Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Circadin
melatonin

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Circadin 2 mg depottabletti

Melatoniini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Circadin 2 mg depottabletti on valkoinen tai luonnonvalkoinen pyöreä kaksoiskupera tabletti. Pakkauksessa on yksi läpipainopakkaus, jossa on 7, 20 tai 21 tablettia, tai vaihtoehtoisesti kaksi läpipainopakkausta, joissa kummassakin on 15 tablettia (30 tabletin pakkaus). Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija:


RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL 4 rue de Marivaux

75002 Paris Ranska

sähköposti: regulatory@neurim.com Valmistaja:

Erän vapauttamisesta ETA-alueella vastaavat toimipaikat:


Temmler Pharma GmbH & Co. KG Temmlerstrasse 2

35039 Marburg Saksa


Iberfar - Indústria Farmacêutica S.A.

Rua Consiglieri Pedroso, n.o 121-123 - Queluz de Baixo Barcarena, 2734-501

Portugali


Rovi Pharma Industrial Services, S.A. Vía Complutense, 140

Alcalá de Henares Madrid, 28805 Espanja


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien Takeda Belgium Tél/Tel: +32 2 464 06 11

Takeda-Belgium@takeda.com

Lietuva

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com


България

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL Teл: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com

Luxembourg/Luxemburg

Takeda Belgium

Tél/Tel: +32 2 464 06 11 (BE)

Takeda-Belgium@takeda.com


Česká republika

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com

Magyarország

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com


Danmark

Takeda Pharma A/S Tlf: +45 46 77 11 11

Malta

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com


Deutschland

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG Tel: +49 (0)2371 9370

info@medice.de

Nederland

Takeda Nederland bv Tel: +31 20 203 5492

medinfoEMEA@takeda.com

Eesti

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com

Norge

Takeda AS

Tlf: +47 6676 3030

infonorge@takeda.com


Ελλάδα

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Τηλ: +30 210 6387800

gr.info@takeda.com

Österreich

SANOVA PHARMA GesmbH Tel.: +43 (01) 80104-0

e-mail: sanova.pharma@sanova.at


España

EXELTIS HEALTHCARE, S.L. Tfno: +34 91 7711500

Polska

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG Tel.: + 48-(0)22 642 2673

e-mail: office@medice.pl


France

BIOCODEX

Tél: +33 (0)1 41 24 30 00

e-mail: medinfo@biocodex.com

Portugal

Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel. +351 214 342 530

e-mail: geral@itf-farma.pt


Hrvatska

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com

România

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com


Ireland

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com

Slovenija

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com


Ísland

Vistor hf.

Simi: +354 535 7000

Slovenská republika

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com


Italia

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Tel: +39 049 8232222

e-mail: info@fidiapharma.it

Suomi/Finland

Takeda Oy

Puh/Tel: +358 20 746 5000


Κύπρος

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL

Τηλ : +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com

Sverige

Takeda Pharma B.V Tel: +46 8 731 28 00

infosweden@takeda.com


Latvija

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com

United Kingdom (Northern Ireland) RAD Neurim Pharmaceuticals EEC SARL Tel: +33 185149776 (FR)

e-mail: neurim@neurim.com

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {kuukausi VVVV}.


Tämä pakkausseloste on saatavissa kaikilla EU-kielillä Euroopan lääkeviraston verkkosivustolla.