Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Atazanavir Krka
atazanavir

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Atazanavir Krka 150 mg kovat kapselit Atazanavir Krka 200 mg kovat kapselit Atazanavir Krka 300 mg kovat kapselit atatsanaviiri


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Kapselin sisältö: laktoosimonohydraatti, krospovidoni (tyyppi A) ja magnesiumstearaatti. Ks. kohta 2 ” Atazanavir Krka sisältää laktoosimonohydraattia”.

Atazanavir Krka 150 mg kovat kapselit, kapselin kuori:

Runko: titaanidioksidi (E171) ja gelatiini

Korkki: titaanidioksidi (E171), keltainen rautaoksidi (E172), punainen rautaoksidi (E172), gelatiini ja muste: (shellakka, musta rautaoksidi (E172), kaliumhydroksidi)


Atazanavir Krka 200 mg kovat kapselit, kapselin kuori:

Runko: titaanidioksidi (E171), keltainen rautaoksidi (E172), punainen rautaoksidi (E172 ja gelatiini

Korkki: titaanidioksidi (E171), keltainen rautaoksidi (E172), punainen rautaoksidi (E172),

gelatiini ja muste: (shellakka, musta rautaoksidi (E172), kaliumhydroksidi)


Atazanavir Krka 300 mg kovat kapselit, kapselin kuori:

Runko: titaanidioksidi (E171) ja gelatiini

Korkki: titaanidioksidi (E171), keltainen rautaoksidi (E172), punainen rautaoksidi (E172), musta rautaoksidi (E172), gelatiini ja muste: (shellakka, titaanidioksidi (E171), kaliumhydroksidi)


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Atazanavir Krka 150 mg kovat kapselit

Kova gelatiinikapseli (kapseli), koko nro 1. Kapselin runko on valkoinen tai melkein valkoinen, kapselin korkki on rusehtavanoranssi. Kapselin korkissa on mustalla painettu merkintä A150. Kapselin sisältö on kellertävänvalkoista tai keltavalkoista jauhetta.


Atazanavir Krka 200 mg kovat kapselit

Kova gelatiinikapseli (kapseli), koko nro 0. Kapselin runko ja korkki ovat rusehtavanoranssit. Kapselin korkissa on mustalla painettu merkintä A200. Kapselin sisältö on kellertävänvalkoista tai keltavalkoista jauhetta.


Atazanavir Krka 300 mg kovat kapselit

Kova gelatiinikapseli, koko nro 00. Kapselin runko on valkoinen tai melkein valkoinen, kapselin korkki on tummanruskea. Kapselin korkissa on valkoisella painettu merkintä A300. Kapselin sisältö on kellertävänvalkoista tai keltavalkoista jauhetta.


Atazanavir Krka 150 mg ja 200 mg kovat kapselit on saatavana purkissa, jossa on 60 kovaa kapselia; laatikossa

Atazanavir Krka 300 mg kovat kapselit on saatavana purkissa, jossa on 30 kovaa kapselia tai 90 (3 x

30) kovaa kapselia; laatikossa.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia


Valmistajat

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Saksa


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62

Lietuva

UAB KRKA Lietuva Tel: + 370 5 236 27 40

България

КРКА България ЕООД Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Luxembourg/Luxemburg

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)


Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft. Tel.: + 36 (1) 355 8490


Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Malta

E. J. Busuttil Ltd.

Tel: + 356 21 445 885


Deutschland

TAD Pharma GmbH

Tel: + 49 (0) 4721 606-0

Nederland

KRKA Belgium, SA.

Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)


Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal Tel: + 372 (0) 6 671 658

Norge

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)


Ελλάδα

KRKA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ Τηλ: + 30 2100101613

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien Tel: + 43 (0)1 66 24 300


España

KRKA Farmacéutica, S.L. Tel: + 34 911 61 03 80

Polska

KRKA-POLSKA Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0)22 573 7500


France

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda. Tel: + 351 (0)21 46 43 650


Hrvatska

KRKA - FARMA d.o.o. Tel: + 385 1 6312 100

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest Tel: + 4 021 310 66 05


Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd. Tel: + 353 1 413 3710

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto Tel: + 386 (0) 1 47 51 100


Ísland

LYFIS ehf.

Sími: + 354 534 3500

Slovenská republika KRKA Slovensko, s.r.o. Tel: + 421 (0) 2 571 04 501


Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l. Tel: + 39 02 3300 8841

Suomi/Finland

KRKA Finland Oy

Puh/Tel: + 358 20 754 5330


Κύπρος

KI.PA. (PHARMACAL) LIMITED

Τηλ: + 357 24 651 882

Sverige

KRKA Sverige AB

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)


Latvija

KRKA Latvija SIA Tel: + 371 6 733 86 10

United Kingdom (Northern Ireland)

Consilient Health Limited Tel: + 353 (0)1 2057760

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


https://www.ema .europa.eu.