Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Lyrica
pregabalin

HINNAT

75 mg kapseli, kova 56

Tukkukauppa: 1,90 €
Jälleenmyynti: 3,04 €
Korvaus: 0,00 €

75 mg kapseli, kova 14

Tukkukauppa: 2,16 €
Jälleenmyynti: 3,44 €
Korvaus: 0,00 €

25 mg kapseli, kova 56

Tukkukauppa: 2,40 €
Jälleenmyynti: 3,83 €
Korvaus: 0,00 €

150 mg kapseli, kova 14

Tukkukauppa: 2,72 €
Jälleenmyynti: 4,33 €
Korvaus: 0,00 €

25 mg kapseli, kova 56

Tukkukauppa: 3,02 €
Jälleenmyynti: 4,82 €
Korvaus: 0,00 €

150 mg kapseli, kova 56

Tukkukauppa: 4,41 €
Jälleenmyynti: 7,03 €
Korvaus: 0,00 €

150 mg kapseli, kova 56

Tukkukauppa: 5,12 €
Jälleenmyynti: 8,16 €
Korvaus: 0,00 €

300 mg kapseli, kova 14

Tukkukauppa: 6,59 €
Jälleenmyynti: 10,52 €
Korvaus: 0,00 €

225 mg kapseli, kova 56

Tukkukauppa: 7,72 €
Jälleenmyynti: 12,31 €
Korvaus: 0,00 €

75 mg kapseli, kova 56

Tukkukauppa: 7,76 €
Jälleenmyynti: 12,38 €
Korvaus: 0,00 €

150 mg kapseli, kova 56

Tukkukauppa: 12,44 €
Jälleenmyynti: 19,48 €
Korvaus: 0,00 €

25 mg kapseli, kova 200

Tukkukauppa: 18,16 €
Jälleenmyynti: 27,98 €
Korvaus: 0,00 €

300 mg kapseli, kova 56

Tukkukauppa: 20,39 €
Jälleenmyynti: 31,30 €
Korvaus: 0,00 €

75 mg kapseli, kova 200

Tukkukauppa: 34,15 €
Jälleenmyynti: 51,72 €
Korvaus: 0,00 €

150 mg kapseli, kova 200

Tukkukauppa: 59,07 €
Jälleenmyynti: 87,32 €
Korvaus: 0,00 €

20 mg/ml oraaliliuos 473 ml

Tukkukauppa: 62,90 €
Jälleenmyynti: 92,59 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lyrica 20 mg/ml oraaliliuos pregabaliini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Lyrica 20 mg/ml oraaliliuos on kirkas, väritön liuos valkoisessa pullossa. Pullossa on 473 ml oraaliliuosta ja se on pakattu pahvipakkaukseen. Pahvipakkauksessa on myös kirkkaaseen polyetyleenikääreeseen pakattu asteikollinen 5 ml lääkeruisku ja pulloon painettava adapteri.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija:

Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Alankomaat.


Valmistaja:

Pfizer Service Company BV, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgia tai

Pfizer Innovative Supply Point International BV, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgia tai

Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1, Komárom 2900, Unkari


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. +3705 2514000


България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11


Česká republika

Pfizer spol s.r.o.

Tel: +420-283-004-111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel. + 36 1 488 37 00


Danmark

Viatris ApS

Tlf: +45 28 11 69 32

Malta

Vivian Corporation Ltd. Tel: +356 21344610


Deutschland

Pfizer OFG Germany GmbH Tel: +49 (0)800 5500634

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 4301


Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Norge PFIZER AS

Tlf: +47 67 52 61 00


Ελλάδα

UPJOHN HELLAS ΕΠΕ Τηλ.: +30 2100 100 002

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Viatris Pharmaceuticals, S.L. Tel: +34 900 102 712

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 335 61 00


France

Viatris Santé

Tél: +33 (0)4 37 25 75 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda. Tel: +351 21 423 5500


Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o. Tel: + 385 1 23 50 599

România

Pfizer România S.R.L. Tel: +40 (0)21 207 28 00


Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL,

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400


Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421–2–3355 5500


Italia

Viatris Pharma S.r.l. Tel: +39 02 612 46921

Suomi/Finland

Viatris Oy

Puh./Tel: +358 20 720 9555


Κύπρος

GPA Pharmaceuticals Ltd Τηλ: +357 22863100

Sverige

Viatris AB

Tel: +46 (0)8 630 19 00


Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel: +371 670 35 775

United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivulla .