Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Perindopril Krka
perindopril

HINNAT

4 mg tabletti 30

Tukkukauppa: 5,78 €
Jälleenmyynti: 9,22 €
Korvaus: 0,00 €

8 mg tabletti 30

Tukkukauppa: 6,44 €
Jälleenmyynti: 10,27 €
Korvaus: 0,00 €

4 mg tabletti 90

Tukkukauppa: 10,30 €
Jälleenmyynti: 16,31 €
Korvaus: 0,00 €

8 mg tabletti 90

Tukkukauppa: 14,30 €
Jälleenmyynti: 22,25 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Perindopril Krka 4 mg table tit perindopriili-tert-butyyliamiini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Varoitukse t ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Perindopril Krka -tabletteja.


On mahdollista, että Perindopril Krka -tabletit eivät sovi sinulle, tai että yksilöllinen seuranta on tarpeellista säännöllisesti. Siksi ennen kuin aloitat Perindopril Krka -tablettien ottamisen, kerro lääkärille:


Angioedeema

Angioedeemaa (vaikea allerginen reaktio, johon liittyy kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turpoamista ja nielemis- tai hengitysvaikeuksia) on raportoitu potilailla, joita on hoidettu ACE:n estäjillä, Perindopril Krka mukaan lukien. Tätä voi esiintyä missä tahansa vaiheessa hoitoa. Jos sinulle ilmaantuu näitä oireita, lopeta Perindopril Krka -tablettien käyttö ja hakeudu heti lääkäriin. Ks. myös kohta 4.


Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana (tai saatat tulla raskaaksi). Perindopril Krka - tabletteja ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa eikä niitä pidä käyttää raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, koska tuolloin käytettynä ne voivat aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta Raskaus ja imetys).


Perindopril Krka -hoidon aikana

Jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista oireista, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin:


Lapset ja nuoret

Perindopriilia ei suositella käytettäväksi alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille.


Muut lääkevalmisteet ja Perindopril Krka

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.


Älä ota reseptittä saatavia lääkkeitä kysymättä ensin lääkäriltä. Tällä tarkoitetaan lähinnä:

”Älä ota Perindopril Krka -tabletteja” ja ”Varoitukset ja varotoimet”).


Perindopril Krka ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Perindopril Krka -tabletit suositellaan otettavan ennen ateriaa, jotta voidaan välttää ruuan aiheuttama vaikutus lääkkeen tehoon. Alkoholin käyttö Perindopril Krka -hoidon yhteydessä voi aiheuttaa huimausta. Sinun tulisi varmistaa lääkäriltä, voitko käyttää alkoholia Perindopril Krka -hoidon aikana.


Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Raskaus

Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana (tai saatat tulla raskaaksi). Yleensä lääkäri tuolloin

neuvoo sinua lopettamaan Perindopril Krka -valmisteen käytön ennen raskautta tai heti, kun tiedät olevasi raskaana ja neuvoo käyttämään toista lääkettä Perindopril Krka -valmisteen sijaan. Perindopril Krka -valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa, eikä sitä saa käyttää raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, koska se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen.


Ime tys

Kerro lääkärille, jos imetät tai olet aikeissa aloittaa imettämisen. Perindopril Krka -valmisteen käyttöä ei suositella imettäville äideille ja lääkäri voi valita sinulle toisen hoidon, jos haluat imettää erityisesti, jos lapsesi on vastasyntynyt tai syntynyt keskosena.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Vältä autolla ajamista ja koneiden käyttämistä kunnes tiedät, miten Perindopril Krka vaikuttaa sinuun. Perindopril Krka ei tavallisesti vaikuta huomiokykyyn, mutta huimausta tai heikkoutta matalan verenpaineen vuoksi voi esiintyä joillakin potilailla, erityisesti hoidon alussa tai jos samanaikaisesti käytetään toista verenpainetta alentavaa lääkettä. Tämän seurauksena ajokyky tai kyky käyttää koneita voi olla heikentynyt.


Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


Perindopril Krka sisältää laktoosia ja natriumia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.


