Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Enzalutamide Adalvo
enzalutamide

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Enzalutamide Adalvo 40 mg pehmeä kapseli

entsalutamidi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Varoitukse t ja varotoime t

Epileptinen kohtaus

Entsalutamidia käyttäneistä potilaista 5:llä tuhannesta ja lumelääkettä käyttäneistä alle 1:llä tuhannesta todettiin epileptisiä kohtauksia (ks. Muut lääkevalmisteet ja Enzalutamide Adalvo jäljempänä olevasta kohdasta sekä kohta 4. Mahdolliset haittavaikutukset).


Jos käytät lääkettä, joka voi aiheuttaa kohtauksia tai alentaa kohtauskynnystä, ks. alla oleva kohta ”Muut

lääkevalmisteet ja Enzalutamide Adalvo”.


Jos saat kohtauksen hoidon aikana:

Hakeudu lääkärin vastaanotolle mahdollisimman pian. Lääkärisi saattaa päättää, että sinun on lopetettava tämän lääkkeen käyttö.


Posteriorinen reversiibeli enkefalopatiaoireyhtymä (PRES)

Entsalutamidilla hoidetuilla potilailla on harvoin todettu PRES-oireyhtymää, joka on harvinainen, aivoihin liittyvä, korjautuva tila. Jos sinulla ilmenee kouristuksia, pahenevaa päänsärkyä, sekavuutta, sokeutta tai muita näköhäiriöitä, ota yhteyttä lääkäriin mahdollisimman pian. (Ks. myös kohta 4 Mahdolliset haittavaikutukset).


Uusien syöpien (toisten primaaristen pahanlaatuisten kasvaimien) riski

Entsalutamidilla hoidetuilla potilailla on raportoitu uusia (toisia) syöpiä, mukaan lukien virtsarakon ja paksusuolen syöpä.


Ota yhteyttä lääkäriisi mahdollisimman pian, jos huomaat maha-suolikanavan verenvuodon merkkejä, verta virtsassa tai jos tunnet usein voimakasta virtsaamistarvetta Enzalutamide Adalvo-valmisteen käytön aikana.


Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Enzalutamide Adalvo-valmistetta


Kerro lääkärille, jos sinulla on jokin seuraavista:

Jokin sydän- tai verisuonisairaus, mukaan lukien sydämen rytmihäiriöt (arytmia) tai jos saat lääkehoitoa näihin. Riski saada sydämen rytmihäiriöitä saattaa suurentua Enzalutamide Adalvo-hoidon aikana.


Jos olet allerginen entsalutamidille, tämä saattaa johtaa ihottumaan tai kasvojen, kielen, huulten tai kurkun turpoamiseen. Jos olet allerginen entsalutamidille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle, älä ota tätä lääkettä.


Entsalutamidihoidon yhteydessä on ilmoitettu vaikeaa ihottumaa tai ihon kuoriutumista, rakkuloita ja/tai suun haavaumia. Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos huomaat jonkin näistä oireista.


Jos jokin yllä mainituista kohdista soveltuu sinuun tai olet epävarma, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Lapset ja nuoret

Tätä lääkettä ei ole tarkoitettu lasten ja nuorten käyttöön.


Muut lääkevalmiste et ja Enzalutamide Adalvo

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Sinun on tiedettävä käyttämiesi lääkkeiden nimet. Pidä niistä mukanasi listaa, jonka voit näyttää lääkärille, kun

sinulle määrätään uutta lääkettä. Sinun ei pidä aloittaa tai lopettaa mitään lääkitystä ennen kuin olet keskustellut tätä lääkettä määränneen lääkärin kanssa.


Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät jotakin seuraavista lääkkeistä. Samanaikainen käyttö Enzalutamide Adalvo-valmisteen kanssa saattaa lisätä epileptisten kohtausten riskiä:


Enzalutamide Adalvo saattaa vaikuttaa sydämen rytmihäiriöiden hoitoon tarkoitettuihin lääkkeisiin (esim. kinidiini, prokainamidi, amiodaroni ja sotaloli) tai se saattaa lisätä rytmihäiriöiden riskiä, kun sitä käytetään tiettyjen lääkeaineiden kanssa (esim. metadoni, [käytetään kivunlievitykseen ja osana huumeidenkäyttäjien vieroitushoitoa], moksifloksasiini [antibiootti], vakavien psyykkisten sairauksien hoidossa käytettävät psykoosilääkkeet).


