Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Risperidon Ratiopharm
risperidone

HINNAT

0,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 20

Tukkukauppa: 1,91 €
Jälleenmyynti: 3,05 €
Korvaus: 0,00 €

1 mg tabletti, kalvopäällysteinen 20

Tukkukauppa: 7,99 €
Jälleenmyynti: 12,75 €
Korvaus: 0,00 €

0.25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 9,91 €
Jälleenmyynti: 15,73 €
Korvaus: 0,00 €

0,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 12,45 €
Jälleenmyynti: 19,50 €
Korvaus: 0,00 €

1 mg tabletti, kalvopäällysteinen 60

Tukkukauppa: 16,42 €
Jälleenmyynti: 25,40 €
Korvaus: 0,00 €

1 mg tabletti, kalvopäällysteinen 60

Tukkukauppa: 16,75 €
Jälleenmyynti: 25,88 €
Korvaus: 0,00 €

2 mg tabletti, kalvopäällysteinen 60

Tukkukauppa: 21,42 €
Jälleenmyynti: 32,82 €
Korvaus: 0,00 €

4 mg tabletti, kalvopäällysteinen 60

Tukkukauppa: 25,95 €
Jälleenmyynti: 39,55 €
Korvaus: 0,00 €

1 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 26,06 €
Jälleenmyynti: 39,71 €
Korvaus: 0,00 €

3 mg tabletti, kalvopäällysteinen 60

Tukkukauppa: 29,21 €
Jälleenmyynti: 44,39 €
Korvaus: 0,00 €

2 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 36,00 €
Jälleenmyynti: 54,47 €
Korvaus: 0,00 €

4 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 43,70 €
Jälleenmyynti: 65,91 €
Korvaus: 0,00 €

3 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 49,32 €
Jälleenmyynti: 73,91 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Risperidon ratiopharm 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg ja 4 mg kalvopäällysteiset tabletit

risperidoni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Jos et ole varma, koskeeko edellä mainittu sinua, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, ennen kuin käytät Risperidon ratiopharmia.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Risperidon ratiopharmia, jos


Jos et ole varma, koskeeko jokin edellä mainituista sinua, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Risperidon ratiopharmin käyttöä.


Koska risperidonihoitoa saaneilla potilailla on havaittu hyvin harvoin infektioiden torjumiseen tarvittavien tietyntyyppisten veren valkosolujen vaarallista vähyyttä, lääkäri saattaa tutkia veresi valkosolumäärän.


Risperidon ratiopharm voi aiheuttaa painon nousua. Merkittävä painon nousu voi olla haitaksi terveydellesi. Lääkärin on seurattava painoasi säännöllisesti.


Risperidonia sisältävää lääkettä käyttävillä potilailla on havaittu diabeteksen puhkeamista tai jo aiemmin puhjenneen diabeteksen pahenemista, joten lääkäri tarkistaa korkeisiin verensokeriarvoihin viittaavat oireet. Diabetesta jo ennestään sairastavien potilaiden verensokeriarvoja on seurattava säännöllisesti.


Risperidon ratiopharm suurentaa yleisesti prolaktiinihormonin pitoisuutta. Tästä saattaa aiheutua haittavaikutuksina naisille mm. kuukautishäiriöitä tai hedelmällisyyden heikkenemistä ja miehille rintojen turpoamista (ks. kohta 4. Mahdolliset haittavaikutukset). Jos tällaisia haittavaikutuksia ilmaantuu, veren prolaktiinipitoisuus suositellaan tarkastamaan.


Silmän keskiosassa oleva musta alue (mustuainen eli pupilli) ei ehkä laajene riittävästi silmän mykiön samentuman (kaihin) vuoksi tehtävän leikkauksen aikana. Myös silmän värillinen osa (värikalvo eli iiris) saattaa muuttua leikkauksen aikana veltoksi, mikä saattaa aiheuttaa silmävaurion. Jos sinulle suunnitellaan silmäleikkausta, kerro silmälääkärille, että käytät tätä lääkettä.

Iäkkäät dementiapotilaat

Iäkkäillä dementiapotilailla on lisääntynyt aivohalvauksen riski. Älä käytä risperidonia, jos sinulla on aivohalvauksen aiheuttama dementia. Risperidonihoidon aikana sinun on käytävä usein lääkärin vastaanotolla.

Ota heti yhteys lääkäriin, jos itse havaitset tai sinua hoitava henkilö havaitsee sinulla äkillisen mielentilan muutoksen, tai äkillistä kasvojen, käsivarsien tai jalkojen erityisesti toispuoleista heikkoutta tai puutumista, tai puheen epäselvyyttä, vaikka oireet kestäisivätkin vain lyhyen aikaa. Oireet voivat liittyä aivohalvaukseen.


Risperidon ratiopharmin käyttöön, joko yksinään tai furosemidin kanssa, saattaa liittyä tavallista suurempi aivohalvauksen tai kuoleman riski iäkkäillä, dementiaa sairastavilla potilailla.


Lapset ja nuoret

Ennen käytöshäiriöisten lasten ja nuorten hoidon aloittamista, mahdolliset muut aggression syyt on suljettava pois.

Jos risperidonihoidon aikana ilmenee väsymystä, lääkkeen annon ajankohdan muuttaminen saattaa vähentää keskittymisvaikeuksia.

Sinut tai lapsesi saatetaan punnita ennen hoidon aloittamista ja painoa saatetaan seurata säännöllisesti hoidon aikana.

Suppeassa tutkimuksessa, josta ei voida tehdä päätelmiä, on raportoitu risperidonia käyttäneiden lasten pituuden lisääntymistä, mutta ei tiedetä, onko tämä lääkkeen sisältämän vaikuttavan aineen vaikutus vai johtuuko se jostakin muusta syystä.


Muut lääkevalmisteet ja Risperidon ratiopharm

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


On erityisen tärkeää keskustella lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä:

Jos aloitat tai lopetat näiden lääkkeiden käytön, risperidoniannostasi saatetaan joutua muuttamaan.


Jos et ole varma, koskeeko jokin edellä mainituista sinua, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Risperidon ratiopharmin käyttöä.


Risperidon ratiopharm alkoholin kanssa

Alkoholin käyttöä on vältettävä Risperidon ratiopharm -hoidon aikana.


Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkäri arvioi, voitko käyttää Risperidon ratiopharmia.

Jos äiti on käyttänyt Risperidon ratiopharmia raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana, vastasyntyneellä saattaa esiintyä oireina esim. vapinaa, lihasten jäykkyyttä tai heikkoutta, uneliaisuutta, levottomuutta, hengitysvaikeuksia tai syömisvaikeuksia. Jos vauvallasi esiintyy näitä oireita, ota yhteys lääkäriin.

Risperidon ratiopharm saattaa suurentaa prolaktiiniksi kutsutun hormonin pitoisuutta, mikä saattaa vaikuttaa hedelmällisyyteen (ks. kohta 4. Mahdolliset haittavaikutukset).


Ajaminen ja koneiden käyttö

Risperidon ratiopharm saattaa aiheuttaa huimausta, väsymystä ja näköhaittoja ja siten heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


Risperidon ratiopharm sisältää laktoosia ja natriumia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kalvopäällysteinen tabletti, eli sen voidaan

sanoa olevan ”natriumiton”.


 1. Miten Risperidon ratiopharmia käytetään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

  Suositeltu annos on: Skitsofrenian hoito

  Aikuiset

  Aloitusannos on yleensä 2 mg vuorokaudessa. Annosta voidaan nostaa 4 mg:aan seuraavana päivänä. Lääkäri voi tämän jälkeen muuttaa annostasi riippuen hoidon vaikutuksesta sinuun. Suurin osa potilaista voi paremmin, kun vuorokausiannos on 4–6 mg.

  Tämä päivittäinen kokonaisannos voidaan jakaa kerran tai kahdesti päivässä otettavaksi. Lääkäri kertoo sinulle, mikä annostus sopii sinulle parhaiten.


  Iäkkäät potilaat

  Aloitusannos on yleensä 0,5 mg kahdesti vuorokaudessa.

  Lääkäri voi nostaa lääkeannostasi asteittain 1 mg:aan tai 2 mg:aan kahdesti vuorokaudessa. Lääkäri kertoo sinulle, mikä annostus sopii sinulle parhaiten.


