Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Candemox Comp
candesartan and diuretics

HINNAT

16 mg/12,5 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 3,28 €
Jälleenmyynti: 5,24 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle Candemox Comp® 16 mg/12,5 mg table tit

kandesartaanisileksetiili/hydroklooritiatsidi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Tässä pakkausseloste essa kerrotaan

 1. Mitä Candemox Comp on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Candemox Comp -valmistetta

 3. Miten Candemox Comp -valmistetta käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Candemox Comp -valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Candemox Comp on ja mihin sitä käyte tään


  Sinulle määrätyn lääkkeen nimi on Candemox Comp. Sitä käytetään aikuispotilaiden korkean verenpaineen (hypertension) hoitoon. Candemox Comp sisältää kahta vaikuttavaa ainetta: kandesartaanisileksetiiliä ja hydroklooritiatsidia. Ne vaikuttavat yhdessä alentaen verenpainetta.


  • Kandesartaanisileksetiili kuuluu angiotensiini II -reseptorin salpaajiksi kutsuttujen lääkkeiden ryhmään. Se rentouttaa ja laajentaa verisuonia, ja auttaa siten alentamaan verenpainetta.

  • Hydroklooritiatsidi kuuluu diureeteiksi eli nesteenpoistolääkkeiksi kutsuttujen lääkkeiden ryhmään. Se auttaa kehoa poistamaan nestettä ja suoloja, esimerkiksi natriumia, lisäämällä niiden eritystä virtsaan. Tämä auttaa alentamaan verenpainetta.


   Lääkäri voi määrätä sinulle Candemox Comp -valmistetta, jos verenpainettasi ei ole saatu hyvään hoitotasapainoon pelkällä kandesartaanisileksetiilillä tai hydroklooritiatsidilla.


   Kandesartaanisileksetiiliä ja hydroklooritiatsidia, joita Candemox Comp sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin käytät Candemox Comp -valmiste tta Älä käytä Candemox Comp -valmiste tta

  • jos olet allerginen kandesartaanisileksetiilille tai hydroklooritiatsidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

  • jos olet allerginen sulfonamidilääkkeille. Jos et ole varma, koskeeko tämä sinua, keskustele asiasta lääkärin kanssa.

  • jos sinulla on vakava maksasairaus tai sappitie tukos (sappinesteen vapautuminen sappirakosta heikentynyt).

  • jos sinulla on vakavia munuaisongelmia.

  • jos olet raskaana vähintään neljännellä kuulla. (Candemox Comp -tablettien käyttöä on syytä välttää myös alkuraskauden aikana – ks. kohta Raskaus.)

  • jos sinulla on joskus ollut kihti.

  • jos sinulla on jatkuvasti alhaiset veren kaliumtasot.

  • jos sinulla on jatkuvasti suuri veren kalsiumpitoisuus.

  • jos sinulla on diabe te s tai munuaiste n vajaatoiminta ja sinua hoidetaan verenpainetta alentavalla lääkkeellä, joka sisältää aliskireeniä.


   Jos et ole varma, koskeeko jokin yllä mainituista sinua, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta ennen Candemox Comp -valmisteen käyttöä.


   Varoitukse t ja varotoime t

   Keskuste le lääkärin tai apte ekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Candemox Comp

   -valmiste tta:

  • jos sinulla on sydän-, maksa- tai munuaisongelmia.

  • jos sinulle on äskettäin tehty munuaisensiirto.

  • jos oksente let tai sinulla on hiljattain ollut voimakkaita oksennuskohtauksia tai sinulla on ripuli.

  • jos sinulla on Connin oireyhtymäksi kutsuttu lisämunuaisen sairaus (jota kutsutaan myös

   primaariseksi hyperaldosteronismiksi).

  • jos sinulla on diabe te s.

  • jos sinulla on joskus ollut sairaus nimeltä systeeminen lupus erythematosus eli SLE-tauti.

  • jos sinulla on alhainen verenpaine.

