Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Beovu
brolucizumab

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Beovu 120 mg/ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

brolusitsumabi


imageTähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Beovu 120 mg/ml injektioneste (liuos) esitäytetyssä ruiskussa (injektio) on kirkas tai hieman opaalinhohtoinen, väritön tai hieman ruskeankellertävä vesiliuos.


Pakkauskoko: 1 esitäytetty ruisku vain kertakäyttöön.


Myyntiluvan haltija Novartis Europharm Limited Vista Building

Elm Park, Merrion Road Dublin 4

Irlanti


Valmistaja

S.A. ALCON-COUVREUR N.V.

Rijksweg 14

2870 Puurs Belgia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas Tel: +370 5 269 16 50


България

Novartis Bulgaria EOOD Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11


Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország Novartis Hungária Kft. Tel.: +36 1 457 65 00


Danmark

Novartis Healthcare A/S Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +356 2122 2872


Deutschland

Novartis Pharma GmbH Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V. Tel: +31 88 04 52 111


Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570


España

Novartis Farmacéutica, S.A. Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 375 4888


France

Novartis Pharma S.A.S. Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +351 21 000 8600


Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o. Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01


Ireland

Novartis Ireland Limited Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +386 1 300 75 50


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439


Italia

Novartis Farma S.p.A. Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc. Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB Tel: +46 8 732 32 00


Latvija

SIA Novartis Baltics Tel: +371 67 887 070

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited Tel: +44 1276 698370


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille: Esitäytetyn ruiskun käyttöohjeet

Säilytys ja tarkastus


image

Säilytä Beovu jääkaapissa (2 °C - 8 °C). Ei saa jäätyä. Pidä esitäytetty ruisku sinetöidyssä kuplapakkauksessa ja ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.


image

Avaamatonta kuplapakkausta ja siinä olevaa esitäytettyä

Beovu-ruiskua voidaan säilyttää huoneenlämmössä (alle 25 °C:n lämpötilassa) enintään 24 tunnin ajan ennen käyttöä. Varmista, että

pakkauksessa on steriili esitäytetty ruisku sinetöidyssä

image

kuplapakkauksessa. Kuplapakkauksen avaamisen jälkeen on toimittava aseptisesti.


Beovu on kirkasta tai hiukan opaalinhohtoista, väritöntä tai hiukan ruskeankellertävää vesiliuosta.


image

Liuos on tarkastettava silmämääräisesti jääkaapista ottamisen yhteydessä ja ennen antoa. Jos valmisteessa näkyy hiukkasia tai sameutta, esitäytettyä ruiskua ei saa käyttää ja on ryhdyttävä asianmukaisiin vaihtotoimiin.

Esitäytetty ruisku on steriili ja tarkoitettu vain yhtä käyttökertaa varten. Älä käytä tätä lääkettä, jos pakkaus tai esitäytetty ruisku on

vahingoittunut tai viimeinen käyttöpäivämäärä on ohi.


Beovun valmistelu ja anto


Esitäytetty ruisku sisältää suositeltua 6 mg:n annosta suuremman annoksen. Esitäytetystä ruiskusta vedettävissä olevaa tilavuutta (0,165 ml) ei saa käyttää kokonaan. Liuosylimäärä on poistettava ennen injektiota. Esitäytetyn ruiskun koko liuosmäärän injisointi voi johtaa yliannokseen.


Injektiotoimenpide silmän lasiaiseen on toteutettava aseptisissa olosuhteissa. Tähän sisältyy kirurginen käsien desinfiointi ja steriilien käsineiden, steriilin liinan ja steriilin luomilevittimen (tai vastaavan) käyttö. Saatavilla on oltava steriilit parasenteesivälineet (mikäli tarpeen).


Ennen injektiota silmänympärysiho, silmäluomi ja silmän pinta desinfioidaan laajakirjoisella paikallisella mikrobisidilla ja annetaan riittävä puudutus.


Silmän lasiaiseen annettavan injektion yhteydessä käytetään steriiliä injektioneulaa, jonka koko on 30G x ½”. Injektioneula ei kuulu Beovu-pakkaukseen.


Varmista, että injektio annetaan välittömästi annoksen valmistelun jälkeen (vaihe 5).


Huom. Annokseksi on asetettava 0,05 ml.

Ruiskun suojakorkki Sormituki


0,05 ml:n annosmerkki


Männän kuminen kärki Luer Lock -liitin


Männän tappi


image

Injektiotoimenpide


1.

Repäise ruiskun kuplapakkauksen kansi pois ja ota ruisku aseptisesti laatikosta.

2.

image

Napsauta ruiskun suojakorkki irti (älä käännä äläkä kierrä).

3.

Kiinnitä injektioneula (30G x ½”) ruiskuun aseptisesti ja

tukevasti.

4.

image

Pitele ruiskua neula ylöspäin ja tutki ruisku ilmakuplien

varalta. Jos ruiskussa on kuplia, naputa ruiskua varovasti sormella, kunnes kuplat nousevat ruiskun yläosaan. Poista varovasti neulansuojus vetämällä se suoraan pois.

5.

Nosta ruisku silmiesi korkeudelle ja paina varovasti mäntää, kunnes männän kuperan kumisen kärjen reuna on 0,05 ml:n

annosmerkin kohdalla. Näin ruiskussa oleva ilma ja liuosylimäärä poistuvat ja annokseksi tulee 0,05 ml. Ruisku on valmis injektiota varten.

6.

Injisoi liuosta hitaasti, kunnes männän kuminen kärki koskettaa ruiskun pohjaa ja silmään on siirtynyt 0,05 ml:n

annos. Tarkista, että männän kuminen kärki koskettaa ruiskun runko-osan pohjaa. Näin varmistat, että koko annos on annettu.


image

Huom. Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Usein kysyttyä

K: Entä jos kaikkien ilmakuplien poistaminen nesteestä ei onnistu?

V: On tärkeää, että nesteen seassa ei ole ilmaa. Männän kärkeen tarttuneet pienenpienet ilmakuplat eivät kuitenkaan yleensä irtoa männän kärjestä lääkkeen injisoinnin aikana, joten ne eivät vaikuta annoksen tilavuuteen.