Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Artiss
combinations


PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE


ARTISS, liuokset kudosliimaa varten, pakastettu


ihmisen fibrinogeeni, ihmisen trombiini, aprotiniini, kalsiumklorididihydraatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä ARTISS on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät ARTISS-valmistetta

 3. Miten ARTISS-valmistetta käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. ARTISS-valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä ARTISS on ja mihin sitä käytetään Mitä ARTISS on

  ARTISS on kaksikomponenttikudosliima, jossa on kahta verta hyydyttävää proteiinia. Nämä proteiinit ovat fibrinogeeni ja trombiini. Kun nämä proteiinit sekoittuvat, ne muodostavat hyytymän kohtaan, johon kirurgi annostelee ne.


  ARTISS valmisteessa on kaksi liuosta (proteiiniliuos ja trombiiniliuos), jotka sekoittuvat annostelun aikana.


  Mihin ARTISS-valmistetta käytetään

  ARTISS on kudosliima.

  ARTISS-valmistetta käytetään liimaamaan pehmytkudosta plastiikka-, korjaavassa ja palovammakirurgiassa. ARTISS-valmistetta voidaan käyttää esimerkiksi liimaamaan ihosiirteitä tai ihon kappaleita palovammoihin tai liimaamaan ihoa alla oleviin kudoksiin plastiikkakirurgiassa. Myös keinoihoa voidaan liimata haavoihin.


  ARTISS-valmisteen muodostama hyytymä muistuttaa erittäin paljon luonnollista verihyytymää. Se liukenee luonnollisesti eikä siitä jää haavaan jäämiä. Valmisteeseen on kuitenkin lisätty aprotiniinia (proteiini, joka viivästyttää hyytymän liukenemista), jotta hyytymä kestää kauemmin eikä liukene ennenaikaisesti.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät ARTISS-valmistetta


  Älä käytä ARTISS-valmistetta:

  • Jos olet allerginen vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

  • ARTISS-valmistetta ei saa käyttää runsaan tai suihkuavan verenvuodon hoitoon.

  • ARTISS-valmiste ei korvaa iho-ompeleita kirurgisen haavan sulkemisessa.

  • ARTISS-valmistetta EI SAA injisoida verisuoniin (laskimoihin tai valtimoihin) tai kudoksiin. Koska ARTISS muodostaa hyytymän annostelukohtaan, valmisteen injisointi voi aiheuttaa vakavia reaktioita (kuten verisuonitukkeuman). ARTISS- valmistetta saa annostella vain ohuen kerroksen kudospinnoille, joilla sitä

   tarvitaan.

  • ARTISS-valmistetta ei saa käyttää, jos olet allerginen (yliherkkä) vaikuttaville aineille, naudan proteiineille tai ARTISS-valmisteen jollekin muulle aineelle (ks. kohta 6). Siitä voi aiheutua vakavia allergisia reaktioita.

   Kerro lääkärille tai kirurgille jos tiedät olevasi allerginen aprotiniinille tai jollekin naudan proteiinille.

  • ARTISS-valmisteen ruiskuapplikointia ei saa käyttää endoskooppisissa toimenpiteissä. Katso kohta “Varoitukset ja varotoimet” koskien laparoskooppisia leikkauksia (tähystysleikkauksia).


   Varoitukset ja varotoimet

  • Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät ARTISS-valmistetta.

  • Hengenvaarallisia / kuolemaan johtaneita ilma- tai kaasuembolioita (ilman pääseminen verenkiertoon, mikä voi olla vakavaa tai hengenvaarallista) on esiintynyt käytettäessä ruiskutuslaitteita, joissa on paineensäätölaite levittämään kudosliimoja. Tämä vaikuttaa liittyvän ruiskutuslaitteen käyttämiseen suositeltua korkeammilla paineilla ja/tai lähellä kudoksen pintaa. Riski vaikuttaa olevan suurempi, kun kudosliimoja ruiskutetaan ilman avulla kuin CO2:n avulla, ja siten riskiä ei voida sulkea pois

   ARTISS-valmisteen yhteydessä avotoimenpiteissä.

