Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Humalog
insulin lispro

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Humalog 100 yksikköä/ml Junior KwikPen injektioneste, liuos, esitäytetty kynä lisproinsuliini

Yhdestä KwikPen-kynästä saadaan 0,530 yksikköä 0,5 yksikön välein.


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Humalog 100 yksikköä/ml Junior KwikPen lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Humalog 100 yksikköä/ml Junior KwikPen -injektioneste on steriili, kirkas ja väritön vesiliuos, joka sisältää lisproinsuliinia 100 yksikköä millilitraa kohti (100 yksikköä/ml). Yksi Humalog Junior KwikPen sisältää 300 yksikköä (3 ml). Humalog Junior KwikPen -pakkauksessa on 1 tai 5 esitäytettyä kynää tai monipakkauksessa 2 x 5 esitäytettyä kynää. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Junior KwikPen -kynässä sylinteriampulli on sisäänrakennettu kynään. Kun esitäytetty kynä on tyhjä, sitä ei voi käyttää uudelleen. Junior KwikPen –kynä on sininen. Pistospainike on sininen ja siinä on kohouurteita. Etiketti on valkoinen ja siinä on oranssi palkki ja keltaoranssi ja viinipunainen väriraita. Yhdestä Junior KwikPen-kynästä saadaan 0,5–30 yksikköä 0,5 yksikön välein.


Myyntiluvan haltija


Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Alankomaat.


Valmistaja


Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Ranska


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.


Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600


България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg Eli Lilly Benelux S.A./N.V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84


Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft. Tel: + 36 1 328 5100


Danmark

Eli Lilly Danmark A/S Tlf: +45 45 26 6000

Malta

Charles de Giorgio Ltd. Tel: + 356 25600 500


Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222 Tel: + 31-(0) 30 60 25 800


Eesti

.Eli Lilly Nederland B.V. Tel: +372 6817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S. Tlf: + 47 22 88 18 00


Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H. Tel: + 43-(0) 1 711 780


España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 440 33 00


France

Lilly France

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal - Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: + 351-21-4126600


Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L. Tel: + 40 21 4023000


Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0) 1 580 00 10


Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika Eli Lilly Slovakia s.r.o. Tel: + 421 220 663 111


Italia

Eli Lilly Italia S.p.A. Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250


Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB Tel: + 46-(0) 8 7378800


Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā Tel:

+371 67364000

United Kingdom (Northern Ireland) Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: + 353-(0) 1 661 4377


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {KK/VVVV}. KÄYTTÖOHJEET

Tutustu jäljempänä oleviin käyttöohjeisiin.


Käyttöohjeet


Humalog 100 yksikköä/ml Junior KwikPen injektioneste, liuos, esitäytetty kynä lisproinsuliini

image


LUE NÄMÄ OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ


Lue käyttöohjeet läpi ennen kuin aloitat Humalog Junior KwikPen -valmisteen käytön ja joka kerta kun saat uuden Humalog Junior KwikPen-kynän. Käyttöohjeissa voi olla uutta tietoa. Nämä tiedot eivät korvaa sitä, että keskustelet terveydenhuollon ammattilaisen kanssa sairaudestasi tai hoidostasi.


Humalog 100 yksikköä/ml Junior KwikPen (”Kynä”) on kertakäyttöinen esitäytetty kynä, joka sisältää 3 ml (300 yksikköä, 100 yksikköä/ml) lisproinsuliinia injektionesteenä. Yksi kynä sisältää useita insuliiniannoksia.Yleistä tietoa kynän turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä

imageJos sinulla on kysyttävää tai ongelmia Humalog 100 yksikköä/ml Junior KwikPen -kynään liittyen, kysy neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta tai ota yhteyttä myyntiluvan haltijan paikalliseen edustajaan.


Tekstin muuttamispäivämäärä: