Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Risperdal Consta
risperidone

HINNAT

1 mg tabletti 60

Tukkukauppa: 23,01 €
Jälleenmyynti: 35,18 €
Korvaus: 0,00 €

1 mg/ml oraaliliuos 100 ml

Tukkukauppa: 29,15 €
Jälleenmyynti: 44,30 €
Korvaus: 0,00 €

1 mg/ml oraaliliuos 100 ml

Tukkukauppa: 29,28 €
Jälleenmyynti: 44,50 €
Korvaus: 0,00 €

2 mg tabletti 60

Tukkukauppa: 43,72 €
Jälleenmyynti: 65,93 €
Korvaus: 0,00 €

1 mg/ml oraaliliuos 100 ml

Tukkukauppa: 46,01 €
Jälleenmyynti: 69,33 €
Korvaus: 0,00 €

3 mg tabletti 60

Tukkukauppa: 62,31 €
Jälleenmyynti: 91,77 €
Korvaus: 0,00 €

4 mg tabletti 60

Tukkukauppa: 78,90 €
Jälleenmyynti: 114,59 €
Korvaus: 0,00 €

25 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten 25 mg + 2 ml

Tukkukauppa: 83,55 €
Jälleenmyynti: 120,98 €
Korvaus: 0,00 €

37.5 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten 37.5 mg + 2 ml

Tukkukauppa: 115,30 €
Jälleenmyynti: 163,05 €
Korvaus: 0,00 €

50 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varten 50 mg + 2 ml

Tukkukauppa: 148,54 €
Jälleenmyynti: 205,10 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste : Tie toja käyttäjälle


Risperdal Consta 25 mg, 37,5 mg, 50 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspe nsiota varte n

risperidoni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Tässä pakkausseloste essa kerrotaan:

 1. Mitä Risperdal Consta on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Risperdal Consta -valmistetta

 3. Miten Risperdal Consta -valmistetta käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Risperdal Consta -valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Risperdal Consta on ja mihin sitä käyte tään


  Risperdal Consta kuuluu psykoosilääkkeiden ryhmään.


  Risperdal Consta -valmistetta käytetään skitsofrenian ylläpitohoitoon. Skitsofrenian oireita voivat olla aistiharhat, harhaluuloisuus, epäluuloisuus ja sekavuus.


  Risperdal Consta on tarkoitettu potilaille, jotka parhaillaan käyttävät suun kautta otettavaa (esim. tabletti tai kapseli) psykoosilääkettä.


  Risperdal Consta voi lievittää sairautesi oireita ja estää oireita uusiutumasta.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin käytät Risperdal Consta -valmiste tta Älä käytä Risperdal Consta -valmiste tta

  • jos olet allerginen risperidonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).


   Varoitukse t ja varotoime t

  • Jos et ole aiemmin käyttänyt lainkaan Risperdal-valmistetta, lääkitys tulee aloittaa suun kautta otettavalla Risperdal-valmisteella ennen siirtymistä Risperdal Consta -valmisteen käyttöön.


   Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Risperdal Consta -valmistetta


  • jos sinulla on jokin sydänsairaus. Tällaisia voivat olla epäsäännöllinen sydämen syke, alttius matalaan verenpaineeseen tai jos sinulla on verenpainelääkitys. Risperdal Consta voi alentaa verenpainetta. Annostasi voidaan joutua muuttamaan.

  • jos tiedät, että sinulla on tekijöitä, jotka voivat altistaa aivohalvaukselle, kuten korkea verenpaine, verenkiertoelinsairaus tai ongelmia aivojen verisuonissa

  • jos sinulla on joskus esiintynyt kielen, suun ja kasvojen pakkoliikkeitä

  • jos sinulla on joskus ollut tila, jonka oireita ovat kuume, lihasjäykkyys, hikoilu tai tajunnantason aleneminen (maligniksi neuroleptioireyhtymäksi kutsuttu sairaus)

  • jos sinulla on Parkinsonin tauti tai dementia

  • jos tiedät, että sinulla on aiemmin ollut veren valkosolujen vähyyttä (joka saattanut liittyä muiden lääkkeiden käyttöön)

  • jos sinulla on diabetes

  • jos sinulla on epilepsia

  • jos olet mies ja sinulla on joskus ollut pidentynyt tai kivulias erektio

  • jos sinulla esiintyy häiriöitä kehon lämpötilan säätelyssä tai ruumiinlämmön kohoamista

  • jos sinulla on munuaissairaus

  • jos sinulla on maksasairaus

  • jos sinulla on poikkeavan korkeat veren prolaktiiniarvot tai sinulla on mahdollisesti prolaktiinista riippuvainen kasvain

  • jos sinulla tai jollakin suvussasi on ollut veritulppia, sillä psykoosilääkkeiden käytön yhteydessä voi tulla veritulppia.


