Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Tramadol Krka
tramadol

HINNAT

100 mg depottabletti 20

Tukkukauppa: 3,88 €
Jälleenmyynti: 6,19 €
Korvaus: 0,00 €

150 mg depottabletti 20

Tukkukauppa: 4,23 €
Jälleenmyynti: 6,74 €
Korvaus: 0,00 €

100 mg depottabletti 100

Tukkukauppa: 8,42 €
Jälleenmyynti: 13,43 €
Korvaus: 0,00 €

200 mg depottabletti 20

Tukkukauppa: 9,06 €
Jälleenmyynti: 14,45 €
Korvaus: 0,00 €

150 mg depottabletti 100

Tukkukauppa: 17,12 €
Jälleenmyynti: 26,43 €
Korvaus: 0,00 €

200 mg depottabletti 100

Tukkukauppa: 28,00 €
Jälleenmyynti: 42,59 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Tramadol Krka 100 mg depottabletti Tramadol Krka 150 mg depottabletti Tramadol Krka 200 mg depottabletti


tramadolihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkke en ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Serotoniinioireyhtymä

On olemassa pieni riski, että tramadolin käyttäminen joko yhdessä tiettyjen masennuslääkkeiden kanssa tai yksinään voi aiheuttaa ns. serotoniinioireyhtymän. Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos sinulla on tähän vakavaan oireyhtymään liittyviä oireita (ks. kohta 4 ”Mahdolliset haittavaikutukset”).


Uneen liittyvät hengityshäiriöt

Tramadol Krka voi aiheuttaa uneen liittyviä hengityshäiriöitä, kuten uniapneaa (hengityskatkokset unen aikana) ja uneen liittyvää hypoksemiaa (alhainen veren happipitoisuus). Oireita voivat olla hengityksen katkeaminen unen aikana, hengenahdistuksesta johtuva yöllinen herääminen, univaikeudet tai voimakas uneliaisuus päivän aikana. Jos sinä tai joku muu havaitsette sinulla näitä oireita, ota yhteyttä lääkäriin. Lääkäri voi harkita annoksen pienentämistä.


Tramadolia suositusannoksina käyttäneillä potilailla on raportoitu epileptisiä kohtauksia. Riski saattaa suurentua, kun tramadoliannokset ylittävät suositellun enimmäisvuorokausiannoksen (400 mg).


Tramadol Krka voi aiheuttaa psyykkistä tai fyysistä riippuvuutta. Tramadol Krka -valmisteen vaikutus voi laskea, jos sitä käytetään pitkäaikaisesti, jolloin täytyy käyttää isompia annoksia (lääketoleranssi). Lääkkeiden väärinkäyttöön tai lääkeaineriippuvuuteen taipuvaisilla potilailla Tramadol Krka -hoidon tulee olla lyhytkestoista ja tapahtua lääkärin tarkassa valvonnassa.


Kerro myös lääkärille, jos jokin yllä mainituista koskee sinua Tramadol Krka -hoidon aikana tai on koskenut sinua.


Erittäin voimakas väsymys, ruokahaluttomuus, kova vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu tai matala verenpaine. Oireet voivat viitata lisämunuaisen vajaatoimintaan (kortisolipitoisuuden pienenemiseen). Jos sinulla on näitä oireita, ota yhteyttä lääkäriin, joka päättää, tarvitseeko sinun ottaa hormonilisää.


Tramadoli muuttuu maksassa entsyymin vaikutuksesta. Joillakin ihmisillä on tämän entsyymin muunnos, mikä voi vaikuttaa ihmisiin eri tavoin. Jotkut ihmiset eivät ehkä saa riittävää kivunlievitystä, kun taas toiset ihmiset saavat todennäköisemmin vakavia haittavaikutuksia. Jos huomaat jonkin seuraavista haittavaikutuksista, sinun on lopetettava tämän lääkkeen käyttö ja käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen: hidas tai pinnallinen hengitys, sekavuus, uneliaisuus, pienet pupillit, pahoinvointi tai oksentelu, ummetus, ruokahaluttomuus.


Lapset ja nuoret

Tätä lääkevalmistetta ei tule antaa alle 12-vuotiaille lapsille.


Käyttö lapsilla, joilla on hengitysvaikeuksia

Tramadolin käyttöä ei suositella lapsille ja nuorille, joilla on hengitysvaikeuksia, sillä tramadolimyrkytyksen oireet voivat olla vaikeampia tällaisilla lapsilla ja nuorilla.


Muut lääkevalmisteet ja Tramadol Krka

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.