  • Kun käytät ARTISS-kudosliimaa ruiskutuslaitteen avulla, paineen ja ruiskutusetäisyyden täytyy olla valmistajan suositusten mukaisia.

   ARTISS-kudosliimaa saa applikoida vain tälle tuotteille annettujen ohjeiden mukaisesti ja vain suositelluilla laitteilla.

  • Ruiskutettaessa ARTISS-kudosliimaa mahdollisia verenpaineen, sykkeen, happisaturaation ja kertahengityksen CO2-pitoisuuden vaihteluja on seurattava mahdollisen kaasuembolian esiintymisen takia.

  • Vakavista turvallisuussyistä ARTISS-valmistetta ei pidä käyttää Easyspray/Spray Set laitteella kehon suljetuilla alueilla.

  • ARTISS-valmistetta ei suositella käytettäväksi laparoskooppisissa leikkauksissa (tähystysleikkauksissa).

  • ARTISS-valmiste on applikoitava CE-merkityillä laitteilla.

  • Jos tämän tuotteen kanssa käytetään lisävarustekärkiä, niiden käyttöohjeita on noudatettava.

  • Jos olet saanut ARTISS-valmistetta tai aprotiniinia aiemmin, kehosi on voinut herkistyä sille. On mahdollista, että olet allerginen tälle aineelle, vaikka se ei


   aiheuttanut reaktioita ensimmäisellä antokerralla. Jos luulet, että olet saanut jompaakumpaa valmistetta aiemmassa leikkauksessa, kerro siitä lääkärille.

  • Jos jokin allergisen reaktion merkki ilmenee, lääkäri lopettaa ARTISS-valmisteen käytön välittömästi ja aloittaa sopivan hoidon.

  • ARTISS-valmistetta ei ole tarkoitettu verenvuodon pysäyttämiseen ja haavan sulkemiseen tilanteissa, joissa kudosliiman on hyydyttävä nopeasti. ARTISS- valmistetta ei saa käyttää etenkään sydänleikkauksissa verisuonten välisien yhteyksien sulkemiseen.

  • ARTISS-valmistetta ei tule käyttää neurokirurgiassa ja ommelvahvisteena mahasuolikanavan tai verisuonien anastomooseissa, koska ei ole näitä käyttöalueita tukevia tutkimustuloksia.

  • Ennen ARTISS–valmisteen käyttöä on suojattava käyttöalueen ulkopuoliset kehon osat, jotta liimataan vain suunnitellut kohteet.

  • ARTISS-valmistetta käytetään vain ohut kerros. Liian paksu hyytymä voi heikentää valmisteen tehoa ja haavan paranemista.

  • Lääkärisi ei käytä oksiselluloosaa sisältäviä valmisteita kuljettimina, koska ne voivat vähentää ARTISS-valmisteen tehoa.


   Kun lääke valmistetaan ihmisen verestä tai plasmasta, infektioiden siirtymistä potilaille estetään tietyillä toimenpiteillä :

  • veren ja plasman luovuttajat valitaan tarkoin, jotta voidaan pois sulkea luovuttajat, joilla on riski olla tartunnankantaja.

  • kukin luovutuserä ja plasmapooli testataan virusten ja taudinaiheuttajien varalta.

  • veren ja plasman prosessointiin on sisällytetty vaiheita, joilla voidaan inaktivoida tai poistaa viruksia.


   Varotoimista huolimatta ihmisen verestä tai plasmasta valmistettuja lääkkeitä käytettäessä ei voida täysin taata, etteivät taudinaiheuttajat siirry. Tämä koskee myös tuntemattomia ja uusia viruksia ja muita taudinaiheuttajia.


   Käytetyt menetelmät tehoavat vaipallisiin viruksiin, kuten ihmisen immuunikatovirukseen (HIV), hepatiitti B -virukseen ja hepatiitti C -virukseen, sekä vaipattomaan hepatiitti A -virukseen. Nämä menetelmät tehoavat vain vähän vaipattomiin viruksiin, kuten parvovirus B19. Parvovirus B19 voi olla vaarallinen raskaana oleville naisille (sikiöinfektio) tai potilaille, joiden immuunijärjestelmä on heikentynyt tai joilla on jonkin tyyppinen anemia (kuten sirppisoluanemia tai hemolyyttinen anemia).