  Manian hoito


  Aikuiset

  Aloitusannos on yleensä 2 mg kerran vuorokaudessa.

  Lääkäri voi nostaa lääkeannostasi asteittain riippuen siitä, miten hoito vaikuttaa sinuun. Suurin osa potilaista voi paremmin, kun vuorokausiannos on 1–6 mg kerran päivässä.


  Iäkkäät potilaat

  Aloitusannos on yleensä 0,5 mg kahdesti vuorokaudessa.

  Lääkäri voi nostaa lääkeannostasi asteittain 1 mg:aan tai 2 mg:aan kahdesti vuorokaudessa riippuen siitä, miten hoito vaikuttaa sinuun.


  Pitkäkestoisten aggressioiden hoito potilailla, joilla on Alzheimerin taudista johtuva dementia


  Aikuiset (mukaan lukien iäkkäät potilaat)

  Aloitusannos on yleensä 0,25 mg (0,25 ml oraaliliuosta, jonka vahvuus on 1 mg/ml) kahdesti vuorokaudessa.

  Lääkäri voi nostaa lääkeannostasi asteittain riippuen siitä, miten hoito vaikuttaa sinuun.

  Suurin osa potilaista voi paremmin, kun vuorokausiannos on 0,5 mg kahdesti vuorokaudessa. Jotkut potilaat saattavat tarvita 1 mg kahdesti vuorokaudessa.

  Alzheimerin taudista johtuvaa dementiaa sairastavia saa hoitaa risperidonilla korkeintaan kuusi viikkoa.


  Käyttö lapsille ja nuorille

  Risperidon ratiopharmia ei pidä käyttää alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille skitsofrenian tai manian hoitoon.


  Käytöshäiriöiden hoito


  Annoksen suuruus riippuu lapsen painosta:


  Alle 50 kg painoiset lapset

  Aloitusannos on yleensä 0,25 mg (0,25 ml oraaliliuosta, jonka vahvuus on 1 mg/ml) kerran vuorokaudessa.

  Annosta voidaan nostaa asteittain 0,25 mg:n lisäyksinä vuorokaudessa joka toinen päivä.

  Ylläpitoannos on yleensä 0,25–0,75 mg (0,25–0,75 ml oraaliliuosta, jonka vahvuus on 1 mg/ml) kerran vuorokaudessa.


  50 kg tai enemmän painavat lapset

  Aloitusannos on yleensä 0,5 mg kerran vuorokaudessa.

  Annosta voidaan nostaa asteittain 0,5 mg lisäyksinä vuorokaudessa joka toinen päivä. Ylläpitoannos on yleensä 0,5–1,5 mg kerran vuorokaudessa.


  Käytöshäiriöitä sairastavia saa hoitaa risperidonilla korkeintaan kuusi viikkoa.


  Risperidon ratiopharmia ei pidä käyttää alle 5-vuotiaille lapsille käytöshäiriöiden hoitoon.


  Potilaat, joilla on munuaisten tai maksan toimintahäiriöitä

  Hoidettavasta sairaudesta riippumatta, aloitusannos ja sitä seuraavat annokset on puolitettava. Näillä potilailla annoksen nostaminen on toteutettava hitaammin. Risperidonin käytössä on noudatettava varovaisuutta tässä potilasryhmässä.


  Antotapa

  Suun kautta.

  Niele tabletit veden kanssa.

  Voit ottaa lääkkeesi sekä ruokailun yhteydessä että ilman ateriaa. Tabletit voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


  Jos otat enemmän Risperidon ratiopharmia kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Vie lääkepakkaus mukanasi vastaanotolle.

  Jos olet saanut enemmän Risperidon ratiopharmia kuin sinun pitäisi, sinulle voi ilmaantua seuraavia oireita: uneliaisuus, väsymys, poikkeavia kehon liikkeitä, vaikeuksia seistä tai kävellä, alhaisesta verenpaineesta johtuvaa huimausta, ja poikkeava sydämen syke tai kouristuskohtaus.


  Jos unohdat ottaa Risperidon ratiopharmia

  Jos unohdat ottaa Risperidon ratiopharm -annoksen, ota se heti kun huomaat unohduksen. Jos kuitenkin seuraavan annoksen ottamisen ajankohta on lähellä, jätä unohtamasi annos väliin ja jatka tavanomaiseen tapaan. Jos unohdat kaksi tai useamman annoksen, ota yhteys lääkäriin.

  Älä ota kaksinkertaista annosta (kaksi annosta samalla kertaa) korvataksesi unohtamasi kerta- annoksen.


  Jos lopetat Risperidon ratiopharmin käytön

  Lääkkeen ottamista ei saa lopettaa muutoin kuin lääkärin määräyksestä, koska oireesi voivat palata. Jos lääkäri päättää, että sinun pitää lopettaa tämän lääkkeen käyttö, annostasi voidaan pienentää asteittain muutaman päivän kuluessa.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

  Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos koet jonkin seuraavista, melko harvinaisista haittavaikutuksista

  (saattaa esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä sadasta):

  • sairastat dementiaa dementia ja sinulla ilmenee äkillinen mielentilan muutos, tai äkillistä kasvojen, käsivarsien tai jalkojen erityisesti toispuoleista heikkoutta tai puutumista, tai puheen epäselvyyttä, vaikka oireet kestäisivätkin vain lyhyen aikaa. Oireet voivat viitata aivohalvaukseen.

  • koet ns. tardiivia dyskinesiaa, eli nykiviä tai nytkähteleviä pakkoliikkeitä kasvoissasi, kielessäsi tai muissa kehonosissasi. Kerro heti lääkärille, jos sinulla ilmenee tahattomia, rytmikkäitä liikkeitä kielessä, suussa tai kasvoissa. Risperidon ratiopharm -lääkitys on mahdollisesti lopetettava.


   Kerro heti lääkärille, jos koet jonkin seuraavista harvinaisista haittavaikutuksista (saattaa esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä tuhannesta):

   • sinulla on veritulppa erityisesti jalkojen laskimoissa (oireita ovat jalan turvotus, kipu ja punoitus), joka saattaa kulkeutua verisuonia pitkin keuhkoihin, joissa se aiheuttaa rintakipua ja hengitysvaikeuksia. Jos havaitset jotain näistä oireista, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

   • sinulla on kuumetta, lihasjäykkyyttä, hikoilua tai tajunnantason alenemista (maligniksi neuroleptioireyhtymäksi kutsuttu sairaus). Saatat tarvita välitöntä lääkärinhoitoa.

   • olet mies ja sinulla on pitkittynyt tai kivulias erektio. Tätä tilaa kutsutaan priapismiksi. Saatat tarvita välitöntä lääkärinhoitoa.

   • sinulle ilmaantuu vaikea allerginen reaktio, jonka oireita ovat kuume, suun, kasvojen, huulten tai kielen turpoaminen, hengenahdistus, kutina, ihottuma tai verenpaineen lasku.


  Seuraavia muita haittavaikutuksia voi myös esiintyä:


  Hyvin yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä useammin kuin yhdellä käyttäjällä kymmenestä):

  • nukahtamis- ja univaikeudet

  • parkinsonismi. Tämän sairauden oireita voivat olla: hitaat tai heikentyneet liikkeet, jäykkyyden tai lihasten kireyden tunne (ja siitä aiheutuva liikkeiden nykivyys) ja toisinaan tunne liikkeen pysähtymisestä, minkä jälkeen liike taas jatkuu. Muita parkinsonismin oireita ovat hidas, laahustava kävely, lepovapina, lisääntynyt syljeneritys ja/tai kuolaaminen sekä kasvojen ilmeettömyys.

  • väsymyksen tunne tai vireystilan heikkeneminen

  • päänsärky.


   Yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä kymmenestä):

  • keuhkokuume, infektio rintakehässä (keuhkoputkentulehdus), vilustumisoireet, sivuontelotulehdus, virtsatieinfektio, korvatulehdus, flunssaisuuden tunne

  • suurentunut prolaktiiniksi kutsutun hormonin pitoisuus (saattaa aiheuttaa oireita tai olla oireetonta), mikä voidaan todeta verikokeen avulla. Suurten prolaktiinipitoisuuksien oireet ovat melko harvinaisia ja niitä saattavat olla miesten rintojen turpoaminen, vaikeudet saada ja ylläpitää erektio, sukupuolinen haluttomuus tai muut sukupuolitoimintojen häiriöt. Naisille saattaa aiheutua epämukavia tuntemuksia rinnoissa, maidonvuotoa rinnoista, kuukautisten poisjäämistä tai muita kuukautiskierron häiriöitä tai hedelmällisyyden heikkenemistä.

