Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Oxamin
oxazepam

HINNAT

15 mg tabletti 30

Tukkukauppa: 1,75 €
Jälleenmyynti: 2,79 €
Korvaus: 0,00 €

15 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 4,35 €
Jälleenmyynti: 6,94 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Oxamin 15 mg tabletti Oksatsepaami

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämis e n, s illä s e s is ältää s inulle tärke itä tie toja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Oxamin on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oxaminia

 3. Miten Oxaminia käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Oxaminin säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Oxamin on ja mihin sitä käytetään


  Oxaminin sisältämä oksatsepaami on bentsodiatsepiinien ryhmään kuuluva uni- ja rauhoittava lääke. Oksatsepaami vaikuttaa voimistamalla pääasiassa keskushermostossa esiintyvän välittäjäaineen toimintaa, joka puolestaan lieventää elimistön erilaisia jännitys- ja kiihtymystiloja.


  Oxamin-valmistetta käytetään ahdistuneisuuden, jännittyneisyyden ja rauhattomuuden lievittämiseen sekä unettomuuden hoitoon ahdistuneilla potilailla sekä lisäksi vaikeiden masennustilojen hoitoon yhdessä masennuslääkkeiden kanssa.


  Oksatsepaamia, jota Oxamin sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oxaminia Älä käytä Oxaminia, jos:

  • olet allerginen oksatsepaamille, muille bentsodiatsepiineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle

   (lueteltu kohdassa 6)

  • sinulla on todettu vaikea hengitysvajaus

  • sinulla on todettu halvausmainen lihasheikkoustauti (myasthenia gravis)

  • sinulla on todettu vaikea uniapnea (toistuvia unenaikaisia hengityskatkoksia)

  • sinulla on todettu äkillinen alkoholi-, unilääke- tai muu lääkeainemyrkytys.

   Varoitukset ja varotoimet

   Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Oxaminia, jos sinulla on:

  • tai on aiemmin ollut alkoholi- tai huumausaineongelma

  • todettu maksan tai munuaisten vajaatoiminta

  • todettu uniapnea

  • todettu aivovamma.

   Ohjeen mukainen annostus saattaa heikentää reaktiokykyä erityisesti hoidon alkuvaiheessa ja yhteisvaikutuksessa alkoholin kanssa. Pitkäaikainen käyttö saattaa johtaa riippuvuuteen ja annoksen suurentamiseen johtavaan tottumiseen.


   Mm. kouristuksina ilmeneviä vieroitusoireita saattaa esiintyä pitkäaikaista ja suuriannoksista hoitoa lopetettaessa. Tämän vuoksi pitkäaikainen käyttö tulisi lopettaa annostusta asteittain pienentämällä.


   Muut lääkevalmisteet ja Oxamin

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


   Erityisen tärkeää on kertoa lääkärille jos:

   - sinulle on määrätty tai Oxamin-hoidon aikana määrätään muita keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä, kuten unilääkkeitä, masennuslääkkeitä, antipsykootteja tai epilepsialääkkeitä, koska keskushermostoa lamaava vaikutus voimistuu yhteiskäytössä.

  • käytät sisapridia (mahalääke), koska se saattaa väliaikaisesti lisätä oksatsepaamin vaikutusta lisäämällä sen imeytymistä.

  • käytät erytromysiiniä (antibiootti) tai simetidiiniä (mahalääke), sillä niiden vaikutuksesta

   oksatsepaamin pitoisuus elimistössä voi nousta.

  • jos käytät antihistamiinia (allergialääke).


  Oxamin-valmisteen ja opioidien (voimakkaita kipulääkkeitä, korvaushoidossa käytettäviä lääkkeitä ja tiettyjä yskänlääkkeitä) samanaikainen käyttö lisää uneliaisuuden, hengitysvaikeuksien (hengityslaman) ja kooman riskiä, ja se voi olla henkeä uhkaavaa. Sen vuoksi samanaikaista käyttöä voidaan harkita vain, jos muut hoitovaihtoehdot eivät ole mahdollisia.

  Jos lääkäri määrää sinulle Oxamin-valmistetta samanaikaisesti opioidien kanssa, annosta ja samanaikaisen hoidon kestoa on rajoitettava.

  Kerro lääkärille kaikista käyttämistäsi opioideista, ja noudata huolellisesti lääkäriltä saamiasi annostussuosituksia. Voi olla hyödyllistä kertoa läheisille ylläkuvatuista opioidien kanssa samanaikaiseen käyttöön liittyvistä oireista ja merkeistä. On otettava yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu tällaisia oireita.


