jälkeen.


  Yhden annoksen jälkeen saa ottaa toisen annoksen aikaisintaan tunnin päästä. Enimmäisannos vuorokaudessa on 720 mikrogrammaa (24 tablettia vuorokaudessa).

  Dzuveota ei saa käyttää yli 48 tunnin ajan.

  Hoitohenkilöstö hävittää asettimen käytön jälkeen asianmukaisesti.


  Jos käytät enemmän Dzuveota kuin sinun pitäisi

  Yliannostuksen oireita ovat vakavat hengitysvaikeudet, kuten hidas ja pinnallinen hengitys, tajunnanmenetys, äärimmäisen matala verenpaine, kollapsi ja lihasjäykkyys. Jos tällaisia oireita alkaa

  kehittyä, kerro heti lääkärille tai sairaanhoitajalle.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Vakavat haittavaikutukset

  Vakavimpia haittavaikutuksia ovat vaikeat hengitysongelmat, kuten hidas ja pinnallinen hengitys. Hengitys saattaa jopa pysähtyä.


  Jos jotakin edellä mainituista haittavaikutuksista ilmenee, kerro heti lääkärille tai sairaanhoitajalle.


  Hyvin yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla kymmenestä): Pahoinvointi, oksentelu ja kuumoitus.


  Yleiset sivuvaikutukset (voi esiintyä yhdellä potilaalla kymmenestä):

  • Unettomuus tai nukkumisvaikeudet, ahdistuneisuus tai sekavuus, huimaus.

  • Päänsärky, uneliaisuus.

  • Nopeutunut syke, korkea verenpaine, matala verenpaine.

  • Alhainen veren happipitoisuus, kipu kurkun alaosassa, hidas ja pinnallinen hengitys.

  • Kuiva suu, ilmavaivat, ummetus, ruuansulatusvaivat tai refluksi.

  • Allergiset reaktiot, ihon kutina.

  • Lihasten nykiminen ja kouristelu.

  • Virtsaamiskyvyttömyys.

  • Lääke voi myös muuttaa punasolujen, valkosolujen, kalsiumin, albumiinin, kaliumin ja natriumin pitoisuutta veressä. Tällaiset muutokset voidaan havaita vain verikokeessa. Jos sinulta otetaan

   verikoe, kerro lääkärille, että käytät tätä lääkettä.


   Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä yhdellä potilaalla sadasta):

  • Keuhkotulehdus, silmien punoitus ja tulehdus, kurkkutulehdus.

  • Rasvapatit ihon alla.

  • Kykenemättömyys hallita verensokeria (diabetes), kolesteroliarvon nousu.

  • Ahdistuneisuus, mielenkiinnon tai innostuksen puute, alhainen energiataso, ajan ja paikan tajun hämärtyminen, kiihkeän innostunut ja riemukas mieliala, hallusinaatiot,

   hermostuneisuus.

  • Lihasten liikkeiden koordinaatiovaikeudet, lihassupistukset, vapina tai liiallinen tärinä, liioitellut refleksireaktiot, poltteleva tunne, pyörrytys, epänormaalit tuntemukset iholla (pistely, ryömivä tunne iholla), yleinen puutuneisuus, väsymys, unohtelu, migreeni, jännityspäänsäryt.

  • Näköhäiriöt, silmäkipu.

  • Laskenut syke, epäsäännölliset sydämenlyönnit, angiina (rintakipu) tai muu epämukava tunne rinnassa.

  • Korkea tai matala verenpaine seisomaan noustessa, ihon punoitus.

  - Hidas tai vaikeutunut hengitys (myös nukkuessa), nenäverenvuodot, hikka.

  • Keuhkoissa olevan verihyytymän tai nesteen aiheuttama rintakipu tai hengitysvaikeudet, hengityksen vinkuminen.

  • Ripuli, röyhtäily, mahalaukun sisäkalvon tulehdus tai mahatulehdus, turvotus, hapon

  nouseminen ruokatorveen, yökkääminen, vatsakipu tai vatsavaivat.

