Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Beclomet Easyhaler
beclometasone

HINNAT

400 mikrog/annos inhalaatiojauhe 100 annosta

Tukkukauppa: 20,56 €
Jälleenmyynti: 31,55 €
Korvaus: 0,00 €

200 mikrog/annos inhalaatiojauhe 200 annosta

Tukkukauppa: 20,56 €
Jälleenmyynti: 31,55 €
Korvaus: 0,00 €

400 mikrog/annos inhalaatiojauhe 100 annosta

Tukkukauppa: 22,07 €
Jälleenmyynti: 33,78 €
Korvaus: 0,00 €

200 mikrog/annos inhalaatiojauhe 200 annosta

Tukkukauppa: 22,07 €
Jälleenmyynti: 33,78 €
Korvaus: 0,00 €


image


QR Code to URL: www.oeh.fi/befi


Easyhalerin käyttöohjeet löytyvät pakkausselosteen lopusta, skannaamalla QR-koodi tai osoitteesta www.oeh.fi/befi


Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Beclomet Easyhaler 100 mikrog/annos inhalaatiojauhe Beclomet Easyhaler 200 mikrog/annos inhalaatiojauhe Beclomet Easyhaler 400 mikrog/annos inhalaatiojauhe


beklometasonidipropionaatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Ota yhteys lääkäriin, jotta lääkkeesi voidaan vaihtaa toiseen.


Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, ennen kuin käytät Beclomet Easyhaler -valmistetta, jos sinulla on


Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Beclomet Easyhaler -valmisteella ei ole todettu haitallista vaikutusta ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn.


Beclomet Easyhaler sisältää laktoosia

Tämä lääke sisältää laktoosia (monohydraattina) (4 mg/annos 100 mikrogramman vahvuudessa, 7 mg/annos 200 mikrogramman vahvuudessa ja 14 mg/annos 400 mikrogramman vahvuudessa).

Laktoosi-intoleranssista kärsivät eivät todennäköisesti saa siitä oireita. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen käyttämistä.


 1. Miten Beclomet Easyhaler -valmistetta käytetään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Lääkkeen vaikutus alkaa muutamassa päivässä, mutta täysi teho saavutetaan vasta muutaman hoitoviikon jälkeen. Beclomet Easyhaler -valmistetta pitää käyttää säännöllisesti astmaan liittyvän tulehduksen ennaltaehkäisemiseksi. Jatka lääkkeen käyttöä ohjeen mukaan, vaikka sinulla ei olisikaan oireita.


  Lääkettä otetaan yleensä 1–2 annosta 2–4 kertaa vuorokaudessa.

  Tavanomainen aloitusannos

  Aikuiset: 400–1 600 mikrogrammaa vuorokaudessa.

  6–12-vuotiaat lapset: 400–800 mikrogrammaa vuorokaudessa.


  Lääkärisi saattaa aika ajoin muuttaa annostustasi, jotta löydetään pienin mahdollinen annos, jolla astmasi pysyy hallinnassa (ylläpitoannos).


  Jos Beclomet Easyhaler on määrätty lapsellesi, varmistu että hän osaa käyttää sitä oikein.


  Hoitavan Beclomet Easyhaler -valmisteen lisäksi tarvitset myös keuhkoputkia avaavaa lääkettä Beklometasoni ei pysäytä jo alkanutta astmakohtausta. Tämän vuoksi sinun on aina pidettävä mukanasi nopeavaikutteista keuhkoputkia avaavaa lääkettä (beeta2-agonistia) akuuttien astmaoireiden varalta.


  Jos käytät säännöllisesti keuhkoputkia avaavaa lääkettä (beeta2-agonistia), hengitä sitä keuhkoihisi ennen hoitavaa Beclomet Easyhaler -valmistetta.


  Astman oireiden paheneminen hoidon aikana Ota mahdollisimman pian yhteys lääkäriin, jos

  • hengityksen vinkuminen tai hengenahdistus pahenee hoidon aikana

  • joudut käyttämään keuhkoputkia avaavaa lääkettä aiempaa useammin

  • avaava lääkkeesi ei auta yhtä hyvin kuin aiemmin. Astmasi saattaa olla pahenemassa ja voit tarvita lisähoitoa.

   Kortikosteroiditablettien korvaaminen Beclomet Easyhaler -valmisteella

   Kerro lääkärille, jos käytät kortikosteroiditabletteja (esim. kortisonitabletteja) astman hoitoon. Lääkäri voi pyytää sinua lopettamaan tablettihoidon asteittain annosta pienentäen muutaman viikon kuluessa. Jos olosi on huono tämän siirtymävaiheen aikana, ota yhteys lääkäriin, mutta älä lopeta Beclomet Easyhaler -valmisteen käyttöä.


   Jos käytät Beclomet Easyhaler -valmistetta enemmän kuin sinun pitäisi

   On tärkeää, että otat annoksesi, kuten lääkemääräyksessä sanotaan tai kuten lääkäri on neuvonut. Älä suurenna tai pienennä annostasi kysymättä lääkäriltä ensin.


   Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


   Jos unohdat ottaa Beclomet Easyhaler -valmistetta

   Jos olet unohtanut ottaa annoksen, ota annos niin pian kuin voit tai voit myös ottaa seuraavan annoksen sen normaalina ottoajankohtana. Lääke on parasta ottaa aina samaan vuorokauden aikaan.


