Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Idelvion
albutrepenonacog alfa

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


IDELVION 250 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten IDELVION 500 U injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten IDELVION 1000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten IDELVION 2000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten IDELVION 3500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten


albutrepenonakogi alfa (rekombinantti hyytymistekijä IX)


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä IDELVION on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät IDELVION-valmistetta

 3. Miten IDELVION-valmistetta käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. IDELVION-valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä IDELVION on ja mihin sitä käytetään Mitä IDELVION on?

  IDELVION on hemofilialääke, joka korvaa elimistön oman verta hyydyttävän hyytymistekijä IX:n.

  IDELVION-valmisteen vaikuttava aine on albutrepenonakogi alfa (rekombinantti fuusioproteiini, joka koostuu ihmisen albumiiniin liitetystä ihmisen hyytymistekijästä IX [rIX-FP]).


  Hyytymistekijä IX osallistuu veren hyytymiseen. B-hemofiliapotilailta tämä hyytymistekijä puuttuu, ja siksi näiden potilaiden veri hyytyy tavallista hitaammin, mikä lisää verenvuototaipumusta. IDELVION toimii korvaamalla hyytymistekijä IX:n B-hemofiliaa sairastavilla potilailla, jolloin veri voi hyytyä.


  Mihin IDELVION-valmistetta käytetään?


  IDELVION-valmistetta käytetään hyytymistekijä IX:n puutoksesta johtuvan verenvuodon ehkäisyyn ja pysäyttämiseen kaikenikäisille B-hemofiliaa sairastaville potilaille (synnynnäinen hyytymistekijä IX:n puutos).


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät IDELVION-valmistetta Älä käytä IDELVION-valmistetta

  • jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle (albutrepenonakogi alfalle) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

  • jos olet allerginen hamsterin valkuaisaineille (proteiineille).

   Varoitukset ja varotoimet


   On erittäin suositeltavaa, että aina kun käytät IDELVION-valmistetta, kirjaat valmisteen nimen ja eränumeron ylös, jotta tieto käyttämistäsi valmisteista ja valmiste-eristä säilyy.


   Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät IDELVION- valmistetta.


   • Allergiset (yliherkkyys-) reaktiot ovat mahdollisia. Valmiste sisältää hamsterin valkuaisaineiden (proteiinien) jäämiä (ks. myös ”Älä käytä IDELVION-valmistetta”). Jos allergisen reaktion oireita ilmaantuu, lopeta heti lääkkeen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin tai hoitoyksikköön, jossa tilaasi seurataan. Lääkäri kertoo sinulle yliherkkyysreaktioiden varhaiset merkit. Näitä ovat nokkosihottuma, yleistynyt ihottuma, puristuksen tunne rinnassa, hengityksen vinkuminen, matala verenpaine (hypotensio) ja anafylaksia (vakava allerginen reaktio, josta aiheutuu vaikea-asteisia hengitysvaikeuksia tai huimausta).

   • Koska hyytymistekijä IX:n antoon liittyy allergisten reaktioiden riski, ensimmäinen IDELVION-annos on annettava lääkärin valvonnassa, jotta allergiset reaktiot voidaan hoitaa asianmukaisesti.

   • Inhibiittoreiden (neutraloivien vasta-aineiden) muodostuminen on tunnettu komplikaatio, jota on ilmoitettu IDELVION-hoidon aikana. Inhibiittorit estävät hoitoa tehoamasta asianmukaisesti. Jos verenvuodot eivät pysy hallinnassa IDELVION-hoidon avulla, kerro siitä heti lääkärille. Tilaasi on seurattava säännöllisesti vasta-aineiden kehittymisen havaitsemiseksi.

   • Jos sinulla on maksa- tai sydänsairaus tai jos sinulle on äskettäin tehty suuri leikkaus, kerro tästä lääkärille, koska veren hyytymisestä (koagulaatiosta) johtuvien komplikaatioiden riski on suurentunut.

   • Jos tarvitset keskuslaskimokatetrin (CVAD IDELVION-injektiota varten), lääkärin on huomioitava riski komplikaatioihin, kuten paikallisiin infektioihin, bakteerien esiintymiseen veressä (bakteremiaan) ja veritulpan (tromboosin) muodostumiseen katetrin kohtaan.