  • painon nousu, lisääntynyt ruokahalu, vähentynyt ruokahalu

  • unihäiriöt, ärtyisyys, masennus, ahdistuneisuus, levottomuus

  • dystonia: tämä on tila, johon liittyy lihasten hidasta tai pitkäkestoista tahatonta supistelua. Dystoniaa esiintyy usein kasvojen lihaksissa mm. silmien, suun, kielen tai leukojen poikkeavina liikkeinä, mutta tällaista saattaa esiintyä missä tahansa kehonosassa (ja saattaa aiheuttaa asennon poikkeavuuksia).

  • huimaus

  • pakkoliikkeet: tähän tilaan liittyy tahattomia lihasten liikkeitä, jotka voivat olla toistuvia, spastisia tai vääntelehtiviä liikkeitä tai nykäyksiä

  • vapina

  • näön sumeneminen, silmätulehdus tai sidekalvotulehdus

  • nopea sydämen syke, korkea verenpaine, hengenahdistus

  • kurkkukipu, yskä, nenäverenvuoto, nenän tukkoisuus

  • vatsakipu, epämukava tunne vatsassa, oksentelu, pahoinvointi, ummetus, ripuli, ruoansulatusvaivat, suun kuivuminen, hammaskipu

  • ihottuma, ihon punoitus

  • lihasspasmit, luu- tai lihassärky, selkäkipu, nivelkipu

  • virtsankarkailu (virtsanpidätyskyvyttömyys)

  • kehon, käsivarsien tai jalkojen turpoaminen, kuume, rintakipu, heikotus, väsymys, kipu

  • kaatumiset.


   Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä sadasta):

   • hengitystieinfektio, virtsarakkotulehdus, silmätulehdus, risatulehdus, kynsien sieni-infektio, ihoinfektio, jollekin ihon tai kehon alueelle rajoittuva infektio, virusinfektio, punkkien aiheuttama ihotulehdus

   • infektioiden torjumiseen osallistuvien tietyntyyppisten veren valkosolujen vähentynyt määrä, veren valkosolujen määrän väheneminen, verihiutaleiden määrän väheneminen (verisoluja, jotka tyrehdyttävät verenvuotoa), anemia, veren punasolumäärän lasku, veren eosinofiilimäärän lisääntyminen (eosinofiilit ovat tietyntyyppisiä veren valkosoluja)

   • allerginen reaktio

   • diabeteksen puhkeaminen tai paheneminen, korkea verensokeripitoisuus, liiallinen veden juominen

   • painon lasku, ruokahaluttomuus ja siitä johtuva aliravitsemus ja alipainoisuus

   • suurentunut veren kolesterolipitoisuus

   • kohonnut mieliala (mania), sekavuus, vähentynyt seksuaalinen halukkuus, hermostuneisuus, painajaiset

   • reagoimattomuus ärsykkeisiin, tajunnanmenetys, matala tajunnantaso

   • kouristuskohtaukset, pyörtyminen

  • tarve liikuttaa joitakin kehonosia, tasapainohäiriöt, koordinaation poikkeavuudet, huimaus seisomaan noustessa, keskittymiskyvyn häiriöt, puhevaikeudet, makuaistin katoaminen tai sen poikkeavuudet, ihon heikentynyt kipu- ja kosketusherkkyys, ihon kihelmöinnin, pistelyn tai puutumisen tunne

  • silmien valoyliherkkyys, kuivat silmät, lisääntynyt kyynelnesteen eritys, silmien punoitus

  • pyörimisen tunne (vertigo), korvien soiminen, korvakipu

  • eteisvärinä (sydämen rytmihäiriö), sydämen ylä- ja alaosan välinen johtumiskatkos, poikkeavuudet sydämen sähköisessä johtuvuudessa, sydämen QT-ajan piteneminen, hidas sydämen syke, sydänsähkökäyrän (elektrokardiogrammin eli EKG:n) poikkeavuudet, lepatuksen tai jyskytyksen tunne rintakehässä (sydämentykytys)

