Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Enspryng
satralizumab

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Enspryng 120 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

satralitsumabi


image

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Myyntiluvan haltija


Roche Registration GmbH Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen Saksa


Valmistaja


Roche Pharma AG Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen Saksa


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11


България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44


Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111


Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99


Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140


Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380


Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100


España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00


France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00


Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: +385 1 4722 333


Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799


Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)


Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 12 794 500


Malta

(see Ireland)


Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050


Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00


Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739


Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88


Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00


România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01


Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika Roche Slovensko, s.r.o. Tel: +421 - 2 52638201


Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471


Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76


Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 6 7039831

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500


Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200


United Kingdom (Northern Ireland)

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksiSiellä on myös linkkejä muille harvinaisia sairauksia ja niiden hoitoja käsitteleville verkkosivuille.

Käyttöohjeet


Lue nämä käyttöohjeet:


image

image

Enspryng-esitäytetty ruisku (Ks. kuva A ja kuva B) Ennen käyttöä:

image


Käytön jälkeen:

Kuva A

image

Kuva B

Ruiskussa on automaattinen neulansuojus, joka peittää neulan, kun pistos on annettu.


image


Valmistautuminen Enspryng-pistoksen pistämiseen


 1. Ota ruiskun sisältävä pakkaus jääkaapista. Aseta se puhtaalle ja tasaiselle alustalle (esim. pöydälle).

 2. Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä ulkopakkauksen takapaneelista (ks. kuva C). Älä käytä, jos viimeinen käyttöpäivämäärä on ohitettu.

 3. Tarkista, että ulkopakkauksen etupaneeli on sinetöity (ks. kuva C). Älä käytä, jos sinetti on rikki.

  Jos viimeinen käyttöpäivämäärä on ohitettu tai sinetti on rikki, siirry kohtaan 21 Enspryng- esitäytetyn ruiskun hävittäminen, ja ota yhteys lääkäriin tai sairaanhoitajaan.


  image

  Kuva C

 4. Avaa sinetöity ulkopakkaus (ks. kuva D).


  image

  Kuva D


 5. Ota ote ruiskun säiliöstä, ja nosta ruisku varovasti pois ulkopakkauksesta (ks. kuva E).

  • Älä käännä ulkopakkausta ylösalaisin ottaaksesi ruiskun.

  • Älä koske aktivointipainikkeisiin, sillä ruisku voi vioittua.

  • Älä ota kiinni männästä tai neulan suojakorkista.


   image

   image

   Kuva E Tarkista ruisku

   (Ks. kuva F)


 6. Tarkista ruiskun viimeinen käyttöpäivämäärä. Älä käytä ruiskua, jos viimeinen käyttöpäivämäärä on ohitettu.

 7. Tarkista ruisku, ettei se ole vioittunut. Älä käytä ruiskua, jos siinä on murtumia tai se on rikkoutunut.

 8. Tarkista, että tarkistusikkunassa näkyvä neste on kirkasta ja väritöntä tai hieman keltaista. Älä

  pistä lääkettä, jos liuos on sameaa, värjäytynyttä tai jos siinä on hiukkasia.

  • Ruiskussa voi näkyä pieniä ilmakuplia. Se on normaalia, eikä kuplia pidä yrittää poistaa.


   • Tarkista viimeinen käyttöpäivämäärä.

   • Tarkista neste.

   • Tarkista, ettei ruisku ole vioittunut.


    image

    Kuva F

    Jos viimeinen käyttöpäivämäärä on ohitettu, ruisku on vioittunut tai neste on sameaa, värjäytynyttä tai siinä on hiukkasia, älä käytä ruiskua. Siirry silloin kohtaan 21 Enspryng- esitäytetyn ruiskun hävittäminen, ja ota yhteys lääkäriin tai sairaanhoitajaan.


    image

    Anna ruiskun lämmetä huoneenlämpöiseksi

 9. Kun olet tarkistanut ruiskun, aseta se puhtaalle, tasaiselle alustalle (esim. pöydälle) 30 minuutiksi, jotta se lämpenee huoneenlämpöiseksi. (Ks. kuva G)

  On tärkeää antaa ruiskun lämmetä huoneenlämpöiseksi, sillä kylmän lääkkeen pistäminen voi tuntua epämukavalta, ja ruiskun männän painaminen voi olla vaikeampaa.

  • Lämpenemistä ei saa nopeuttaa lämmittämällä ruiskua millään tavoin.

   image

  • Älä poista neulansuojusta, kun ruisku lämpenee huoneenlämpöön.


   image

   Kuva G Pese kädet

   image

 10. Pese kädet vedellä ja saippualla. (Ks. kuva H)


  image

  Kuva H Valitse pistoskohta

 11. Valitse pistoskohdaksi joko

  • mahan (vatsan) alaosa tai

  • reisien etu- tai keskiosa. (Ks. kuva I).


   image

   Kuva I


   • Älä pistä alle 5 cm:n etäisyydelle navasta.

