Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Cisplatin Accord
cisplatin

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Cisplatin Accord 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

sisplatiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.

- jos olet saanut sädehoitoa pään alueelle.


Muut lääkevalmisteet ja Cisplatin Accord 1 mg/ml


Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat/käytät, olet äskettäin ottanut/käyttänyt tai saatat joutua ottamaan/käyttämään muita lääkkeitä, esimerkiksi:


Raskaus, imetys ja hedelmällisyys


Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Mahdollisen syntymävikojen riskin takia mies- ja naispotilaiden on käytettävä raskaudenehkäisyä sisplatiinihoidon aikana ja vähintään kuuden kuukauden ajan hoidon loppumisen jälkeen.


Sisplatiinihoito voi mahdollisesti aiheuttaa miesten pysyvää hedelmättömyyttä. Miehiä, jotka haluavat tulevaisuudessa tulla isäksi, kehotetaan keskustelemaan siemennesteen pakastuksen mahdollisuudesta ennen hoidon aloittamista. Keskustele lääkärin kanssa mahdollisista huolenaiheista.


Ajaminen ja koneiden käyttö


Älä aja tai käytä koneita, jos saat jotain haittavaikutuksia, jotka voivat heikentää kykyäsi tehdä niin.


Cisplatin Accord 1 mg/ml sisältää natriumia


Tämä lääkevalmiste sisältää 3,5 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per ml. Tämä vastaa 38,3 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.


 1. Mite n Cisplatin Accord 1 mg/ml –valmistetta käytetään


  Annostus ja antotapa


  Vain syöpähoitoihin perehtyneet erikoislääkärit saavat antaa Cisplatin Accord 1 mg/ml -valmistetta. Infuusiokonsentraatti laimennetaan natriumkloridiliuoksella.


  Cisplatin Accord annetaan aina tiputuksen kautta laskimoon (laskimoinfuusiona). Hoitoa tukevat laitteet on oltava saatavissa anafylaktisten reaktioiden hallitsemiseksi.

  Cisplatin Accord -valmistetta ei saa päästää kosketuksiin minkään alumiinia sisältävän materiaalin kanssa.

  Cisplatin Accord -valmisteen suositusannos riippuu voinnistasi, hoidon odotettavissa olevista vaikutuksista ja siitä, annetaanko sisplatiinia yksin (monoterapiana) vai yhdessä muiden lääkeaineiden kanssa (yhdistelmähoitona).


  Cisplatin Accord (monoterapia)

  Suositusannokset:

  • 50–120 mg/m2 kerta-annoksena 3–4 viikon välein

  • 15–20 mg/m2/vrk 5 päivän ajan 3–4 viikon välein


   Cisplatin Accord yhdessä muiden solunsalpaajien kanssa (yhdistelmähoito)

  • 20 mg/m2 tai enemmän 3–4 viikon välein


   Kohdunkaulan syövän hoidossa sisplatiinia käytetään yhdessä sädehoidon kanssa. Tavanomainen annos on 40 mg/m2 viikossa 6 viikon ajan.

   Munuaisongelmien välttämiseksi ja lievittämiseksi sinun tulisi juoda runsaasti vettä sisplatiinihoitoa seuraavien 24 tunnin aikana.


   Jos otat e nemmän Cisplatin Accordia kuin sinun pitäisi


   Lääkärisi huolehtii siitä, että saat oikean annoksen sairautesi hoitoon. Yliannostustapauksissa haittavaikutukset saattavat lisääntyä. Lääkärisi voi antaa sinulle oireenmukaista hoitoa näihin haittavaikutuksiin.


   Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.


   Jos olet saanut liian suuren annoksen lääkettä tai jos esim. lapsi on saanut lääkettä vahingossa, ota yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. Suomessa 0800 147 111, puh. Ruotsissa 112) ohjeita varten.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Kerro välittömästi lääkärillesi, jos jokin seuraavista ilme nee:

  • vaikea allerginen reaktio – sinulla saattaa esiintyä äkillistä kutiavaa ihottumaa (nokkosihottuma), käsien, jalkojen, nilkkojen, kasvojen, huulten, suun tai nielun turvotusta (mikä voi aiheuttaa nielemis- tai hengitysvaikeuksia) ja sinusta voi tuntua, että olet pyörtymässä