   Aina kun saat ARTISS-valmistetta, on tärkeää kirjata valmisteen nimi ja eränumero, jotta käytettyjen erien tiedot jäävät potilastietoihin.


   Muut lääkevalmisteet ja ARTISS

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.


   ARTISS-valmistetta voidaan käyttää samanaikaisesti muun lääkityksen kanssa. ARTISS-valmisteella ja muilla lääkevalmisteilla ei ole tunnettuja yhteisvaikutuksia.


   Muiden verrattavissa olevien valmisteiden tai trombiiniliuosten kaltaisesti valmiste voi tuhoutua altistuessaan alkoholille, jodille tai raskasmetallia sisältäville liuoksille (esimerkiksi antiseptisille liuoksille). Tällaiset aineet tulee poistaa mahdollisimman huolellisesti ennen valmisteen applikointia.


   ARTISS-valmiste ruuan ja juoman kanssa

   Kysy ohjeet lääkäriltä. Lääkäri päättää, voitko syödä tai juoda ennen ARTISS- valmisteen annostelua.


   Raskaus ja imetys

   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkäri päättää, voitko käyttää ARTISS-valmistetta raskauden tai imetyksen aikana.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   ARTISS ei vaikuta kykyysi ajaa tai käyttää koneita.


   ARTISS sisältää polysorbaatti 80:aa

   Polysorbaatti 80 voi aiheuttaa ihoallergiaa (esim. ihottuma, kutina).


 3. Miten ARTISS-valmistetta käytetään


  • Kirurgi käyttää ARTISS-valmistetta vain leikkaustoimenpiteessä.

  • ARTISS-valmistetta saavat käyttää vain kirurgit, jotka on koulutettu käyttämään ARTISS-valmistetta.

  • Käytettävän ARTISS-valmisteen määrä riippuu useista tekijöistä, kuten leikkaustyypistä, leikkauksen aikana käsiteltävän kudosalueen koosta sekä ARTISS-valmisteen käyttötavasta. Kirurgi päättää sopivan määrän.

  • Leikkauksen aikana kirurgi annostelee ARTISS-valmistetta halutulle kudospinnalle valmisteen mukana toimitetulla erityisellä applikaattorilla

   (asettimella). Applikaattori annostelee kumpaakin kudosliimakomponenttia saman määrän samassa ajassa – tämä on tärkeää, jotta ARTISS-valmisteen vaikutus on mahdollisimman hyvä.

  • Ennen ARTISS-kudosliiman applikoimista haavan pinta on kuivattava vakiotekniikoilla (esim. käyttämällä vuorotellen painesiteitä, vanutuppoja, imulaitteita).

  • ARTISS-valmiste pitää ruiskuttaa vain kehon näkyville pinnoille.

  • On suositeltavaa että alkuperäinen annostelu peittää koko valitun käsiteltävän alueen.


  Kun applikoit ARTISS-kudosliimaa ruiskutuslaitte e n avulla, muista käyttää ruiskutuslaitte e n valmistajan suositte le maa paine tta ja e täisyyttä kudokse sta se uraavasti:


  ARTISS-valmisteen applikoimiseen suositeltu paine, etäisyys ja laitte et

  Käytettävä ruiskutuslaite

  Käytettävät applikaattorikärjet

  Käytettävä paineensäätölaite

  Suositeltu etäisyys kohde- kudoksesta

  Suositeltu ruiskutus- paine


  Ihonalaisen kudoksen avoleikkaus

  Tisseel / Artiss Spray Set


  Ei ole


  EasySpray


  10–15 cm


  1,5–2,0 bar

  (21,5–

  28,5 psi)

  Tisseel / Artiss Spray Set 10 kpl:n pakkaus


  Ei ole


  EasySpray


  Ruiskutettaessa ARTISS-valmistetta verenpaineen, sykkeen, happisaturaation ja kertahengityksen CO2-pitoisuuden vaihteluja on seurattava mahdollisen

  ilma- tai kaasuembolian esiintymisen takia (ks. kohta 2).


  Jos käytät enemmän ARTISS-valmistetta kuin sinun pitäisi

  Kirurgi käyttää ARTISS-valmistetta vain leikkaustoimenpiteessä. Hän päättää myös ARTISS-valmisteen tarvittavan määrän.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin valmiste voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Alla olevassa taulukossa kerrotaan, mitä mikin, seuraavassa kappaleessa mainittu esiintymistiheys tarkoittaa.


  hyvin yleinen: voi vaikuttaa useampaan kuin 1:een 10:stä käyttäjästä

  yleinen: voi vaikuttaa 1–10:een 10:sta käyttäjästä

  melko harvinainen: voi vaikuttaa 1–10:een 100:sta käyttäjästä

  harvinainen: voi vaikuttaa 1–10:een 1000:sta käyttäjästä

  hyvin harvinainen: voi vaikuttaa 1:een 10000:sta käyttäjästä

  tuntematon: saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin


  • On olemassa pieni mahdollisuus, että saat allergisen reaktion jollekin ARTISS- valmisteen komponentille (ks. kohta 6). Se on todennäköisempää, jos sinua on hoidettu ARTISS-valmisteella tai aprotiniinilla aiemmassa leikkauksessa. Allergiset reaktiot voivat olla vakavia, joten on erittäin tärkeää, että keskustelet tästä mahdollisuudesta tarkasti lääkärisi kanssa.


  • Anafylaktisia tai anafylaktoideja allergisia reaktioita voi esiintyä, yleisyys tuntematon. Allergisilla reaktioilla voi olla seuraavia varhaisia oireita: punastelu, verenpaineen lasku, syketaajuuden nousu tai lasku, pahoinvointi, nokkosihottuma, kutina, hengitysvaikeudet.

  • Sinua hoitava leikkaushenkilökunta tietää tämän tyyppisten reaktioiden mahdollisuudesta. Jos he havaitsevat näitä oireita, ARTISS-valmisteen käyttö lopetetaan heti. Vakavat oireet voivat vaatia hätätoimenpiteitä. Allergisten reaktioiden yleisyys tuntematon.

  • Jos ARTISS-valmistetta injektoidaan pehmytkudoksiin, se voi aiheuttaa paikallisia kudosvaurioita. Yleisyys tuntematon.

  • Jos ARTISS-valmistetta injektoidaan verisuoniin (laskimoihin tai valtimoihin), se voi aiheuttaa hyytymiä (tromboosin). Yleisyys tuntematon.

  • Koska ARTISS valmistetaan verenluovutuksessa saadusta plasmasta, taudinkantajien siirtymisvaaraa ei voida täydellisesti sulkea pois, mutta valmistaja vähentää tätä vaaraa useilla toimenpiteillä (ks. kohta 2).

  • Hengenvaarallista/kuolemaan johtavaa ilma- tai kaasuemboliaa (ilman pääsy verenkiertoon, mikä voi olla vakavaa tai hengenvaarallista) on ilmennyt sellaisten ruiskutuslaitteiden käytön yhteydessä, jotka käyttävät fibriiniliimojen annosteluun paineensäätölaitteita. Tämä vaikuttaa liittyvän ruiskutuslaitteen käyttöön suositeltuja suuremmilla paineilla ja/tai kudospinnan läheisyydessä.


   ARTISS-valmisteen kliinisissä tutkimuksissa ja Baxterin fibriiniliimojen markkinoinnin aloittamisen jälkeisessä käytössä havaitut haittavaikutukset on lueteltu alla. Haittavaikutusten yleisyydet perustuvat 138 potilaalla tehtyyn kliiniseen tutkimukseen, jossa ihosiirteitä kiinnitettiin kirurgisesti poistettuihin palovammakohtiin ARTISS-valmisteen avulla. Mitään kliinisissä tutkimuksissa havaituista haittavaikutuksista ei luokiteltu vakaviksi.