Tramadol Krka -valmistetta ei tule käyttää yhdessä MAO-estäjien kanssa (tiettyjä masennuksen hoitoon käytettäviä lääkkeitä).


Tramadol Krka -valmisteen vaikutus kivun lievitykseen voi huonontua ja vaikutusaika voi lyhentyä, jos seuraavat lääkeaineet ovat käytössä:


Tramadol Krka -valmisteen ja sedatiivisten lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö lisää uneliaisuuden, hengitysvaikeuksien (hengityslaman) ja kooman riskiä, ja se voi olla henkeä uhkaavaa. Sen vuoksi samanaikaista käyttöä voidaan harkita vain, jos muut hoitovaihtoehdot eivät ole mahdollisia.


Jos lääkäri määrää sinulle Tramadol Krka -valmistetta samanaikaisesti sedatiivisten lääkevalmisteiden kanssa, annosta ja samanaikaisen hoidon kestoa on rajoitettava.


Kerro lääkärille kaikista käyttämistäsi sedatiivisista lääkevalmisteista, ja noudata huolellisesti lääkäriltä saamiasi annostussuosituksia. Voi olla hyödyllistä kertoa läheisille ylläkuvatuista käyttöön liittyvistä oireista ja merkeistä. Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu tällaisia oireita.

Lääkärisi kertoo, voitko käyttää Tramadol Krka -valmistetta ja millä annoksella.


Haittavaikutusriski kasvaa jos:


Tramadol Krka ruuan ja alkoholin kanssa

Älä juo alkoholia Tramadol Krka -hoidon aikana. Lääkkeen teho saattaa voimistua. Ruoka ei vaikuta Tramadol Krka -hoidon tehoon.


Raskaus, imetys ja hedelmällisyys


Raskaus

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Tramadolin käyttämisestä raskauden aikana ei ole tarpeeksi tietoa. Tästä syystä Tramadol Krka -valmistetta ei pidä käyttää raskauden aikana.

Lääkkeen pitkäaikainen käyttö raskauden aikana voi aiheuttaa vastasyntyneelle vieroitusoireita. Imetys

Tramadolia erittyy rintamaitoon. Siksi Tramadol Krka -valmistetta ei pidä käyttää enempää kuin kerran imetyksen aikana tai vaihtoehtoisesti sinun pitää lopettaa imetys, jos käytät Tramadol Krka - valmistetta useammin kuin kerran.


Hedelmällisyys

Tramadoli ei ihmisistä saadun kokemuksen perusteella vaikuta naisen eikä miehen hedelmällisyyteen.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Tramadol Krka saattaa aiheuttaa uneliaisuutta, huimausta sekä näön hämärtymistä ja siten huonontaa reaktiokykyäsi. Jos reaktiokykysi on mielestäsi heikentynyt, älä aja autoa tai muuta ajoneuvoa, älä käytä sähköisiä työvälineitä tai koneita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


Tramadol Krka sisältää laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


 1. Mite n Tramadol Krka -valmiste tta otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Annostus on säädettävä kivun voimakkuuden ja yksilöllisen herkkyyden mukaan. Pienintä kipua lievittävää annosta tulee käyttää. Älä ota yli 400 mg tramadolihydrokloridia vuorokaudessa, ellei lääkärisi ole määrännyt niin.


  Suositeltu annos on:

  Aikuiset ja yli 12-vuotiaat nuoret

  - Yksi Tramadol Krka 100 mg -tabletti kaksi kertaa päivässä (vastaa 200 mg tramadolihydrokloridia vuorokaudessa) mieluiten aamulla ja illalla.


  Tarvittaessa annos voidaan suurentaa 150 mg:aan tai 200 mg:aan kaksi kertaa vuorokaudessa (vastaa 300 - 400 mg tramadolihydrokloridia vuorokaudessa).


  Käyttö lapsille

  Tramadol Krka -depottabletit eivät sovi alle 12-vuotialle lapsille.


  Iäk käät

  Ikääntyneillä (yli 75-vuotiailla) tramadolin poistuminen elimistöstä voi hidastua. Mikäli tämä koskee sinua, lääkäri voi siinä tapauksessa pidentää annosväliä.


  Vaikea-asteista munuais- tai maksasairautta (vajaatoimintaa) sairastavat/dialyysihoitoa saavat potilaat

  Potilaan, jolla on vaikea-asteinen munuaisten ja/tai maksan vajaatoiminta, ei tulisi käyttää Tramadol Krka -valmistetta. Jos sinulla on lievä tai keskivaikea vajaatoiminta, lääkärisi voi suositella annosvälin pidentämistä.


