Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Lederspan
triamcinolone

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Lederspan 20 mg/ml injektioneste, suspensio

triamsinoloniheksasetonidi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle anne taan tätä lääke ttä, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Lederspan-valmistetta ei pidä käyttää, jos sinut on äskettäin rokotettu.


Urheilijoiden on oltava tietoisia siitä, että tämä lääkevalmiste voi aiheuttaa positiivisen tuloksen dopingtesteissä.


Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Lapset ja nuoret

Lederspan-valmistetta ei saa antaa keskosille eikä vastasyntyneille, sillä se sisältää bentsyylialkoholia. Se saattaa aiheuttaa toksisia reaktioita ja allergisia reaktioita alle 3-vuotiaille lapsille.


Pitkäaikaista kortikosteroidihoitoa saavien lasten kasvun ja kehityksen seurantaa suositellaan.


Muut lääkevalmisteet ja Lederspan

Kerro lääkärille, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.


On erityisen tärkeää kertoa lääkärille, jos otat jotain seuraavista lääkkeistä:


Lederspan-valmisteen annostusta saatetaan joutua muuttamaan, jos sitä käytetään yhdessä seuraavien lääkkeiden kanssa: rifampisiini (tuberkuloosilääke), barbituraatit, fenytoiini ja karbamatsepiini.


Jotkut lääkkeet saattavat voimistaa Lederspan-valmisteen vaikutuksia, ja lääkäri saattaa haluta seurata sinua tarkemmin, jos otat näitä lääkkeitä (kuten jotkut HIV-lääkkeet: ritonaviiri, kobisistaatti sekä sieni-infektion hoitoon tarkoitetut lääkkeet esimerkiksi ketokonatsoli).


Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Lederspan-valmistetta tulee käyttää raskauden aikana vain siinä tapauksessa, että äidille koituva hyöty on selvästi sikiöön kohdistuvaa riskiä suurempi.


Naisilla kortikosteroidihoito voi aiheuttaa kuukautishäiriöitä ja kuukautisten puuttumista. Miehillä pitkäaikainen kortikosteroidihoito saattaa vähentää siittiötuotantoa ja siittiöiden liikkuvuutta.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Lederspan ei oletettavasti vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää tarkkuutta vaativia koneita.


Lederspan sisältää sorbitolia

Tämä lääkevalmiste sisältää 450 mg sorbitolia per millilitra. Sorbitoli on fruktoosin lähde. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla (tai lapsellasi) on jokin sokeri-intoleranssi tai jos sinulla on diagnosoitu perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi (HFI), harvinainen perinnöllinen sairaus, jossa elimistö ei pysty hajottamaan fruktoosia, kerro asiasta lääkärillesi ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä (sinulle tai lapsellesi).


Lederspan sisältää bentsyylialkoholia

Tämä lääkevalmiste sisältää 9 mg bentsyylialkoholia per millilitra. Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita. Kysy lääkäriltäsi tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa, jos sinulla on maksa- tai munuaissairaus, tai jos olet raskaana tai imetät, sillä suuria määriä bentsyylialkoholia voi kertyä elimistöön ja aiheuttaa haittavaikutuksia (kuten metabolista asidoosia).

Lederspan-valmistetta ei saa antaa keskosille eikä vastasyntyneille. Bentsyylialkoholi saattaa aiheuttaa toksisia reaktioita ja allergisia reaktioita alle 3-vuotiaille lapsille.


 1. Mite n Lederspan-valmistetta käytetään


  Lederspan-injektion antaa lääkäri.

  Valmisteen käytössä on noudatettava aseptiikkaa. Injektiopulloa ravistetaan hyvin ennen käyttöä suspension tasaisuuden varmistamiseksi. Sterilointitekniikan tulee olla sama kuin lumbaalipunktion yhteydessä. Kunkin hoitokerran yhteydessä voidaan antaa injektio enintään kahteen niveleen.


  Lederspan voidaan tarvittaessa sekoittaa 1 %:een lidokaiinihydrokloridiin tai muihin vastaaviin paikallispuudutteisiin. Liuottimien, jotka sisältävät metyyliparabeenia, propyyliparabeenia, fenolia ym., käyttöä on vältettävä, koska ne voivat aiheuttaa steroidin saostumista. Lederspan vedetään ruiskuun ennen puudutetta Lederspan-valmisteen kontaminaation estämiseksi. Ruiskua ravistetaan kevyesti, jonka jälkeen liuos käytetään heti. Huom! Ei saa käyttää laskimonsisäisesti.


  Suositeltu annos

  Lääkäri määrää yksilöllisen annoksen.


