Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Nootropil
piracetam

HINNAT

1200 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 26,93 €
Jälleenmyynti: 41,01 €
Korvaus: 0,00 €

1200 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 27,32 €
Jälleenmyynti: 41,58 €
Korvaus: 0,00 €PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle


Nootropil 1200 mg kalvopäällyste iset table tit

pirasetaami


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Haittavaikutuks is ta ilmoittamine n

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).


Suomessa:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55

00034 FIMEA


Ruotsissa: Läkemedelsverket Box 26 751 03

Uppsala www.lakemedelsverket.se


Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 1. Nootropilin säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt. viim.). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 2. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Nootropil sisältää

  • Vaikuttava aine on pirasetaami. Yksi tabletti sisältää 1200 mg pirasetaamia.

  • Muut aineet ovat makrogoli 6000 ja 400, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, kroskarmelloosinatrium, hypromelloosi ja titaanidioksidi (E171).


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoot

Tabletit ovat valkoisia, pitkänmuotoisia ja niissä on jakouurre.

Läpipainopakkaus, 30 ja 100 kalvopäällysteistä tablettia. Molempia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

Suomessa: UCB Pharma Oy Finland, Bertel Jungin aukio 5, 02600 Espoo.

Ruotsissa: UCB Nordic A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 Kööpenhamina, Tanska.


Valmistaja

UCB Pharma S.A., Chemin du Foriest, B-1420 Braine-l’Alleud, Belgia.


Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 29.05.2020 Suomessa ja XX-XX-XXXX Ruotsissa.