  Annostelutapa


  Tramadol Krka -depottabletit pitää niellä aina kokonaisina, ei puolitettuna tai pureskeltuna, riittävän nestemäärän kanssa, mieluiten aamulla ja illalla. Tabletit voidaan ottaa joko ruoan yhteydessä tai tyhjään vatsaan.


  Miten pitkään sinun tulisi käyttää Tramadol Krka -valmistetta?

  Älä käytä Tramadol Krka -valmistetta pidempään kuin on tarvetta. Jos pitkiä hoitojaksoja tarvitaan, lääkärisi tarkistaa säännöllisesti (tarvittaessa niin että hoidossa on taukoja), tuleeko sinun jatkaa Tramadol Krka -valmisteen käyttöä ja millä annoksella.


  Jos Tramadol Krka -valmisteen vaikutus on mielestäsi liian voimakas tai liian heikko, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.


  Jos otat e nemmän Tramadol Krka -valmiste tta kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Jos vahingossa otat ylimääräisen annoksen, se ei tavallisesti aiheuta haitallisia vaikutuksia. Ota seuraava annos ohjeiden mukaan.


  Jos olet ottanut (tai joku muu on ottanut) paljon Tramadol Krka -tabletteja kerralla sinun tulisi mennä sairaalaan tai ottaa yhteyttä lääkäriin välittömästi. Vaikean yliannostuksen oireita voivat olla pienet pupillit, oksentelu, verenpaineen lasku, sydämen nopealyöntisyys, pyörtyminen, tajunnanmenetys, epileptiset kohtaukset, sekä hengitysvaikeudet tai pinnallinen hengitys.


  Jos unohdat ottaa Tramadol Krka -valmiste tta

  Jos unohdat ottaa tabletit, kipu todennäköisesti palaa. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jatka tablettien käyttöä normaalisti.


  Jos lopetat Tramadol Krka -valmisteen oton

  Jos keskeytät tai lopetat Tramadol Krka -hoidon liian aikaisin, kipu todennäköisesti palaa. Älä lopeta tämän lääkkeen käyttöä äkillisesti, ellei lääkäri kehota sinua tekemään niin. Kerro lääkärille, jos haluat lopettaa hoidon, etenkin jos olet käyttänyt sitä pitkän aikaa. Lääkäri neuvoo sinua, milloin ja miten lääkkeen käyttö lopetetaan. Tämä saattaa tapahtua pienentämällä annosta asteittain, jotta tarpeettomien haittavaikutusten (vieroitusoireiden) mahdollisuus vähenee.


  Kerro lääkärille, jos haluat lopettaa hoidon haittavaikutuksien takia.


  Tramadol Krka -hoidon lopettamisen jälkeen ei tavallisesti tule mitään oireita. Harvinaisissa tapauksissa potilaat, jotka ovat pitkään käyttäneet Tramadol Krka -valmistetta ja lopettavat hoidon äkillisesti, saattavat tuntea vointinsa huonoksi. Heille voi tulla levoton, ahdistava, hermostunut tai epävarma olo. He voivat olla hyperaktiivisia tai heillä voi olla univaikeuksia sekä maha- ja suolioireita. Erittäin harvoille tulee paniikkikohtauksia, hallusinaatioita, epätavallista kutinaa, kihelmöintiä ja puutumista sekä korvien soimista (tinnitus). Lisäksi epätavallisia keskushermosto- oireita, eli sekavuutta, harhaluuloisuutta, oman persoonallisuuskäsityksen muutoksia (depersonalisaatiota) ja todellisuudentajun muutoksia (derealisaatiota) sekä vainoharhaisuutta (paranoiaa) on havaittu hyvin harvoin. Jos näitä oireita ilmenee, lopeta Tramadol Krka -hoito ja kysy ohjeita lääkäriltä.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos saat seuraavia allergisen reaktion oireita: kasvojen, kielen ja/tai kurkun turvotus sekä/tai nielemisvaikeuksia tai nokkosihottumaa yhdessä hengitysvaikeuksien kanssa.


  Hyvin yleinen: saattavat esiintyä useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä

  • huimaus

  • pahoinvointi


   Yleinen: saattavat esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä

  • päänsärky, tokkuraisuus

  • väsymys

  • ummetus, suun kuivuminen, oksentelu

  • hikoilu (hyperhidroosi)

   Melko harvinainen: saattavat esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta

  • sydän ja verenkiertohäiriöt (sydämen hakkaaminen, sydämen nopealyöntisyys, pyörtymisen tunne tai romahdus). Näitä haittavaikutuksia voi ilmetä etenkin pystyasennossa ja fyysisen rasituksen yhteydessä.

  • oksentamistunne, vatsaärsytys (esim. paineentunne vatsassa, turvotus), ripuli

  • ihoreaktiot (esim. kutina, ihottuma)


   Harvinainen: saattavat esiintyä enintään 1 potilaalla 1 000:sta

  • allergisia reaktioita (esim. hengitysvaikeuksia, hengityksen vinkumista, ihon turpoamista) ja sokki (äkillinen verenkierron vajaatoiminta) on esiintynyt hyvin harvinaisina tapauksina

  • hidas sydämen syke

  • verenpaineen nousu

  • epätavalliset tuntemukset (kutina, kihelmöinti, puutuminen), vapina, epileptiset kohtaukset, lihaskouristukset, epätarkoituksellinen liikehdintä, ohimenevä tajunnanmenetys (pyörtyminen), puheen häiriöt

  • epileptisiä kouristuksia on tavattu suurten tramadoliannosten yhteydessä tai kun tramadolia on

   otettu samanaikaisesti muun kouristuksia mahdollisesti aiheuttavan lääkevalmisteen kanssa

  • ruokahalun muutokset

  • hallusinaatiot, sekavuustila, unihäiriöt, delirium, ahdistuneisuus ja painajaiset

  • psyykkisiä haittavaikutuksia voi ilmetä Tramadol Krka -hoidon jälkeen. Niiden voimakkuus ja luonne voi vaihdella (riippuen persoonallisuudesta ja hoidon kestosta). Näitä ovat mielialan muutokset (tavallisesti kohonnut mieliala, toisinaan ärtynyt olo), aktiivisuuden muutokset (tavallisesti vähentyminen, toisinaan lisääntyminen) sekä kognition ja aistitoimintojen muutokset (aistin ja tunnistamisen muutokset, jotka voivat johtaa arvostelukyvyn heikkenemiseen).

  • lääkeriippuvuutta voi ilmetä. Vieroitusoireita saattaa esiintyä, jos hoito lopetetaan äkillisesti (Katso “Jos lopetat Tramadol Krka -valmisteen oton”).

  • näön hämärtyminen, silmän mustuaisten liiallinen laajeneminen (mydriaasi), silmän mustuaisen supistuminen (mioosi)

  • hidas hengitys, hengenahdistus (dyspnea)

  • astman pahenemista on raportoitu, mutta ei ole voitu osoittaa että se on tramadolin aiheuttama.

   Hengityslamaa voi ilmetä, jos tramadolin suositusannokset ylitetään huomattavasti tai samanaikaisesti käytetään muita keskushermostoa lamaavia lääkkeitä.

  • lihasheikkous

  • virtsaamisvaikeus tai kipu, tavallista vähemmän virtsaa (dysuria)


   Hyvin harvinainen: saattavat esiintyä enintään 1 potilaalla 10 000:sta

  • maksaentsyymien kohoaminen


   Tuntematon: koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin

  • verensokerin lasku

  • hikka


   Serotoniinioireyhtymä, joka voi ilmetä mielentilan muutoksina (esim. kiihtymys, hallusinaatiot, kooma) sekä muina oireina, kuten kuume, sykkeen nousu, verenpaineen vaihtelut, tahaton nykiminen, lihasjäykkyys, koordinaatiohäiriöt ja/tai maha-suolikanavan oireet (esim. pahoinvointi, oksentelu, ripuli) (ks. kohta 2 ”Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Tramadol Krka -valmistetta”).


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. lisätiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 3. Tramadol Krka -valmisteen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Tramadol Krka sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Tramadol Krk a 100 mg depottabletti:

Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti, jossa on toisella puolella merkintä T1. Tabletin halkaisija: noin 10 mm.


Tramadol Krk a 150 mg depottabletti:

Vaalean oranssi-pinkki, pyöreä, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti, jossa on toisella puolella merkintä T2. Tabletin halkaisija: noin 10 mm.


Tramadol Krk a 200 mg depottabletti:

Vaaleanpunertava, pyöreä, kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti, jossa on toisella puolella merkintä T3. Tabletin halkaisija: noin 10 mm.


Tramadol Krka on saatavissa rasioissa, jotka sisältävät:


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia


Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

KRKA Finland Oy, Bertel Jungin aukio 5, 02600 Espoo, Suomi


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.1.2022

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilla www.fimea.fi.