  • jos sinulla on aiemmin ollut aivohalvaus .

  • jos sinulla on ollut allergia tai astma.

  • jos sinulla on aiemmin ollut hengitysvaike uksia tai keuhko-ongelmia (esimerkiksi tulehdus tai nesteen kertyminen keuhkoihin) hydroklooritiatsidin saannin jälkeen. Jos sinulle kehittyy vaikea hengenahdistus tai hengitysvaikeuksia Candemox Comp -valmisteen ottamisen jälkeen, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

  • jos otat mitä tahansa seuraavista korkean verenpaineen hoitoon käytetyistä lääkkeistä:

   • ACE:n estäjä (esimerkiksi enalapriili, lisinopriili, ramipriili), erityisesti, jos sinulla on diabetekseen liittyviä munuaisongelmia.

   • aliskireeni.

  • jos sinulla on ollut ihosyöpä tai jos sinulle kehittyy yllättävä ihomuutos hoidon aikana. Hydroklooritiatsidilla annettava hoito, etenkin sen pitkäaikainen käyttö suurilla annoksilla, saattaa suurentaa tietyntyyppisten iho- ja huulisyöpien (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä) riskiä. Suojaa ihosi auringonvalolta ja UV-säteiltä, kun käytät Candemox Comp -tabletteja.

  • jos sinulla on näön heikkenemistä tai silmäkipua. Nämä voivat olla oireita nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai lisääntyneestä silmänpaineesta ja voivat ilmetä tunneista viikkoihin Candemox Comp -valmisteen ottamisen jälkeen. Hoitamattomana se voi johtaa pysyvään näönmenetykseen. Haittavaikutuksen riski on suurempi, jos sinulla on aiemmin todettu penisilliini- tai sulfonamidiallergia.

  • jos arvelet olevasi raskaana tai s aatat tulla raskaaksi. Candemox Comp -valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa, ja sitä ei saa käyttää raskauden ensimmäisen kolmen kuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen (ks. kohta Raskaus).


   Lääkärisi saattaa tarkistaa munuaistesi toiminnan, verenpaineen ja veresi elektrolyyttien (esim. kaliumin) määrän säännöllisesti.

   Katso myös kohdassa "Älä käytä Candemox Comp -tabletteja" olevat tiedot.


   Jos jokin yllä mainituista koskee sinua, lääkäri voi pyytää sinut vastaanotolle useammin ja tehdä joitakin lisätutkimuksia.


   Jos olet menossa leikkaukseen, kerro lääkärille tai hammaslääkärille, että käytät Candemox Comp

   •valmistetta, sillä Candemox Comp voi laskea verenpainetta liikaa, jos sitä käytetään yhdessä joidenkin anestesia-aineiden kanssa.


   Candemox Comp voi lisätä ihon herkkyyttä auringonvalolle.


   Lapset ja nuoret

   Candemox Comp -valmisteen käytöstä alle 18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla ei ole kokemusta. Siksi sitä ei pidä antaa lapsille ja nuorille.


   Muut lääkevalmiste et ja Candemox Comp


   Kerro lääkärille tai apte ekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äske ttäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


   Candemox Comp voi muuttaa muiden lääkevalmisteiden vaikutusta, ja muut lääkevalmisteet voivat muuttaa Candemox Comp -valmisteen vaikutusta. Jos käytät tiettyjä lääkkeitä, lääkäri saattaa tehdä verikokeita aika ajoin.


   Kerro lääkärille erityisesti, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä, koska lääkärisi on ehkä muutettava annostustasi ja/tai ryhdyttävä muihin varotoimenpiteisiin:

  • ACE:n estäjä tai aliskireeni (katso myös tiedot kohdista "Älä käytä Candemox Comp •tabletteja" ja "Varoitukset ja varotoimet").

  • Muut verenpainetta alentavat lääkkeet, mukaan lukien beetasalpaajat, aliskireeniä sisältävät lääkevalmisteet, diatsoksidi ja angiotensiinikonvertaasin eli ACE:n estäjät kuten enalapriili, kaptopriili, lisinopriili tai ramipriili.

