Kotisivun Kotisivun

Azacitidine SUN
azacitidine

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Azacitidine SUN 25 mg/ml injektiokuiva-aine , suspensiota varte n

atsasitidiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Azacitidine SUN on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Azacitidine SUN-valmistetta

 3. Miten Azacitidine SUN-valmistetta käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Azacitidine SUN-valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Azacitidine SUN on ja mihin sitä käyte tään Mitä Azacitidine SUN on

  Azacitidine SUN on syöpälääke, joka kuuluu lääkeryhmään nimeltään antimetaboliitit. Azacitidine SUN sisältää vaikuttavana aineena atsasitidiinia.


  Mihin Azacitidine SUN-valmistetta käytetään

  Azacitidine SUN-valmistetta käytetään aikuisille, joille ei voi tehdä kantasolusiirtoa hoidettaessa:

  • korkeampiriskisiä myelodysplastisia oireyhtymiä (myelodysplastic syndromes, MDS)

  • kroonista myelomonosyyttileukemiaa (KMML).

  • akuuttia myelooista leukemiaa (AML).


   Nämä ovat luuytimeen vaikuttavia sairauksia, jotka voivat vaikeuttaa verisolujen normaalia tuotantoa.


   Mite n Azacitidine SUN vaikuttaa

   Azacitidine SUN vaikuttaa estämällä syöpäsolujen kasvua. Atsasitidiini liittyy soluissa olevaan perintöainekseen (geneettiseen ainekseen eli ribonukleiinihappoon, RNA:han, ja

   deoksiribonukle iinihappoon, DNA:han). Sen oletetaan vaikuttavan muuttamalla tapaa, jolla solut käynnistävät ja lopettavat perintötekijöiden (geenien) toiminnan, sekä häiritsemällä uuden RNA:n ja DNA:n tuottamista. Näiden toimintojen oletetaan korjaavan ne nuorten verisolujen kypsymiseen ja kasvuun liittyvät ongelmat luuytimessä, joista myelodysplastiset sairaudet johtuvat, sekä tuhoavan leukemiaan liittyviä syöpäsoluja.

   Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa, jos sinulla on Azacitidine SUN-valmisteen vaikutusta koskevia kysymyksiä tai jos haluat tietää, miksi tätä lääkettä on määrätty sinulle.


   Atsasitidiini, jota Azacitidine SUN sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnal ta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin käytät Azacitidine SUN-valmistetta Älä käytä Azacitidine SUN-valmistetta

  • jos olet allerginen atsasitidiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

  • jos sinulla on edennyt maksasyöpä

  • jos imetät.


   Varoitukse t ja varotoime t

   Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Azacitidine SUN-valmistetta

  • jos sinulla on alentunut määrä verihiutaleita, puna- tai valkosoluja

  • jos sinulla on munuaissairaus

  • jos sinulla on maksasairaus

  • jos sinulla on joskus ollut sydänsairaus tai sydänkohtaus tai jos sinulla on aiemmin ollut keuhkosairaus.


   Verikoe

   Sinulta otetaan verikokeita ennen Azacitidine SUN-hoidon aloittamista ja jokaisen hoitojakson alussa. Siten tarkistetaan, että sinulla on riittävästi verisoluja ja että maksasi ja munuaisesi toimivat asianmukaisesti.


   Lapset ja nuoret

   Azacitidine SUN-valmisteen käyttöä lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille ei suositella.


   Muut lääkevalmisteet ja Azacitidine SUN

   Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä. Tämä on tarpeen sen vuoksi, että Azacitidine SUN saattaa vaikuttaa muiden lääkkeiden toimintaan. Myös muut lääkkeet saattavat vaikuttaa Azacitidine SUN- valmisteen toimintaan.


   Raskaus, imetys ja hedelmällisyys


   Raskaus

   Sinun ei tule käyttää Azacitidine SUN-valmistetta raskauden aikana, sillä se saattaa vahingoittaa lasta. Käytä tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja 3 kuukauden ajan hoidon jälkeen.

   Kerro heti lääkärille, jos tulet raskaaksi hoidon aikana.


   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


   Imetys

   Älä imetä, jos käytät Azacitidine SUN-valmistetta. Ei tiedetä, erittyykö tämä lääke rintamaitoon.


   Hedelmällisyys

   Miesten ei tule siittää lasta saadessaan Azacitidine SUN-hoitoa. Käytä tehokasta ehkäisyä tämän lääkehoidon aikana ja 3 kuukauden ajan hoidon jälkeen.


   Keskustele lääkärin kanssa, jos haluat ottaa talteen siittiöitä ennen tätä hoitoa.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Älä aja äläkä käytä mitään työvälineitä tai koneita, jos sinulla esiintyy haittavaikutuksia, esim. väsymystä.


   Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunna n kanssa, jos olet epävarma.

 3. Mite n Azacitidine SUN-valmistetta käytetään


  Ennen kuin sinulle annetaan Azacitidine SUN-valmistetta, lääkäri antaa sinulle pahoinvointia ja oksentelua ehkäisevää lääkettä jokaisen hoitojakson alussa.

  • Suositeltu annos on 75 mg/m2 kehon pinta-alasta. Lääkäri päättää lääkeannoksesi yleiskuntosi, pituutesi ja painosi mukaan. Lääkäri seuraa sairautesi kulkua ja saattaa tarvittaessa muuttaa saamaasi annosta.

  • Azacitidine SUN-valmistetta annetaan joka päivä yhden viikon ajan, minkä jälkeen seuraa 3

   viikon tauko. Tämä ”hoitojakso” toistetaan 4 viikon välein. Saat yleensä vähintään 6

   hoitojaksoa.


   Tämän lääkkeen antaa sinulle lääkäri tai sairaanhoitaja pistoksena ihon alle. Se voidaan antaa ihon alle reiteen, vatsaan tai käsivarren yläosaan.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.


   Jos käytät enemmän Azacitidine SUN -valmistetta kuin sinun pitäisi

   Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskuks een (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Kerro välittömästi lääkärille, jos huomaat jonkun seuraavista haittavaikutuksista:

  • Uneliaisuus, vapina, keltaisuus, vatsan turvotus ja alttius muste lmille. Nämä saattavat olla maksan vajaatoiminnan oireita ja voivat olla hengenvaarallisia.

  • Säärien ja jalkojen turvotus, selkäkipu, virtsaamisen vähentyminen, janon lisääntymine n, nopea pulssi, huimaus ja pahoinvointi, oksentelu tai ruokahalun vähentymine n ja

   sekavuuden, levottomuuden tai väsymyksen tunne. Nämä saattavat olla munuaisten vajaatoiminnan oireita ja voivat olla hengenvaarallisia.

  • Kuume. Tämä saattaa johtua vähäisen valkosolumäärän aiheuttamasta infektiosta, joka voi olla hengenvaarallinen.

  • Rintakipu tai hengenahdistus, johon saattaa liittyä kuume tta. Tämä saattaa johtua keuhkokuumeeksi kutsutusta keuhkotulehduksesta ja voi olla hengenvaarallinen.

  • Verenvuoto. Kuten veri ulosteessa, joka johtuu verenvuodosta vatsassa tai suolistossa, tai päänsisäinen verenvuoto. Nämä oireet saattavat johtua siitä, että veressä on liian vähän verihiutaleita.

  • Hengitysvaikeudet, huulte n turvotus, kutina tai ihottuma. Nämä saattavat johtua allergisesta

   (yliherkkyys-)reaktiosta. Muita haittavaikutuksia ovat:

   Hyvin yleiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä useammalla kuin yhdellä potilaalla 10:stä)

  • Vähäinen punasolujen määrä (anemia). Saatat tuntea väsymystä ja olla kalpea.

  • Vähäinen valkosolujen määrä. Tähän saattaa liittyä kuumetta. Saat myös herkemmin infektioita.

  • Verihiutaleiden määrän väheneminen (trombosytopenia). Olet alttiimpi verenvuodolle ja mustelmille.