  • vaikeat rintakivut, jotka säteilevät mahdollisesti leukaan tai käsivarteen, ja hikoilu, hengenahdistus sekä pahoinvointi (sydänkohtaus)

  • injektiokohdan kipu tai turvotus injektion aikana (saattaa johtua siitä, että injektio ei mene kunnolla laskimoon, mikä voi aiheuttaa vakavan vaurion injektiokohdan ympärillä oleviin kudoksiin)

  • aivohalvaus

  • aivojen toimintahäiriöt (sekavuus, epäselvä puhe, joskus sokeus, muistin menetys ja halvaus)

  -

  Nämä ovat vakavia haittavaikutuksia. Saatat tarvita kiireellistä lääkärinhoitoa.

  -

  Hyvin yleiset haittavaikutukset (näitä saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä henkilöllä 10:stä):

  • luuytimen toiminnan heikkeneminen (mikä voi vaikuttaa verisolujen tuotantoon)

  • valkosolujen määrän väheneminen, mikä voi lisätä infektioiden esiintyvyyttä (leukopenia)

  • verihiutaleiden määrän väheneminen, mikä lisää mustelma- ja verenvuotoriskiä (trombosytopenia)

  • punasolujen määrän väheneminen, mikä voi aiheuttaa heikkoutta ja kalpeutta (anemia)

  • veren natriumpitoisuuden väheneminen

  • kuume.


   Yleiset haittavaikutukset (näitä saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10:stä):

  • voimakas kipu tai turvotus jommassa kummassa jalassa, rintakipu tai hengitysvaikeudet (saattaa viitata mahdollisesti haitalliseen laskimoveritulppaan)

  • nopea, epäsäännöllinen tai hidas sydämensyke

  • sepsis (verenmyrkytys).


   Melko harvinaiset haittavaikutukset (näitä saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 100:sta):

  • vaikea allerginen reaktio (ks. edellä)

  • korvan vaurioituminen (ototoksisuus)

  • veren magnesiumpitoisuuden väheneminen

  • poikkeava siemennesteen tuotanto.


   Harvinaiset haittavaikutukset (näitä saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 1 000:sta):

  • suurentunut akuutin leukemian riski

  • kouristuskohtaukset

  • pyörtyminen, päänsärky, sekavuus ja näönmenetys

  • tietyntyyppisten aivotoimintojen menetys, mukaan lukien aivojen toimintahäiriö, jolle on tyypillistä lihasnykäykset ja tajunnantason aleneminen

  • sydänkohtaus

  • suun limakalvojen tulehdus (stomatiitti)

  • ääreishermoston tuntohermojen sairaus (perifeerinen neuropatia), jolle on tyypillistä aiheeton pistely, kutina tai kihelmöinti ja toisinaan makuaistin, tuntoaistin ja näköaistin menetys; äkillinen viiltävä kipu, joka säteilee niskasta selkää pitkin jalkoihin eteenpäin kumarruttaessa.


   Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (näitä saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä 10 000:sta):

  • sydänpysähdys.


   Haittavaikutukset, joiden esiintymistiheys on tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin) :

  • infektio-oireet, kuten kuume ja kurkkukipu

  • hemolyyttinen anemia

  • vasopressiini-hormonin riittämätön vapautuminen, mikä voi johtaa veren natriumpitoisuuden alenemiseen ja nesteen kertymiseen elimistöön

  • veren amylaasipitoisuuden (entsyymi) suureneminen

  • elimistön kuivuminen

  • veren kalsium-, fosfaatti- ja kaliumpitoisuuksien väheneminen

  • veren virtsahappopitoisuuden suureneminen

  • lihaskrampit

  • selkäydinsairaus, joka voi aiheuttaa sähköiskumaisia tuntemuksia raajoissa

  • makuaistin menetys

  • näköhäiriöt (näön hämärtyminen, oudot värit, näön menetys tai silmäkipu)

  • korvien soiminen tai kuurous

  • sydänongelmat

  • epätavallisen kylmät tai valkoiset kädet ja jalat

  • käsien, jalkojen, käsivarsien tai säärien kihelmöinti, tunnottomuus tai vapina

  • jatkuva päänsärky

  • pahoinvointi tai oksentelu

  • ruokahaluttomuus

  • hikka

  • ripuli

  • maksaentsyymitasojen kohoaminen, bilirubiinitason kohoaminen

  • hengitysvaikeudet

  • munuais- tai virtsaongelmat

  • hiustenlähtö

  • ihottuma

  • voimakas väsymys/heikkous

  • injektiokohdan turvotus tai arkuus

  • kouristukset ja nykäykset

  • polttava tai pistelevä tunne

  • odottamattomat mustelmat tai verenvuoto

  • hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä, joka voi aiheuttaa muutoksia munuaisissa ja veressä.


