Kotisivun Kotisivun

Paracetamol Baxter viaflo
paracetamol

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Parace tamol Baxte r Viaflo 10 mg/ml infuusioneste, liuos


parasetamoli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA


 1. Parace tamol Baxte r Viaflo -valmisteen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Tätä lääkettä ei saa antaa pakkauksessa ja pussissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Älä säilytä kylmässä tai ei saa jäätyä. Säilytettävä suojapussissa.

  Vain kertakäyttöön. Käytettävä välittömästi suojapussin avaamisen jälkeen. Käyttämätön liuos on hävitettävä.

  Tarkastettava silmämääräisesti ennen antoa. Älä käytä tätä lääkevalmistetta, jos havaitset hiukkasia tai värimuutoksia. Ne ovat näkyviä merkkejä valmisteen pilaantumisesta.

  Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

 2. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa


  Mitä Parace tamol Baxter Viaflo sisältää

  Vaikuttava aine on parasetamoli. Yksi ml sisältää 10 mg parasetamolia.

  Jokainen 100 ml:n pussi sisältää 1000 mg parasetamolia.

  Muut aineet ovat mannitoli (E421), L-kysteiinihydrokloridimonohydraatti (E920), dinatriumfosfaatti (E339), natriumhydroksidi (pH:n säätöön) (E524), suolahappo (pH:n säätöön) (E507) ja injektionesteisiin käytettävä vesi.


  Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

  Infuusioneste, liuos.

  Kirkas, väritön tai hieman kellertävä liuos, jossa ei ole näkyviä hiukkasia.

  Toimitetaan 100 ml:n muovisissa polyeteeni/polyamidi/polypropeenipusseissa (Viaflo), joissa on yksi polyeteenistä valmistettu näennäisportti (ei käytettävissä) ja yksi polyeteenistä valmistettu antoportti ja jotka on pakattu läpinäkyviin/foliopusseihin.

  Pakkauskoko: 40 pussin pakkaus.


  Myyntiluvan haltija

  Baxter Holding B.V., Kobaltweg 49, 3542CE Utrecht, Alankomaat


  Valmistaja

  Baxter Healthcare S.A., Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, F23 XR63, Irlanti


  Paikallinen edustaja Suomessa

  Baxter Oy, PL 119, 00181 Helsinki


  Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 09.05.2022

  -------------------------------------------REPÄISE SEURAAVA OSIO IRTI-----------------------------------

  Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille:


  TIETOA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

  Alla on esitetty yhteenveto Paracetamol Baxter Viaflo -valmisteen annostuksesta ja antamisesta. Täydelliset lääkkeenmääräystiedot, ks. valmisteyhteenveto.


  Laskimoon.

  Lääke on tarkoitettu vain aikuisille, nuorille ja yli 33 kg painaville lapsille. Infuusiota on valvottava tarkoin sen päättymiseen asti.


  Annostus

  Tiedot ennen annoksen valmistusta

  • Annosteluvälin on oltava vähintään 4 tuntia.

  • Potilailla, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, annosteluvälin on oltava vähintään 6 tuntia.

  • Ei saa ylittää 4 annosta 24 tunnin aikana.


image

LÄÄKITYSVIRHEIDEN RISKI

On oltava huolellinen, jotta ei tapahdu sekaannusta milligrammojen (mg) ja millilitroje n (ml) välillä ja annoste luvirhettä, koska se voi johtaa vahingossa yliannostukseen ja kuolemaan (ks. valmisteyhteenvedon kohta 4.2).


Potilaan painon mukainen annostelu (ks. annostustaulukko alla)


Potilaan paino

Annos antoke rtaa kohti

Tilavuus antoke rtaa kohti

Parace tamol Baxte r Viaflo -valmiste en maksimitilavuus annoste lua kohti

perustue n kunkin ryhmän painoylärajaan (ml)**

Maksimiannos vuorokaudessa

***

> 33 kg – ≤ 50 kg

15 mg/kg

1,5 ml/kg

75 ml

60 mg/kg, ei

yli 3 g

> 50 kg jos lisäksi muita riskite kijöitä maksatoksisuudelle

1 g

100 ml

100 ml

3 g

> 50 kg jos ei muita riskite kijöitä

maksatoksisuudelle

1 g

100 ml

100 ml

4 g

**Potilaat, jotka painavat vähemmän, tarvitse vat pienemmän annostilavuuden.

*** Enimmäisvuorokausiannos: Yllä olevan taulukon parasetamolin enimmäisvuorokausiannos on potilaalle, joka ei saa muita parasetamolia sisältäviä valmisteita. Annosta on muutettava asianmukaisesti, jos potilas käyttää muita tällaisia valmisteita.


Munuaisten vajaatoiminta

image

Munuaisten vajaatoimintapotilailla annosteluväliä on muutettava seuraavasti: Kreatiniinipuhdistuma Antoväli


≥ 50 ml/min

4 tuntia

10–50 ml/min

6 tuntia

< 10 ml/min

8 tuntia


Maksan vajaatoiminta

Potilaat, joilla on krooninen tai kompensoitu aktiivinen maksasairaus, hepatosellulaarinen vajaatoiminta, krooninen alkoholismi, krooninen aliravitsemus (maksan alhainen glutationivarasto), nestehukka, Gilbertin oireyhtymä tai paino alle 50 kg: Enimmäisvuorokausiannos ei saa olla yli 3 g.


Antotapa

Parasetamoliliuos annetaan infuusiona laskimoon 15 minuutin ajan. Käytettävä välittömästi suojapussin avaamisen jälkeen.

Valmiste on tarkastettava silmämääräisesti hiukkasten ja värjäytymien varalta ennen antoa. Vain kertakäyttöön.

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.