Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Apixaban ratiopharm
apixaban

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Apixaban ratiopharm 5 mg kalvopäällyste iset table tit

apiksabaani


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Apixaban ratiopharm on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Apixaban ratiopharm -valmistetta

 3. Miten Apixaban ratiopharm -valmistetta käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Apixaban ratiopharm -valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Apixaban ratiopharm on ja mihin sitä käyte tään


  Apixaban ratiopharm -valmisteen vaikuttava aine on apiksabaani, joka kuuluu antikoagulanttien lääkeryhmään. Tämä lääke auttaa ehkäisemään verihyytymien muodostumista estämällä tekijä Xa:ta, joka on tärkeä tekijä veren hyytymisprosessissa.


  Apixaban ratiopharm -valmistetta käytetään aikuisille:

  • verihyytymien muodostumisen estämiseksi sydämessä potilaille, joilla on epäsäännöllinen sydämensyke (eteisvärinä) ja vähintään yksi lisäriskitekijä. Verihyytymät voivat irrota ja kulkeutua aivoihin ja aiheuttaa aivohalvauksen, tai ne voivat johonkin muuhun elimeen kulkeuduttuaan estää normaalin verenvirtauksen kyseiseen elimeen (ns. systeeminen embolia). Aivohalvaus voi olla hengenvaarallinen, ja se vaatii välitöntä lääkärinhoitoa.

  • alaraajojen laskimotukosten (syvien laskimotukosten) ja keuhkoveritulppien (keuhkoembolian) hoitoon ja alaraajojen ja/tai keuhkojen verisuonitukosten uusiutumisen ehkäisyyn.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin käytät Apixaban ratiopharm -valmiste tta Älä käytä Apixaban ratiopharm -valmiste tta

  • jos olet allerginen apiksabaanille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

  • jos sinulla on voimakas verenvuoto

  • jos sinulla on jokin sellainen elimellinen sairaus, joka suurentaa vakavan verenvuodon riskiä (kuten vuotava tai äskettäin todettu haavauma mahalaukussa tai suolistossa tai äskettäinen aivoverenvuoto)

  • jos sinulla on maksasairaus, joka aiheuttaa lisääntyneen verenvuotoriskin (hepaattinen koagulopatia)

  • jos sinulla on verihyytymie n muodostumista estävä lääkitys (esim. varfariini, rivaroksabaani, dabigatraani tai hepariini), paitsi jos tätä lääkitystä ollaan vaihtamassa; jos sinulla on laskimo-

   tai valtimokatetri ja saat sen kautta hepariinia katetrin pitämiseksi avoimena tai jos verisuoneesi viedään letku (katetriablaatio) epäsäännöllisen sydämensykkeen (rytmihäiriön) hoitamiseksi.


   Varoitukse t ja varotoime t

   Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät tätä lääkettä, jos jokin seuraavista koskee sinua:

  • lisääntynyt verenvuotoriski, kuten

   • jokin verenvuotohäiriö, mukaan lukien tilat, jotka johtuvat verihiutaleiden toiminnan vähenemisestä

   • erittäin korkea verenpaine, jota ei ole saatu tasapainoon lääkehoidolla

   • olet yli 75-vuotias

   • painat enintään 60 kg

  • vaikea munuaistauti tai jos saat dialyysihoitoa

  • maksavaiva nyt tai joskus aiemmin

   Jos sinulla todetaan merkkejä maksatoiminnan muutoksista, hoidossa tullaan noudattamaan erityistä varovaisuutta.

  • sydämen te koläppä

  • jos lääkäri on todennut verenpaineesi epävakaaksi tai sinulle suunnitellaan jotain muuta hoitoa tai leikkausta verihyytymän poistamiseksi keuhkoista.


   Ole erityisen varovainen Apixaban ratiopharm -valmisteen suhteen

  • jos tiedät, että sairastat fosfolipidivasta-aineoireyhtymää (immuunijärjestelmän häiriö, joka aiheuttaa kohonnutta veritulppariskiä). Kerro tällöin asiasta lääkärille, joka päättää olisiko sinulle mahdollisesti annettava jokin toinen hoito.


   Jos joudut leikkaukseen tai toimenpiteeseen, joka voi aiheuttaa verenvuotoa, lääkäri saattaa pyytää sinua tilapäisesti keskeyttämään tämän lääkkeen käytön. Jos et ole varma, voiko toimenpide aiheuttaa verenvuotoa, kysy asiaa lääkäriltä.