   Taulukko 1 Haittavaikutukset

   Haittavaikutus

   Yleisyys

   Ihokysta

   Melko harvinainen

   Kutina

   Yleinen

   Ihosiirteen epäonnistuminen

   Yleinen

   Kaasukuplia verenkierrossa (Ilmaembolia)*

   Tuntematon

   *Ilma- tai kaasukuplia on joutunut verenkiertoon (ilmaembolia) kun fibriiniliimoja on annosteltu laitteella jossa on ilman/kaasun paineensäädin: Koska ruiskutuslaitetta ei ole käytetty käyttöohjeiden mukaisesti (esim. ruiskutettu liian korkealla paineella ja liian lähellä kudoksen pintaa).


   Seuraavia haittavaikutuksia on ilmoitettu muilla kudosliimoilla, siksi yleisyyksiä ei voi ilmoittaa: Allergia, vakava allerginen reaktio, hidas sydämen syke, nopea sydämen syke, verenpaineen lasku, veren tihkuminen, hengenahdistus, pahoinvointi, nokkosrokko, punastelu, vaikeuksia paranemisessa, turvotus, kuume ja imunesteen ja muiden kehon kirkkaiden nesteiden kertyminen ihon alle hoidetun alueen lähelle.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen


   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

   wwwsivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskus Fimea

   Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 5. ARTISS-valmisteen säilyttäminen


  • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  • Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen.

  • Säilytä ja kuljeta pakastettuna (vähintään -20 °C) ilman keskeytystä ennen käyttöön valmistelua.

  • Säilytä ruisku alkuperäispakkauksessa valolta suojattuna.


  Säilyttäminen sulattamisen jälkeen:

  Avaamattomat pussit, jotka on sulatettu huoneenlämmössä, voidaan säilyttää 14 päivän ajan valvotussa huoneenlämmössä (alle 25 °C).


  Sulattamisen jälkeen liuoksia ei saa pakastaa uudelleen tai säilyttää jääkaapissa!


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä ARTISS sisältää

ARTISS-valmisteessa on kaksi komponenttia:


Komponentti 1 = proteiiniliuos:

1 ml:ssa proteiiniliuosta on seuraavat vaikuttavat aineet:

Ihmisen fibrinogeeni 91 mg/ml tuotettu ihmisluovuttajien plasmasta, synteettinen aprotiniini 3 000 KIU/ml.


Apuaineet ovat ihmisen albumiini, L-histidiini, niasiiniamidi, polysorbaatti 80, natriumsitraattidihydraatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi.


Komponentti 2 = trombiiniliuos:

1 ml:ssa trombiiniliuosta on seuraavat vaikuttavat aineet:


Ihmisen trombiini 4 IU/ml tuotettu ihmisluovuttajien plasmasta, kalsiumklorididihydraatti 40 mikromol/ml.


Apuaineet ovat ihmisen albumiini, natriumkloridi ja injektionesteisiin käytettävä vesi.


Sekoituksen jälkeen

1 ml

2 ml

4 ml

10 ml

Komponentti 1: proteiiniliuos

ihmisen fibrinogeeni (hyytyvä proteiini)

45,5 mg

91 mg

182 mg

455 mg

aprotiniini (synteettinen)

1500 KIU

3000 KIU

6000 KIU

15000 KIU

Komponentti 2: trombiiniliuo s

ihmisen trombiini

2 IU

4 IU

8 IU

20 IU

kalsiumklorididihydraatti

20

mikromol

40

mikromol

80

mikromol

200

mikromol


ARTISS-valmisteessa on 0,6 – 5 IU/ml ihmisen hyytymistekijä XIII, joka kerapuhdistuu ihmisen fibrinogeenin puhdistamisen yhteydessä.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Liuokset kudosliimaa varten.


Yhdessä pussissa on pakastetut liuokset kudosliimaa varten (1 ml, 2 ml tai 5 ml proteiiniliuosta ja 1 ml, 2 ml ja 5 ml trombiiniliuosta kaksisäiliöisessä kertakäyttöruiskussa).


Pakkauskoko: 1


PRIMA-ruiskun pakkauksen sisältö:

1 ml, 2 ml tai 5 ml proteiiniliuosta ja 1 ml, 2 ml tai 5 ml trombiiniliuosta esitäytetyssä kaksisäiliöisessä kerta-annosruiskussa (polypropyleeniä), jossa on kärkisuojus ja joka on pakattu kahteen pussiin ja laite, jossa on 2 yhdyskappaletta ja 4 applikointineulaa.