  Oxamin ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

  Oxamin voidaan ottaa nesteen kera joko tyhjään mahaan tai ruokailun yhteydessä.

  Alkoholin samanaikaista käyttöä Oxamin-hoidon aikana tulee välttää, koska alkoholi ja oksatsepaami voimistavat toistensa vaikutuksia. Oxaminin ja alkoholin yhteiskäyttö on potentiaalisesti hengenvaarallista.


  Raskaus ja imetys

  Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

  Oxaminin käyttöä ei suositella raskauden ja imetyksen aikana.


  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Pakkaus on merkitty punaisella varoituskolmiolla, mikä tarkoittaa, että Oxamin voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. Ohjeen mukainen annostus saattaa heikentää reaktiokykyä erityisesti hoidon alkuvaiheessa ja yhteisvaikutuksessa alkoholin kanssa. Liikenteessä sekä koneiden ja laitteiden käytössä voi ilmetä vaikeuksia vielä oksatsepaamin nauttimista seuraavinakin päivinä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

  Oxamin sisältää laktoosia

  Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


 3. Miten Oxaminia käytetään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

  Älä muuta annostusta tai lopeta lääkitystä neuvottelematta siitä ensin lääkärin kanssa. Lääkitys tulee lopettaa annosta asteittain vähentämällä.


  Tabletit niellään runsaan nesteen kera.


  Käyttö lapsille ja nuorille

  Alle 12-vuotiaille lapsille ainoastaan erikoislääkärin valvonnassa.


  Jos otat enemmän Oxaminia kuin sinun pitäisi

  image

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Jos unohdat ottaa Oxaminia

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen, vaan jatka lääkitystä ohjeistetulla tavalla.


  Jos lopetat Oxaminin käytön

  Älä lopeta tämän lääkkeen käyttöä äkillisesti, ellei lääkäri kehota sinua tekemään niin. Jos lopetat lääkkeen käytön, keskustele siitä ensin lääkärin kanssa. Lääkäri neuvoo sinua, milloin ja miten lääkkeen käyttö lopetetaan.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Haittavaikutukset riippuvat annoksen suuruudesta ja niiden esiintymistodennäköisyys on suurempi iäkkäillä ja heikkokuntoisilla potilailla sekä munuaisten tai maksan toiminnanvajauksen yhteydessä.


  Yleiset haittavaikutukset (esiintyvät enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 10:stä)

  Yleisin haittavaikutus on väsymys, jota esiintyy erityisesti hoidon alussa ja joka usein häviää ensimmäisten hoitopäivien jälkeen. Mahdollinen uniapnea (unen aikaiset hengityskatkot) voi myös pahentua suhteellisen suuria annoksia käytettäessä.


  Melko harvinaiset haittavaikutukset (esiintyvät enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 100:sta)

  Melko harvinaisia haittavaikutuksia ovat huimaus ja päänsärky, liikkeiden epävarmuus sekä lihasheikkous ja anterogradinen muistamattomuus (uudet asiat ja tapahtumat eivät jää mieleen).


  Harvinaiset haittavaikutukset (esiintyvät enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 1 000:sta)

  Harvinaisia haittavaikutuksia ovat allergiset ihoreaktiot, sekavuus, unettomuus sekä ns. paradoksaaliset reaktiot (kiihtymystilat, aggressiivisuus ja hallusinaatiot).

  Lääke voi myös johtaa poikkeaviin maksan toimintakoearvoihin ja verenkuvamuutoksiin.

  Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (esiintyvät harvemmalla kuin 1 lääkkeen käyttäjällä 10 000:sta) Hyvin harvoin on todettu kuukautishäiriöitä, ruokahalun lisääntymistä, puhe- ja näköhäiriöitä sekä sukupuolivietin muutoksia.


  Pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa riippuvuutta eikä käyttöä saa lopettaa äkillisesti, vaan annostusta on pienennettävä vähitellen. Hoidon äkillinen keskeyttäminen voi aiheuttaa vieroitusoireita, kuten ahdistuneisuutta, unettomuutta ja kouristuksia.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 Fimea


 5. Oxaminin säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Säilytä alle 25 °C:ssa. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Oxamin sisältää

Vaikuttava aine on oksatsepaami.

Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, kopovidoni, talkki, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre, halkaisija 8 mm. Jakouurre helpottaa tabletin puolittamista ja se on tarkoitettu ainoastaan nielemisen helpottamiseksi, ei annoksen puolittamiseksi.


30 ja 100 tablettia PVC/alumiiniläpipainopakkauksessa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

ratiopharm GmbH, Ulm, Saksa


Valmistaja

Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Teva Finland Oy PL 67

02631 Espoo

Puh: 020 180 5900


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 27.12.2019.