   Jos et ole varma, koskeeko jokin edellä mainituista sinua, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Risperdal-valmistetta tai Risperdal Consta -valmistetta.


   Koska Risperdal Consta -valmistetta käyttävillä potilailla on havaittu hyvin harvoin infektioiden torjumiseen tarvittavien tietyntyyppisten veren valkosolujen vaarallista vähyyttä, lääkäri saattaa tutkia veresi valkosolumäärän.


   Vaikka suun kautta otettava risperidoni olisi aiemmin sopinut sinulle, Risperdal Consta -injektioiden jälkeen voi harvinaisissa tapauksissa ilmaantua allergisia reaktioita. Hakeudu heti lääkärinhoitoon, jos sinulle ilmaantuu ihottumaa, nielun turpoamista, kutinaa tai hengitysvaikeuksia, sillä nämä saattavat olla vakavan allergisen reaktion oireita.


   Risperdal Consta voi aiheuttaa painon nousua. Huomattava painon nousu saattaa olla terveydelle haitallista. Lääkäri punnitsee sinut säännöllisesti.


   Risperdal Consta -valmistetta käyttävillä potilailla on havaittu diabeteksen puhkeamista tai jo aiemmin puhjenneen diabeteksen pahenemista, joten lääkäri tarkistaa korkeisiin verensokeriarvoihin viittaavat oireet. Diabetesta jo ennestään sairastavien potilaiden verensokeriarvoja on seurattava säännöllisesti.


   Risperdal Consta suurentaa yleisesti prolaktiinihormonin pitoisuutta. Tästä saattaa aiheutua haittavaikutuksina naisille mm. kuukautishäiriöitä tai hedelmällisyyden heikkenemistä ja miehille rintojen turpoamista (ks. Mahdolliset haittavaikutukset). Jos tällaisia haittavaikutuksia ilmaantuu, veren prolaktiinipitoisuus suositellaan tarkistamaan.


   Silmän keskiosassa oleva musta alue (mustuainen eli pupilli) ei ehkä laajene riittävästi silmän mykiön samentuman (kaihin) vuoksi tehtävän leikkauksen aikana. Myös silmän värillinen osa (värikalvo eli iiris) saattaa muuttua leikkauksen aikana veltoksi, mikä saattaa aiheuttaa silmävaurion. Jos sinulle suunnitellaan silmäleikkausta, kerro silmälääkärille, että käytät tätä lääkettä.


   Iäkkäät dementiapotilaat

   Risperdal Consta -valmistetta ei tule käyttää iäkkäille dementiapotilaille.

   Ota heti yhteys lääkäriin, jos itse havaitset tai sinua hoitava henkilö havaitsee sinulla äkillisen mielentilan muutoksen, tai äkillistä kasvojen, käsivarsien tai jalkojen erityisesti toispuoleista heikkoutta tai puutumista, tai puheen epäselvyyttä, vaikka oireet kestäisivätkin vain lyhyen aikaa. Oireet voivat liittyä aivohalvaukseen.

   Munuais- tai maksasairaudet

   Suun kautta otettavaa risperidonia on tutkittu munuais- tai maksasairautta sairastavilla potilailla, mutta Risperdal Consta -valmistetta ei ole tutkittu tässä potilasryhmässä. Risperdal Consta -valmisteen käytössä tämän potilasryhmän hoitoon pitää olla varovainen.


   Muut lääkevalmiste et ja Risperdal Consta

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


   On erityise n tärke ää keskuste lla lääkärin tai apte ekkihenkilökunnan kanssa, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

  • aivoihin vaikuttavat, mielialaa rauhoittavat lääkkeet (bentsodiatsepiinit) ja tietyt kipulääkkeet (opiaatit), allergialääkkeet (jotkut antihistamiinit). Risperidoni saattaa lisätä kaikkien näiden valmisteiden sedatiivista vaikutusta.

  • lääkkeet, jotka voivat muuttaa sydämen sähköistä toimintaa, kuten malarialääkkeet, rytmihäiriölääkkeet, allergialääkkeet (antihistamiinit), eräät masennuksen tai muiden mielenterveysongelmien hoitoon käytettävät lääkkeet

  • lääkkeet, jotka voivat hidastaa sydämen sykettä

  • lääkkeet, jotka voivat pienentää veren kaliumpitoisuutta (kuten eräät diureetit)

  • Parkinsonin taudin hoitoon käytettävät lääkkeet (kuten levodopa)

  • lääkkeet, jotka lisäävät keskushermoston aktiivisuutta (ns. psykostimulantit, kuten metyylifenidaatti)

  • verenpainelääkkeet. Risperdal Consta voi alentaa verenpainetta.