AST-ruiskun pakkauksen sisältö:

1 ml, 2 ml tai 5 ml proteiiniliuosta ja 1 ml, 2 ml tai 5 ml trombiiniliuosta esitäytetyssä kaksisäiliöisessä kerta-annosruiskussa (polypropyleeniä), jossa on kärkisuojus ja joka on pakattu kahteen pussiin ja yksi laite, jossa yksi kaksoismäntä, 2 yhdyskappaletta ja 4 applikointineulaa.


Liuos on väritön tai vaalean kellertävä.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

Baxter Oy, PL 119, 00181 Helsinki


Valmistaja

Takeda Manufacturing Austria AG Industriestraße 67

A-1221 Wien


Itävalta


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.01.2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:


Suvunjatka miskyky, raskaus ja ime tys

Kudosliimojen/hemostaattien turvallisuutta raskauden tai imetyksen aikana ei ole varmistettu kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa. Eläinkokeita ei ole myöskään tehty.


Tämän vuoksi valmistetta saa käyttää raskaana olevilla ja imettävillä naisilla vain silloin, kun se on selvästi välttämätöntä.


ARTISS-valmisteen vaikutusta hedelmällisyyteen ei ole tutkittu.


Annostus ja antotapa

ARTISS on tarkoitettu vain sairaalakäyttöön. ARTISS-valmistetta saavat käyttää vain kirurgit, jotka on koulutettu käyttämään ARTISS-valmistetta.


Annostus

Applikoitavan ARTISS-valmisteen määrä ja applikointitiheys on määrättävä aina potilaan kliinisten tarpeiden mukaisesti.


Applikoitava annos riippuu eri tekijöistä, kuten esim. kirurgisen toimenpiteen

tyypistä, käsiteltävän pinnan koosta, applikointimenetelmästä sekä applikointikertojen määrästä.


Lääkäri määrää applikoitavan annoksen kullekin potilaalle yksilöllisesti. Kliinisissä tutkimuksissa yksittäiset annokset ovat olleet tavallisesti 0,2–12 ml. Joissakin toimenpiteissä (esimerkiksi suurissa palovammoissa) voidaan tarvita suurempia määriä.


Applikoitavan alkuannoksen on riitettävä peittämään koko valittu käsiteltävä alue. Applikointi voidaan toistaa tarvittaessa mille tahansa pienelle alueelle, jota ei ole aiemmin käsitelty. Vältä kuitenkin ARTISS-valmisteen uudelleenapplikointia olemassa olevan, polymeroituneen ARTISS-kerroksen päälle, sillä ARTISS-valmiste ei kiinnity polymeroituneeseen kerrokseen.


On suositeltavaa, että alkuperäinen annostelu peittää koko valitun käsiteltävän alueen.


Pintojen yhdistämisessä 2 ml:n pakkaus ARTISS-valmistetta (eli 1 ml proteiiniliuosta sekä 1 ml trombiiniliuosta) riittää vähintään 10 cm2:n alueelle.


Ihosiirre tulee asettaa haavapohjan päälle välittömästi ARTISS-valmisteen applikoinnin jälkeen. Kirurgilla on enintään 60 sekuntia aikaa käsitellä ja sijoittaa siirre paikalleen ennen polymeroitumista. Kun kieleke tai siirre on asetettu paikoilleen, paina sitä varoen haluttuun paikkaan vähintään 3 minuutin ajan, jotta varmistetaan, että ARTISS hyytyy kunnolla ja siirre tai kieleke kiinnittyy kunnolla alla olevaan kudokseen.


Tarvittavan ARTISS-valmisteen määrä riippuu peitettävän pinnan laajuudesta. Arvioidut pinta-alat, mitkä ARTISS-valmisteen pakkauskoot kattavat:


Keskimääräinen pinta-ala kun tarvitaan kudos kiinnitystä

Tarvittava ARTISS-valmisteen pakkauskoko

100 cm2

200 cm2

500 cm2

2 ml

4 ml

10 ml


Sekoitettua proteiini-trombiiniliuosta applikoidaan vain ohut kerros, jotta granulaatiokudosta ei muodostu liikaa ja fibriinihyytymä absorboituu vähitellen.