   Jos lopetat Beclomet Easyhaler -valmisteen käytön

   Älä lopeta Beclomet Easyhaler -valmisteen käyttöä neuvottelematta ensin lääkärin kanssa. Jos lopetat lääkkeen käytön äkillisesti, astmasi saattaa pahentua.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


   Inhalaattorin käyttöohjeet ovat pakkausselosteen lopussa.

 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

  • kipeä kurkku, kurkun ärsytys, äänen käheys, yskä sekä suun tai nielun sieni-infektiot (sammas).


  Jos saat jonkin näistä haittavaikutuksista, älä keskeytä Beclomet Easyhaler -valmisteen käyttöä. Ota yhteys lääkäriin.


  Voit ennaltaehkäistä yllä mainittuja haittavaikutuksia huuhtelemalla suusi ja nielusi hyvin vedellä jokaisen lääkkeenottokerran jälkeen. Älä niele huuhteluvettä, sylje se pois.


  Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

  • hengenahdistus välittömästi lääkkeenoton jälkeen: keuhkoihin hengitettävät lääkkeet voivat harvoin lisätä hengityksen vinkumista ja hengenahdistusta välittömästi lääkkeen oton jälkeen. Jos näin käy

   • lopeta Beclomet Easyhaler -valmisteen käyttö

   • ota nopeavaikutteista keuhkoputkia avaavaa lääkettä

   • hakeudu välittömästi lääkäriin.


    Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

  • vakava allerginen reaktio: jos sinulle ilmaantuu pian annoksen ottamisen jälkeen kutinaa, ihottumaa, ihon punoitusta, silmäluomien, huulten, kasvojen tai nielun turvotusta, verenpaineen laskua tai tajunnan menetystä, toimi seuraavasti

   • lopeta Beclomet Easyhaler -valmisteen käyttö

   • hakeudu välittömästi lääkäriin.

  • lisämunuaisen toiminnan heikkeneminen

  • kasvuhäiriöt lapsilla ja nuorilla

  • epänormaalin korkeat kortisoli-hormonipitoisuudet elimistössä (Cushingin oireyhtymä tai sen kaltaiset oireet)

  • yliaktiivisuus, unihäiriöt, hermostuneisuus, masentuneisuus, aggressiivisuus tai käyttäytymismuutokset. Näitä vaikutuksia tulee useimmin lapsille.

  • silmäsairaudet (harmaakaihi tai silmänpainetauti), näön hämärtyminen

  • eosinofiilinen keuhkokuume

  • mustelmataipumus

  • ihon oheneminen

  • luun mineraalitiheyden lasku.


   Jos epäilet, että sinulla voisi olla jokin näistä haittavaikutuksista tai jos niiden mahdollisuus huolestuttaa sinua, keskustele lääkärin kanssa.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA

 3. Beclomet Easyhaler -valmisteen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Ennen ensimmäistä käyttökertaa: säilytä avaamattomassa foliopussissa.


  Foliopussin avaamisen jälkeen: säilytä alle 25 °C. Herkkä kosteudelle. Easyhaler-valmisteen säilyttämistä suojakotelossa suositellaan.


  Vaihda Beclomet Easyhaler uuteen viimeistään 6 kuukautta foliopussin avaamisen jälkeen. Kirjoita foliopussin avaamispäivämäärä muistiin, jotta muistat sen myöhemmin.


  Jos Beclomet Easyhaler kastuu, vaihda se uuteen.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Beclomet Easyhaler sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai melkein valkoinen jauhe.


Beclomet Easyhaler 100 mikrog/annos inhalaatiojauhe

Easyhalerin puhdistaminen

Pidä inhalaattori kuivana ja puhtaana. Voit pyyhkiä inhalaattorin suukappaleen tarvittaessa kuivalla kankaalla tai paperipyyhkeellä. Älä käytä puhdistukseen vettä, sillä Easyhalerin jauhe on herkkä kosteudelle.


image

Easyhalerin käyttö suojakotelon kanssa

Voit käyttää inhalaattoria suojakotelon kanssa. Tämä parantaa tuotteen kestävyyttä. Kun asetat inhalaattorin suojakoteloon ensimmäistä kertaa, varmista, että inhalaattorin suukappaletta peittää suojus, sillä se estää inhalaattorin lataamisen vahingossa. Voit käyttää inhalaattoria ottamatta sitä pois suojakotelosta.


Noudata edellä annettuja ohjeita: 1. Ravista – 2. Lataa –

3. Hengitä sisään.


Muista:


image

Milloin Easyhaler on vaihdettava uuteen

Annoslaskurista näkyy, montako annosta on jäljellä. Laskuri liikahtaa joka viidennen lataamisen jälkeen. Annoslaskuri alkaa muuttua punaiseksi, kun jäljellä on 20 annosta.

Jos sinulla ei vielä ole uutta Easyhaleria, ota yhteys lääkäriin uuden reseptin saamiseksi. Kun laskurissa näkyy 0 (nolla), Easyhaler on vaihdettava uuteen.

Jos käytät suojakoteloa, voit säilyttää sen ja asettaa siihen uuden inhalaattorin.


MuistaJos sinulla on kysymyksiä tämän valmisteen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.