  • Ummetus, ripuli, pahoinvointi, oksentelu.

  • Keuhkokuume.

  • Rintakipu, hengenahdistus.

  • Väsymys.

  • Pistoskohdan reaktio, mukaan lukien punoitus, kipu tai ihoreaktio.

  • Ruokahaluttomuus.

  • Nivelkivut.

  • Mustelmat.

  • Ihottuma.

  • Punaiset tai purppurat täplät ihon alla.

  • Vatsakipu.

  • Kutina.

  • Kuume.

  • Nenä- ja kurkkukipu.

  • Huimaus.

  • Päänsärky.

  • Unettomuus.

  • Nenäverenvuoto.

  • Lihaskivut.

  • Voimattomuus.

  • Painonlasku.

  • Veren liian pieni kaliumpitoisuus.


   Yleiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään yhdellä potilaalla 10:stä)

  • Kallonsisäinen verenvuoto.

  • Bakteerien aiheuttama veri-infektio (verenmyrkytys). Tämä saattaa johtua veren vähäisestä valkosolumäärästä.

  • Luuytimen vajaatoiminta. Tämä voi johtaa punasolujen, valkosolujen ja verihiutaleiden määrän vähenemiseen.

  • Anemiatyyppi, jossa punasolujen, valkosolujen ja verihiutaleiden määrä vähenee.

  • Virtsatieinfektio.

  • Huulirakkuloita aiheuttava virusinfektio (herpes).

  • Ienverenvuoto, verenvuoto vatsassa tai suolistossa, peräpukamien aiheuttama verenvuoto peräaukon alueella (pukamavuoto), silmäverenvuoto, verenpurkauma ihon alla tai ihoosi (hematooma).

  • Verivirtsaisuus.

  • Haavaumat suussa tai kielessä.

  • Ihomuutokset pistoskohdassa. Tähän kuuluu turvotus, kovettuma, mustelma, verenpurkauma ihoon (hematooma), ihottuma, kutina ja ihon värin muutokset.

  • Ihon punoitus.

  • Ihotulehdus (selluliitti).

  • Nenä- ja kurkkuinfektio tai kurkkukipu.

  • Nenäkipu tai valuva nenä tai sivuontelokipu (sinuiitti).

  • Korkea tai matala verenpaine (hypertensio tai hypotensio).

  • Hengenahdistus liikkuessasi.

  • Kurkun ja kurkunpään kipu.

  • Ruoansulatushäiriöt.

  • Letargia.

  • Yleinen huonovointisuus.

  • Ahdistuneisuus.

  • Sekavuus.

  • Hiustenlähtö.

  • Munuaisten vajaatoiminta.

  • Kuivuminen.

  • Valkoinen peite kielessä, poskien sisäpinnoilla ja joskus kitalaessa, ikenissä ja kitarisoissa (suun sieni-infektio).

  • Pyörtyminen.

  • Verenpaineen lasku seistessä (ortostaattinen hypotensio), joka aiheuttaa huimausta seisomaan tai istumaan noustessa.

  • Uneliaisuus.

  • Katetroinnista aiheutuva verenvuoto.

  • Suolistosairaus, joka voi aiheuttaa kuumetta, oksentelua ja mahakipua (umpipussitulehdus).

  • Keuhkopussin nestekertymä (pleuraeffuusio).

  • Vilunväreet.

  • Lihaskouristukset.

  • Ihottuma, jossa esiintyy kutiavia paukamia (nokkosihottuma).

  • Nesteen kertyminen sydämen ympärille (perikardiaalinen effuusio).


   Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään yhdellä potilaalla 100:sta)

  • Allerginen (yliherkkyys-)reaktio.

  • Vapina.

  • Maksan vajaatoiminta.

  • Suuria luumunvärisiä, kohollaan olevia kivuliaita laikkuja iholla, mihin liittyy kuumetta.

  • Kivuliaat ihohaavaumat (pyoderma gangraenosum).