    Muut lääkevalmisteet ja IDELVION

   • Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


    Raskaus ja imetys

   • Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

   • IDELVION-valmistetta on käytettävä raskauden ja imetyksen aikana vain, jos se on selkeästi tarpeellista.


    Ajaminen ja koneiden käyttö

    IDELVION-valmisteella ei ole vaikutusta ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita.


    IDELVION sisältää natriumia

    Tämä lääkevalmiste sisältää enintään 8,6 mg natriumia (ruokasuolan toinen aineosa) per injektiopullo. Tämä vastaa 0,4 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.


 3. Miten IDELVION-valmistetta käytetään


  Veren hyytymishäiriöihin perehtynyt lääkäri aloittaa hoitosi ja seuraa sitä. Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma.


  Lääkäri laskee tarvitsemasi IDELVION-annoksen. Tarvitsemasi IDELVION-valmisteen määrä ja hoidon kesto riippuvat:

  • sairautesi vaikeusasteesta

  • verenvuodon sijainnista ja voimakkuudesta

  • voinnistasi ja vasteestasi

  • painostasi.


   IDELVION annetaan injektiona laskimoon sen jälkeen, kun lääkäri tai sairaanhoitaja on sekoittanut kuiva-aineen pakkauksessa olevan liuottimen kanssa. IDELVION-injektion voi antaa laskimoon myös itse tai toinen henkilö sen jälkeen, kun pistoksen antoon on perehdytetty.


   JoskäytätenemmänIDELVION-valmistettakuinsinunpitäisi

   Ota heti yhteys lääkäriin, jos pistät IDELVION-valmistetta enemmän kuin lääkäri on suositellut.


   JoslopetatIDELVION-valmisteenkäytön

   Älä lopeta IDELVION-valmisteen käyttöä keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa.


   Valmisteen käyttökuntoon saattaminen ja anto


   Yleisetohjeet

  • Kuiva-aine on sekoitettava liuottimen (nesteen) kanssa ja vedettävä injektiopullosta ruiskuun niin, että lääke pysyy steriilinä (siihen ei pääse bakteereita). Lääkäri näyttää, miten liuos valmistetaan ja miten liuos vedetään injektiopullosta ruiskuun oikeaoppisesti.

  • IDELVION-valmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden tai liuottimien kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka mainitaan kohdassa 6.

  • Liuoksen on oltava kirkasta tai hieman opaalinhohtoista, keltaista tai väritöntä eli se saattaa välkehtiä hieman valoa vasten katsottuna, mutta siinä ei saa olla silmämääräisesti havaittavia hiukkasia. Liuos on tarkistettava suodattamisen tai ruiskuun vetämisen (ks. seuraavassa) jälkeen silmämääräisesti, ennen kuin se käytetään. Älä käytä liuosta, jos se on sameaa tai jos siinä on hiukkasia tai hiutaleita.

  • Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten ja lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.


   Käyttökuntoonsaattaminen

   Ennen kuin avaat injektiopulloja, anna IDELVION-kuiva-aineen ja nesteen lämmetä huoneen- tai ruumiinlämpöiseksi. Tämä voidaan tehdä joko antamalla injektiopullojen olla huoneenlämmössä noin tunnin ajan tai pitämällä niitä kädessä muutaman minuutin ajan.

   ÄLÄ altista injektiopulloja suoralle lämmölle. Injektiopulloja ei saa lämmittää kehon lämpötilaa (37 °C) lämpimämmäksi.


   image

   Poista injektiopulloista varovasti suojakorkki ja puhdista paljastuneet kumitulpat desinfiointipyyhkeellä. Anna injektiopullojen kuivua ennen kuin avaat Mix2Vial-pakkauksen (joka sisältää suodattimella varustetun siirtolaitteen). Noudata sitten seuraavia ohjeita.   1

   1. Avaa Mix2Vial vetämällä suojakansi pois. Älä

   poista Mix2Vial-laitetta läpipainopakkauksesta!


   2

   2. Aseta liuottimen sisältävä injektiopullo

   tasaiselle, puhtaalle alustalle ja ota injektiopullosta tukeva ote. Ota Mix2Vial sekä pakkaus ja paina sinisen sovittimen piikki kohtisuoraan liuotinpullon tulpan läpi.   3

   3. Poista pakkaus varovasti Mix2Vial-laitteesta

   siten, että pidät pakkauksen reunasta kiinni ja vedät kohtisuoraan ylöspäin. Varmista, että vedät pois vain pakkauksen etkä Mix2Vial-laitetta.


   4

   4. Aseta kuiva-aineen sisältävä injektiopullo

   tasaiselle ja tukevalle alustalle. Kun liuottimen sisältävä injektiopullo on kiinnitettynä Mix2Vial- laitteeseen, käännä ne ylösalaisin ja paina läpinäkyvän sovittimen piikki suoraan kuiva- aineen sisältävän injektiopullon kumitulpan läpi. Liuotin siirtyy automaattisesti kuiva-aineen sisältävään injektiopulloon.


   5

   5. Ota toisella kädellä kiinni Mix2Vial-laitteen kuiva-aineen sisältävän injektiopullon puolelta ja

   toisella kädellä liuottimen sisältävän injektiopullon puolelta ja kierrä vastapäivään laite kahteen osaan varovasti. Hävitä liuotinpullo ja

   siihen kiinnitetty sininen Mix2Vial-sovitin.


   6

   6. Pyörittele kuiva-aineen sisältävää injektiopulloa ja siihen kiinnitettyä läpinäkyvää sovitinta

   varovasti, kunnes kuiva-aine on liuennut täysin. Älä ravista.


   7

   7. Vedä tyhjään, steriiliin ruiskuun ilmaa. Kun

   kuiva-aineen sisältävä injektiopullo on oikeinpäin, kiinnitä ruisku Mix2Vial-sovittimen Luer

   Lock -liittimeen kiertämällä myötäpäivään.

   Ruiskuta ilma kuiva-aineen sisältävään injektiopulloon.


   image

   image

   image

   Valmisteenvetäminenruiskuunjaanto


   1. Kun ruiskun mäntä on sisään painettuna, käännä laite ja injektiopullo ylösalaisin ja vedä liuos ruiskuun vetämällä mäntää hitaasti ulospäin.


    8

   2. Kun liuos on nyt siirretty ruiskuun, ota tukeva ote ruiskun kammiosta (pitäen ruiskun mäntää samalla alaspäin) ja irrota läpinäkyvä Mix2Vial- sovitin ruiskusta kiertämällä vastapäivään.


   9


   image

   Ota pakkauksen sisältämä laskimopunktiopakkaus ja työnnä neula laskimoon. Anna veren virrata putken takaosaan saakka. Kiinnitä ruisku laskimopunktiopakkauksen kierteillä varustettuun lukituspäähän. Injisoi käyttökuntoon saatettu liuos hitaasti (sinulle sopivalla tahdilla; enintään 5 ml/min) lääkärin antaminen ohjeiden mukaisesti. Varmista, että lääkevalmisteen sisältävään ruiskuun ei pääse verta.


   Tarkkaile välittömien haittavaikutusten ilmaantumista. Jos sinulle ilmaantuu IDELVION-valmisteen antoon mahdollisesti liittyviä haittavaikutuksia, injektion anto on lopetettava (ks. myös kohdat 2 ja 4).


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Ota heti yhteyttä lääkäriin:

  • jos huomaat allergisen reaktion oireita (ks. jäljempänä)

  • jos huomaat, ettei lääke enää vaikuta riittävästi.


   Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu tekijä IX -lääkkeillä:

  • Allergistyyppisetyliherkkyysreaktiot ovat mahdollisia (melko harvinaisia) ja niiden oireita voivat olla: nokkosihottuma, ihottumat (yleistynyt nokkosihottuma), puristuksen tunne rinnassa, hengityksen vinkuminen, matala verenpaine (hypotensio) ja anafylaksia (vakava allerginen reaktio, josta aiheutuu vaikea-asteisia hengitysvaikeuksia tai huimausta). Jos tällaista ilmaantuu, lopeta lääkkeen käyttö heti ja ota yhteyttä lääkäriin.

   image

  • Vasta-aineet: Lääke ei enää vaikuta riittävästi (jatkuvia verenvuotoja). Sinulle saattaa kehittyä inhibiittoreita (neutralisoivia vasta-aineita) tekijä IX:ää kohtaan (esiintymistiheys tuntematon), jolloin tekijä IX ei enää vaikuta riittävästi. Jos näin käy, lopeta lääkkeen käyttö heti ja ota yhteyttä lääkäriin.