  • nesteenpoistolääkkeet (diureetit), joita käytetään sydänvaivoihin tai nesteen kertymisestä johtuvan turvotuksen hoitoon (kuten furosemidi tai klooritiatsidi). Risperdal Consta -valmisteen käyttö yksin tai samanaikaisesti furosemidin kanssa, voi lisätä aivohalvauksen tai kuoleman riskiä iäkkäillä dementiapotilailla.


   Seuraavat lääkkeet voivat heikentää risperidonin vaikutusta

  • rifampisiini (joidenkin infektioiden hoitoon käytettävä lääke)

  • karbamatsepiini, fenytoiini (epilepsialääkkeitä)

  • fenobarbitaali

   Jos aloitat tai lopetat näiden lääkkeiden käytön, risperidoniannostasi saatetaan joutua muuttamaan.


   Seuraavat lääkkeet voivat vahvistaa risperidonin vaikutusta

  • kinidiini (tietyntyyppisten sydänsairauksien hoitoon käytettävä lääke)

  • masennuslääkkeet, kuten paroksetiini, fluoksetiini, trisykliset masennuslääkkeet

  • beetasalpaajat (käytetään korkean verenpaineen hoitoon)

  • fentiatsiinit (käytetään esim. psykoosin hoitoon ja mielialaa rauhoittavana lääkkeenä)

  • simetidiini, ranitidiini (mahan liikahappoisuuteen käytettäviä lääkkeitä)

  • itrakonatsoli ja ketokonatsoli (sieni-infektioiden hoitoon käytettäviä lääkkeitä)

  • tietyt HIV-infektion/aidsin hoitoon käytettävät lääkkeet, kuten ritonaviiri

  • verapamiili (korkean verenpaineen ja/tai sydämen rytmihäiriöiden hoitoon käytettävä lääke)

  • sertraliini ja fluvoksamiini (masennuksen ja muiden psykiatristen sairauksien hoitoon käytettäviä lääkkeitä).

   Jos aloitat tai lopetat näiden lääkkeiden käytön, risperidoniannostasi saatetaan joutua muuttamaan.


   Jos et ole varma, koskeeko jokin edellä mainituista sinua, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Risperdal Consta -valmisteen käyttöä.


   Risperdal Consta ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

   Alkoholin käyttöä tulee välttää Risperdal Consta -hoidon aikana.

   Raskaus, ime tys ja hedelmällisyys

  • Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkäri arvioi, voitko käyttää Risperdal Consta -valmistetta.

  • Jos äiti on käyttänyt Risperdal Consta -valmistetta raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana, vastasyntyneellä saattaa esiintyä oireina esim. vapinaa, lihasten jäykkyyttä tai heikkoutta, uneliaisuutta, levottomuutta, hengitysvaikeuksia tai syömisvaikeuksia. Jos vauvallasi esiintyy näitä oireita, ota yhteys lääkäriin.

  • Risperdal Consta saattaa suurentaa prolaktiiniksi kutsutun hormonin pitoisuutta, mikä saattaa vaikuttaa hedelmällisyyteen (ks. Mahdolliset haittavaikutukset).


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Risperdal Consta -hoidon aikana saattaa esiintyä huimausta, väsymystä ja näköhaittoja. Älä aja autoa äläkä käytä työkaluja tai koneita keskustelematta siitä ensin lääkäri kanssa.


   Risperdal Consta sisältää natriumia

   Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan

   ”natriumiton”.


 3. Mite n Risperdal Consta -valmiste tta käyte tään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

  Risperdal Consta annetaan pistoksena lihakseen joko olkavarteen tai pakaraan kahden viikon välein. Pistoksen antaa hoitaja tai lääkäri. Pistos annetaan vuorotellen oikealle ja vasemmalle puolelle. Lääkettä ei saa antaa laskimoon.


  Suosite ltu annos on:


  Aikuiset

  Aloitusannos

  Jos suun kautta otettavan risperidonin (esim. tabletti) vuorokausiannos on ollut 4 mg tai vähemmän viimeisten kahden viikon aikana, Risperdal Consta -valmisteen aloitusannos on 25 mg.

  Jos suun kautta otettavan risperidonin (esim. tabletti) vuorokausiannos on ollut suurempi kuin 4 mg viimeisten kahden viikon aikana, Risperdal Consta -valmisteen aloitusannos voi olla 37,5 mg.