  Sisplatiini voi johtaa veren, maksan ja munuaisten ongelmiin. Lääkäri ottaa verinäytteet näiden ongelmien tarkistamiseksi.


  Haittavaikutuks ista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan:


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


  Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 3. Cisplatin Accord 1 mg/ml –valmisteen säilyttämine n Ei laste n ulottuville eikä näkyville.

  Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa (sisplatiini on herkkä valolle).


  Infuusiokonsentraatti liuosta varten 1 mg/ml

  Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.


  Jos liian alhaisille lämpötiloille altistumisen seurauksena on muodostunut kiteitä tai sakkaa, liuotetaan se uudelleen säilyttämällä injektiopulloja huoneenlämmössä, kunnes saadaan kirkas liuos.

  Tuote on hävitettävä, jos liuos ei ole kirkas voimakkaan ravistelun jälkeen.


  Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa ja injektiopullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (”Käyt. viim.”) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.


  Kaikki valmistamiseen ja annosteluun käytetyt tai sisplatiinin kanssa kosketuksiin millä tahansa tavalla joutuneet materiaalit on hävitettävä sytotoksista aineista annettujen paikallisten ohjeiden mukaisesti.

  Jos huomaat, että liuos on sameaa tai siinä on liukenemattomia hiukkasia, injektiopullo on hävitettävä.

 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Cisplatin Accord 1 mg/ml sisältää

Vaikuttava aine on sisplatiini.

Yksi millilitra (ml) liuosta sisältää 1 milligramman (mg) sisplatiinia. Tämä lääke toimitetaan ruskeissa lasipakkauksissa, joita kutsutaan injektiopulloiksi.


Pakkaus

10 ml

25 ml

50 ml

100 ml

Sisplatiinin määrä

10 mg

25 mg

50 mg

100 mg


Valmiste on saatavissa yhden injektiopullon pakkauksissa (kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä).


Muut aineet ovat injektionesteisiin käytettävä vesi, natriumkloridiliuos, suolahappoliuos (pH:n säätämistä varten) ja/tai natriumhydroksidiliuos (pH:n säätämistä varten).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Cisplatin Accord 1 mg/ml on kirkas, värittömästä vaaleankeltaiseen vaihteleva liuos, jossa käytännöllisesti katsoen ei ole hiukkasia. Lääkevalmiste on pakattu ruskeaan lasiseen injektiopulloon, joka on varustettu läpinäkyvällä repäisysinetillä.


Pakkauksessa on yksi 10 ml:n injektiopullo, joka sisältää 10 mg sisplatiinia. Pakkauksessa on yksi 25 ml:n injektiopullo, joka sisältää 25 mg sisplatiinia. Pakkauksessa on yksi 50 ml:n injektiopullo, joka sisältää 50 mg sisplatiinia. Pakkauksessa on yksi 100 ml:n injektiopullo, joka sisältää 100 mg sisplatiinia.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija


Accord Healthcare B.V., Winthontlaan 200, 3526KV Utrecht, Alankomaat


Valmistaja


Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Puola


Accord Healthcare B.V., Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht, Alankomaat


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.02.2022

Seuraavat tie dot on tarkoite ttu vain hoitoalan ammattilaisille : Valmiste en valmistus ja käsittely

Kuten kaikkien syöpälääkkeiden kohdalla, varovaisuutta on noudatettava myös sisplatiinin käsittelyssä. Laimennettava ennen käyttöä. Laimentamisen tulee tapahtua aseptisissa olosuhteissa koulutuksen saaneen henkilökunnan toimesta tätä tarkoitusta varten erityisesti varatulla alueella. Suojakäsineitä on käytettävä. Varotoimenpiteisiin on ryhdyttävä iho- ja limakalvokontaktin välttämiseksi. Ihokontaktin kuitenkin sattuessa iho on välittömästi pestävä vedellä ja saippualla. Ihokontaktin sattuessa on havaittu pistelyä, palovammoja ja punaisuutta. Limakalvokontaktin sattuessa limakalvot on pestävä runsaalla vedellä.

