Kotisivun Kotisivun

Lomudal
cromoglicic acid

HINNAT

40 mg/ml silmätipat, liuos, kerta-annospipetti 60 x 0.35 ml

Tukkukauppa: 12,64 €
Jälleenmyynti: 21,05 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle


Lomudal 40 mg/ml silmätipat, liuos, kerta-annospakkaus


natriumkromoglikaatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.


Varoitukse t ja varotoime t

Ole erityisen varovainen Lomudal-valmisteen suhteen

- jos käytät pehmeitä piilolinssejä hoidon aikana. Poista linssit juuri ennen tippojen tiputtamista ja laita linssit silmiin takaisin aikaisintaan 10 minuutin kuluttua.


Muut lääkevalmiste et ja Lomudal

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Natriumkromoglikaatilla ei tiedetä olevan haitallisia yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa.

Raskaus ja ime tys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Kokemuksen perusteella Lomudal-valmisteella ei ole vaikutusta sikiön kehitykseen eikä imettävän äidin käyttämän natriumkromoglikaatin haitallisesta vaikutuksesta lapseen ole viitteitä. Lomudal-valmisteen käytöstä raskauden aikana on kuitenkin syytä erikseen sopia lääkärin kanssa.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Nämä silmätipat voivat aiheuttaa paikallista ärsytystä, joka voi vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


 1. Mite n Lomudal-valmiste tta käyte tään


Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


Tavanomainen annos

Aikuiset ja yli 4-vuotiaat lapset: 1–2 tippaa kumpaankin silmään 2 kertaa vuorokaudessa ellei lääkäri toisin määrää.

Alle 4-vuotiaille lapsille vain lääkärin määräyksestä.

Silmätipat vaikuttavat nopeasti. Parhaan mahdollisen vaikutuksen aikaansaamiseksi sinun tulee käyttää Lomudal-silmätippoja säännöllisesti jokaisena päivänä, jolloin altistut allergian aiheuttajalle, vaikka sinulla ei olisikaan oireita. Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi parin päivän jälkeen.


Käyttöohje

HUOM. Pipetissä on vain hyvin pieni määrä liuosta. Lääke saattaa olla jakautuneena pipetin yläosaan ja alaosaan. Ravista tai napsauta pipettiä sormella, jotta liuos tulee pipetin alaosaan. Liuos ei tule ulos ennen kuin pipettiä painetaan/puristetaan. Yhdessä pipetissä on riittävä annos molempiin silmiin.


 1. Avaa kuori katkoviivan kohdalta.

 2. Ota kuoresta pipettiliuska ja irrota varovasti yksi pipetti.

 3. Säilytä pipettiliuskat kuoressa ja sulje kuori huolellisesti taittamalla sen reunus.

 4. Napsauta pipettiä tarvittaessa (katso kohta HUOM.).

 5. Pidä pipettiä kiinni sen alaosasta ja kierrä sen nokkasiiveke irti.

 6. Taivuta päätäsi taaksepäin. Vedä alaluomea alaspäin ja tiputa yksi tai kaksi tippaa silmän ja luomen väliin.

 7. Räpyttele muutamia kertoja, jotta silmätipat leviävät koko silmän alueelle.

 8. Tiputa lääkettä toiseen silmään kohtien 6 ja 7 mukaan.

 9. Heitä sitten pois pipetti ja siinä mahdollisesti jäljellä olevat silmätipat.


Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 1. Mahdolliset haittavaikutukse t

  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Hoidon alussa voi ilmetä ohimenevää kirvelyä ja paikallista ärsytystä. Yliherkkyysreaktioita on ilmennyt hyvin harvoin.


  Haittavaikutuksista ilmoittamine n

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA


 2. Lomudal-valmiste en säilyttämine n

  Säilytä alle 25 C. Pidä pipetit kuoressaan ja ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”Käyt. viim.” tai ”EXP”

  jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Avatussa kuoressa olevat pipetit on käytettävä 4 viikon kuluessa.

  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 3. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Lomudal sisältää


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoot

Lomudal 40 mg/ml silmätipat on väritön tai vaaleankeltainen liuos. Pakkauskoot: 20 x 0,35 ml ja 60 x 0,35 ml.


Myyntiluvan haltija

Opella Healthcare France SAS 82 Avenue Raspail

94250 Gentilly Ranska


Paikallinen edustaj STADA Nordic ApS PL 1310

00101 Helsinki Suomi


Valmistajat Holopack Bahnhofstrasse

73453 Abtsgmünd, Untergrönlngen Saksa


Laboratoire Unither Espace Industriel Nord 151 rue A.Durouchez

CS 28028

80084 Amiens Cedex 2 Ranska


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 04.11.2021