Kotisivun Kotisivun

Granisetron Fresenius Kabi
granisetron

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Granise tron Fresenius Kabi 1 mg/ml injektioneste, liuos

granisetroni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Granisetron Fresenius Kabi on kirkas, väritön liuos.

Pakkaus sisältää 5 tai 10 lasiampullia (värittömiä). Ampullit sisältävät joko 1 tai 3 millilitraa Granisetron Fresenius Kabi 1 mg/ml -injektionestettä.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija Fresenius Kabi AB SE-751 74 Uppsala Ruotsi


Valmistaja

Labesfal - Laboratórios Almiro S.A. (Fresenius Kabi Group) Zona Industrial do Lagedo

3465-157 Santiago de Besteiros Portugali


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.09.2021


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tie dot on tarkoite ttu vain hoitoalan ammattilaisille : Laimennusohjeet

Vain kerta-antoon. Käyttämättä jäänyt annos on hävitettävä.

Laimennetut injektio- ja infuusioliuokset tulee tarkastaa silmämääräisesti hiukkasten varalta ennen antoa. Liuoksia saa käyttää vain, jos ne ovat kirkkaita ja hiukkasettomia.


Aikuis et

1 ml:n ampullin sisältö voidaan laimentaa 5 ml:n tilavuuteen, ja 3 ml:n ampullin sisältö voidaan laimentaa 15 ml:n tilavuuteen.


Granisetron Fresenius Kabi voidaan laimentaa myös 2050 millilitraan yhteensopivaa infuusionestettä, ja sen jälkeen antaa 5 minuutin ajan laskimonsisäisenä infuusiona sekoitettuna johonkin seuraavista liuoksista:


9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridiliuos

50 mg/ml (5 %) glukoosiliuos Ringerin laktaattiliuos

Muita laimentimia ei saa käyttää. Käyttö pe diatris ille potilaille

Yli 2-vuotiaat lapset: Annoksen 1040 mikrogrammaa/kg annoksen valmistamiseksi, vedä sopiva

määrä liuosta ruiskuun ja laimenna se infuusionesteeseen (kuten aikuisille) kokonaistilavuuteen 1030 ml.


Yleisenä varotoimena Granisetron Fresenius Kabi -valmistetta ei saa sekoittaa samaan liuokseen muiden lääkeaineiden kanssa.


Granisetroni 1 mg/ml on yhteensopiva deksametasonidivetyfosfaattidinatriumin kanssa 24 tunnin ajan pitoisuudella 1060 mikrogrammaa/ml granisetronia ja 80480 mikrogrammaa/ml deksametasonifosfaattia laimennettuna 9 mg/ml -natriumkloridiliuokseen tai 50 mg/ml

-glukoosiliuokseen.


Valmiste en kestoaika

3 vuotta.

Valmiste on käytettävä välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen.

Laskimoon annettava Granisetron Fresenius Kabi -infuusioliuos tulisi mieluiten saattaa käyttövalmiiksi antohetkellä. Laimentamisen jälkeen tai kun säiliö (ampulli) aukaistaan, kestoaika on 24 tuntia huoneenlämmössä (25 °C) tavanomaisessa sisätilavalaistuksessa suojattuna suoralta auringonvalolta. Valmista liuosta ei saa käyttää 24 tunnin jälkeen. Jos Granisetron Fresenius Kabia säilytetään valmistuksen (laimentamisen) jälkeen, granisetroni-infuusioliuos tulee saattaa käyttövalmiiksi asianmukaisissa aseptisissa olosuhteissa.


Erityise t varotoimet säilyttämiselle

Pidä ampullit ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Ei saa jäätyä.

Käyttämättä jäänyt valmiste tai jäte tulee hävittää paikallisten vaatimusten mukaisesti.