   Seuraavat haittavaikutukset ovat yleisiä IDELVION-valmisteella (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä):

  • Päänsärky

  • Pistoskohdan reaktiot

  • Heitehuimaus


   Seuraavat haittavaikutukset ovat melko harvinaisia (saattavat esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta):

  • Ihottuma

  • Ekseema


   Haittavaikutukset lapsilla ja nuorilla

   Lapsilla esiintyvät haittavaikutukset ovat oletettavasti samanlaisia kuin aikuisilla.

   Epäillyistähaittavaikutuksistailmoittaminen

   image

   On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.


 5. IDELVION-valmisteen säilyttäminen


  • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  • Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

  • Säilytä alle 25 °C.

  • Ei saa jäätyä.

  • Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

  • Käyttökuntoon saatettu valmiste on käytettävä mieluiten heti.

  • Jos käyttökuntoon saatettua valmistetta ei käytetä heti, säilytysajat ja -olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä IDELVION sisältää

Vaikuttavaaineon:

250 IU injektiopullo; kun valmiste on saatettu käyttökuntoon 2,5 ml:lla injektionesteisiin käytettävää vettä, liuos sisältää 100 IU/ml albutrepenonakogi alfaa.

500 IU injektiopullo; kun valmiste on saatettu käyttökuntoon 2,5 ml:lla injektionesteisiin käytettävää

vettä, liuos sisältää 200 IU/ml albutrepenonakogi alfaa.

1000 IU injektiopullo; kun valmiste on saatettu käyttökuntoon 2,5 ml:lla injektionesteisiin käytettävää vettä, liuos sisältää 400 IU/ml albutrepenonakogi alfaa.

2000 IU injektiopullo; kun valmiste on saatettu käyttökuntoon 5 ml:lla injektionesteisiin käytettävää vettä, liuos sisältää 400 IU/ml albutrepenonakogi alfaa.

3500 IU injektiopullo; kun valmiste on saatettu käyttökuntoon 5 ml:lla injektionesteisiin käytettävää vettä, liuos sisältää 700 IU/ml albutrepenonakogi alfaa.


Muutaineetovat:

Natriumsitraatti, polysorbaatti 80, mannitoli, sakkaroosi ja kloorivetyhappo (pH:n säätämiseen) Katso viimeinen kappale kohdassa 2.

Liuotin: Injektionesteisiin käytettävä vesi


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


IDELVION on vaaleankeltainen tai valkoinen injektio-kuiva-aine ja pakkauksessa on mukana liuotin, joka on injektionesteisiin käytettävä vesi.

Käyttökuntoon saatettu liuos on kirkasta tai hieman opaalinhohtoista, keltaista tai väritöntä eli se

saattaa välkehtiä hieman valoa vasten katsottuna, mutta siinä ei saa olla silmämääräisesti havaittavia hiukkasia.


Pakkauskoot


Yksi 250, 500 tai 1 000 IU pakkaus sisältää:

1 injektiopullo kuiva-ainetta

1 injektiopullo, joka sisältää 2,5 ml injektionesteisiin käytettävää vettä 1 suodattimella varustettu siirtolaite 20/20

Sisäpakkaus, joka sisältää:

1 kertakäyttöinen 5 ml:n ruisku

 1. laskimopunktiosetti

 2. desinfektiopyyhettä

1 ei-steriili laastari


Yksi 2 000 tai 3500 IU pakkaus sisältää:

1 injektiopullo kuiva-ainetta

1 injektiopullo, joka sisältää 5 ml injektionesteisiin käytettävää vettä

1 suodattimella varustettu siirtolaite 20/20 Sisäpakkaus, joka sisältää:

1 kertakäyttöinen 10 ml:n ruisku

 1. laskimopunktiosetti

 2. desinfektiopyyhettä

1 ei-steriili laastari


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Straße 76

35041 Marburg Saksa


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien CSL Behring NV Tél/Tel: +32 15 28 89 20

Lietuva

CentralPharma Communications UAB

Tel: +370 5 243 0444


България

МагнаФарм България ЕАД Тел: +359 2 810 3949

Luxembourg/Luxemburg

CSL Behring NV Tél/Tel: +32 15 28 89 20


Česká republika

CSL Behring s.r.o.