Kliinisissä kokeissa ARTISS-valmistetta ei ole annettu yli 65-vuotiaille.


Pediatriset potilaat

Tällä hetkellä saatavilla olevat tiedot on esitetty valmisteyhteenvedon kohdassa 5.1, mutta annostussuosituksia ei voida antaa.


Antotapa

Kudosvaurion päälle (paikallisesti). Ei saa injisoida.


Vain ihon alle. ARTISS-valmistetta ei suositella laparoskooppiseen kirurgiaan.


ARTISS-valmisteen optimaalisen turvallisen käytön varmistamiseksi sitä on ruiskutettava käyttämällä painesäätelylaitetta, joka tuottaa korkeintaan 2,0 bar:n (28.5 psi:n) paineen.


Ennen ARTISS-kudosliiman applikoimista haavan pinta on kuivattava vakiotekniikoilla (esim. käyttämällä vuorotellen painesiteitä, vanutuppoja, imulaitteita). Älä käytä paineistettua ilmaa tai kaasua pinnan kuivaamiseen.


ARTISS-valmistetta tulee applikoida vain näkyville pinnoille.


ARTISS-kudosliiman saa sekoittaa ja applikoida vain tälle tuotteille annettujen ohjeiden mukaisesti ja suositelluilla laitteilla.


Jos applikoit kudosliimaa ruiskuttamalla, ks. kappale Applikointi.


Ennen ARTISS-valmisteen käyttöä on suojattava käyttöalueen ulkopuoliset kehon osat, jotta liimataan vain suunnitellut kohteet.


Erityiset varotoime t hävittä mise lle ja muut käsittelyo hjeet (lopulline n pakkaus: PRIMA-ruisku):


Yleistä


Applikointi

Ennen ARTISS-valmisteen applikoimista haavan pinta on kuivattava vakiotekniikoilla (esim. käyttämällä vuorotellen painesiteitä, vanutuppoja, imulaitteita). Älä käytä paineilmaa tai -kaasua alueen kuivaamiseen.Huomautus: Jos kudosliiman komponenttien applikointi keskeytetään, applikointineula saattaa tukkeutua. Vaihda tällöin applikointineula uuteen vasta juuri ennen applikoinnin jatkamista. Jos yhdyskappaleen aukot tukkeutuvat, käytä pakkauksessa olevaa varayhdyskappaletta.


Kudosliima voidaan applikoida myös muilla Baxterin valmistamilla välineillä, jotka sopivat esimerkiksi applikointiin suurille tai vaikeapääsyisille alueille. Käytä näitä applikaattoreita huolellisesti käyttöohjeiden mukaisesti.


Pyydä lisävalmisteluohjeita vastaavalta hoitajalta tai lääkäriltä.


Applikointi ruiskuttamalla

Paineensäätölaitetta on käytettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.


Kun applikoit ARTISS-valmiste tta ruiskutusla ittee n avulla, muista käyttää valmista ja n suosittele maa painetta ja etäisyyttä kudoksesta seuraavasti:


ARTISS- valmisteen applikointiin suositeltu paine, etäisyys ja ruiskutuslaitteet


Käytettävä ruiskutuslaite

Käytettävät applikaattori- kärjet

Käytettävä paineensäätö- laite

Suositeltu etäisyys kohde- kudoksesta


Suositeltu ruiskutus-paine


Ihonalaisen kudoksen avoleikkaus

Tisseel / Artiss Spray Set

Ei ole

EasySpray


10 – 15 cm


1,5-2,0 bar

(21,5-28,5 psi)

Tisseel / Artiss Spray Set 10 kpl:n pakkaus


Ei ole


EasySpray


Ruiskutettaessa ARTISS-valmistetta verenpaineen, sykkeen, happisaturaation ja uloshengityksen CO2-pitoisuuden vaihteluja on seurattava mahdollisen ilma- tai kaasuembolian esiintymisen varalta (ks. valmiste yhte e nve don kohta 4.2 ja 4.4).


Kun tämän tuotteen kanssa käytetään lisävarustekärkiä, niiden käyttöohjeita on noudatettava.Hävittäminen

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.