  • Sydäntä ympäröivän pussin tulehdus (sydänpussitulehdus).


   Harvinaiset haittavaikutukset (saattavat esiintyä enintään yhdellä potilaalla 1 000:sta)

  • Kuiva yskä.

  • Sormenpäiden kivuton turvotus (rummuttajansormet).

  • Tuumorilyysioireyhtymä – aineenvaihdunnallisia komplikaatioita, joita voi ilmetä syöpähoidon aikana ja joskus ilman hoitoakin. Kuolevien syöpäsolujen muodostamat aineet aiheuttavat komplikaatioita, ja niihin voi kuulua veren kemiallisen koostumuksen muutoksia, kuten kalium-

   , fosfori- ja virtsahappotasojen nousua ja kalsiumtason laskua, mitkä puolestaan voivat johtaa munuaisten toiminnan ja sydänrytmin muutoksiin, sairauskohtauksiin ja joskus kuolemaan.


   Haittavaikutukset, joide n esiintyvyys on tunte maton (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

  • Nopeasti leviävä ihoa ja kudoksia vaurioittava ihon syvien kerrosten infektio, joka voi olla hengenvaarallinen (nekrotisoiva faskiitti).


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

   Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

   Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55

   00034 Fimea.


 5. Azacitidine SUN-valmisteen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä injektiopullon etiketissä ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja vastaa Azacitidine SUN-valmisteen säilyttämisestä. He myös vastaavat Azacitidine SUN-valmisteen käyttöön valmistelusta ja käyttämättömän Azacitidine SUN-valmisteen asianmukaisesta hävittämisestä.


  Tämän lääkevalmisteen avaamattomat injektiopullot – ei erityisiä säilytysolosuhteita.

  Kun lääkevalmiste käytetään välittömästi

  Kun suspensio on saatettu käyttökuntoon, se on annettava 45 minuutin kuluessa.


  Kun lääkevalmiste käytetään myöhemmin

  Jos Azacitidine SUN-suspensio valmistetaan käyttämällä injektionesteisiin käytettävää vettä, jota ei ole säilytetty kylmässä, suspensio on laitettava jääkaappiin (2 °C – 8 °C) välittömästi sen valmistamisen jälkeen, ja sitä voidaan säilyttää jääkaapissa enintään 8 tunnin ajan.

  Jos Azacitidine SUN-suspensio valmistetaan käyttämällä injektionesteisiin käytettävää vettä, joka on

  säilytetty kylmässä (2 °C – 8 °C), suspensio on laitettava jääkaappiin (2 °C – 8 °C) välittömästi sen valmistamisen jälkeen, ja sitä voidaan säilyttää jääkaapissa enintään 22 tunnin ajan.


  Suspension pitää antaa lämmetä huoneenlämpöön (20 °C – 25 °C) enintään 30 minuutin ajan ennen antoa.


  Jos suspensiossa näkyy suuria hiukkasia, suspensio on hävitettävä.

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Azacitidine SUN sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Azacitidine SUN on valkoinen injektiokuiva-aine, suspensiota varten, ja se toimitetaan lasi- injektiopullossa, joka sisältää 100 mg atsasitidiinia. Jokainen pakkaus sisältää yhden Azacitidine SUN-injektiopullon.


Myyntiluvan haltija

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Polarisavenue 87

2132JH Hoofddorp Alankomaat


Valmistaja

Seacross Pharma (Europe) Limited Skybridge House

Corballis Road North Dublin Airport, Swords Co. Dublin, K67 P6K2 Irlanti


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.06.2022


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tie dot on tarkoite ttu vain hoitoalan ammattilaisille :


Turvallista käsittelyä koskevat suositukset

Azacitidine SUN on sytotoksinen lääkevalmiste, ja muiden mahdollisesti toksisten aineiden tavoin atsasitidiinisuspension käsittelyssä ja valmistelussa on toimittava varoen. Syöpälääkkeiden asianmukaista käsittelyä ja hävittämistä koskevia toimenpiteitä on noudatettava.

Jos käyttökuntoon saatettu atsasitidiini joutuu kosketukseen ihon kanssa, pese välittömästi ja

perusteellisesti vedellä ja saippualla. Jos se pääsee kosketukseen limakalvojen kanssa, huuhtele huolellisesti vedellä.

Yhteensopimattomuudet

Lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka

mainitaan kohdassa (ks. ”Ohje käyttökuntoon saattamista varten”).


Ohje käyttökuntoon saattamista varten

Azacitidine SUN tulee saattaa käyttökuntoon sekoittamalla se injektioita varten tarkoitettuun veteen. Käyttökuntoon saatetun lääkevalmisteen kestoaikaa voidaan pidentää sekoittamalla se kylmässä (2 °C

8 °C:ssa) säilytettyyn veteen injektioita varten. Käyttökuntoon saatetun lääkevalmisteen säilytystä koskevat yksityiskohdat on esitetty alla:


 1. Ota esille seuraavat tarvikkeet:

  atsasitidiinia sisältävä(t) injektiopullo(t); injektionesteisiin käytettävää vettä sisältävä(t) injektiopullo(t); epästeriilit kirurgiset käsineet; alkoholiin kostutetut puhdistuslaput; 5 ml injektioruisku(t) neuloineen.

 2. Vedä ruiskuun 4 ml injektionesteisiin käytettävää vettä varmistaen, että tyhjennät ruiskuun

  jääneen ilman.

 3. Työnnä 4 ml injektionesteisiin käytettävää vettä sisältävän ruiskun neula atsasitidiinia sisältävän injektiopullon kumisen yläosan läpi, ja ruiskuta injektiopulloon injektionesteisiin käytettävää vettä.

 4. Kun olet poistanut ruiskun ja neulan, ravista injektiopulloa voimakkaasti, kunnes suspensio on tasainen ja samea. Käyttökuntoon saattamisen jälkeen yksi ml suspensiota sisältää 25 mg atsasitidiinia (100 mg/4 ml). Käyttökuntoon saatettu valmiste on homogeeninen samea suspensio, jossa ei ole kokkareita. Suspensio tulee hävittää, jos se sisältää isoja hiukkasia tai kokkareita. Älä suodata suspensiota käyttökuntoon saattamisen jä lkeen, sillä se saattaa poistaa vaikuttavan aineen. Ota huomioon, että suodattimia on joissain sovittimissa, neuloissa ja suljetuissa järjestelmissä. Tällaisia järjestelmiä ei tule käyttää lääkevalmisteen annosteluun käyttökuntoon saattamisen jälkeen.

 5. Puhdista kuminen yläosa ja aseta uusi ruisku neulan kanssa paikalleen injektiopulloon. Käännä injektiopullo ylösalaisin varmistaen, että neulan kärki on nestetason alapuolella. Vedä sitten asianmukaiseen annokseen vaadittu määrä lääkevalmistetta vetämällä mäntää taaksepäin varmistaen, että tyhjennät ruiskuun jääneen ilman. Vedä ruisku neulan kanssa pois injektiopullosta ja hävitä neula.

 6. Kiinnitä puhdas ihonalaiseen injektioon tarkoitettu neula (suositellaan 25 gaugea) tiukasti ruiskuun. Neulaa ei saa täyttää ennen injektiota paikallisten pistoskohdan reaktioiden esiintymisen vähentämiseksi.

 7. Jos annokseen tarvitaan enemmän kuin 1 injektiopullo, toista kaikki edellä mainitut toimenpiteet suspension valmistelussa. Kun annokseen suuruus on enemmän kuin 1 injektiopullo, annos tulee jakaa tasan, esim. annos 150 mg = 6 ml, 2 ruiskua, joissa kummassakin on 3 ml. Neulaan ja injektiopulloon retentoitumisen takia kaiken lääkeaineen vetäminen injektiopullosta ei välttämättä onnistu.

