Kotisivun Kotisivun

Brimica Genuair
aclidinium, formoterol fumarate dihydrate

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Brimica Genuair 340 mikrogrammaa / 12 mikrogrammaa inhalaatiojauhe

aklidiniumi/formoterolifumaraattidihydraatti


image

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Genuair -valmiste sisältää laktoosia”).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Brimica Genuair on valkoinen tai lähes valkoinen inhalaatiojauhe.

Genuair-inhalaattori on valkoinen laite, jossa on kiinteä annoslaskuri ja oranssi annostelupainike. Suukappale on peitetty irrotettavalla oranssinvärisellä suojakorkilla. Inhalaattori toimitetaan sinetöidyssä alumiinisuojapussissa, jossa on kuivausainetta sisältävä pussi. Kun inhalaattori on poistettu suojapussista, suojapussi ja kuivausainetta sisältävä pussi on hävitettävä.

Toimitettavat pakkauskoot:


Pakkaus, jossa on yksi 30 annosta sisältävä inhalaattori. Pakkaus, jossa on yksi 60 annosta sisältävä inhalaattori. Pakkaus, jossa on kolme 60 annosta sisältävää inhalaattoria.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje Ruotsi


Valmistaja:

Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A.

Ctra. de Martorell 41-61

08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona

Espanja


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien Astra Zeneca S.A./N.V. Tél/Tel: + 32 2 370 48 11

Lietuva

UAB “BERLIN-CHEMIE MENARINI BALTIC”

Tel: +370 52 691 947


България

“Берлин-Хеми/А. Менарини България”

EООД

тел.: +359 2 454 0950

Luxembourg/Luxemburg Astra Zeneca S.A./N.V. Tél/Tel: + 32 2 370 48 11


Česká republika

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.

Tel: +420 267 199 333

Magyarország

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.

Tel.: +36 23501301


Danmark AstraZeneca A/S Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd Tel: +356 2277 8000


Deutschland

Berlin-Chemie AG

Tel: +49 (0) 30 67070


AstraZeneca GmbH Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222


Eesti

OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti Tel: +372 667 5001

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00


Ελλάδα

MENARINI HELLAS AE

Τηλ: +30 210 8316111-13

Österreich

A. Menarini Pharma GmbH.

Tel: +43 1 879 95 85-0


España

Laboratorios Menarini S.A.

Tel: +34-93 462 88 00

Polska

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 566 21 00

France

MENARINI France

Tél: +33 (0)1 45 60 77 20

Portugal

A. Menarini Portugal – Farmacêutica, S.A. Tel: +351 210 935 500


Hrvatska

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.

Tel: + 385 1 4821 361

România

Berlin-Chemie A.Menarini S.R.L.

Tel: +40 21 232 34 32


Ireland

 1. Menarini Pharmaceuticals Ireland Ltd

  Tel: +353 1 284 6744


  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: +354 535 70 00

  Slovenija

  Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution

  Ljubljana d.o.o

  Tel: +386 01 300 2160

  Slovenská republika

  Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution

  Slovakia s.r.o

  Tel: +421 2 544 30 730


  Italia

  Laboratori Guidotti S.p.A. Tel: +39- 050 971011

  Suomi/Finland

  AstraZeneca Oy

  Puh/Tel: +358 10 23 010


  Κύπρος

  Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ Τηλ: +357 22490305

  Sverige

  AstraZeneca AB

  Tel: +46 8 553 26 000


  Latvija

  SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic

  Tel: +371 67103210

  United Kingdom (Northern Ireland)

  AstraZeneca UK Ltd

  Tel: +44 1582 836 836


  Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


  .


  Käyttöohjeet


  Tämä osio sisältää tietoa siitä, miten Genuair-inhalaattoria käytetään. On tärkeää että luet tämän tiedon, koska Genuair-inhalaattori saattaa toimia eri lailla kuin aikaisemmin käytössäsi olleet inhalaattorit. Genuair-inhalaattorin käyttöä esittelevän videon löydät myös osoitteesta www.genuair.com tai alla olevan koodin kautta. Jos sinulla on kysymyksiä inhalaattorin käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.


  image

  Käyttöohjeet on jaettu seuraaviin osiin:


  • Aluksi

  • Vaihe 1: Valmistele annos

  • Vaihe 2: Lääkevalmisteen inhalointi

  • Lisätietoa

Aluksi


Lue nämä käyttöohjeet ennen kuin käytät lääkevalmistetta.


Tutustu Genuair-inhalaattorin osiin.


Tarkistusikkuna Vihreä = inhalaattori on valmis käytettäväksi


Annoslaskuri


Oranssi painike


Suojakorkki


Tarkistusikkuna Punainen = varmistaa onnistuneen inhalaation


Suukappale


image

Kuva A


Ennen käyttöä:


 1. Repäise suljettu pussi auki ennen ensimmäistä käyttökertaa ja ota inhalaattori pussista. Voit heittää pussin ja kuivausainetta sisältävän pussin roskiin.

 2. Älä paina oranssia painiketta ennen kuin olet valmis ottamaan annoksen.

