Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Amloratio
amlodipine

HINNAT

5 mg tabletti 30

Tukkukauppa: 2,95 €
Jälleenmyynti: 4,70 €
Korvaus: 0,00 €

5 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 3,57 €
Jälleenmyynti: 5,69 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 3,99 €
Jälleenmyynti: 6,36 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg tabletti 30

Tukkukauppa: 4,15 €
Jälleenmyynti: 6,63 €
Korvaus: 0,00 €

5 mg tabletti 250

Tukkukauppa: 11,76 €
Jälleenmyynti: 18,47 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg tabletti 250

Tukkukauppa: 12,88 €
Jälleenmyynti: 20,14 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Amloratio 5 mg, table tti Amloratio 10 mg, table tti


amlodipiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Amloratiota.


Kerro lääkärille ennen hoidon aloittamista, jos:


Lapset ja nuoret

Amlodipiinin käyttöä ei ole tutkittu alle 6-vuotiaiden lasten hoidossa. Amloratio-tabletteja saa käyttää vain 6-17-vuotiaiden lasten ja nuorten kohonneen verenpaineen hoidossa (ks. kohta 3). Jos kaipaat lisätietoja, keskustele asiasta lääkärin kanssa.


Muut lääkevalmisteet ja Amloratio

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat/käytät tai olet äskettäin ottanut/käyttänyt tai saatat ottaa/käyttää muita lääkkeitä.


Amloratio saattaa vaikuttaa muiden lääkkeiden tehoon, ja muut lääkkeet voivat vaikuttaa Amloration tehoon. Tällaisia lääkkeitä ovat esim.:

Amloratio 5 mg tabletit

Yksi tabletti sisältää 5 mg amlodipiinia (besilaattina)

Amloratio 10 mg tabletit

Yksi tabletti sisältää 10 mg amlodipiinia (besilaattina)

- Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa (E460), kalsiumvetyfosfaatti (E341), natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A) ja magnesiumstearaatti (E470b).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Amloratio 5 mg tabletit

Valkoinen, pyöreä tabletti, jonka toinen puoli on hieman kovera ja toinen puoli hieman kupera. Koveralla puolella on jakouurre sekä kaiverrus ”A5”, kupera puoli on sileä.


Amloratio 10 mg tabletit

Valkoinen, pyöreä tabletti, jonka toinen puoli on hieman kovera ja toinen puoli hieman kupera. Koveralla puolella on jakouurre sekä kaiverrus ”A10”, kupera puoli on sileä.


Tabletit pakataan PVC/PVDC/alumiini-läpipainopakkauksiin, joissa on:

10, 14, 20, 28, 30, 30 x 1, 50, 50 x 1, 56, 60, 90, 98, 100, 100 x 1, 200 tai 250 tablettia.


Tabletit pakataan HDPE-purkkeihin, joissa on: 100 tai 250 tablettia.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Saksa


Valmistajat

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143, Blaubeuren, Saksa


Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi ut 13, 4042 Debrecen, Unkari Teva Pharma S.L.U., Poligono Industrial Malpica, calle C, número 4 50016 Zaragoza, Espanja

Lisätie toja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Teva Finland Oy PL 67

02631 Espoo

Puh: 020 180 5900

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.6.2022.