Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Abiraterone Orion
abiraterone

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Abirate rone Orion 500 mg kalvopäällysteiset table tit


abirateroniasetaatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Älä käytä tätä lääkettä, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos olet epävarma, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen ennen kuin otat tätä lääkettä.

Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat tätä valmistetta:


Veren punasolumäärä ja seksuaalinen halukkuus saattavat vähentyä, ja lihasheikkoutta ja/tai lihaskipua saattaa esiintyä.


Tätä valmistetta ei saa antaa yhdistelmähoitona Ra-223:n kanssa mahdollisesti lisääntyneen luunmurtumien tai kuoleman riskin vuoksi.


Jos aiot käyttää Ra-223:a tämän lääkehoidon ja prednisonin/prednisolonin jälkeen, sinun on odotettava viisi päivää ennen Ra-223-hoidon aloittamista.


Jos et ole varma, koskeeko jokin edellä mainituista sinua, kysy asiasta lääkäriltä tai apteekkihenkilöstöltä ennen tämän lääkkeen ottamista.


Veriarvojen seuranta

Tämä lääke saattaa vaikuttaa maksaan eikä sinulla välttämättä esiinny mitään oireita. Lääkäri ottaa sinulta verikokeita säännöllisin väliajoin tämän lääkkeen käytön aikana seuratakseen hoidon vaikutusta maksaan.


Lapset ja nuoret

Tämä lääke ei ole tarkoitettu lapsille ja nuorille. Jos lapsi tai nuori nielee vahingossa tätä lääkettä, mene heti sairaalaan, ota pakkausseloste mukaasi ja näytä sitä päivystyspoliklinikan lääkärille.


Muut lääkevalmisteet ja Abirate rone Orion

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen ottamista.


Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Tämä on tärkeää siksi, että tämä lääke saattaa voimistaa monien lääkkeiden, mm. sydänlääkkeiden, rauhoittavien lääkkeiden, joidenkin diabeteslääkkeiden, rohdosvalmisteiden (esimerkiksi mäkikuisman) ja muiden lääkkeiden, tehoa. Lääkäri saattaa katsoa tarpeelliseksi muuttaa näiden muiden lääkkeiden annosta. Jotkut lääkkeet saattavat myös voimistaa tai heikentää tämän lääkeen tehoa. Tästä saattaa aiheutua haittavaikutuksia tai tämän lääkkeen vaikutus saattaa heikentyä riittämättömäksi.


Androgeenideprivaatiohoito saattaa lisätä sydämen rytmihäiriöiden riskiä. Kerro lääkärille, jos käytät lääkevalmisteita


Ajaminen ja koneiden käyttö

Tämä lääke ei todennäköisesti vaikuta ajokykyyn ja kykyyn käyttää työkaluja tai koneita.


Abirate rone Orion sisältää laktoosia

Tämä lääke sisältää 241 mg laktoosia (monohydraattina). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.


Muut apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.


 1. Mite n Abirate rone Orion -valmistetta otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Mite n paljon valmiste tta otetaan

  Suositeltu annos on 1 000 mg (kaksi tablettia) kerran vuorokaudessa.


  Tämän lääkke en ottaminen

  • Ota tämä lääke suun kautta.

  • Älä ota tätä lääke ttä ruoan kanssa. Tämän lääkkeen ottamisesta ruoan kanssa voi aiheutua, että elimistöön imeytyy lääkettä enemmän kuin on tarpeen, ja tämä voi aiheuttaa haittavaikutuksia.

  • Ota tämä lääke kerta-annoksena kerran päivässä tyhjään mahaan. Tämä lääke on otettava vähintään kaksi tuntia ruokailun jälkeen. Ruokaa ei saa syödä vähintään tuntiin tämän lääkkeen ottamisen jälkeen (ks. kohta 2 ”Abiraterone Orion ruuan kanssa”).

  • Niele tabletit kokonaisina veden kanssa.

  • Älä riko tabletteja.

  • Tämä lääke otetaan prednisoniksi tai prednisoloniksi kutsutun lääkkeen kanssa. Ota prednisonia tai prednisolonia juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt.

  • Sinun on otettava tämän lääkkeen kanssa joka päivä prednisonia tai prednisolonia.