Tel: + 420 702 137 233

Magyarország

CSL Behring Kft.

Tel.: +36 1 213 4290


Danmark

CSL Behring AB

Tel: +46 8 544 966 70

Malta

AM Mangion Ltd.

Tel: +356 2397 6333


Deutschland

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30584437

Nederland

CSL Behring BV

Tel: + 31 85 111 96 00


Eesti

CentralPharma Communications OÜ

Tel: +3726015540

Norge

CSL Behring AB

Tlf: +46 8 544 966 70


Ελλάδα

CSL Behring ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 7255 660

Österreich

CSL Behring GmbH Tel: +43 1 80101 2463


España

CSL Behring S.A. Tel: +34 933 67 1870

Polska

CSL Behring Sp.z o.o. Tel: +48 22 213 22 65


France

CSL Behring S.A.

Portugal

CSL Behring Lda

Tél: + 33 –(0)-1 53 58 54 00 Tel: +351 21 782 62 30


Hrvatska

Marti Farm d.o.o.

Tel: +385 1 5588297

România

Prisum International Trading srl

Tel: +40 21 322 0171


Ireland

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 30517254

Slovenija

NEOX s.r.o.-podružnica v Sloveniji

Tel:+ 386 41 42 0002


Ísland

CSL Behring AB

Sími: +46 8 544 966 70

Slovenská republika

CSL Behring s.r.o.

Tel: + 421 911 653 862


Italia

CSL Behring S.p.A. Tel: +39 02 34964 200

Suomi/Finland

CSL Behring AB

Puh/Tel: +46 8 544 966 70


Κύπρος

CSL Behring ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 7255 660

Sverige

CSL Behring AB

Tel: +46 8 544 966 70


Latvija

CentralPharma Communications SIA

Tel: +371 6 7450497

United Kingdom (Northern Ireland)

CSL Behring GmbH

Tel: +49 69 305 17254


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {KK.VVVV}


.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:


Annostus

Annos ja korvaushoidon kesto riippuvat tekijä IX:n puutteen vakavuudesta, vuotokohdasta ja vuodon

laajuudesta sekä potilaan kliinisestä tilasta.


Annettavan tekijä IX yksikköjen määrä ilmoitetaan kansainvälisinä yksikköinä (IU), jotka ovat WHO:n voimassa olevan tekijä IX -valmisteiden standardin mukaisia. Tekijä IX:n aktiivisuus plasmassa ilmaistaan joko prosentteina (suhteessa normaaliin ihmisplasmaan) tai kansainvälisinä yksikköinä (suhteessa plasman hyytymistekijä IX:n kansainväliseen standardiin).


Tekijä IX:n yksi kansainvälinen yksikkö (IU) vastaa tekijä IX:n määrää 1 ml:ssa normaalia ihmisen plasmaa.


Hoito tarvittaessa

Hyytymistekijä IX:n tarvittavan annoksen laskeminen perustuu empiiriseen havaintoon, jonka mukaan

1 IU hyytymistekijä IX:ää painokiloa kohti lisää plasman hyytymistekijä IX:n aktiivisuutta keskimäärin 1,3 IU:lla/dl (1,3 %:lla normaalista aktiivisuudesta) 12-vuotiailla ja vanhemmilla potilailla ja 1,0 IU:lla/dl (1,0 %:lla normaalista aktiivisuudesta) alle 12-vuotiailla potilailla. Tarvittava annos määritetään seuraavan kaavan avulla:


