Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Kefalex
cefalexin

HINNAT

500 mg tabletti 14

Tukkukauppa: 5,30 €
Jälleenmyynti: 8,46 €
Korvaus: 0,00 €

500 mg tabletti 20

Tukkukauppa: 6,77 €
Jälleenmyynti: 10,80 €
Korvaus: 0,00 €

750 mg tabletti 14

Tukkukauppa: 6,90 €
Jälleenmyynti: 11,01 €
Korvaus: 0,00 €

750 mg tabletti 20

Tukkukauppa: 9,04 €
Jälleenmyynti: 14,42 €
Korvaus: 0,00 €

500 mg tabletti 30

Tukkukauppa: 9,13 €
Jälleenmyynti: 14,56 €
Korvaus: 0,00 €

500 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 28,50 €
Jälleenmyynti: 43,34 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Kefalex 500 mg kalvopäällysteiset tabletit Kefalex 750 mg kalvopäällysteiset tabletit


kefaleksiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Kefalex on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Kefalexia

 3. Miten Kefalexia käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Kefalexin säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. MITÄ KEFALEX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN


  Kefaleksiini on laajakirjoinen, kefalosporiinien ryhmään kuuluva antibiootti, jota käytetään bakteerien aiheuttamien tulehdusten hoitoon mm. iholla, pehmytkudoksissa, virtsateissä (esim. akuutit ja krooniset munuaisten ja virtsarakon tulehdukset) ja hengitysteissä (nielu, välikorva, keuhkoputket, poskiontelot).


  Kefaleksiiniä, jota Kefalex sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


 2. MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ, ENNEN KUIN KÄYTÄT KEFALEXIA Älä käytä Kefalexia

  - jos olet allerginen kefaleksiinille, jollekin muulle kefalosporiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).


  Varoitukset ja varotoimet

  Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Kefalexia. Lääkettä määräävän lääkärin on tiedettävä, jos:

  • olet aiemmin saanut yliherkkyysoireita kuten ihottumaa, limakalvoturvotusta esim. penisilliinien tai muiden antibioottien käytön yhteydessä.

  • samanaikaisesti käytät muita lääkkeitä (ks. kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Kefalex”).

  • sinulla on munuaisten vajaatoiminta.

  Kefaleksiini saattaa joskus aiheuttaa harhaanjohtavia tuloksia verikokeissa tai virtsan sokerimäärityksessä. Mainitse lääkärille tai hoitohenkilökunnalle kefaleksiinin käytöstä, jos kuurin aikana menet laboratoriokokeisiin.


  Muut lääkevalmisteet ja Kefalex

  Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

  Erityisen tärkeää on kertoa lääkärille jos:

  - sinulle on määrätty tai kefaleksiinihoidon aikana määrätään toinen antibioottilääkitys, sillä on mahdollista, että antibiootit estävät toistensa vaikutusta.


  Eräät lääkkeet saattavat aiheuttaa haittavaikutuksia, jos niitä käytetään samanaikaisesti kefalosporiinin kanssa:

  • suurten kefalosporiiniannosten sekä eräiden muiden antibioottien (aminoglykosidien ja polymyksiinin) tai nesteenpoistolääkkeiden samanaikainen käyttö voi johtaa munuaisten toiminnan heikentymiseen. Suositeltuja kefaleksiiniannoksia käytettäessä tämä on kuitenkin epätodennäköistä.


   Joidenkin lääkkeiden vaikutus saattaa muuttua tai ne saattavat muuttaa Kefalex-tablettien vaikutusta, jos niitä käytetään samanaikaisesti:

  • ehkäisypillereiden teho saattaa heikentyä kefaleksiinihoidon aikana

  • probenesidi (kihtilääke) hidastaa kefaleksiinin poistumista, jolloin kefaleksiinin pitoisuus seerumissa nousee.


  Kerro lääkärille myös, jos sinulla on muita sairauksia tai allergioita.


  Kefalex ruuan ja juoman kanssa

  Kefalex tabletit voi ottaa nesteen kera joko tyhjään mahaan tai ruokailun yhteydessä. Ruokailu ei vaikuta kefaleksiinin imeytymiseen.


  Raskaus ja imetys

  Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

  Tätä valmistetta voidaan yleensä käyttää raskauden ja imetyksen aikana lääkärin ohjeen mukaisina annoksina ilman, että sikiölle tai lapselle aiheutuu haittaa.