 1. Mite n Perindopril Krka -table tteja otetaan


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Verenpainetauti

  Suositeltu aloitus- ja ylläpitoannos on 4 mg (yksi Perindopril Krka 4 mg -tabletti) kerran päivässä. Annos voidaan tarvittaessa kuukauden kuluttua suurentaa 8 mg:aan (kaksi Perindopril Krka 4 mg - tablettia) kerran päivässä.


  Sydämen vajaatoiminta

  Suositeltu aloitusannos on 2 mg perindopriilia (1/2 Perindopril Krka 4 mg -tabletti tai yksi Perindopril Krka 2 mg -tabletti, jos saatavilla) kerran päivässä, joka voidaan tarvittaessa suurentaa 4 mg:aan perindopriilia (yksi Perindopril Krka 4 mg tai kaksi Perindopril Krka 2 mg -tablettia, jos saatavilla) kerran päivässä.


  Vakaassa tilassa oleva sepelvaltimotauti

  Suositeltu aloitusannos on 4 mg (yksi Perindopril Krka 4 mg -tabletti) kerran päivässä. Jos annos on hyvin siedetty, sitä voidaan tarvittaessa suurentaa 8 mg:aan (kaksi Perindopril Krka 4 mg -tablettia) kerran päivässä.

  Perindopril Krka tabletit otetaan aamuisin, mieluiten aina samaan aikaan ennen aamiaista riittävän nestemäärän kanssa.


  Hoidon aikana lääkäri muuttaa annosta hoidon tehon sekä sinun tarpeesi mukaan.


  Munuaissairaudet

  Lääkäri saattaa määrätä pienemmän annoksen.


  Maksasairaudet

  Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen.


  Iäk käät

  Annostus riippuu munuaisten toiminnasta. Lääkäri määrittelee hoidon keston yksilöllisesti.

  Käyttö lapsille ja nuorille

  Perindopriilin tehoa ja turvallisuutta ei ole tutkittu lapsilla ja alle 18-vuotiailla nuorilla. Siksi Perindoprli Krka -tablettien käyttöä ei suositella lapsille eikä nuorille.


  Jos lääkkeen vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.


  Jos otat e nemmän Perindopril Krka -table tteja kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Yliannostuksen todennäköisin oire on verenpaineen äkillinen aleneminen (hypotensio). Muita mahdollisia oireita ovat nopea tai hidas sydämensyke (takykardia tai bradykardia), sydämen epäsäännöllisen ja/tai voimakkaan sykkeen aiheuttama epämiellyttävä tunne, kiihtynyt ja syvä hengitys, huimaus, ahdistuneisuus ja/tai yskä.


  Jos verenpaine laskee huomattavasti, sinun on syytä mennä makuulle, nostaa alaraajat koholle ja asettaa vain pieni tyyny pääsi alle.


  Jos unohdat ottaa Perindopril Krka -table tte ja

  On tärkeää, että otat lääkkeesi joka päivä. Kuitenkin, jos unohdat ottaa yhden annoksen, jatka hoitoa normaalisti ottamalla seuraava annos sen normaalina ottoajankohtana. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jos unohdat ottaa useampia annoksia, ota seuraava annos niin pian kuin muistat ja jatka sitten hoitoa normaalisti.


  Jos lopetat Perindopril Krka -table ttien käytön

  Hoidon lopettamisen jälkeen verenpaineesi voi jälleen nousta, mikä voi lisätä verenpaineesta aiheutuvia, erityisesti sydämeen, aivoihin ja munuaisiin kohdistuvia, vaikutuksia. Sydämen vajaatoimintaa sairastavien potilaiden tila voi heikentyä siinä määrin, että sairaalahoito voi olla tarpeen. Jos harkitset Perindopril Krka -hoidon lopettamista, keskustele ensin lääkärin kanssa.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista oireista, jotka voivat olla vakavia:

  • kasvojen, huulten, suun, kielen tai nielun turvotus, hengitysvaikeudet (angioedeema) (ks. kohta 2 ”Varoitukset ja varotoimet”) (melko harvinainen – voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä sadasta)

  • vaikea huimaus tai pyörtyminen alhaisen verenpaineen vuoksi (yleinen – voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestä)

  • epätavallisen nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke, rintakipu (angina pectoris) tai sydänkohtaus (hyvin harvinainen – voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta)