Tarvittava annos (IU) = paino (kg) x haluttu tekijä IX:n pitoisuuden nousu (% normaalista aktiivisuudesta tai IU/dl) x {havaitun saannon [ns. in vivo recovery] käänteisarvo (IU/kg per IU/dl)}

Odotettu tekijä IX:n pitoisuuden nousu (IU/dl tai % normaalista aktiivisuudesta) = Annos (IU) x Saanto [ns. in vivo recovery] (IU/dl per IU/kg)/paino (kg)

Annos ja antotiheys pitää aina määrittää potilaskohtaisesti kliinisen vaikuttavuuden mukaan. Alle12-vuotiaatpotilaat

Inkrementaaliselle saannolle (ns. incremental in vivo recovery), jossa 1 IU/dl on 1 IU/kg:aa kohti,

annos lasketaan seuraavalla tavalla:

Tarvittava annos (IU) = paino (kg) x haluttu tekijä IX:n pitoisuuden nousu (IU/dl) x 1 dl/kg


Esimerkki

 1. 20 kg:n painoiselle vaikeaa B-hemofiliaa sairastavalle potilaalle vaadittava huippupitoisuus on 50 % normaalista aktiivisuudesta. Sopiva annos olisi 20 kg x 50 IU/dl x 1 dl/kg = 1 000 IU.


 2. Jos 1 000 IU:n annos IDELVION-valmistetta annetaan 25 kg:n painoiselle potilaalle, odotettu tekijä IX:n pitoisuuden nousu injektion jälkeen on enintään 1 000 IU/25 kg x 1,0 (IU/dl per IU/kg) = 40 IU/dl (40 % normaalista aktiivisuudesta).


  Vähintään12-vuotiaatpotilaat

  Inkrementaaliselle saannolle [ns. incremental in vivo recovery], jossa 1,3 IU/dl on 1 IU/kg:aa kohti,

  annos lasketaan seuraavalla tavalla:

  Tarvittava annos (IU) = paino (kg) x haluttu tekijä IX:n pitoisuuden nousu (IU/dl) x 0,77 dl/kg


  Esimerkki

 3. 80 kg:n painoiselle vaikeaa B-hemofiliaa sairastavalle potilaalle vaadittava huippupitoisuus on 50 % normaalista aktiivisuudesta. Sopiva annos olisi 80 kg x 50 IU/dl x 0,77 dl/kg = 3 080 IU.


 4. Jos 2 000 IU:n annos IDELVION-valmistetta annetaan 80 kg:n painoiselle potilaalle, odotettu tekijä IX:n pitoisuuden nousu injektion jälkeen on enintään 2 000 IU x 1,3 (IU/dl per IU/kg)/80 kg = 32,5 IU/dl (32,5 % normaalista aktiivisuudesta).


Seuraavissa verenvuototapahtumissa hyytymistekijä IX:n aktiivisuus ei saa laskea ilmoitetun plasman aktiivisuustason alapuolelle (prosentteina normaalista tai IU/dl) vastaavalla ajanjaksolla. Seuraavaa taulukkoa voidaan käyttää annostelun apuna verenvuodoissa ja leikkauksissa:


Vuodon voimakkuus / Kirurginen toimenpide

Tarvittava hyytymistekijä IX:n pitoisuus (%) (IU/dl)

Antotiheys (tuntia) / Hoidon kesto (vrk)

Verenvuoto

Lievä tai kohtalainen verenvuoto niveleen, lihakseen (pois lukien lonkankoukistaja) tai suun limakalvovuoto

30–60

Kerta-annos voi olla riittävä

suurimmassa osassa tapauksista. Ylläpitoannos 24–72 tunnin kuluttua, jos vuoto jatkuu.

Laajaverenvuoto Hengenvaarallinen verenvuoto,

syvä lihasverenvuoto mukaan lukien lonkankoukistaja

60–100

Toista 24–72 tunnin välein ensimmäisen viikon ajan.

Tämän jälkeen ylläpitoannos kerran viikossa, kunnes vuoto lakkaa ja haava paranee.

Pienileikkaus

mukaan lukien komplisoitumaton hampaan poisto

50–80 (ennen leikkausta

ja sen jälkeen)

Kerta-annos voi olla riittävä

suurimmassa osassa pienistä leikkauksista. Tarvittaessa voidaan antaa ylläpitoannos 24–72 tunnin kuluttua, kunnes vuoto lakkaa tai vaurio paranee.


