Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Dolmed
methadone

HINNAT

5 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 15,33 €
Jälleenmyynti: 23,78 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Dolmed® 5 mg table tit

metadonihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Rifampisiinin (antibiootti), karbamatsepiinin tai fenytoiinin (epilepsialääkkeitä), metamitsolin (lääke kivun ja kuumeen hoitoon) sekä nevirapiinin (HIV-lääke) samanaikainen käyttö voi heikentää metadonin tehoa ja aiheuttaa tarvetta suurentaa metadonin annosta. Nevirapiini- metadoniyhdistelmähoitoa saavilla potilailla on ilmennyt opioidiriippuvuudesta johtuvia vieroitusoireita.


Yhteiskäyttö sellaisten lääkkeiden kanssa, jotka voivat aiheuttaa muutoksia sydämen johtumisessa tai elimistön suolatasapainossa, voi suurentaa Dolmed-valmisteen aiheuttamaa sydäntapahtumien riskiä.


Virtsan happamuutta lisäävät lääkeaineet tai ammoniumkloridia (salmiakkia) sisältävät valmisteet nopeuttavat metadonin poistumista elimistöstä.


Tsidovudiinin haittavaikutukset ja myrkyllisyys voivat lisääntyä, jos sitä käytetään samanaikaisesti Dolmed-tablettien kanssa.


Samanaikainen käyttö rohdosvalmiste mäkikuisman kanssa voi pienentää Dolmed-valmisteen pitoisuutta ja aiheuttaa vieroitusoireita.


Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Dolmed-tabletteja ei pidä ottaa synnytyksen aikana.


Ime tys

Kerro lääkärille, jos imetät tai suunnittelet imettäväsi samanaikaisesti kun käytät metadonia, sillä se saattaa vaikuttaa lapseesi. Tarkkaile lasta poikkeavien oireiden ja merkkien varalta. Tällaisia ovat esimerkiksi lisääntynyt uneliaisuus, hengitysvaikeudet tai velttous. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos havaitset jonkin näistä oireista.


Normaaliannoksia käytettäessä lääkeainepitoisuudet äidinmaidossa eivät ole merkittäviä.


Hedelmällisyys

Dolmed-lääkitys voi heikentää miesten hedelmällisyyttä.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


Dolmed-table tit sisältävät laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


 1. Mite n Dolmed-valmistetta käytetään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Dolmed-tablettien annostus on yksilöllinen ja tabletit otetaan suun kautta. Noudata lääkärin määräämää annostusta.

  Jos unohdat ottaa Dolmed-valmistetta

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


  Jos otat e nemmän Dolmed-valmistetta kuin sinun pitäisi


  Jos otat enemmän Dolmed-valmistetta kuin sinun pitäisi, se voi johtaa alhaiseen verensokeriin.


  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Hyvin yleisiä haittavaikutuksia (yli 1 potilaalla kymmenestä) ovat ummetus, sekavuus ja virtsaamisvaikeudet.


  Muita yleisiä haittavaikutuksia (yli 1 potilaalla sadasta) ovat sydämentykytys ja rytmihäiriöt, verenpaineen lasku, virtsaumpi, hikoilu, pahoinvointi, oksentelu, heikotus, huimaus, väsymys ja hallusinaatiot.


  Muita mahdollisia haittavaikutuksia, joiden esiintyvyys on tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin), ovat mm. hengitysvajauksen aiheuttama hiilidioksidin kertyminen elimistöön (hengitysasidoosi), euforinen mieliala, seksuaalisen toiminnan häiriöt (impotenssi, ejakulaatiohäiriöt), päänsärky, uneliaisuus, unihäiriöt, levottomuus, kiihtyneisyys, orientaatiohäiriöt, kallonsisäisen paineen nousu, kouristukset, mielentilan muutokset, näköhäiriöt, sydämen hidaslyöntisyys (bradykardia), sydämentykytys, pidentynyt QT-aika ja kääntyvien kärkien kammiotakykardia (vaikea sydämen rytmihäiriö), kasvojen punastelu, turvotus, virtsaamishäiriöt, nesteen kertyminen keuhkoihin (keuhkoedeema), hengityslama, mahan tyhjenemisen hidastuminen, suun kuivuminen, ruokahaluttomuus, sapenjohtimen ja haimatiehyen sulkijalihaksen (Oddin sulkijalihas) toimintahäiriö, sappikipu, kutina, ihottuma, liikahikoilu, miehen rintarauhaskudoksen kasvu (gynekomastia), alilämpöisyys (hypotermia) ja alhainen verensokeri.


  Yliannoksen jälkeen on vaarana hengityksen lamautuminen.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta (ks. alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


 3. Dolmed-valmisteen säilyttämine n


  Säilytä tabletit alkuperäispakkauksessa ja läpipainopakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Älä käytä Dolmed-valmistetta, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Dolmed sisältää

  • Vaikuttava aine on metadonihydrokloridi. Yksi tabletti sisältää 5 mg metadonihydrokloridia.

  • Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, magnesiumstearaatti, liivate, talkki ja perunatärkkelys.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen pyöreä tabletti, halkaisija noin 8 mm, toisella puolella jakouurre Pakkauskoot: 10, 20 ja 100 tablettia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

Orifarm Healthcare A/S Energivej 15

DK-5260 Odense S Tanska info@orifarm.com


Valmistaja

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Ul. Księstwa Łowickiego 12

99-420 Łyszkowice

Puola


Pakkausseloste on tarkistettu 01.09.2021