   Lapset ja nuoret

   Tämän lääkkeen käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille.


   Muut lääkevalmisteet ja Apixaban ratiopharm

   Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat ottaa muita lääkkeitä.


   Jotkut lääkkeet saattavat lisätä ja jotkut saattavat heikentää Apixaban ratiopharm -valmisteen vaikutusta. Lääkäri päättää, annetaanko sinulle Apixaban ratiopharm -hoitoa, kun käytät tällaisia lääkkeitä ja kuinka tarkkaan vointiasi pitää seurata hoidon aikana.


   Seuraavat lääkkeet saattavat lisätä Apixaban ratiopharm -valmisteen vaikutusta ja voivat lisätä verenvuodon riskiä:

  • eräät sienilääkkeet (esim. ketokonatsoli yms.)

  • eräät HIV/AIDS-lääkkeet (esim. ritonaviiri)

  • muut veren hyytymistä vähentävät lääkkeet (esim. enoksapariini yms.)

  • tule hdusta ja kipua lievittävät lääkkeet (esim. asetyylisalisyylihappo tai naprokseeni). Verenvuotoriskisi voi olla suurentunut erityisesti silloin, jos olet yli 75-vuotias ja käytät asetyylisalisyylihappoa.

  • korkean verenpaineen tai sydänvaivojen hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. diltiatseemi)

  • masennuslääkkeet, joita kutsutaan selektiivisiksi serotoniinin takaisinoton estäjiksi tai

   serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjiksi.


   Seuraavat lääkkeet saattavat heikentää Apixaban ratiopharm -valmisteen verihyytymien muodostumista ehkäisevää vaikutusta:

  • epilepsia- tai kouristuslääkkeet (esim. fenytoiini tms.)

  • mäkikuisma (rohdosvalmiste, jota käytetään masennuksen hoitoon)

  • tube rkuloosin tai muiden infektioiden hoitoon käytettävät lääkkeet (esim. rifampisiini).


   Raskaus ja ime tys

   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


   Apixaban ratiopharm -valmisteen vaikutuksia raskauteen ja syntymättömään lapseen ei tunneta. Älä ota tätä lääkettä, jos olet raskaana. Ota he ti yhte ys lääkäriin, jos tulet raskaaksi tätä lääkettä käyttäessäsi.


   Ei tiedetä, erittyykö Apixaban ratiopharm äidinmaitoon. Kysy lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä imetyksen aikana. He tulevat neuvomaan sinua joko lopettamaan imetyksen tai lopettamaan / olemaan aloittamatta tämän lääkkeen käytön.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Apiksabaanin ei ole osoitettu olevan vaikutusta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.


   Apixaban ratiopharm sisältää laktoosia (e rästä tiettyä sokeria) ja natriumia

   Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


   Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti, eli sen voidaan sanoa olevan

   ”natriumiton”.


 3. Mite n Apixaban ratiopharm -valmiste tta käytetään


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.


  Annos

  Niele tabletti veden kera. Apixaban ratiopharm voidaan ottaa joko ruoan kera tai tyhjään mahaan. Yritä ottaa tabletit samaan aikaan joka päivä parhaan hoitovaikutuksen saavuttamiseksi.


  Jos sinulla on vaikeuksia niellä tablettia kokonaisena, keskustele lääkärin kanssa muista tavoista ottaa Apixaban ratiopharm. Tabletin voi murskata ja sekoittaa veteen, 5-prosenttiseen glukoosi- vesiliuokseen, omenamehuun tai omenasoseeseen juuri ennen sen ottamista.


  Ohjeet table ttien murskaamiseen:

  • Murskaa tarvittavat tabletit morttelissa.

  • Siirrä kaikki jauhe varovasti sopivaan astiaan ja valmista seos sekoittamalla jauhe pieneen määrään, n. 30 ml (2 rkl) vettä tai jotakin muuta edellä mainittua nestettä.

  • Niele seos.

  • Huuhtele tabletin/tablettien murskaamiseen käytetty mortteli ja sekoitusastia pienellä määrällä vettä tai jotakin muuta mainittua nestettä (n. 30 ml) ja niele vielä tämä huuhteluneste.