Suurileikkaus

60–100

(ennen leikkausta ja sen jälkeen)

Toista 24–72 tunnin välein

ensimmäisen viikon ajan. Tämän jälkeen ylläpitoannos 1–2 kertaa viikossa, kunnes vuoto lakkaa ja vaurio paranee.


Estohoito

Vaikeaa B-hemofiliaa sairastavien potilaiden verenvuodon pitkäaikaisessa estohoidossa tavanomainen annostus on 35–50 IU/kg kerran viikossa.

Joillekin potilaille, joiden sairaus pysyy hyvin hallinnassa kerran viikossa annettavalla hoidolla, voi sopia hoidoksi enintään 75 IU/kg -annos 10 tai 14 päivän välein. Yli 18-vuotiaille potilaille voidaan harkita vielä pidempää antoväliä (ks. kohta 5.1).


Joissakin tapauksissa, erityisesti nuoria potilaita hoidettaessa, lyhyempi antoväli tai suurempi annos voi olla tarpeen.


Estohoidon aikana esiintyneen verenvuotojakson jälkeen estohoitoa jatketaan mahdollisimman tarkasti samalla annostuksella, mutta potilaalle annetaan kaksi IDELVION-annosta. Antovälin on oltava vähintään 24 tuntia, mutta se voi olla pidempikin, jos tämä on potilaan kannalta parempi.


Pediatriset potilaat

Pitkäaikaisessa estohoidossa suositeltu annostus on 35–50 IU/kg kerran viikossa. Annossuositukset vähintään 12-vuotiaille nuorille ovat samat kuin aikuisille (ks. edellä).


Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet


Inhibiittorit

Kun potilaita on hoidettu toistuvasti ihmisen hyytymistekijä IX -valmisteilla, heitä on tarkkailtava neutraloivien vasta-aineiden (inhibiittorien) varalta, jotka pitää määrittää Bethesda-yksiköinä (BU) käyttämällä soveltuvaa biologista testausta.


Kirjallisuudessa on raportteja, joissa osoitetaan korrelaatio tekijä IX inhibiittorien ja allergisten reaktioiden esiintymisen välillä. Siksi kaikilta allergisia reaktioita saavilta potilailta pitää tutkia inhibiittorin esiintyminen. On huomattava, että potilailla, joilla esiintyy tekijä IX:n inhibiittoreita, saattaa olla suurentunut anafylaksiariski myöhemmän hyytymistekijä IX:n käytön yhteydessä.


Hoidonseuranta

Hoidon aikana tekijä IX:n tasojen asianmukainen määrittäminen on suositeltavaa, jotta saadaan ohjeistusta käytettävästä annoksesta ja toistuvien infuusioiden antotiheydestä. Potilaskohtaiset vasteet tekijä IX:lle saattavat vaihdella, joten puoliintumisaika ja saanto (ns. in vivo recovery) voivat olla erilaiset. Kehon painoon perustuvaa annosta saatetaan joutua muuttamaan alipainoisille tai ylipainoisille potilaille. Erityisesti suurten kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä on korvaushoidon tarkka seuranta koagulaatioanalyysin (plasman hyytymistekijä IX:n aktiivisuus) avulla välttämätöntä.


Kun potilaiden verinäytteiden tekijä IX:n aktiivisuuden määritykseen käytetään in vitro tromboplastiiniaikaan (aPTT) perustuvaa yksivaiheista hyytymismääritystä, sekä määrityksessä käytettävä aPTT-reagenssityyppi että vertailustandardi voivat vaikuttaa merkittävästi plasman tekijä IX:n aktiivisuustuloksiin. Jos yksivaiheisessa hyytymistestissä käytetään kaoliinipohjaista aPTT- reagenssia tai Actin FS aPTT-reagenssia, aktiivisuustulokset ovat todennäköisesti aliarvioituja. Tämä on huomioitava erityisesti silloin, kun laboratoriota ja/tai määrityksessä käytettäviä reagensseja vaihdetaan.