Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Bacibact
neomycin

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Bacibact voide Bacibact puute ri

basitrasiini, neomysiinisulfaatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.


Muut lääkevalmisteet ja Bacibact

Mitään haitallisia yhteisvaikutuksia ei tunneta.


Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


Raskaus ja ime tys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Bacibact-valmisteita ei pidä käyttää raskauden tai imetyksen aikana laajoilla ihoalueilla eikä pitkäaikaisesti.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Bacibact ei vaikuta ajokykyyn eikä kykyyn käyttää koneita.


 1. Mite n Bacibact-valmistetta käytetään


  Käytä näitä lääkkeitä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Levitä Bacibact-voidetta ohut kerros hoidettavalle ihoalueelle kerran tai kahdesti vuorokaudessa. Voide on tarkoitettu karstaisten ja rupisten ihottumien hoitoon.


  Sirottele Bacibact-puuteria ohut kerros hoidettavalle ihoalueelle kerran tai kahdesti vuorokaudessa. Puuteri soveltuu erityisesti vetistäville ja märkäisille alueille.


  Tärkeää

  Itsehoidossa Bacibact-valmisteita tulee käyttää vain lyhytaikaisesti (korkeintaan 2–3 viikon päivittäinen hoito) ja pienehköille ihoalueille. Voidetta ja puuteria tulee käyttää vain hoidettaville ihoalueille. Suuria paikallisia annoksia sekä pitkäaikaista käyttöä laajoilla ihoalueilla tulee välttää etenkin lapsilla.


  Bacibact-voidetta ja -puuteria ei saa käyttää silmiin. Satunnainen pyyhkiytyminen silmien seudun iholle ei kuitenkaan ole vaarallista eikä vaadi erityisiä varotoimia.


  Bacibact-voidetta ja -puuteria ei pidä käyttää korvakäytävässä.

  Jos käytät enemmän Bacibact-valmistetta kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Basitrasiinin yliannostuksesta ei ole tutkittua tietoa. Neomysiini on sisäisesti suurina annoksina käytettynä munuaisia ja kuuloaistia vaurioittava lääkeaine. Paikalliskäytössä imeytyminen on mahdollista, jos hoidetaan laajoja ihoalueita, joiden luontainen suojamekanismi on vaurioitunut sarveiskerroksen rikkoutumisen, tulehduksen tai palovamman takia.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Käyttöohjeen mukaisesti annosteltuna basitrasiinin ja neomysiinin imeytyminen on merkityksetöntä, joten sisäelimiin kohdistuvia haittavaikutuksia ei ole odotettavissa.


  Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

  • yliherkkyysreaktiot

  • kutina, kuumotus, punoitus, tulehduksen lisääntyminen, ihottuma hoitoalueella (läiskikäs, rokkomainen tai nokkosrokkomainen).


   Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

  • äkillinen yliherkkyysreaktio (anafylaktinen reaktio), kosketusihottuma

  • kuulovauriot.


   Haittavaikutusten ilmetessä tulee lääkkeen käyttö keskeyttää.


   Haittavaikutuks ista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 3. Bacibactin säilyttämine n

  Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Bacibact-voide

  Säilytä alle 25 °C.


  Bacibact-puuteri

  Säilytä jääkaapissa (2 °C – 8 °C).


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Bacibact sisältää

Bacibact-voide


Bacibact-puuteri


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Bacibact-voide on valkoinen tai kellertävä voide. Pakkauskoot: 20 g ja 100 g.


Bacibact-puuteri on valkoinen tai melkein valkoinen hienojakoinen jauhe. Pakkauskoko: 10 g. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo


Valmistajat

Bacibact-voide:

Orion Corporation Orion Pharma Tengströminkatu 8

20360 Turku tai

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo


Bacibact-puuteri:

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo


tai


Recipharm Parets, S.L.U. C/ Ramón y Cajal 2 Parets del Vallès Barcelona 08150

Espanja


Tämä pakkausseloste on tarkastettu viimeksi 20.05.2021.