  Jos parhaillaan käytät jotain muuta suun kautta otettavaa psykoosilääkettä, Risperdal Consta -aloitusannos riippuu nykyisestä lääkityksestäsi. Lääkäri määrää sinulle joko 25 mg:n tai 37,5 mg:n Risperdal Consta

  -annoksen.

  Lääkäri päättää, mikä annostus sopii sinulle parhaiten. Ylläpitoannos

  • Tavanomainen annos on 25 mg kahden viikon välein annettavana pistoksena.

  • Joillekin potilaille on tarpeen antaa suurempi, joko 37,5 mg tai 50 mg annos. Lääkäri arvioi sinulle sopivimman Risperdal Consta -annoksen.

  • Lääkäri voi määrätä sinulle suun kautta otettavaa Risperdalia kolmen viikon ajaksi ensimmäisestä pistoksesta.


   Jos saat enemmän Risperdal Consta -valmiste tta kuin sinun pitäisi

  • Henkilölle, joka on saanut enemmän Risperdal Consta -valmistetta kuin hänen pitäisi, voi ilmaantua seuraavia oireita: uneliaisuutta, väsymystä, poikkeavia kehon liikkeitä, vaikeuksia seistä tai kävellä,

   matalasta verenpaineesta johtuvaa huimausta, ja poikkeavuuksia sydämen sykkeessä. Myös sydämen johtumishäiriöitä ja kouristuksia on ilmoitettu.

  • Ota välittömästi yhteys lääkäriin.

   Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


   Jos lope tat Risperdal Consta -valmiste en käytön

   Jos lopetat Risperdal Consta -hoidon, et enää saa lääkkeestä koituvaa hyötyä. Lääkkeen ottamista ei tule lopettaa muutoin kuin lääkärin määräyksestä, koska oireesi voivat palata. Huolehdi, että käyt vastaanotolla kahden viikon välein pistosta varten. Jos et voi saapua vastaanotolle, ota yhteys lääkäriisi välittömästi sopiaksesi uuden vastaanottoajan pistosta varten. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


   Lapset ja nuoret

   Risperdal Consta -valmistetta ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille.


 4. Mahdolliset haittavaikutukse t


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Ota he ti yhte yttä lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista melko harvinaisista haittavaikutuksista (saattavat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 100:sta):

  • sinulla on dementia ja sinulla ilmenee äkillinen mielentilan muutos, tai äkillistä kasvojen, käsivarsien

   tai jalkojen erityisesti toispuoleista heikkoutta tai puutumista, tai puheen epäselvyyttä, vaikka oireet kestäisivätkin vain lyhyen aikaa. Oireet voivat liittyä aivohalvaukseen.

  • sinulla on tardiivi dyskinesia (kasvojen, kielen tai muiden kehonosien hallitsemattomia nykiviä tai nytkähteleviä liikkeitä). Kerro heti lääkärille, jos sinulle ilmaantuu kielen, suun ja kasvojen rytmisiä pakkoliikkeitä. Risperdal Consta -hoito saattaa olla tarpeen lopettaa.

   Ota he ti yhte yttä lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista harvinaisista haittavaikutuksista (saattavat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 1 000:sta):

  • sinulla on veritulppa erityisesti jalkojen laskimoissa (oireita ovat jalan turvotus, kipu ja punoitus), joka saattaa kulkeutua verisuonia pitkin keuhkoihin, joissa se aiheuttaa rintakipua ja hengitysvaikeuksia. Jos havaitset jotain näistä oireista, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

  • sinulla on kuumetta, lihasjäykkyyttä, hikoilua tai tajunnantason alenemista (maligniksi neuroleptioireyhtymäksi kutsuttu sairaus). Saatat tarvita välitöntä lääkärinhoitoa.

  • olet mies ja sinulla on pitkittynyt tai kivulias erektio. Tätä tilaa kutsutaan priapismiksi. Saatat tarvita välitöntä lääkärinhoitoa.

  • sinulle ilmaantuu vaikea allerginen reaktio, jonka oireita ovat kuume, suun, kasvojen, huulten tai kielen turpoaminen, hengenahdistus, kutina, ihottuma tai verenpaineen lasku. Vaikka olisit aiemmin sietänyt hoidon suun kautta otettavalla risperidonilla, allergisia reaktioita esiintyy harvoin Risperdal Consta -injektioiden saamisen jälkeen.