 8. Annosteluruiskun sisällön tulee antaa suspensoitua uudelleen välittömästi ennen antoa. Suspension lämpötilan tulee olla injektion ajankohtana noin 20 °C – 25 °C. Suspensoi sisältö uudelleen pyörittämällä ruiskua voimakkaasti kämmenten välissä, kunnes suspensio on tasainen ja samea. Suspensio tulee hävittää, jos se sisältää isoja hiukkasia tai kokkareita.


Käyttökuntoon saatetun valmisteen säilytys

Välitöntä k äyttöä varten

Azacitidine SUN-suspensio voidaan valmistaa välittömästi ennen käyttöä, ja käyttökuntoon saatettu suspensio tulee antaa 45 minuutin kuluessa. Jos aikaa kuluu yli 45 minuuttia, käyttökuntoon saatettu suspensio tulee hävittää asianmukaisesti ja uusi annos on valmisteltava.


Myöhempää käyttöä varten

Kun valmiste saatetaan käyttökuntoon käyttämällä injektioita varten tarkoitettua vettä, jota ei ole säilytetty kylmässä, käyttökuntoon saatettu suspensio tulee laittaa jääkaappiin (2 °C – 8 °C) välittömästi käyttökuntoon saattamisen jälkeen, ja sitä voidaan säilyttää jääkaapissa enintään 8 tuntia.

Jos suspensiota pidetään jääkaapissa yli 8 tuntia, suspensio on hävitettävä asianmukaisesti ja uusi annos on valmisteltava.


Kun käyttökuntoon saattamisessa käytetään kylmässä (2 °C – 8 °C:ssa) säilytettyä injektiovettä, käyttökuntoon saatettu suspensio tulee laittaa jääkaappiin (2 °C – 8 °C) välittömästi käyttökuntoon saattamisen jälkeen, ja sitä voidaan säilyttää jääkaapissa enintään 22 tuntia. Jos suspensiota pidetään jääkaapissa yli 22 tuntia, suspensio on hävitettävä asianmukaisesti ja uusi annos on valmistettava.


Käyttökuntoon saatettua suspensiota sisältävän ruiskun tulee antaa lämmetä tasaisesti enintään 30 minuutin ajan ennen antoa, jotta se saavuttaa noin 20 °C – 25 °C:n lämpötilan. Jos aikaa kuluu enemmän kuin 30 minuuttia, suspensio tulee hävittää asianmukaisesti ja uusi annos on valmisteltava.


Yksilöllisen annoksen laskeminen

Kokonaisannos kehon pinta-alan (body surface area, BSA) mukaan voidaan laskea seuraavalla tavalla: Kokonaisannos (mg) = Annos (mg/m2) x BSA (m2)

image

Seuraava taulukko on vain esimerkki siitä, miten yksilölliset atsasitidiiniannokset lasketaan keskimääräiseen BSA-arvoon 1,8 m2 perustuen.


Annos mg/m2

image

(% suositellusta aloitusannoksesta)

BSA-arvoon 1,8 m2 perustuva kokonaisannos

Tarvittavien injektiopullojen määrä

Tarvittavan käyttökuntoon saatetun suspension kokonaistilavuus

75 mg/m2 (100 %)

135 mg

2 injektiopulloa

5,4 ml

37,5 mg/m2 (50 %)

67,5 mg

1 injektiopullo

2,7 ml

25 mg/m2 (33 %)

45 mg

1 injektiopullo

1,8 ml


Antotapa

Älä suodata suspensiota käyttökuntoon saattamisen jälkeen.


Käyttökuntoon saatettu Azacitidine SUN tulee pistää ihon alle (työnnä neula 45–90°:n kulmassa) 25 gaugen neulaa käyttämällä käsivarren yläosaan, reiteen tai vatsaan.


Yli 4 ml:n annokset tulee pistää kahteen eri kohtaan.


Pistoskohtia tulee vaihdella. Uudet pistokset tulee antaa vähintään 2,5 cm etäisyydelle aiemmasta pistoskohdasta eikä koskaan alueelle, jossa pistoskohta on arka, mustelmainen, punainen tai kovettunut.


Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.