  • Rakkuloiden muodostuminen, liiallinen hikoilu, kuiva iho, suun tai kasvojen tunnottomuus.

  • Kipu selässä, rinnassa tai muualla vartalossa, raajakipu.

  • Virtsaamisvaikeudet, voimakkaan hajuinen virtsa, kipu virtsatessa, munuaisten vajaatoiminta.

  • Turvotus, epämukavat tuntemukset rinnassa, vilunväristykset ja heikotus (alhainen energiataso). Lääke voi myös muuttaa verihiutaleiden (auttavat verta hyytymään),

   magnesiumin, proteiinin, sokerin, rasvojen, fosfaattien ja plasman pitoisuutta veressä. Tällaiset muutokset voidaan havaita vain verikokeessa. Jos sinulta otetaan verikoe, kerro

   lääkärille, että käytät tätä lääkettä.


   Yleisyys tuntematon (koska saatavissa olevat tiedot eivät riitä arviointiin):

  • Vakavat allergiset reaktiot (anafylaktinen sokki), kouristukset, kooma, pupillien supistuminen, ihon punoitus.

  • Vieroitusoireet, joita voivat olla esimerkiksi levottomuus, ahdistuneisuus, lihaskivut, unettomuus, hikoilu ja haukottelu.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  image

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

  haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.

  Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 3. Dzuveon säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Lääkäri tai sairaanhoitaja varmistaa seuraavat seikat:

  • Lääkettä ei käytetä etiketissä ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (”EXP”). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  • Lääkettä säilytetään alkuperäispakkauksessa valolta ja hapelta suojattuna.

  • Lääkettä ei käytetä, jos huomataan näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.


   Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Terveydenhuollon ammattilainen hävittää jätteet sairaalan käytännön mukaisesti. Näin menetellen suojellaan luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Dzuveo sisältääLääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Dzuveo on sininen litteä resoribletti, jossa on pyöreät reunat. Sen halkaisija on 3 mm, ja se on kerta- annosasettimen sisällä (siinä on merkintä [sublingual tablet]). Asetin, jonka sisällä tabletti on, on pussissa.

Pussi sisältää yhden asettimen ja yhden 30 mikrogramman sufentaniilitabletin. Paketissa on 5 tai 10 pussia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Laboratoire Aguettant

1, rue Alexander Fleming 69007 Lyon

Ranska


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>


Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:


Kerta-annosasettimen käyttöohjeet


Kertakäyttöinen valmiste / ei saa käyttää uudelleen.


Älä käytä, jos pussin sinetti on rikki.


Älä käytä, jos kerta-annosasetin on vaurioitunut.


Kerro potilaalle, että tablettia ei saa pureskella tai niellä.


Kerro potilaalle, että 10 minuuttiin tabletin annon jälkeen ei saa syödä eikä juoda ja puhumista on vältettävä.


 1. Kun olet valmis antamaan lääkkeen, repäise pussin yläosa auki. Pussissa on yksi läpinäkyvä muovinen kerta-annosasetin, jonka kärjessä on yksi sininen tabletti, ja happiabsorbentti. Hävitä happiabsorbentti.


  image

  Pussin sisältö on esitetty seuraavassa kuvassa:


  Mäntä


  Lukko


  Tabletti


 2. Paina vihreän männän sivuja yhteen ja irrota valkoinen lukko männästä. Hävitä lukko.


  image


 3. Pyydä potilasta koskettamaan suuontelon kattoa kielellä, jos mahdollista.

 4. Aseta kerta-annosasetin kevyesti potilaan hampaiden tai huulten päälle.

 5. Aseta kerta-annosasettimen kärki kielen alle ja tähtää potilaan suunpohjaan.

  HUOMAUTUS: Vältä koskettamasta limakalvoja kerta-annosasettimen kärjellä.


  image


 6. Aseta tabletti potilaan kielen alle painamalla vihreää mäntää ja varmista, että tabletti on oikeassa paikassa.


image


Hävitä kerta-annosasetin sairaalan käytäntöjen ja paikallisten vaatimusten mukaisesti.