   Tarvittaessa lääkäri voi antaa murskatun Apixaban ratiopharm -tabletin myös nenämahaletkun kautta sekoitettuna 60 ml:aan vettä tai 5-prosenttiseen glukoosi-vesiliuokseen.


   Ota Apixaban ratiopharm seuraavien suositusten mukaan:


   Verihyytymien muodostumisen estämiseksi sydämessä potilaalle, jolla on epäsäännöllinen sydämensyke ja vähintään yksi lisäriskitekijä

   Suositeltu annos on yksi 5 mg:n table tti kahdesti vuorokaudessa.


   Suositeltu annos on yksi 2,5 mg:n table tti kahdesti vuorokaudessa, jos

  • sinulla on vaikea-asteinen munuaisten vajaatoiminta

  • vähintään kaksi seuraavista kohdista koskee sinua:

   • verikokeiden tulokset viittaavat heikkoon munuaistoimintaan (seerumin kreatiniiniarvo on vähintään 133 mikromol/l [1,5 mg/dl])

   • olet vähintään 80-vuotias

   • painat enintään 60 kg.


   Suositeltu annos on yksi tabletti kahdesti vuorokaudessa, esimerkiksi yksi tabletti aamuin illoin. Lääkäri päättää hoitosi keston.


   Alaraajojen laskimotukosten ja keuhkojen verisuonitukosten hoito

   Suositeltu annos on kaksi 5 mg:n table ttia kahdesti vuorokaudessa ensimmäisten 7 hoitopäivän ajan, esimerkiksi kaksi tablettia aamuin illoin.

   Seitsemän päivän jälkeen suositeltu annos on yksi 5 mg:n table tti kahdesti vuorokaudessa, esimerkiksi yksi tabletti aamuin illoin.


   Verihyytymien uusiutumisen ehkäisyyn 6 kuukauden hoidon jälkeen

   Suositeltu annos on yksi 2,5 mg:n table tti kahdesti vuorokaudessa, esimerkiksi yksi tabletti aamuin illoin.

   Lääkäri päättää hoitosi keston.


   Lääkäri saattaa muuttaa veren hyytymistä estävää lääkitystäsi seuraavasti:

  • Vaihto Apixaban ratiopharm -valmisteesta johonkin muuhun veren hyytymisen estolääkkeeseen Lopeta Apixaban ratiopharm -valmisteen käyttö. Aloita uuden veren hyytymisen estolääkkeen (esim. hepariinin) käyttö seuraavasta aikataulun mukaisesta annoksesta.


  • Vaihto veren hyytymisen estolääkkeestä Apixaban ratiopharm -valmisteeseen

   Lopeta veren hyytymisen estolääkkeen käyttö. Aloita Apixaban ratiopharm -valmisteen käyttö seuraavasta aikataulun mukaisesta annoksesta ja jatka hoitoa normaalisti.


  • Vaihto K-vitamiiniantagonistia (esim. varfariinia) sisältävästä veren hyytymisen estolääkkeestä Apixaban ratiopharm -valmisteeseen

   Lopeta K-vitamiiniantagonistia sisältävän lääkkeen käyttö. Lääkäri ohjaa sinut verikokeisiin ja kertoo, miten sinun tulee aloittaa Apixaban ratiopharm -lääkitys.


  • Vaihto Apixaban ratiopharm -valmisteesta K-vitamiiniantagonistia (esim. varfariinia) sisältävään veren hyytymisen estolääkkeeseen

   Jos lääkäri kehottaa sinua aloittamaan K-vitamiiniantagonistia sisältävän lääkkeen käytön, jatka Apixabarn ratiopharm -valmisteen käyttöä vielä vähintään 2 vuorokauden ajan siitä, kun olet ottanut ensimmäisen annoksen K-vitamiiniantagonistia sisältävää lääkettä. Lääkäri lähettää sinut verikokeisiin ja antaa ohjeet Apixaban ratiopharm -valmisteen käytön lopettamiseksi.


   Potilaat, joille te hdään rytminsiirto

   Ota tätä lääkettä lääkärin määrääminä aikoina, jos sydämesi syke ei ole normaali ja se pitää kääntää normaaliksi toimenpiteellä, jota kutsutaan rytminsiirroksi. Lääke estää verihyytymiä aivojen verisuonissa ja kehon muissa verisuonissa.