  • Ottamaasi prednisoni- tai prednisoloniannosta saattaa olla tarpeen muuttaa, jos sinulla on jokin äkillinen sairaus. Lääkäri kertoo sinulle, jos prednisoni- tai prednisoloniannosta on muutettava. Älä lopeta prednisonin tai prednisolonin ottamista, ellei lääkäri niin kehota.


  Lääkäri saattaa määrätä myös muita lääkkeitä tämän lääkehoidon ja prednisoni- tai prednisolonihoidon aikana.

  Jos otat e nemmän Abirate rone Orion -valmistetta kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Jos unohdat ottaa Abirate rone Orion -valmistetta

  • Jos unohdat ottaa tätä lääkettä tai prednisonia tai prednisolonia, ota seuraavana päivänä tavanomainen annos.

  • Jos unohdat ottaa tätä lääkettä tai prednisonia tai prednisolonia useamman kuin yhden päivän

   aikana, käänny viipymättä lääkärin puoleen.


   Jos lopetat Abirate rone Orion -valmisteen käytön

   Älä lopeta tämän lääkkeen tai prednisonin tai prednisolonin käyttöä ellei lääkärisi niin määrää.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Lope ta tämän lääkkeen käyttö ja mene heti lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu jotakin seuraavista:

  • lihasheikkous, lihasnykäykset tai sydämen jyskytyksen tunne (sydämentykytys). Nämä saattavat olla viitteitä siitä, että veresi kaliumpitoisuus on liian pieni.


   Muita haittavaikutuksia ovat:

   Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

   Nesteen kertyminen jalkoihin tai jalkateriin, pieni veren kaliumpitoisuus, suurentuneet arvot maksan toimintakokeissa, korkea verenpaine, virtsatieinfektio, ripuli.


   Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

   Suuri veren rasvapitoisuus, rintakipu, sydämen epäsäännöllinen syke (eteisvärinä), sydämen vajaatoiminta, tiheä sydämen syke, vaikea-asteinen sepsikseksi kutsuttu infektio, luunmurtumat, ruoansulatushäiriöt, verta virtsassa, ihottuma.


   Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

   Lisämunuaisten toimintahäiriöt (liittyvät neste- ja suolatasapainon häiriöihin), sydämen rytmihäiriöt (arytmia), lihasheikkous ja/tai lihaskipu.


   Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta): Keuhkojen ärsytys (kutsutaan myös allergiseksi alveoliitiksi).

   Maksan toimintahäiriö (kutsutaan myös akuutiksi maksan vajaatoiminnaksi).


   Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

   Sydänkohtaus, muutokset sydänsähkökäyrässä (EKG:ssä) (QT-ajan pidentyminen) ja vaikeat allergiset reaktiot, joihin liittyy nielemis- tai hengitysvaikeuksia, kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turvotus tai kutiava ihottuma.


   Luukatoa voi esiintyä miehillä, jotka ovat saaneet hoitoa eturauhassyöpään. Tämän lääkkeen käyttö yhdessä prednisonin tai prednisolonin kanssa voi lisätä luukatoa.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 3. Abirate rone Orion -valmisteen säilyttäminen


  • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  • Älä käytä tätä lääkettä etiketissä, kotelossa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  • Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

  • Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Abirate rone Orion sisältää

Tabletin ydin: laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium, hypromelloosi, natriumlauryylisulfaatti, kolloidinen vedetön piidioksidi, magnesiumstearaatti. Kalvopäällyste: polyvinyylialkoholi, titaanidioksidi, makrogolit, talkki, punainen rautaoksidi (E172), musta rautaoksidi (E172).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tabletit ovat soikeita, 19 mm pitkiä ja 11 mm leveitä, violetteja kalvopäällysteisiä tabletteja, joiden toisella puolella on merkintä ”A7TN” ja toisella puolella ”500”.


Pakkauskoot

Läpipainopakkaus: 56 tai 60 tablettia

HDPE-tablettipurkki: 60 tablettia


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo


Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo


Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

24100 Salo


Synthon Hispania S.L. Castelló, 1

Poligono Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat Espanja

Synthon BV Microweg 22

6545 CM Nijmegen Hollanti


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijalta: +358 10 4261


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 3.6.2022