  Kefaleksiini kulkeutuu rintamaitoon, mutta ei todennäköisesti vaikuta imeväiseen suositetuilla hoitoannoksilla. Allergiaoireiden, kuten ripulin ja ihottuman, esiintyminen imeväisellä saattaa kuitenkin olla mahdollista. Imetys on tällöin lopetettava ja tarvittaessa turvauduttava oireiden mukaiseen hoitoon.


  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Kefaleksiini ei vaikuta kykyyn selviytyä liikenteessä tai kykyyn käyttää tarkkuutta vaativia laitteita.


  Kefalex sisältää laktoosia

  Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

 3. MITEN KEFALEXIA KÄYTETÄÄN


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Annostus

  Lääkärin ohjeen mukaan. Annostus on yksilöllinen ja riippuu infektion laadusta.

  Älä muuta annostusta tai lopeta lääkitystä neuvottelematta siitä ensin lääkärin kanssa.


  Tabletissa on jakouurre osiin jakamisen helpottamiseksi, jos sinulla on vaikeuksia niellä se kokonaisena.


  Jos otat enemmän Kefalexia kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Jos unohdat ottaa Kefalexia

  Jatka hoito-ohjeiden mukaisella annostuksella. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Keskeytä lääkkeen käyttö ja ota viipymättä yhteyttä lääkäriin, jos hoidon aikana saat allergiaoireita.


  Yleisiä (esiintyvät 1-10 lääkkeen käyttäjällä sadasta):

  • pahoinvointi, oksentelu, ripuli.


   Melko harvinaisia (esiintyvät 1-10 lääkkeen käyttäjällä tuhannesta):

  • vatsakivut

  • nokkosihottuma, ihottuma.


   Harvinaisia (esiintyvät 1-10 lääkkeen käyttäjällä 10 000:sta):

  • eosinofiilien runsaus veressä

  • maksatulehdus, sappitukokseen liittyvä keltatauti, ohimenevä seerumin transaminaasipitoisuuden (ASAT ja ALAT) kohoaminen ja seerumin bilirubiinipitoisuuden nousu

  • märkärakkulat

  • hävyn ja emättimen tulehdus

  • kurkunpään turvotus

  • seerumitauti.


   Hyvin harvinaisia (esiintyvät harvemmalla kuin yhdellä lääkkeen käyttäjällä 10 000:sta):

  • verihiutaleniukkuus, veren jyvässolukato, punasolujen hajoamisesta johtuva anemia, veren neutrofiilien puutos

  • toksinen psykoosi

  • päänsärky, huimaus

  • suolilama, veriripuli, pseudomembranoottinen koliitti (vaikea suolistotulehdus), hampaiden värjäytyminen, suutulehdus

  • Lyellin oireyhtymä, pemphigus vulgaris, Stevens-Johnsonin oireyhtymä (vakavia ihoreaktioita)

  • niveltulehdus

  • korjaantuva interstitiaalinefriitti (munuaistulehdus)

  • anafylaktiset (eli vaikeat allergiset) reaktiot.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 Fimea


 5. KEFALEXIN SÄILYTTÄMINEN


  Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt. viim./EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ JA MUUTA TIETOA Mitä Kefalex sisältää

Vaikuttava aine on kefaleksiinimonohydraatti. Yksi tabletti sisältää kefaleksiinimonohydraattia määrän, joka vastaa 500 mg tai 750 mg kefaleksiinia.

Muut aineet tabletin ytimessä ovat makrogoli 6000, magnesiumstearaatti, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), povidoni ja laktoosimonohydraatti.

Kalvopäällysteen aineet ovat sakkariininatrium, piparminttuöljy, talkki, hypromelloosi ja titaanidioksidi (E 171).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Hieman kellertävät, kalvopäällysteiset tabletit, joiden molemmilla puolilla on jakouurteet. Jakouurre on tarkoitettu vain nielemisen helpottamiseksi eikä jakamiseksi yhtä suuriin annoksiin.

500 mg: pitkänomainen tabletti, koko noin 18 x 7 mm. 750 mg: soikea tabletti, koko noin 17 x 10 mm.


Pakkauskoot (PVC/PVdC/alumiini -läpipainopakkaukset): 500 mg: 14, 20, 30 ja 100 tablettia.

750 mg: 14 ja 20 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Saksa


Valmistajat

Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa Sandoz GmbH, Tyrol, Itävalta


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

ratiopharm Oy, PL 67, 02631 Espoo

Puh: 020 180 5900


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.5.2019