  • Sydämen rytmiä säätelevät lääkkeet (rytmihäiriölääkkeet) kuten digoksiini ja beetasalpaajat.

  • Ei-steroidaaliset tulehduskipulääkkeet (NSAID-lääkkeet eli lääkkeet, jotka lievittävät kipua ja tulehdusta) kuten ibuprofeeni, naprokseeni, diklofenaakki, selekoksibi tai etorikoksibi.

  • Asetyylisalisyylihappo (jos otat yli 3 g vuorokaudessa) (lääke, joka lievittää kipua ja tulehdusta).

  • Kaliumlisät tai kaliumia sisältävät suolan korvikkeet (lääkkeet, jotka nostavat veren kaliumpitoisuutta).

  • Hepariini (verenohennuslääke).

  • Nesteenpoistotabletit (diureetit).

  • Litium (mielenterveysongelmien hoitoon käytetty lääke).

  • Lääkkeet, joiden vaikutuksiin veren kaliumpitoisuus voi vaikuttaa, kuten tietyt psykoosilääkkeet.

  • Kolesterolia alentavat lääkkeet kuten kolestipoli tai kolestyramiini (resiinityyppiset rasva-arvoja pienentävät lääkkeet).

  • Kalsium- tai D-vitamiinilisät.

  • Antikolinergiset aineet kuten atropiini ja biperideeni.

  • Amantadiini (Parkinsonin taudin tai vakavien virusinfektioiden hoitoon käytetty lääke).

  • Barbituraatit (rauhoittava lääke, jota käytetään myös epilepsian hoitoon).

  • Syöpälääkkeet.

  • Steroidit kuten prednisoloni.

  • Aivolisäkehormoni (ACTH).

  • Diabeteslääkkeet (tabletit tai insuliini).

  • Laksatiivit (ulostuslääkkeet).

  • Amfoterisiini (sieni-infektioiden hoitoon käytetty lääke).

  • Karbenoksoloni (ruokatorven sairauksien tai suun haavaumien hoitoon käytetty lääke).

  • Penisilliini tai kotrimoksatsoli (trimetopriimi/sulfametoksatsoli) (antibiootteja).

  • Siklosporiini (elinsiirtojen yhteydessä käytetty lääke siirteen hyljinnän ehkäisyyn).

  • Muut lääkkeet, jotka voivat voimistaa valmisteen verenpainetta alentavaa vaikutusta, esim. baklofeeni (spastisuutta vähentävä lääke), amifostiini (syöpälääke) ja tietyt psykoosilääkkeet.


   Candemox Comp ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

  • Candemox Comp -valmiste voidaan ottaa joko ruoan kanssa tai ilman.

  • Kun sinulle määrätään Candemox Comp -valmistetta, keskustele lääkärin kanssa alkoholin käytöstä. Alkoholi voi saada sinut tuntemaan pyörrytystä tai huimausta.


   Raskaus ja ime tys

   Raskaus

   Kerro lääkärille, jos arvelet olevasi raskaana tai s aatat tulla raskaaksi. Yleensä lääkäri tuolloin neuvoo sinua lopettamaan Candemox Comp -valmisteen käytön ennen raskautta tai heti kun tiedät olevasi raskaana ja neuvoo käyttämään toista lääkettä Candemox Comp -valmisteen sijasta. Candemox Comp -valmistetta ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa, ja sitä ei saa käyttää raskauden kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen, sillä se voi aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi, jos sitä käytetään kolmannen raskauskuukauden jälkeen.


   Imetys

   Kerro lääkärille, jos imetät tai aiot aloittaa imettämisen. Candemox Comp -valmisteen käyttöä ei suositella imettäville äideille, ja lääkäri voi valita sinulle toisen hoidon, jos haluat imettää, erityisesti, jos lapsesi on vastasyntynyt tai syntynyt keskosena.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Joillakin ihmisillä voi esiintyä väsymystä tai huimausta Candemox Comp -valmisteen käytön aikana. Älä aja autolla tai käytä mitään koneita ja työvälineitä, jos sinulla esiintyy näitä oireita.


   Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


   Candemox Comp sisältää laktoosia

   Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


   Candemox Comp sisältää natriumia

   Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti, eli sen voidaan sanoa olevan

   ”natriumiton”.


 3. Mite n Candemox Comp -valmiste tta käyte tään


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. On tärkeää, että otat Candemox Comp -valmistetta joka päivä.

  Suositeltu Candemox Comp -annos on yksi tabletti kerran vuorokaudessa. Niele tabletti kokonaisena veden kanssa.

  Pyri ottamaan tabletti aina samaan aikaan päivästä. Näin lääkkeen oton muistaminen on helpompaa.

  Jos otat enemmän Candemox Comp -valmiste tta kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Jos unohdat ottaa Candemox Comp -valmiste tta

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin. Ota seuraava annos normaalisti.


  Jos lope tat Candemox Comp -valmiste en käytön

  Jos lopetat Candemox Comp -valmisteen käytön, verenpaineesi saattaa jälleen nousta. Älä tämän vuoksi lopeta Candemox Comp -valmisteen käyttöä ilman, että keskustelet siitä ensin lääkärin kanssa.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukse t


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. On tärkeää, että tiedät, millaisia nämä haittavaikutukset voivat olla. Jotkut Candemox Comp

  •valmisteen aiheuttamat haittavaikutukset johtuvat kandesartaanisileksetiilistä ja jotkut taas hydroklooritiatsidista.


  Lope ta Candemox Comp -valmiste en käyttö ja ota välittömästi yhte ys lääkäriin, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista allergisista reaktioista:

  • Hengitysvaikeudet, joihin voi liittyä kasvojen, huulten, kielen ja/tai kurkun turvotusta.

  • Kasvojen, huulten, kielen ja/tai kurkun turpoaminen, mikä voi aiheuttaa nielemisvaikeuksia.

  • Vaikea ihon kutina (ja kohoumat).


   Lope ta Candemox Comp -valmiste en käyttö ja ota välittömästi yhte ys lääkäriin, jos sinulla ilmenee akuutti hengitysvaikeus (merkkejä ovat voimakas hengenahdistus, kuume, heikotus ja sekavuus) - tämä on hyvin harvinainen haittavaikutus (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta).


   Candemox Comp voi aiheuttaa veren valkosolujen määrän alenemista. Tällöin vastustuskykysi tulehduksia vastaan voi alentua, ja sinulla voi esiintyä väsymystä, jokin tulehdus tai kuumetta. Jos niitä esiintyy, ota yhteys lääkäriin. Lääkäri saattaa aika ajoin tehdä verikokeita, joilla voidaan selvittää, vaikuttaako Candemox Comp veren soluihin (agranulosytoosi).


   Muut mahdolliset haittavaikutukset:


   Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

  • Muutokset verikokeiden tuloksissa:

   • Veren natriumpitoisuuden aleneminen. Vaikeissa tapauksissa voi esiintyä heikkoutta, voimattomuutta ja lihaskramppeja.

   • Kohonnut tai laskenut veren kaliumpitoisuus, etenkin jos sinulla jo on munuaisongelmia tai sydämen vajaatoiminta. Vaikeissa tapauksissa voi esiintyä väsymystä, heikkoutta, epäsäännöllistä sydämen rytmiä tai pistelyä.

   • Veren kolesteroli-, sokeri- tai virtsahappopitoisuuden kohoaminen.

  • Sokeria virtsassa.

  • Heite- tai kiertohuimaus tai heikotus.

  • Päänsärky.

  • Hengitystieinfektio.


   Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

  • Alhainen verenpaine. Se voi aiheuttaa heikkouden tunnetta tai huimausta.

  • Ruokahaluttomuus, ripuli, ummetus, mahan ärsytys.