   • Älä pistä luomiin, arpiin, mustelmiin äläkä ihoalueille, joilla on aristusta, punoitusta, kovettuma tai iho on rikkoutunut.

   Pistä jokainen pistos eri kohtaan. Valitse jokaiseen pistokseen uusi pistoskohta vähintään 2,5 cm:n etäisyydellä edellisestä pistoskohdasta.


   image

   Puhdista pistoskohta

 12. Pyyhi pistoskohta desinfiointipyyhkeellä ja anna sen kuivua.

  • Älä tuuleta puhdistettua aluetta äläkä puhalla siihen.

   image

  • Älä kosketa pistoskohtaa enää ennen pistoksen pistämistä.


   image

   Kuva J Enspryng-pistoksen pistäminen

 13. Ota ruiskun säiliöstä ote peukalolla ja etusormella. Vedä toisella kädellä neulan suojakorkki suoraan irti. Saatat nähdä neulan kärjessä nestepisaran, se on normaalia eikä vaikuta annokseen (ks. kuva K).

  • Pistä pistos 5 minuutin kuluessa siitä, kun irrotat korkin, sillä neula saattaa muutoin tukkeutua.

  • Älä irrota neulan suojakorkkia ennen kuin olet valmis pistämään Enspryng-pistoksen.

  • Kun olet poistanut neulan suojakorkin, älä laita sitä enää takaisin paikoilleen, sillä neula saattaa vioittua.

  • Kun neulan suojakorkki on poistettu, älä kosketa neulaa äläkä anna sen koskettaa mihinkään pintaan.


   image

   Kuva K


 14. Hävitä neulan suojakorkki laittamalla se heti pistävälle ja viiltävälle jätteelle tarkoitettuun astiaan.

  Ks. kohta 21 Enspryng-esitäytetyn ruiskun hävittäminen.

 15. Pidä peukalolla ja etusormella kiinni ruiskun säiliöstä. Purista puhdistamasi alue toisella kädellä poimulle. (Ks. kuva L)

 16. Työnnä neula nopealla liikkeellä (kuin heittäisit tikkaa) ihoon 45–90° kulmassa (ks. kuva L).

  • Älä muuta pistoksen antokulmaa pistämisen aikana.

  • Älä työnnä neulaa ihoon uudelleen.


   image

   Kuva L


 17. Kun neula on työnnetty ihoon, vapauta ihopoimu.

 18. Pistä kaikki ruiskun sisältämä lääke hitaasti painamalla mäntä varovasti pohjaan saakka, kunnes se koskettaa aktivointipainikkeita (ks. kuva M).


  image

  Kuva M


 19. Vapauta mäntä varovasti, ja anna neulan vetäytyä pois ihosta samassa kulmassa, jossa se työnnettiin ihoon (ks. kuva N).


  image

  Kuva N


  • Automaattinen neulansuojus asettuu nyt neulan suojaksi. Jos neulaa ei ole suojattu, laita ruisku varovasti pistävälle ja viiltävälle jätteelle tarkoitettuun astiaan, jotta vältät neulanpistotapaturman. Ks. kohta 21 Enspryng-esitäytetyn ruiskun hävittäminen


   image

   Pistoskohdan hoitaminen

 20. Pistoskohdasta saattaa vuotaa hieman verta. Voit painaa pistoskohtaa vanutupolla tai harsotaitoksella, kunnes verenvuoto lakkaa, mutta älä hankaa sitä. Voit tarvittaessa suojata pistoskohdan myös pienellä laastarilla. Jos lääkettä pääsee kosketuksiin ihon kanssa, pese ihoalue vedellä.


  image

  Enspryng-esitäytetyn ruiskun hävittäminen

 21. Älä yritä laittaa suojakorkkia takaisin ruiskuun. Laita käytetty ruisku pistävälle ja viiltävälle jätteelle tarkoitettuun astiaan heti käytön jälkeen (ks. kuva O). Älä hävitä ruiskua talousjätteiden mukana äläkä laita sitä kierrätykseen.


  image

  Kuva O


  • Kysy lääkäriltä tai sairaanhoitajalta tai apteekista, mistä voit saada pistävälle ja viiltävälle jätteelle tarkoitetun astian tai minkä muun tyyppisiä jäteastioita voit käyttää käytettyjen ruiskujen ja neulan suojakorkkien hävittämiseksi turvallisesti.

  • Hävitä pistävälle ja viiltävälle jätteelle tarkoitettu astia terveydenhuollon ammattilaisen tai apteekkihenkilökunnan ohjeiden mukaisesti.

  • Älä hävitä pistävälle ja viiltävälle jätteelle tarkoitettua astiaa talousjätteiden mukana.

  • Älä laita pistävälle ja viiltävälle jätteelle tarkoitettua astiaa kierrätykseen.