Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Cisatracurium Fresenius Kabi
cisatracurium

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle


Cisatracurium Fresenius Kabi 2 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos


sisatrakuuri


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)


Cisatracurium Fresenius Kabi on kirkas, väritön, vaaleankeltainen tai vihertävänkeltainen liuos.


Cisatracurium Fresenius Kabia on saatavana pakkauksissa, joissa on 1 (5, 10, 50) kirkasta lasiampullia, jotka sisältävät 2,5 ml, 5 ml tai 10 ml liuosta.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Fresenius Kabi AB SE-751 74 Uppsala Ruotsi


Valmistaja

Fresenius Kabi Deutschland GmbH D-61346 Bad Homburg v.d.H., Saksa


Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 31.8.2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

VALMISTUSOHJE


Cisatracurium Fresenius Kabi 2 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos


On tärke ää lukea tämän ohjeen sisältö ennen lääkevalmisteen käyttövalmiiksi saattamista.


Tämä on yhteenveto Cisatracurium Fresenius Kabin käyttövalmiiksi saattamista koskevista tiedoista. Katso täydelliset tiedot valmisteyhteenvedosta.


Yhte ensopimattomuudet


Lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan alla.


Koska sisatrakuuri pysyy stabiilina vain happamissa liuoksissa, sitä ei tule sekoittaa samassa ruiskussa tai antaa samanaikaisesti tai saman neulan kautta emäksisten liuosten, kuten natriumtiopentaalin, kanssa.


Sisatrakuuri ei sovi käytettäväksi yhdessä ketorolaakki-trometamolin tai injisoitavan propofoliemulsion kanssa.


Laimennusohjeet


Laimennettuna pitoisuuteen 0,1–2 mg/ml Cisatracurium Fresenius Kabi on fysikaalisesti ja kemiallisesti käyttökelpoista 24 tuntia, kun se säilytetään 25 °C:ssa. Laimennukseen on käytettävä jotakin seuraavista infuusioliuoksista: natriumkloridi 9 mg/ml (0,9 %); natriumkloridi 9 mg/ml (0,9 %) ja glukoosi 50 mg/ml

(5 %); glukoosi 50 mg/ml (5 %).


Valmiste säilyy kemiallisesti ja fysikaalisesti stabiilina ainakin 24 tuntia 25 °C:ssa. Mikrobiologisista syistä valmiste on käytettävä välittömästi. Jos valmistetta ei käytetä välittömästi, säilytysaika ja olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla eivätkä normaalisti saa ylittää 24 tuntia 2-8 °C:ssa.


Annostus ja antotapa

Ks. valmisteyhteenveto.


Varotoime t hävittämistä ja muuta käsittelyä varte n


Valmiste on tarkistettava silmämääräisesti ennen käyttöä. Vain kirkasta ja väritöntä tai melkein väritöntä tai hieman kellertävää/vihertävänkellertävää liuosta tulee käyttää. Liuoksessa ei saa olla hiukkasia eikä pakkaus saa olla vahingoittunut. Jos liuoksen ulkonäössä todetaan muutosta tai jos pakkaus on rikkoutunut, se täytyy hävittää.


Vain kertakäyttöä varten.


Valmiste on käytettävä välittömästi ampullin avaamisen jälkeen.

Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.


Sisatrakuurin on osoitettu olevan yhteensopiva seuraavien leikkausten yhteydessä yleisesti käytettävien lääkkeiden kanssa, kun se on sekoitettu niihin olosuhteissa, jotka simuloivat sen antamista sivukanyylin kautta juoksevaan iv-infuusioon: alfentaniilihydrokloridi, droperidoli, fentanyylisitraatti, midatsolaamihydrokloridi ja sufentaniilisitraatti. Kun muita lääkkeitä annetaan saman kiinteän neulan tai kanyylin kautta kuin sisatrakuuri, suositellaan, että kukin lääke huuhdellaan riittävällä volyymillä sopivaa iv- nestettä, esim. natriumkloridiliuos 9 mg/ml (0,9 %).