Kotisivun Kotisivun

Grepid
clopidogrel

HINNAT

75 mg tabletti, kalvopäällysteinen 30

Tukkukauppa: 2,73 €
Jälleenmyynti: 4,37 €
Korvaus: 0,00 €

75 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 3,82 €
Jälleenmyynti: 6,10 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Grepid 75 mg kalvopäällysteiset tabletit

klopidogreeli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tabletin ydin:Mikrokiteinen selluloosa, hydroksipropyyliselluloosa (E463), mannitoli (E421), krospovidoni (tyyppi A), sitruunahappo monohydraatti, makrogoli 6000, steariinihappo, talkki

Kalvopäällyste: Hypromelloosi (E464), punainen rautaoksidi (E172), laktoosimonohydraatti, triasetiini (E1518), titaanidioksidi (E171)


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Grepid-tabletit ovat vaaleanpunaisia, pyöreitä, kaksoiskuperia, kalvopäällysteisiä tabletteja. Niitä saa PVC/PVDC/alumiini-läpipainopakkauksissa tai PA/ALL/PVC-alumiiniläpipainopakkauksissa, jotka on pakattu pahvikoteloon. Kotelo sisältää joko 10,14, 28, 30, 50, 84, 90 tai 100 kalvopäällysteistä tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija:

Pharmathen S.A., 6 Dervenakion

15351 Pallini Attiki Kreikka


Valmistaja: Pharmathen S.A., 6 Dervenakion

15351 Pallini Attiki Kreikka

tai

Pharmathen International S.A Industrial Park Sapes,

Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300,

Kreikka

tai

Orifarm Generics A/S Energivej 15

5260 Odense S, Tanska


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien

Pharmathen S.A.

Tél/Tel: +30 210 66 04 300

Lietuva

SIA ELVIM

Tel: +371 67808450


България

Pharmathen S.A.

Teл.: +30 210 66 04 300

Luxembourg/Luxemburg

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300


Česká republika

Pharmathen S.A.

Puh/Tel: +30 210 66 04 300

Magyarország

Pharmathen S.A.

Tel.: +30 210 66 04 300


Danmark

Orifarm Generics A/S Tlf: +45 63 95 27 00

Malta

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Deutschland

Glenmark Arzneimittel GmbH Tel: +49 8142 44392 0

Nederland

Glenmark Pharmaceuticals B.V. Tel: +31 (0)8003355533


Eesti (Estonia)

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Norge

Orifarm Generics AS Tlf: + 47 21 69 69 10


Ελλάδα

INNOVIS PHARMA ΑΕΒΕ Τηλ: +30 210 6664805-806

Österreich

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300


España

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

Polska

Symphar Sp. z o.o. Tel.: +48 22 822 93 06


France

Pharmathen S.A.

Tél: +30 210 66 04 300

Portugal

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300


Hrvatska

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300

România

Neola Pharma SRL

Tel: +40-(0)21-233 17 81


Ireland

Pinewood Healthcare Tel: + 353 52 6186000

Slovenija

Pharmathen S.A.

Tel: +30 210 66 04 300


Ísland

Alvogen ehf.

Sími: +354 522 2900

Slovenská republika Valeant Slovakia s.r.o. Tel: + 421 2 6920 3921


Italia

Pharmathen S.A. Tel:+30 210 66 04 300

Suomi/Finland

Ailon Pharma Oy

Puh/Tel: +358 40 702 4992


Κύπρος

The Star Medicines Importers Co. Ltd Τηλ: +357 25371056

Sverige

Orifarm Generics AB Tel: +46 40 680 02 60


Latvija

SIA ELVIM

Tel: +371 67808450

United Kingdom (Northern Ireland)

Athlone Pharmaceuticals

Tel: +44 (0) 845 4375565


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Euroopan lääkeviraston verkkosivuilta: