Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Dexavit
dexamethasone

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Dexavit 4 mg/ml injektio-/infuusioneste, liuos


deksametasonifosfaatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Jos saat suuria annoksia Dexavit-valmistetta, lääkäri voi seurata veresi kaliumpitoisuutta. Lääkäri saattaa myös rajoittaa ruokavaliosi suolamäärää ja määrätä sinulle kaliumlisän tämän lääkkeen käytön ajaksi.


Jos saat Dexavit-valmistetta paikallisina pistoksina (esim. injektio niveleen) lääkäri huolehtii tarvittavista varotoimenpiteistä bakteeritulehduksen riskin pienentämiseksi. Tätä lääkevalmistetta ei saa pistää suoraan infektiokohtaan. Kerro lääkärille, jos tämän lääkevalmisteen paikallisen pistoksen jälkeen esimerkiksi kipu ja siihen liittyvä paikallinen turvotus lisääntyy, nivelen liikkuvuus huononee entisestään, sinulle nousee kuume tai tulee huono olo.


Lapset

Lääkäri seuraa lapsen kasvua ja kehitystä säännöllisin väliajoin hoidon aikana, sillä tämä lääkevalmiste voi hidastaa kasvua.


Jos deksametasonia annetaan ennenaikaisesti syntyneelle vauvalle, sydämen toimintaa ja rakennetta on seurattava.


Muut lääkevalmisteet ja Dexavit

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.


Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle erityisesti, jos käytät seuraavia lääkkeitä:


Annos määräytyy sairautesi mukaan ja sen mukaan, miten hoito tehoaa.


Suosite ltu annos on


Annostelu laskimoon ja lihakseen

Aloitusannos: Aloitusannos on 0,8–60 mg vuorokaudessa sairautesi mukaan. Lievemmissä tapauksissa 0,8 mg:aa pienemmät annokset voivat olla riittäviä.

Hoitoa jatketaan aloitusannoksella tai sitä muutetaan, kunnes hoidolla saavutetaan tyydyttävä teho. Pistos niveleen tai kudokseen

Annos ja antotiheys määräytyvät sairautesi sekä antopaikan mukaan. Tavanomainen annos on 0,4–

6 mg.


Käyttö lapsille

Enintään 16 mg/vrk jaettuna kolmeen tai neljään annokseen. Vaikeat sairaudet saattavat vaatia suurempia annoksia.


Maksan vajaatoiminta

Annoksen muuttaminen voi olla tarpeen, jos potilaalla on vaikea maksasairaus.


Munuaiste n vajaatoiminta

Annoksen muuttaminen ei ole tarpeen.

Jos saat e nemmän Dexavit-valmistetta kuin sinun pitäis i

Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa sinulle tämän lääkkeen. On epätodennäköistä, että saisit sitä liikaa tai liian vähän.


Akuutin yliannostuksen merkkejä ovat äkillinen ihottuma, hengitysvaikeudet ja allergisen reaktion aiheuttama pyörtyminen (anafylaksia). Pitkäaikainen yliannostus voi aiheuttaa Cushingin oireyhtymän tai lisämunuaisten toiminnan estymisen. Oireita ovat:


Jos sinulla ilmenee näitä oireita, ota välittömästi yhteys lääkäriin.


Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


Jos lopetat Dexavit-valmisteen käytön

Jos Dexavit-hoito keskeytetään usean vuorokauden käytön jälkeen, lopettaminen pitää tehdä vähitellen.


 1. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Vakavat haittavaikutukset


  Jos sinulla ilmenee seuraavia vakavia haittavaikutuksia, ota välittömästi yhte ys lääkäriin.


  Melko harvinaiset haittavaikutukset (voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 100:sta):

  • äkillisen haimatulehduksen aiheuttama vaikea mahakipu ja kuume

  • kohonnut kallonsisäinen paine (päänsärky, pahoinvointi, oksentelu, kipu silmien takana, näköhäiriöt)

  • sydämen vajaatoiminta (hengenahdistus, uupumus, heikotus, säärien turvotus, nopea tai epäsäännöllinen sydämensyke, yskä, ruokahaluttomuus ja pahoinvointi)

  • vaikea allerginen reaktio (ihottuma, hengitysvaikeudet ja pyörtyminen)

  • kouristuskohtaukset.


   Yleiset haittavaikutukset (voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 10:stä):

  • lisämunuaisten toiminnan heikentyminen. Oireita voivat olla esimerkiksi kuume, nivel- ja lihaskivut ja huonovointisuus.


   Melko harvinaiset haittavaikutukset (voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 100:sta):

  • akuutti mielenterveyden häiriö (harhaluulot, vainoharhaisuus, aistiharhat, sekavuus).


   Haittavaikutukset, joiden yleisyys on tuntematon:

  • näköhäiriöt, näönmenetys

  • ennenaikaisesti syntyneiden vauvojen sydänlihaksen paksuuntuminen (hypertrofinen kardiomyopatia), joka yleensä palautuu normaaliksi hoidon lopettamisen jälkeen.

   Jos sinulla ilmenee seuraavia vakavia haittavaikutuksia, ota yhte ys lääkäriin.


   Yleiset haittavaikutukset (voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 10:stä): Suuria annoksia käytettäessä tai pitkäaikaisen käytön yhteydessä:

  • punaiset, pyöreät ”kuukasvot”, korkean verensokerin aiheuttama jano, korkean verenpaineen aiheuttama päänsärky, vähentynyt lihasmassa, epänormaalit rasvakertymät kasvoissa, niskassa ja vartalolla sekä aknea muistuttavat ihoreaktiot (Cushingin oireyhtymä).


   Muut haittavaikutukset


   Yleiset haittavaikutukset (voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 10:stä):

  • hermojen toiminnan muutoksista aiheutuvat hermostosairaudet

  • sormien, käsien, jalkojen ja säärten turvotus / nesteen kertyminen niihin

  • heikentyneen immuunijärjestelmän aiheuttama suurentunut infektioriski

  • sammas

  • tihentynyt virtsaamistarve, korkean verensokerin aiheuttama jano ja uupumus

  • ruokahalun lisääntyminen

  • kaihi

  • haavojen hidas paraneminen

  • kipu, punoitus ja turvotus pistoskohdassa.


   Suuria annoksia käytettäessä:

  • mahahaavan aiheuttama ylävatsakipu, närästys ja mahdollisesti oksentelu

  • kuumat aallot

  • liiallinen/epänormaali karvankasvu

  • ihon tummuminen (lisääntynyt pigmentaatio)

  • ihon ja sidekudosten kovettuminen ja tiivistyminen.


   Pitkittyneen hoidon yhteydessä:

  • luiden haurastumisen aiheuttama murtumariski

  • lihasten surkastuminen.


   Melko harvinaiset haittavaikutukset (voivat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 100:sta):

  • yleinen huonovointisuus, infektioherkkyys, etenkin kurkkukipu ja kuume verisolumuutosten seurauksena (liian vähän valkosoluja).

  • veren kaliuminpuutoksesta aiheutuva heikkous ja lihasvoiman heikentyminen. Veren liian pieni kaliumpitoisuus voi harvinaisissa tapauksissa olla vakavaa ja aiheuttaa halvauksen ja sydämen rytmihäiriöitä (sydämen vajaatoiminnan riski).

  • epäsäännöllinen sydämensyke tai tykyttely

  • lihasheikkous

  • kuukautisten poisjääminen

  • hikoilu

  • nikotus

  • veritulppa

  • korkea verenpaine.


   Haittavaikutuks ista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

   Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

   www‐sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

   Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55

   00034 FIMEA


 2. Dexavit-valmisteen säilyttämine n


  • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  • Säilytä alle 30 °C.

  • Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.

  • Älä käytä tätä lääkettä injektiopullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen.

   Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  • Älä käytä tätä lääkevalmistetta, jos liuos on sameaa tai sisältää hiukkasia.

  • Dexavit on vain yhtä käyttökertaa varten. Hävitä käyttämättä jäävä valmiste heti käytön jälkeen.


   Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 3. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Dexavit sisältää

-

- Muut aineet ovat: Dinatriumedetaatti, natriumsitraatti (E 331), natriumhydroksidi (E 524) (pH-arvon säätöön) ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Dexavit on kirkas, väritön liuos lasiampullissa, joka sisältää 1 ml:n tai 5 ml.


Pakkauskoot:

1 ml:n ampulli: 3 x 1 ml:n ampullia ja 100 x 1 ml:n ampullia.

5 ml:n ampullit: 5 x 5 ml:n ampullia


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Vital Pharma Nordic ApS Frederiksgade 11, st. th. 1265 København K Tanska


Valmistaja

Sanos Supply ApS Ved Klædebo 14,

2970 Hørsholm Tanska


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.06.2022.

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalue eseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:


Tanska: Dexavit

Suomi: Dexavit

Islanti: Dexavit

Norja: Dexavit

Ruotsi: Dexavit