  • matala verenpaine, matala verenpaine seisomaan noustessa (minkä vuoksi joillakin Risperidon ratiopharm -hoitoa saavilla potilailla saattaa esiintyä heikotusta tai huimausta tai he saattavat pyörtyä noustessaan nopeasti seisomaan tai istumaan), punastelu

  • ruoan henkeen vetämisestä aiheutuva keuhkokuume, keuhkojen verentungos, hengitysteiden verentungos, hengityksen karkeus, hengityksen vinkuminen, äänen häiriöt, hengitysteiden häiriöt

  • maha- tai suolistotulehdus, ulosteenpidätyskyvyttömyys, erittäin kovat ulosteet, nielemisvaikeudet, runsaat ilmavaivat

  • nokkosihottuma, kutina, hiustenlähtö, ihon paksuuntuminen, ekseema, kuiva iho, ihon värimuutos, akne, ihon tai päänahan kutina ja hilseily, ihon häiriöt, ihon vamma

  • suurentunut veren kreatiinifosfokinaasipitoisuus (kreatiinifosfokinaasi on entsyymi, jota vapautuu toisinaan lihaskudoksen hajoamisen yhteydessä)

  • asennon poikkeavuudet, niveljäykkyys, nivelten turpoaminen, lihasheikkous, niskakipu

  • tiheä virtsaamistarve, virtsaamiskyvyttömyys, kipu virtsaamisen yhteydessä

  • erektiohäiriö, ejakulaatiohäiriö

  • kuukautisten loppuminen, kuukautisten poisjääminen tai muut kuukautiskierron häiriöt (naisilla)

  • rintojen kehittyminen miehille, maidonvuoto rinnoista, seksuaalitoimintojen häiriöt, rintarauhaskipu, epämukavat tuntemukset rinnoissa, emätinerite

  • kasvojen, suun, silmien tai huulten turpoaminen

  • vilunväristykset, kehon lämpötilan nousu

  • kävelytavan muutokset

  • janoisuuden tunne, sairauden tunne, epämukavat tuntemukset rintakehässä, ärtyisyyden tunne, epämukava olo

  • suurentunut veren transaminaasipitoisuus, suurentunut veren GGT-pitoisuus (gammaglutamyylitransferaasiksi kutsuttu maksaentsyymi), suurentunut veren maksaentsyymipitoisuus

  • toimenpiteisiin liittyvät kivut.


   Harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä tuhannesta):

  • infektio

  • virtsan määrää säätelevän hormonin poikkeava erittyminen

  • unissakävely

  • unenaikainen syömishäiriö

  • sokeria virtsassa, pieni verensokeripitoisuus, suuri veren triglyseridipitoisuus (rasvapitoisuus)

  • tunteiden puuttuminen, orgasmikyvyttömyys

  • liikkumattomuus tai reagoimattomuus hereillä olevassa tilassa (katatonia)

  • aivoverisuoniston häiriöt

  • hoitamattoman diabeteksen aiheuttama kooma

  • pään vapina

  • glaukooma (kohonnut silmänsisäinen paine), silmien liikevaikeudet, silmien pyöritys, silmäluomen reunojen karstoittuminen

  • silmiin liittyviä ongelmia kaihileikkauksen yhteydessä. Jos käytät Risperidon ratiopharmia tai olet aiemmin käyttänyt sitä, IFIS-oireyhtymäksi kutsutun tilan kehittyminen kaihileikkauksen aikana on mahdollista. Jos sinulle on tehtävä kaihileikkaus, kerro silmälääkärille, että käytät tai olet käyttänyt tätä lääkettä.

  • infektioiden torjumiseen tarvittavien tietyntyyppisten veren valkosolujen vaarallinen vähyys

  • vaarallisen runsas veden juominen

  • sydämen rytmihäiriöt

  • unenaikaiset hengitysvaikeudet (uniapnea); nopea, pinnallinen hengitys

  • haimatulehdus, suolitukos

  • kielen turpoaminen, huulten halkeilu, lääkeaineihottuma

  • hilse

  • lihassäikeiden hajoaminen ja lihaskipu (rabdomyolyysi)

  • kuukautisten viivästyminen, rintarauhasten suureneminen, rintojen suureneminen, erite rinnoista

  • suurentunut veren insuliinipitoisuus (insuliini on veren sokeripitoisuutta säätelevä hormoni)

  • ihon kovettuminen

  • alentunut ruumiinlämpö, käsivarsien ja jalkojen kylmyys

  • lääkkeen käytön lopettamiseen liittyvät vieroitusoireet

  • ihon ja silmien keltaisuus.


   Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään yhdellä potilaalla 10 000:sta):

  • hoitamattomaan diabetekseen liittyvät henkeä uhkaavat komplikaatiot

  • vakava allerginen reaktio, johon liittyy mahdollisesti nieluun kohdistuvaa ja hengitysvaikeuksia aiheuttavaa turpoamista

  • suoliston lihasten liikkeiden puuttuminen, mistä aiheutuu suolitukos.

  Seuraava haittavaikutus on havaittu toisen, hyvin risperidonin kaltaisen, paliperidoniksi kutsutun lääkkeen käytön yhteydessä, joten sitä voidaan odottaa esiintyvän myös Risperidon ratiopharmin käytön yhteydessä: nopea sydämen syke seisomaan noustessa.


  Muut haittavaikutukset lapsilla ja nuorilla

  Yleisesti ottaen lapsilla esiintyvät haittavaikutukset ovat oletettavasti samankaltaisia kuin aikuisilla. Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu useammin lapsilla ja nuorilla (5–17-vuotiailla) kuin aikuisilla: unisuuden tunne tai vireyden heikkeneminen, uupuneisuus (väsymys), päänsärky, lisääntynyt ruokahalu, oksentelu, vilustumisoireet, nenän tukkoisuus, vatsakipu, huimaus, yskä, kuume, vapina (tärinä), ripuli ja virtsankarkailu (virtsan pidätyskyvyttömyys).


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 Fimea


 3. Risperidon ratiopharmin säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytettävä alle 25 °C.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt. viim./EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Risperidon ratiopharm sisältää

Vaikuttava aine on risperidoni. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää risperidonia 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg tai 4 mg.

Muut aineet tablettien ytimessä ovat: laktoosimonohydraatti, natriumlauryylisulfaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu maissitärkkelys, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi

A) ja magnesiumstearaatti.

Muut aineet tablettien päällysteessä ovat hypromelloosi, makrogoli 6000, makrogoli 400 ja titaanidioksidi (E 171).

0,5 mg ja 2 mg tabletit: punainen rautaoksidi (E 172), keltainen rautaoksidi (E 172) 3 mg tabletit: kinoliinikeltainen (E 104)

4 mg tabletit: keltainen rautaoksidi (E 172), kinoliinikeltainen (E 104), indigokarmiini (E 132).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kalvopäällysteinen tabletti

0,5 mg: Ruskeanpunaiset, pyöreät, hieman kaarevat tabletit, joissa on molemminpuolinen jakouurre ja toiselle puolelle kaiverrettu merkintä RIS 0.5.

 1. mg: Valkoiset, pyöreät, hieman kaarevat tabletit, joissa on molemminpuolinen jakouurre ja toiselle puolelle kaiverrettu merkintä RIS 1.

 2. mg: Kellanruskeat, pyöreät, hieman kaarevat tabletit, joissa on molemminpuolinen jakouurre ja toiselle puolelle kaiverrettu merkintä RIS 2.

 3. mg: Keltaiset, pyöreät, hieman kaarevat tabletit, joissa on molemminpuolinen jakouurre ja toiselle puolelle kaiverrettu merkintä RIS 3.

 4. mg: Vihreät, pyöreät, hieman kaarevat tabletit, joissa on molemminpuolinen jakouurre ja toiselle puolelle kaiverrettu merkintä RIS 4.


Pakkauskoot: 6, 6x1, 10, 20, 20x1, 28, 28x1, 30, 30x1, 50, 50x1, 60, 60x1, 98, 98x1, 100, 100x1

kalvopäällysteistä tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

ratiopharm GmbH, Ulm, Saksa


Valmistajat

Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi ùt 13, 4042 Debrecen, Unkari


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: Teva Finland Oy

PL 67

02631 Espoo

Puh: 020 180 5900


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 27.9.2020.