   Jos otat e nemmän Apixaban ratiopharm -valmiste tta kuin sinun pitäisi

   Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina he ti yhte yttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Ota lääkepakkaus mukaasi sairaalaan tai lääkärin vastaanotolle, vaikka se olisi jo tyhjä.


   Jos otat suositeltua suuremman määrän Apixabarn ratiopharm -tabletteja, verenvuodon riski voi suurentua. Jos verenvuotoa ilmenee, saatat tarvita leikkaushoitoa, verensiirtoja tai muuta hoitoa, jolla voidaan kumota anti-Fxa-aktiivisuuden vaikutuksen.


   Jos unohdat käyttää Apixaban ratiopharm -valmiste tta

   Ota annos heti kun muistat ja

  • ota seuraava Apixaban ratiopharm -annos tavanomaiseen aikaan

  • jatka lääkkeen käyttöä sen jälkeen normaalisti.


   Jos et ole varma, mite n toimia tai olet unohtanut useamman kuin yhden annoksen, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.


   Jos lopetat Apixaban ratiopharm -valmiste en käytön

   ÄLÄ lopeta tämän lääkkeen ottamista keskustelematta lääkärin kanssa, koska verihyytymän muodostumisen riski voi suurentua, jos lopetat hoidon liian aikaisin.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Tämän lääkkeen yleisin koko elimistöön vaikuttava haittavaikutus on verenvuoto, joka voi olla henkeä uhkaava ja saattaa vaatia välitöntä lääkärin hoitoa.


  Seuraavia haittavaikutuksia tiedetään esiintyvän silloin, kun apiksabaania otetaan verihyytymien muodostumisen estämiseksi sydämessä potilailla, joilla on epäsäännöllinen sydämensyke ja vähintään yksi lisäriskitekijä.


  Yleiset haittavaikutukset (esiintyvät enintään 1 henkilöllä 10:stä)

  • verenvuoto esim:

   • silmissä

   • mahalaukussa tai suolessa

   • peräsuolesta o verta virtsassa o nenästä

   • ikenistä

   • mustelmat ja turvotus

  • anemia, joka voi aiheuttaa väsymystä tai kalpeutta

  • matala verenpaine, joka voi aiheuttaa heikotuksen tunnetta tai sydämensykkeen tihentymistä

  • pahoinvointi

  • verikokeissa voidaan todeta:

   o gammaglutamyylitransferaasiarvon (GGT) suureneminen.


   Melko harvinaiset haittavaikutukset (esiintyvät enintään 1 henkilöllä 100:sta)

  • verenvuoto:

   • aivoissa tai selkäytimessä

   • suussa, tai verta ysköksissä

   • vatsaonteloon tai emättimestä

   • kirkasta/punaista verta ulosteessa

   • verenvuotoa leikkauksen jälkeen, mukaan lukien mustelmat ja turvotus, veren tai nesteen vuotaminen leikkaushaavasta/viillosta (haavaerite) tai pistokohdasta

   • peräpukamasta

   • verta uloste- tai virtsatesteissä

  • verihiutaleiden määrän lasku (voi vaikuttaa veren hyytymiseen)

  • verikokeissa voidaan todeta:

   • poikkeavaa maksan toimintaa

   • joidenkin maksaentsyymiarvojen nousua

   • punaisten verisolujen hajoamistuotteen, bilirubiinin, määrän suurenemista, mikä voi aiheuttaa ihon tai silmien keltaisuutta

  • ihottuma

  • kutina

  • hiustenlähtö

  • allergiset reaktiot (yliherkkyys), jotka voivat aiheuttaa: kasvojen, huulten, suun, kielen ja/tai nielun turvotusta ja hengitysvaikeuksia. Ota he ti yhte ys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu jokin näistä oireista.


   Harvinaiset haittavaikutukset (esiintyvät enintään 1 henkilöllä 1 000:sta)

  • verenvuoto:

   • keuhkoissa tai nielussa

   • vatsaontelon taakse

   • lihakseen.


   Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (esiintyvät enintään 1 henkilöllä 10 000:sta)

  • ihottuma, joka voi aiheuttaa rakkuloita ja näyttää pieniltä maalitauluilta (keskellä tumma piste, jota ympäröi tummareunainen vaaleampi alue) (erythema multiforme).