Sisäänhengityksen jälkeen esiintyvää hengenahdistusta, rintakipua, kurkun ärsytystä ja pahoinvointia on raportoitu.


Raskaana olevien naisten tulee välttää kontaktia syöpälääkkeisiin. Sisplatiinia ei saa käyttää raskauden aikana ellei hoitava lääkäri katso yksittäiselle potilaalle koituvan riskin olevan kliinisesti oikeutettu.


Kehon kuona-aineet ja oksennus tulee hävittää huolellisesti.

Jos liuos on samea tai siinä havaitaan liukenematonta sakkaa, pullo on hävitettävä.


Vaurioitunutta pulloa on käsiteltävä samoja varatoimenpiteitä noudattamalla kuin saastunutta jätettä käsiteltäessä. Saastunut jäte on säilytettävä tätä varten erityisesti varatuissa jätesäiliöissä. Ks. kohta ”Hävittäminen”.


Laskimonsisäisen annostelun valmistelu


Ota pullosta tarvittava määrä liuosta ja laimenna se vähintään yhdellä litralla seuraavista liuoksista:


Tarkista injektioneste aina ennen käyttöä. On käytettävä vain liuosta, jossa ei näy hiukkasia. Jos injektiopullon sisällä havaitaan sakkaa tai kiteitä, säilytä injektiopulloa huoneenlämmössä (20-25 °C), kunnes saadaan kirkas liuos. Säilytä avaamaton astia valolta suojassa. Tuote on hävitettävä, jos liuos ei ole kirkas voimakkaan ravistelun jälkeen.


VARO kontaktia alumiinia sisältävien injektiovälineiden kanssa. EI SAA annostella laimentamatta.

Mikrobiologinen, kemiallinen ja fysikaalinen stabiilius laimentamattomien liuosten käytössä, ks. kohta Säilytys.


Hävittämine n


Kaikki valmistukseen ja annosteluun käytetyt tai sisplatiinin kanssa kosketuksiin tulleet välineet ja materiaalit on hävitettävä sytotoksisista aineista annettujen paikallisten ohjeiden mukaisesti. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


Yhte ensopimattomuus

Ei saa yhdistää alumiiniin. Sisplatiini saattaa reagoida alumiinin kanssa, jolloin syntyy musta platinasaostuma. Tästä syystä on vältettävä kaikkia alumiinia sisältäviä välineitä (infuusiolaitte ita, neuloja, katetreja, ruiskuja).


Sisplatiini hajoaa liuoksessa, jonka kloridipitoisuus on alhainen. Kloridipitoisuuden tulee olla vähintään sama kuin 0,45-prosenttinen natriumkloridi.

Koska yhteensopimattomuustutkimuksia ei ole tehty, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa.


Antioksidantit (esim. natriummetabisulfiitti), bikarbonaatit (natriumbikarbonaatti), sulfaatit, fluorourasiili ja paklitakseli saattavat inaktivoida sisplatiinin infuusiojärjestelmissä.


Säilytys


Avaamattomat myyntipakkaukset


Infuusiokonsentraatti, liuosta varten, 1 mg/ml


Laimentamaton liuos: Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä. Jos liuos ei ole kirkas tai siinä näkyy sakkaa, joka ei ole liuennut, liuosta ei saa käyttää.

Laimennettu liuos: Laimennetun lääkevalmisteen säilytys, ks. alla ”Infuusiokonsentraatti liuosta varten

laimennuksen jälkeen”. Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä. Infuusiokonsentraatti liuosta varten laimennuksen jälkeen

Laimennuksen jälkeen: Valmisteen kemiallinen ja fysikaalinen käytönaikainen kohdassa ”Valmisteen valmistus ja käsittely” kuvattu stabiilius suositettuihin laskimonsisäisiin nesteisiin laimentamisen jälkeen on osoitettu 24 tunnin ajalta 20–25 °C:n huoneenlämpötilassa.

Laimennettu liuos on mikrobiologisista syistä käytettävä välittömästi. Jos sitä ei käytetä välittömästi, käytönaikainen säilytysaika ja säilytysolosuhteet ennen lääkkeenantoa ovat käyttäjän vastuulla, ja laimennuksen on tapahduttava kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.