  • Ihottuma, nokkosihottuma (urtikaria), valoherkkyysihottuma.


   Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta)

  • Keltatauti (ihon tai silmävalkuaisten kellastuminen). Jos tätä esiintyy, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

  • Vaikutukset munuaisten toimintaan etenkin, jos sinulla on jo munuaisongelmia tai sydämen vajaatoiminta.

  • Univaikeudet, masennus, levottomuus.

  • Pistely tai kihelmöinti käsissä tai jaloissa.

  • Hetkellinen näön sumeneminen.

  • Poikkeava sydämen rytmi.

  • Hengitysvaikeudet (mukaan lukien keuhkotulehdus ja nesteen kertyminen keuhkoihin).

  • Kuume.

  • Haimatulehdus. Se aiheuttaa kohtalaista tai voimakasta vatsakipua.

  • Lihaskrampit.

  • Verisuonten vaurioituminen, mikä näkyy punaisina tai sinipunaisina pisteinä iholla.

  • Veren punasolujen, valkosolujen tai verihiutaleiden määrän aleneminen. Saatat havaita väsymystä, infektioita, kuumetta tai mustelmataipumusta.

  • Nopeasti kehittyvä vaikea ihottuma, johon liittyy ihon hilseilyä tai rakkulointia sekä mahdollisesti suun rakkulointia.


   Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta)

  • Kasvojen, huulten, kielen ja/tai kurkun turpoaminen.

  • Kutina.

  • Selkä-, nivel- ja lihaskivut.

  • Muutokset maksan toiminnassa, mukaan lukien maksatulehdus (hepatiitti). Saatat havaita väsymystä, ihon ja silmänvalkuaisten kellastumista ja flunssan kaltaisia oireita.

  • Yskä.

  • Pahoinvointi.


   Tunte maton (koska saatavissa oleva tie to ei riitä esiintymistihe yden arviointiin)

  • Äkillinen likinäköisyys.

  • Näön heikkeneminen tai kipu silmissä korkean silmänpaineen takia (mahdollisia merkkejä nesteen kertymisestä silmän suonikalvoon (suonikalvon effuusio) tai akuutista ahdaskulmaglaukoomasta).

  • Systeeminen ja ihon lupus erythematosus (allerginen sairaus, joka aiheuttaa kuumetta, nivelkipua, ihottumaa, johon voi liittyä ihon punoitusta, rakkuloita, hilseilyä ja paukamia).

  • Iho- ja huulisyöpä (ei-melanoomatyyppinen ihosyöpä).


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA

 5. Candemox Comp -valmiste en säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja purkissa/läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. Kestoaika purkin ensimmäisen avaamisen jälkeen:

  3 kuukautta


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Candemox Comp sisältää

Vaikuttavat aineet ovat kandesartaanisileksetiili ja hydroklooritiatsidi.

Yksi tabletti sisältää 16 mg kandesartaanisileksetiiliä ja 12,5 mg hydroklooritiatsidia.


Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, povidoni K30, karrageeni (E407), kroskarmelloosinatrium, magnesiumstearaatti, punainen rautaoksidi (E172) ja keltainen rautaoksidi (E172).


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoot


16 mg/12,5 mg -tabletit:

Aprikoosinvärisiä, täplikkäitä, soikeita, kaksoiskuperia tabletteja, joiden molemmilla puolilla on jakouurre. Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

Al/Al läpipainopakkaukset, joissa kuivausainetta: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 tai

100 tablettia.

Al/Al yksittäispakatut läpipainopakkaukset, joissa kuivausainetta: 50 x 1 tablettia.

HDPE-purkit, joissa PP-korkki ja kuivausainetta: 7, 14, 21, 28, 56, 84, 98, 100 tai 250 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina, Tanska


Valmistaja

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia tai

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Saksa tai

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2 D, 9220 Lendava, Slovenia

tai

Lek S.A., ul. Domaniewska 50C, 02-72 Varsova, Puola.


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 13.12.2021