Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Creon 10 000
multienzymes (lipase, protease etc.)

HINNAT

enterokapseli, kova 100

Tukkukauppa: 13,78 €
Jälleenmyynti: 22,81 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Creon 10 000 enterokapseli, kova

Creon 25 000 enterokapseli, kova

pankreatiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt

tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.

Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Creon-valmistetta. Harvinaista suolen ahtautumista on todettu kystistä fibroosia sairastavilla, suuria haimaentsyymiannoksia saavilla potilailla.

Jos sairastat kystistä fibroosia ja käyttämäsi vuorokausiannos on yli 10 000 lipaasiyksikköä/kg ja sinulla ilmenee epätavallisia vatsaoireita tai oireet muuttuvat, ota yhteyttä lääkäriin.


Raskaus, imetys ja hedelmällisyys


Milloin Creon-valmistetta otetaan

Ota Creon aterian tai välipalan aikana tai heti sen jälkeen. Näin entsyymit sekoittuvat ruokaan ja sulattavat sitä sen kulkeutuessa suoliston läpi.


Mite n Creon otetaan


Kuinka kauan Creon-valmistetta käytetään

Käytä Creon-valmistetta niin kauan, kunnes lääkäri määrää lopettamaan valmisteen käytön. Useat potilaat joutuvat käyttämään Creon-valmistetta koko elämänsä ajan.


Jos otat e nemmän Creon-valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Juo runsaasti vettä.


Harvinaisissa tapauksissa suuria haimaentsyymiannoksia saavilla potilailla veren ja virtsan virtsahapon määrä saattaa nousta.


Jos unohdat ottaa Creon-valmistetta

Jos unohdat ottaa annoksen, odota seuraavaa ateriaa ja ota tällöin normaali lääkeannos. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


Jos lopetat Creon-valmisteen käytön

Älä lopeta käyttöä neuvottelematta ensin lääkärin kanssa.


Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 1. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Lopeta Creon-valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos havaitset seuraavia oireita jotka voivat johtua lääkkeen aiheuttamista vakavista haittavaikutuksista: vaikea kutina ja nokkosihottuma, vaikea allerginen reaktio mukaan lukien hengitysvaikeudet ja huulien turpoaminen.

  Näiden haittavaikutusten yleisyys ei ole tiedossa (yleisyyttä ei voida arvioida saatavilla olevan tiedon perusteella).


  Seuraavia haittavaikutuksia on todettu tutkimuksissa, joissa on käytetty Creon-valmistetta, ja niitä saattaa esiintyä tämän lääkkeen käytön yhteydessä:


  Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla kymmenestä)

  • vatsakipu.


   Yleiset (enintään 1 potilaalla kymmenestä)

  • pahoinvointi

  • oksentelu

  • ummetus

  • ilmavaivat

  • ripuli.

   Nämä oireet voivat johtua sairaudesta itsestään. Tutkimuksissa Creon-valmistetta käyttävillä todettiin saman verran tai vähemmän vatsakipuja tai ripulia kuin niillä, jotka eivät käyttäneet Creon-valmistetta.


   Melko harvinaiset (enintään 1 potilaalla sadasta)

  • ihottuma.


   Tunte maton (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

  • Ileokekaalin ja paksusuolen kuroumia (fibrotisoituva kolonopatia) on raportoitu kystistä fibroosia sairastavilla potilailla, jotka käyttävät suuria annoksia pankreatiini-valmiste ita.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

   wwwsivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskus Fimea

   Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 2. Creon-valmisteen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Säilytä alle 25 °C. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle. Avaamisen jälkeen säilytä alle 25 °C ja käytä 6 kuukauden kuluessa.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 3. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Creon sisältää

Päällyste: hypromelloosiftalaatti, dimetikoni, trietyylisitraatti, setyylialkoholi Kapseli:

Creon 10 000: titaanidioksidi (E 171), punainen, keltainen ja musta rautaoksidi (E 172), natriumlauryylisulfaatti, liivate

Creon 25 000: titaanidioksidi (E 171), punainen ja keltainen rautaoksidi (E 172), natriumlauryylisulfaatti, liivate


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Creon 10 000 kapselit: kaksivärinen kapseli, jossa ruskea läpinäkymätön kansi ja läpinäkyvä runko. Kapselit sisältävät mahahapporesistenttejä rakeita (minimikrorakeet).

Creon 25 000 kapselit: kaksivärinen kapseli, jossa oranssi, läpinäkymätön kansi ja läpinäkyvä runko. Kapselit sisältävät mahahapporesistenttejä rakeita (minimikrorakeet).


Pakkauskoot:

Creon 10 000: 100, 250, 300 kapselia

Creon 25 000: 100 kapselia


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija: Viatris Oy Vaisalantie 2–8

02130 Espoo


Valmistaja:

Abbott Laboratories GmbH, Neustadt, Saksa


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 1.10.2021.