Kerro lääkärille, jos käytät jotakin yllä mainituista lääkkeistä. Enzalutamide Adalvo-valmisteen tai muun käyttämäsi lääkkeen annosta saatetaan joutua muuttamaan.


Raskaus, imetys ja hedelmällisyys


Lääkäri voi myös määrätä sinulle muita lääkkeitä samanaikaisesti Enzalutamide Adalvon kanssa.


Jos otat e nemmän Enzalutamide Adalvo-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Riskisi saada kohtauksia tai muita haittavaikutuksia saattaa olla lisääntynyt.


Jos unohdat ottaa Enzalutamide Adalvo-valmistetta


Jos lopetat Enzalutamide Adalvo-valmisteen käytön

Älä lopeta tämän lääkkeen käyttöä ellei lääkäri ole näin määrännyt.


Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin puoleen.

 1. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Epileptine n kohtaus

  Entsalutamidia käyttäneistä potilaista 5:llä tuhannesta ja lumelääkettä käyttäneistä alle 1:llä tuhannesta todettiin epileptisiä kohtauksia.


  Kohtaukset ovat todennäköisempiä, jos otat tätä lääkettä suuremman annoksen kuin mitä sinulle on suositeltu, jos käytät tiettyjä muita lääkkeitä tai jos sinulla on tavallista suurempi riski saada kohtaus.


  Jos saat kohtauksen, hakeudu lääkärin vastaanotolle mahdollisimman pian. Lääkärisi saattaa päättää, että sinun on lopetettava Enzalutamide Adalvo-valmisteen käyttö.


  Posteriorine n reversiibeli enkefalopatiaoireyhtymä (PRES)

  Entsalutamidilla hoidetuilla potilailla on harvoin (enintään 1 henkilöllä 1 000:sta) todettu PRES- oireyhtymää, joka on harvinainen, aivoihin liittyvä, korjautuva tila. Jos sinulla ilmenee kouristuksia, pahenevaa päänsärkyä, sekavuutta, sokeutta tai muita näköhäiriöitä, ota yhteyttä lääkäriin mahdollisimman pian.


  Muita haittavaikutuksia ovat:


  Hyvin yleiset haittavaikutukse t (voivat esiintyä yli 1 henkilöllä 10:stä)

  • väsymys

  • kaatumiset, luunmurtumat

  • kuumat aallot

  • korkea verenpaine.


   Yleiset haittavaikutukset (voivat esiintyä alle 1 henkilöllä 10:stä)

  • päänsärky

  • ahdistuneisuus

  • kuiva iho, kutina

  • muistin heikkeneminen

  • sydämen valtimoiden tukos (iskeeminen sydänsairaus)

  • rintojen suureneminen miehillä (gynekomastia)

  • levottomien jalkojen oireyhtymä (voimakas tarve liikutella jotakin ruumiinosaa, yleensä jalkaa)

  • heikentynyt keskittyminen

  • muistinmenetys

  • makuaistin muutos.


   Melko harvinaiset haittavaikutukse t (voivat esiintyä alle 1 henkilöllä 100:sta)

  • hallusinaatiot

  • vaikeus ajatella selvästi

  • alhainen veren valkosolujen määrä.


   Tunte maton (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin)

  • lihaskipu, lihasspasmit, lihasheikkous, selkäkipu

  • muutokset EKG:ssä (QT-ajan pidentyminen)

  • vatsavaivat, mukaan lukien pahoinvointi

  • ihottuma

  • oksentelu

  • kasvojen, huulten, kielen ja/tai kurkun turpoaminen

  • verihiutaleiden väheneminen (mikä lisää verenvuotojen tai mustelmien riskiä)

  • ripuli.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoitta malla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 2. Enzalutamide Adalvo-valmisteen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


  Älä käytä pehmeitä kapseleita, jotka vuotavat, ovat vahingoittuneet tai joissa on merkkejä peukaloinnista.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 3. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Enzalutamide Adalvo sisältää


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija

Adalvo Limited

Malta Life Science Park, Level 1, Building 4,

Sir Temi Zammit Buildings,

San Gwann, SGN 3000, Malta


Valmistaja


Pharmadox Healthcare Ltd. KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000

Malta tai

Adalvo Ltd. (aiemmin AMOL)

Malta Life Sciences Park, Building 1, Level 4, Sir Temi Zammit Buildings, San Ġwann SĠN 3000

Malta


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 27.07.2022