 3. Poista suojakorkki puristamalla kevyesti sen kummallakin puolella näkyviä nuolia (kuva B).


image


Kuva B


VAIHE 1: Valmistele annos


Purista ja vedä


  1. Tarkista suukappaleen aukko ja varmista, ettei mikään tuki suukappaletta (kuva C).


  2. Tarkista tarkistusikkuna (sen pitäisi olla punainen, kuva C).

   image

   PUNAINEN


   Tarkista suukappaleen aukko


   Kuva C


  3. Pidä inhalaattori vaakatasossa siten, että suukappale on itseesi päin ja oranssi painike on ylhäällä (kuva D).


   image

   Kuva D


  4. Paina oranssi painike kokonaan alas ladataksesi annoksen (kuva E).


   image

   Kun painat painikkeen kokonaan alas, tarkistusikkunan väri muuttuu punaisesta vihreäksi. Varmista, että oranssi painike on ylhäällä. Älä kallista.

   image

  5. Vapauta oranssi painike (kuva F).


   Varmista, että vapautat painikkeen, jotta inhalaattori toimii oikein.


   image


   Kuva E Kuva F


   Pysähdy ja tarkista:


  6. Varmista, että tarkistusikkunan väri on nyt vihreä (kuva G).

Lääkevalmiste on valmiina inhalaatiota varten. Siirry vaiheeseen 2: Lääkevalmisteen inhalointi.


image

VIHREÄ


image

Kuva G


Mitä tehdä, jos tarkistusikkunan väri on yhä punainen painikkeen painamisen jälkeen (kuva H).


Kuva H


Annos ei ole valmis. Palaa vaiheeseen 1 Valmistele annos ja toista vaiheet 1.1–1.6.


image

VAIHE 2: Lääkevalmisteen inhalointi


Lue vaiheet 2.1–2.7 ennen käyttöä. Älä kallista.


  1. Pidä inhalaattori kaukana suusta ja hengitä keuhkot tyhjiksi. Älä koskaan uloshengitä inhalaattoriin (kuva I).


   image

   Kuva I

   image

  2. Pidä pää suorassa, aseta suukappale huulten väliin ja sulje huulet tiukasti suukappaleen ympärille (kuva J).


   Älä pidä oranssia painiketta alas painettuna sisäänhengityksen aikana.


   image

   Kuva J


   image

  3. Sisäänhengitä voimakkaasti ja syvään suun kautta. Jatka sisäänhengitystä niin kauan kuin mahdollista.


   Naksahdus kertoo, että inhaloit oikein. Jatka sisäänhengitystä myös naksahduksen kuulemisen jälkeen niin kauan kuin mahdollista. Kaikki potilaat eivät kuule naksahdusta. Varmista tarkistusikkunasta, että olet inhaloinut oikein.


  4. Ota inhalaattori pois suusta.


  5. Pidätä hengitystä niin kauan kuin mahdollista.


   image

  6. Hengitä hitaasti ulos poispäin inhalaattorista.


   Jotkut potilaat saattavat tuntea hiukkasmaisen tunteen suussaan tai hiukan makean tai kitkerän maun. Älä ota uutta annosta, vaikka et huomaisi mitään makua tai tuntisi hiukkasia sisäänhengityksen jälkeen.


   Pysähdy ja tarkista:

  7. Varmista, että tarkistusikkunan väri on nyt punainen (kuva K). Tämä tarkoittaa, että olet inhaloinut lääkevalmisteen oikein.


image

PUNAINEN


Kuva K

Mitä tehdä, jos tarkistusikkunan väri on yhä vihreä inhalaation jälkeen (kuva L).


Kuva L


Tämä tarkoittaa, että et ole inhaloinut lääkevalmistetta oikein. Palaa vaiheeseen 2 Lääkevalmisteen inhalointi ja toista kohdat 2.1–2.7.


Jos tarkistusikkuna ei vieläkään muutu punaiseksi, olet ehkä unohtanut vapauttaa oranssin painikkeen ennen inhalointia tai et ole hengittänyt sisään tarpeeksi voimakkaasti. Jos näin käy, yritä uudelleen. Varmista, että olet vapauttanut oranssin painikkeen, ja hengitä keuhkot tyhjiksi. Hengitä sitten sisään voimakkaasti ja syvään suukappaleen läpi.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos tarkistusikkunan väri on yhä vihreä usean yrityksen jälkeen.


image

Laita suojakorkki takaisin suukappaleeseen jokaisen käyttökerran jälkeen (kuva M) estääksesi inhalaattorin altistumisen pölylle tai muille materiaaleille. Sinun on hävitettävä inhalaattori, jos hukkaat suojakorkin.


image

Kuva M Lisätietoa

Mitäsinunontehtävä,josvahingossavalmisteletannoksen?


Säilytä inhalaattori niin, että suojakorkki on paikallaan, kunnes on aika ottaa seuraava lääkeannos. Poista sitten suojakorkki ja aloita kohdasta 1.6.


Kuinkaannoslaskuritoimii?Annoslaskuri siirtyy alaspäin kymmenien välein: 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0.Annoslaskuri

Punaraitainen nauha


image

Kuva N


Kuinkatiedät,että inhalaattoriontyhjä?


image

Kun oranssi painike ei enää palaa kokonaan yläasentoon ja se lukittuu keskiasentoon, olet ottanut viimeisen annoksen (kuva O). Vaikka oranssi painike on lukittu, voit kuitenkin ottaa viimeisen annoksen. Sen jälkeen inhalaattoria ei voi enää käyttää ja sinun on otettava käyttöön uusi inhalaattori.


Lukittu


Kuva O


Kuinkapuhdistatinhalaattorin?


Älä KOSKAAN käytä vettä inhalaattorin puhdistamiseen, sillä se voi vahingoittaa lääkevalmistetta.


Jos haluat puhdistaa inhalaattorin, voit pyyhkiä suukappaleen ulkopuolelta kuivalla liinalla tai paperipyyhkeellä.