  Intra-artikulaarinen injektio

  Annos 2–20 mg määräytyy yksilöllisesti nivelen koon ja nivelnesteen määrän mukaan. Suuriin niveliin (esim. lonkka, polvi, olkapää) tarvitaan yleensä 10–20 mg (0,5–1 ml) ja keskisuuriin (esim. kyynärpää, ranne) 5–10 mg (0,25–0,5 ml). Jos nivelnestettä on runsaasti, se voidaan aspiroida ennen lääkkeen antamista. Seuraava annos ja injektioiden määrä riippuvat kliinisen tilan edistymisestä. Koska Lederspan on pitkävaikutteinen, injektioiden antamista yksittäisiin niveliin ei suositella useammin

  kuin 3–4 viikon välein. Lääkkeen kertymistä injektiokohtaan on vältettävä, koska se voi aiheuttaa atrofiaa.


  Peri-artikulaarinen injektio

  Bursiitti: Yleensä 10–20 mg (0,5–1 ml) riippuen bursan koosta ja sairauden vaikeusasteesta. Useimmissa tapauksissa riittää yksi hoitokerta.

  Tendiniitti: Yleensä 10–20 mg (0,5–1 ml). Lisäinjektioiden tarve määritetään hoitovasteen perusteella.


  Hoidon seuranta: Intra-artikulaarisen injektion aiheuttama kipu nivelessä voidaan estää tai lievittää välttämällä ylimääräistä liikkumista 12 tuntia injektion jälkeen.


  Jos sinulle anne taan e nemmän Lederspan-valmistetta kuin pitäisi

  Suurten annosten antaminen saattaa suurentaa systeemisten haittavaikutusten riskiä.


  Jos pitkällä aikavälillä annetaan toistuvasti injektioita samaan kohtaan, saattaa ilmetä vaikea-asteista niveltuhoa ja atrofiaa. Jos sitä esiintyy, toipuminen voi lääkkeen pitkäaikaisen vaikutuksen vuoksi kestää useita kuukausia.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Annos ja hoidon kesto vaikuttavat merkittävästi haittavaikutusten esiintymistiheyteen, joten esiintymistiheyttä ei voida ilmoittaa.


  Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

  • yliherkkyysreaktiot, anafylaktinen reaktio

  • piilevä infektio, infektion uudelleen aktivoituminen, lisääntynyt infektioherkkyys

  • lisämunuaisen toiminnan heikentyminen, Cushingin oireyhtymä, korkea verensokeripitoisuus

  • hypokalemia, natriumin kertyminen elimistöön, nesteen kertyminen elimistöön

  • unihäiriöt, olemassa olevien psyykkisten oireiden paheneminen, masennus, mielialan vaihtelut

  • huimaus, päänsärky, kohonnut kallonsisäinen paine

  • glaukooma (silmänpainetauti), kaihi, näön hämärtyminen, silmän suoni- ja verkkokalvon sairaus

  • veritulppa, kohonnut verenpaine

  • mahahaava (johon liittyy puhkeamisen ja verenvuodon riski)

  • ihon tummuminen tai vaaleneminen, paikallinen ihonalainen atrofia, liiallinen karvankasvu, aknetyyppinen ihottuma, pienet verenpurkaumat, mustelmat, ihon punatäpläisyys tai juovat iholla

  • kasvun hidastuminen, osteoporoosi, lihasten surkastuminen, luukuolio, jännerepeämä

  • epäsäännöllinen kuukautiskierto, kuukautisten puuttuminen, emättimen verenvuoto postmenopausaalisilla naisilla

  • kalsinoosi (kalkkiaineenvaihdunnan häiriö), haavojen hidastunut paraneminen, injektiokohdan paikallisreaktiot.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 3. Lederspan-valmisteen säilyttämine n


  Säilytä alle 25C. Ei saa jäätyä. Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Näin menetellen suojelet luontoa.


  Käyttö- ja käsittelyohjeet

  Injisoitavat valmisteet on tutkittava mahdollisten hiukkasten ja värimuutosten toteamiseksi ennen niiden antamista. Ravistettava hyvin ennen käyttöä.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Lederspan sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai kermanvärinen suspensio.

Väritön lasinen injektiopullo, jossa harmaa halogeeni-butyylikumitulppa, jonka ympärillä alumiinisuojus.


Pakkauskoot: 1 ml, 5 ml, 12 x 1ml, 50 x 1ml. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija Viatris Oy Vaisalantie 2-8

02130 Espoo infofi@viatris.com


Valmistaja Viatris Sante 1 rue de Turin 69007 Lyon Ranska


tai


Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH Pfaffenrieder Strasse 5

82515 Wolfratshausen Saksa


tai


Meda Pharma GmbH&Co. KG, Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Saksa


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.4.2022.