Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Oridip
lercanidipine

HINNAT

10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 28

Tukkukauppa: 4,87 €
Jälleenmyynti: 7,77 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 98

Tukkukauppa: 7,12 €
Jälleenmyynti: 11,35 €
Korvaus: 0,00 €

20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 98

Tukkukauppa: 11,94 €
Jälleenmyynti: 18,74 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oridip 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

lerkanidipiinihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Kerro lääkärille, jos epäilet olevasi raskaana (tai saatat tulla raskaaksi) tai jos imetät (ks. kohta Raskaus, imetys ja hedelmällisyys).


Lapset ja nuoret

Oridip-valmisteen tehoa ja turvallisuutta alle 18-vuotaiden lasten lääkityksessä ei ole varmistettu.


Muut lääkevalmisteet ja Oridip

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Jos Oridip-valmistetta käytetään samanaikaisesti muiden lääkkeiden kanssa, Oridip-lääkkeen tai muiden lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai tiettyjä haittavaikutuksia voi esiintyä yleisemmin (ks. lisäksi kohta 2).


Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos käytät:


Oridip ruuan, juoman ja alkoholin kanssa


Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Oridip-lääkkeen käyttöä ei suositella raskauden aikana, ja sitä ei pidä käyttää imetysaikana. Lerkanidipiinin raskauden- tai imetyksenaikaisesta käytöstä ei ole olemassa tietoja. Jos olet raskaana tai imetät, jos et käytä ehkäisyä, jos epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Jos sinulle tulee huimausta, heikkoutta tai uneliaisuutta tämän lääkkeen käytön aikana, älä aja autoa tai käytä koneita.


Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


Apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti, eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.


 1. Miten Oridip-tabletteja otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

  Aikuiset

  Tavallinen annos on yksi 10 mg Oridip-tabletti vuorokaudessa samaan kellonaikaan joka päivä, mieluiten aamulla vähintään 15 minuuttia ennen aamiaista. Lääkäri voi tarvittaessa suurentaa annoksen yhteen 20 mg Oridip-tablettiin tai kahteen 10 mg Oridip-tablettiin vuorokaudessa.

  Tabletti otetaan kokonaisena riittävän nestemäärän kanssa (esimerkiksi lasi vettä). Tabletissa on jakouurre osiin jakamisen helpottamiseksi, jos sinulla on vaikeuksia niellä se kokonaisena.


  Lapset

  Alle 18-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä lääkettä.


  Iäkkäät

  Vuorokausiannosta ei tarvitse muuttaa. Erityistä huomiota tulee kuitenkin kiinnittää hoidon aloitukseen.


  Maksa- tai munuaissairauksia sairastavat

  Erityistä huomiota tulee kiinnittää hoidon aloitukseen. Annoksen suurentaminen 20 mg:aan vuorokaudessa tulee tehdä varoen.


  Jos otat enemmän Oridip-tabletteja kuin sinun pitäisi

  Älä ylitä lääkärin määräämää annosta. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Ota tämä lääkepakkaus mukaan, jos hakeudut lääkäriin tai sairaalaan.


  Liian suuren annoksen ottaminen voi alentaa verenpainetta liikaa, ja sydämensyke saattaa muuttua epäsäännölliseksi tai nopeammaksi.


  Jos unohdat ottaa Oridip-tabletteja

  Jos unohdat ottaa annoksen, jätä se väliin ja ota seuraava annos ajallaan entiseen tapaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


  Jos lopetat Oridip-tablettien käytön

  Jos lopetat Oridip-tablettien käytön, verenpaineesi saattaa kohota uudelleen. Kysy lääkäriltä neuvoa ennen hoidon lopettamista.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Jotkut haittavaikutukset voivat olla vakavia.

  Jos sinulle tulee jotain seuraavista haittavaikutuksista, ota heti yhteyttä lääkäriin:


  Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

  rasitusrintakipu (esim. puristava tunne rinnassa, joka johtuu siitä, ettei sydän saa verta), allergiset reaktiot (oireita ovat mm. kutina, ihottuma, nokkosihottuma), pyörtyminen.


  Jos potilaalla on esiintynyt aiemmin rasitusrintakipua, kipukohtauksia voi esiintyä useammin, ne voivat kestää kauemmin ja olla vakavampia, kun käytetään sen lääkeryhmän lääkkeitä, johon Oridip kuuluu. Yksittäisiä sydänkohtauksia voi esiintyä.


  Muut mahdolliset haittavaikutukset:

  Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

  päänsärky, nopea sydämensyke, nopean tai epätasaisen sydämensykkeen tunne (sydämentykytys), äkillinen kasvojen, kaulan tai rinnan punoitus, nilkkaturvotus.


  Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

  huimaus, verenpaineen aleneminen, närästys, pahoinvointi, vatsakipu, ihottuma, kutina, lihaskipu, runsasvirtsaisuus, heikotus ja väsymys.


  Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

  uneliaisuus, oksentelu, ripuli, nokkosihottuma, tihentynyt virtsaamistarve, rintakipu.


  Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

  ienturvotus, maksan toiminnan muutokset (havaitaan verikokeilla), samea neste (dialyysissä letkulla vatsaan), kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turvotus, joka voi aiheuttaa hengitys- tai nielemisvaikeuksia.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


 3. Oridip-tablettien säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä läpipainoliuskaan ja lääkepakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä alle 25 C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisiältö ja muuta tietoa Mitä Oridip sisältää

Vaikuttava aine on lerkanidipiinihydrokloridi. Yksi 10 mg kalvopäällysteinen tabletti sisältää vaikuttavana aineena 10 mg lerkanidipiinihydrokloridia, joka vastaa 9,4 mg:aa lerkanidipiiniä. Muut aineet ovat:


Oridip-tablettien kuvaus ja pakkauskoot

Oridip 10 mg tabletit ovat keltaisia, pyöreitä, kaksoiskuperia ja kalvopäällysteisiä. Tablettien halkaisija on 6,5 mm. Niiden toisella puolella on jakouurre ja toinen puoli on sileä.


Pakkauskoot:

7, 14, 28, 35, 42, 50, 56, 98, 100, 280 (10 x 28) kalvopäällysteistä tablettia Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo


Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo


Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

24100 Salo


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.1.2021