Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Flebogamma DIF (previously Flebogammadif)
human normal immunoglobulin

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Flebogamma DIF 50 mg/ml infuusioneste, liuos

Ihmisen normaali immunoglobuliini (IVIg)


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko


Flebogamma DIF on infuusioneste, liuos. Liuos on kirkas tai hieman opalisoiva ja väritön tai vaaleankeltainen.


Flebogamma DIF toimitetaan 0,5 g/10 ml, 2,5 g/50 ml, 5 g/100 ml, 10 g/200 ml ja 20 g/400 ml annoksina.

Pakkauskoko on yksi pullo.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Instituto Grifols, S.A.

Can Guasc, 2 - Parets del Vallès 08150 Barcelona - Espanja


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


AT/BE/BG/EE/ES/HR/HU/IE/LV/ LT/LU/MT/NL/RO/SI/SK/UK(NI)

Instituto Grifols, S.A.

Tel: +34 93 571 01 00

CY/EL

Instituto Grifols, S.A. Τηλ: +34 93 571 01 00


CZ

Grifols S.R.O.

Tel: +4202 2223 1415

DE

Grifols Deutschland GmbH Tel: +49 69 660 593 100

DK/FI/IS/NO/SE

Grifols Nordic AB Tel: +46 8 441 89 50

FR

Grifols France

Tél: +33 (0)1 53 53 08 70


IT

Grifols Italia S.p.A. Tel: +39 050 8755 113

PL

Grifols Polska Sp. z o. o. Tel: +48 22 378 85 60


PT

Grifols Portugal, Lda. Tel: +351 219 255 200


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi KK/VVVV


/.


image


Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille (ks. lisätietoja kohdasta 3):


Annostus ja antotapa


Annostus ja antotapa riippuvat käyttöaiheesta.


Annosta on mahdollisesti yksilöllistettävä jokaiselle potilaalle kliinisen vasteen mukaan. Painoon perustuvaa annosta voidaan joutua muuttamaan, jos potilas on ali- tai ylipainoinen. Seuraavat annostukset ovat vain ohjeellisia.


Annossuositukset on tiivistetty seuraavaan taulukkoon:


Käyttöaihe

Annos

Injektioiden tiheys

Korvaushoito:

Primaarit immuunipuutosoireyhtymät

Aloitusannos: 0,4–0,8 g/kg


Ylläpitoannos: 0,2–0,8 g/kg


3–4 viikon välein

Sekundaariset immuunipuutokset

0,2–0,4 g/kg

3–4 viikon välein

Immunomodulaatio:

Primaari immuunitrombosytopenia

0,8–1 g/kg


tai


0,4 g/kg/vrk

1. päivänä, mahd. toistettuna kerran 3 päivän kuluessa


2–5 päivän ajan

Guillain-Barrén oireyhtymä

0,4 g/kg/vrk

5 päivän ajan

Kawasakin tauti

2 g/kg

yhtenä annoksena asetyylisalisyylihappohoidon lisäksi

Krooninen tulehduksellinen demyelinoiva polyradikuloneuropatia (CIDP)

Aloitusannos: 2 g/kg


Ylläpitoannos: 1 g/kg


jaettuina annoksina 2–5 päivän aikana


3 viikon välein 1–2 päivän aikana


Multifokaalinen motorinen neuropatia (MMN)

Aloitusannos: 2 g/kg


Ylläpitoannos: 1 g/kg


tai


2 g/kg


jaettuina annoksina 2–5 peräkkäisen päivän aikana


2–4 viikon välein


4–8 viikon välein jaettuina annoksina 2–5 päivän aikana


Flebogamma DIF annetaan 30 minuutin laskimoinfuusiona aloitusnopeudella 0,01–0,02 ml/kg/min. Jos potilas sietää hoitoa hyvin, infuusionopeutta voidaan vähitellen lisätä maksiminopeuteen

0,1 ml/kg/min.


Kroonisille ITP-potilaille tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa saavutettiin verihiutaleiden mediaanitason merkittävää kasvua (64 000/µl), vaikka normaaleja tasoja ei saavutettukaan.


Pediatriset potilaat


Koska kuhunkin käyttöön tarkoitettu annos annetaan ruumiinpainon mukaan ja sitä säädetään vallitsevaan tilaan, lapsille annettavan annoksen ei katsota eroavan aikuisen annoksesta.


Yhteensopimattomuudet


Flebogamma DIF:ia ei saa sekoittaa muiden lääkkeiden tai laskimoon annettavien liuosten kanssa, ja se tulee antaa erillisellä nesteensiirtoletkulla.


Erityisvaroitukset Sorbitoli

Yksi millilitra tätä lääkevalmistetta sisältää 50 mg sorbitolia. Lääkevalmistetta ei saa antaa potilaille, joilla on harvinainen perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi.

Vauvoilla ja nuorilla lapsilla (0–2-vuotiailla) perinnöllistä fruktoosi-intoleranssia ei ehkä ole

vielä diagnostisoitu ja se voi olla hengenvaarallinen, joten heille ei saa antaa tätä lääkettä. Yli 2-vuotiaille perinnöllistä fruktoosi-intoleranssia sairastaville kehittyy spontaani vastenmielisyys fruktoosia sisältäville ruoille, ja siihen saattaa liittyä oireita (oksentelua, gastrointestinaalisia häiriöitä, apatiaa, pituuden ja painon kehityksen viivästymistä). Aikaisemmin esiintyneet perinnöllisen fruktoosi-intoleranssin oireet on siksi selvitettävä perusteellisesti jokaisella potilaalla ennen kuin heille annetaan Flebogamma DIF:ia.

Jos potilaille on annettu tahattomasti tätä sorbitolia sisältävää valmistetta ja epäillään perinnöllistä fruktoosi-intoleranssia, tiputus on heti lopetettava, normaali veren sokeritaso on

palautettava ja elintoiminnot on stabiloitava tehohoidossa.


Valmisteen ei uskota vaikuttavan veren glukoositason määritykseen.


On erittäin suositeltavaa, että aina kun Flebogamma DIF:ia annetaan potilaalle, valmisteen nimi ja eränumero kirjataan, jotta tiedetään, mitä valmisteen erää kullekin potilaalle on annettu.


Käsittely- ja hävittämisohjeet


Valmisteen pitää olla huoneenlämpöinen (enintään 30 ºC) ennen käyttöä.


Liuoksen pitää olla kirkas tai hieman opalisoiva. Älä käytä Flebogamma DIF:ia, jos huomaat, että liuos on sameaa tai sakkaantunut.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.