  • heikkouden tunne jäsenissä tai puhevaikeudet, jotka voivat olla aivohalvauksen merkkejä (hyvin harvinainen – voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta)

  • äkillinen hengityksen vinkuminen, puristava tunne rinnassa ja hengenahdistus (bronkospasmi) (melko harvinainen – voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä sadasta)

  • haimatulehdus, joka voi aiheuttaa kovaa vatsa- ja selkäkipua sekä huonovointisuutta (hyvin harvinainen – voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta)

  • ihon tai silmien keltaisuus (ikterus), joka voi olla merkki maksatulehduksesta (hyvin harvinainen – voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta)

  • ihottuma, joka alkaa usein punaisina, kutisevina iholaikkuina kasvoissa, käsivarsissa tai jaloissa (erythema multiforme) (hyvin harvinainen – voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta).

   Haittavaikutusten esiintymistiheydet on määritelty seuraavasti: Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestä):

  • päänsärky

  • heitehuimaus

  • kiertohuimaus

  • pistely

  • näköhäiriö

  • tinnitus (korvien soiminen)

  • yskä

  • hengenahdistus

  • ruuansulatuselimistön häiriöt (pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu, makuaistin häiriöt, dyspepsia tai ruoansulatushäiriöt, ripuli, ummetus)

  • allergiset reaktiot (kuten ihottumat, kutina)

  • lihaskrampit

  • heikkouden tunne.


   Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä sadasta):

  • mielialan häiriöt

  • unihäiriöt

  • masennus

  • suun kuivuminen

  • voimakas kutina tai vaikea ihottuma

  • ihon rakkulamuodostelmat

  • munuaisvaivat

  • impotenssi

  • hikoilu

  • eosinofiilien (eräiden valkosolujen) runsaus

  • uneliaisuus

  • pyörtyminen

  • sydämentykytys

  • nopealyöntisyys

  • verisuonitulehdus

  • valoyliherkkyysreaktio (ihon herkistyminen auringonvalolle)

  • nivelkipu

  • lihaskipu

  • rintakipu

  • huonovointisuus

  • ääreisosien turvotus

  • kuume

  • kaatuminen

  • laboratorioarvojen muutokset: veren suuri kaliumpitoisuus, joka korjautuu, kun lääke lopetetaan, veren pieni natriumpitoisuus, diabeetikoilla hypoglykemia (hyvin matala verensokeri), veren ureapitoisuuden suureneminen ja kreatiniinitason nousu.


   Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä tuhannesta):

  • laboratorioarvojen muutokset: maksaentsyymien nousu, korkea seerumin bilirubiinitaso

  • psoriaasin paheneminen

  • tumma virtsa, pahoinvointi tai oksentelu, lihaskrampit, sekavuus ja kouristuskohtaukset.

   Nämä voivat olla antidiureettisen hormonin epäasianmukaisen erityksen oireyhtymän (SIADH) oireita

  • vähentynyt tai loppunut virtsaneritys

  • punastelu

  • akuutti munuaisten vajaatoiminta.


   Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestätuhannesta):

  • sekavuus

  • eosinofiilinen pneumonia (harvinainen keuhkokuume)

  • nuha (tukkoinen tai vuotava nenä)

  • veriarvojen muutokset, kuten veren valko- ja punasolujen määrän väheneminen, matala hemoglobiini, verihiutaleiden määrän pieneneminen.


   Yleisyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

  • värimuutos, puutuminen ja kipu sormissa tai varpaissa (Raynaud’n oireyhtymä).


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


 3. Perindopril Krka -table ttie n säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä alle 30 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Perindopril Krka sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tabletit ovat valkoisia, soikeita, kaksoiskuperia, viistoreunaisia ja niiden toisella puolella on jakouurre. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


Perindopril Krka -tabletteja on saatavana rasioissa, jotka sisältävät 7, 14, 28, 30, 50, 60, 90 tai 100 tablettia läpipainopakkauksissa.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Tukholma, Ruotsi


Valmistaja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

KRKA Polska Sp.z.o.o., ul. Równoległa 5, 02-235 Varsova, Puola


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.9.2021


Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilla www.fimea.fi.