   Seuraavia haittavaikutuksia tiedetään esiintyvän silloin, kun apiksabaania otetaan verihyytymien estämiseksi alaraajojen laskimoissa ja keuhkoverisuonissa.


   Yleiset haittavaikutukset (esiintyvät enintään 1 henkilöllä 10:stä)

  • verenvuoto, mukaan lukien:

   • nenästä

   • ikenistä

   • verta virtsassa

   • mustelmat ja turvotus

   • mahalaukussa tai suolessa tai peräsuolesta

   • suussa

   • emättimestä

  • anemia, joka voi aiheuttaa väsymystä tai kalpeutta

  • verihiutaleiden määrän lasku (voi vaikuttaa veren hyytymiseen)

  • pahoinvointi

  • ihottuma

  • verikokeissa voidaan todeta:

   o gammaglutamyylitransferaasiarvon (GGT) tai alaniiniaminotransferaasiarvon (ALAT) suureneminen.


   Melko harvinaiset haittavaikutukset (esiintyvät enintään 1 henkilöllä 100:sta)

  • matala verenpaine, joka voi aiheuttaa heikotuksen tunnetta tai sydämensykkeen tihentymistä

  • verenvuoto:

   • silmissä

   • suussa, tai verta ysköksissä

   • kirkasta/punaista verta ulosteessa

   • verta uloste- tai virtsatesteissä

   • verenvuotoa leikkauksen jälkeen, mukaan lukien mustelmat ja turvotus, veren tai nesteen vuotaminen leikkaushaavasta/viillosta (haavaerite) tai pistokohdasta

   • peräpukamasta

   • lihakseen

  • kutina

  • hiustenlähtö

  • allergiset reaktiot (yliherkkyys), jotka voivat aiheuttaa kasvojen, huulten, suun, kielen ja/tai nielun turvotusta ja hengitysvaikeuksia. Ota he ti yhte ys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu jokin näistä oireista.

  • verikokeissa voidaan todeta:

   • poikkeavaa maksan toimintaa

   • joidenkin maksaentsyymiarvojen nousua

   • punaisten verisolujen hajoamistuotteen, bilirubiinin, määrän suurenemista, mikä voi aiheuttaa ihon tai silmien keltaisuutta.


   Harvinaiset haittavaikutukset (esiintyvät enintään 1 henkilöllä 1 000:sta)

  • verenvuoto:

   • aivoissa tai selkäytimessä

   • keuhkoissa.


   Yleisyys tunte maton (koska saatavissa oleva tie to ei riitä arviointiin)

  • verenvuoto:

   o vatsaonteloon tai vatsaontelon taakse.

  • ihottuma, joka voi aiheuttaa rakkuloita ja näyttää pieniltä maalitauluilta (keskellä tumma piste, jota ympäröi tummareunainen vaaleampi alue) (erythema multiforme).


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

   Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 Fimea


 5. Apixaban ratiopharm -valmiste en säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja lääkepurkissa tai läpipainolevyssä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”EXP” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Apixaban ratiopharm sisältää

Pakkauksen sisältämän potilaskortin käyttö:

Apixaban ratiopharm -pakkauksessa on pakkausselosteen lisäksi potilaskortti, tai voit saada samanlaisen potilaskortin lääkäriltäsi.


Potilaskortti sisältää sinulle hyödyllistä tietoa ja kertoo muille lääkäreille Apixaban ratiopharm - hoidostasi. Pidä potilaskortti aina mukanasi.


 1. Ota kortti.

 2. Täytä seuraavat kohdat tai pyydä lääkäriäsi täyttämään ne:

  • Nimi:

  • Syntymäaika:

  • Käyttöaihe:

  • Annos: mg kahdesti vuorokaudessa

  • Lääkärin nimi:

  • Lääkärin puhelinnumero:

 3. Taita kortti ja pidä sitä aina mukanasi.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3

89079 Ulm

Saksa


Valmistaja

Teva Pharma B.V. Swensweg 5 2031GA Haarlem Alankomaat


Balkanpharma-Dupnitsa AD Samokovsko Shosse Str. 3 2600 Dupnitsa

Bulgaria


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Teva Finland Oy PL 67

02631 Espoo

Puh: 020 180 5900


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.3.2022