   Seuraavia haittavaikutuksia voi myös esiintyä:


   Hyvin yleiset haittavaikutukse t (saattavat esiintyä useammalla kuin yhdellä käyttäjällä 10:stä)

  • vilustumisoireet

  • nukahtamis- ja univaikeudet

  • masennus, ahdistuneisuus

  • parkinsonismi. Tämän sairauden oireita voivat olla: hitaat tai heikentyneet liikkeet, jäykkyyden tai lihasten kireyden tunne (ja siitä aiheutuva liikkeiden nykivyys) ja toisinaan tunne liikkeen

   pysähtymisestä, minkä jälkeen liike taas jatkuu. Muita parkinsonismin oireita ovat hidas, laahustava kävely, lepovapina, lisääntynyt syljeneritys ja/tai kuolaaminen sekä kasvojen ilmeettömyys.

  • päänsärky.


   Yleiset haittavaikutukse t (saattavat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 10:stä)

  • keuhkokuume, infektio rintakehässä (keuhkoputkitulehdus), sivuontelotulehdus

  • virtsatieinfektio, flunssaisuuden tunne, anemia

  • suurentunut prolaktiiniksi kutsutun hormonin pitoisuus (saattaa aiheuttaa oireita tai olla oireetonta), mikä voidaan todeta verikokeen avulla. Suurten prolaktiinipitoisuuksien oireet ovat melko harvinaisia ja niitä saattavat olla miesten rintojen turpoaminen, vaikeudet saada ja ylläpitää erektiota, sukupuolinen haluttomuus tai muut sukupuolitoimintojen häiriöt. Naisille saattaa aiheutua epämukavia tuntemuksia rinnoissa, maidonvuotoa rinnoista, kuukautisten poisjäämistä tai muita kuukautiskierron häiriöitä tai hedelmällisyyden heikkenemistä.

  • korkea verensokeripitoisuus, painon nousu, lisääntynyt ruokahalu, painon lasku, vähentynyt ruokahalu

  • unihäiriöt, ärtyisyys, vähentynyt sukupuolinen halukkuus, levottomuus, väsymyksen tunne tai vireystilan heikkeneminen

  • dystonia: tämä on tila, johon liittyy lihasten hidasta tai pitkäkestoista tahatonta supistelua. Dystoniaa esiintyy usein kasvojen lihaksissa mm. silmien, suun, kielen tai leukojen poikkeavina liikkeinä, mutta tällaista saattaa esiintyä missä tahansa kehonosassa (ja saattaa aiheuttaa asennon poikkeavuuksia).

  • huimaus

  • pakkoliikkeet: tähän tilaan liittyy tahattomia lihasten liikkeitä, jotka voivat olla toistuvia, spastisia tai vääntelehtiviä liikkeitä tai nykäyksiä

  • vapina

  • näön sumeneminen

  • nopea sydämen syke

  • matala verenpaine, rintakipu, korkea verenpaine

  • hengenahdistus, kurkkukipu, yskä, nenän tukkoisuus

  • vatsakipu, epämukava tunne vatsassa, oksentelu, pahoinvointi, maha- tai suolistotulehdus, ummetus, ripuli, ruoansulatusvaivat, suun kuivuminen, hammaskipu

  • ihottuma

  • lihasspasmit, luu- tai lihassärky, selkäkipu, nivelkipu

  • virtsankarkailu (virtsanpidätyskyvyttömyys)

  • erektiohäiriö

  • kuukautisten loppuminen

  • maidonvuoto rinnoista

  • kehon, käsivarsien tai jalkojen turpoaminen, kuume, heikotus, väsymys

  • kipu

  • pistoskohdan reaktio, kuten kutina, kipu tai turpoaminen

  • suurentunut veren transaminaasipitoisuus, suurentunut veren GGT-pitoisuus (gammaglutamyylitransferaasiksi kutsuttu maksaentsyymi)

  • kaatumiset.


   Melko harvinaiset haittavaikutukse t (saattavat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 100:sta)

  • hengitystieinfektio, virtsarakon tulehdus, korvatulehdus, silmätulehdus, risatulehdus, kynsien sieni- infektio, ihoinfektio, jollekin ihon tai kehon alueelle rajoittuva infektio, virusinfektio, punkkien aiheuttama ihotulehdus, märkäpesäke ihon alla

  • veren valkosolujen määrän väheneminen, verihiutaleiden määrän väheneminen (verisoluja jotka tyrehdyttävät verenvuotoa), veren punasolujen määrän väheneminen

  • allerginen reaktio

  • sokeria virtsassa, diabeteksen puhkeaminen tai paheneminen

  • ruokahaluttomuus ja siitä johtuva ravitsemushäiriö ja alipainoisuus

  • suuri veren triglyseridipitoisuus (rasvapitoisuus), suurentunut veren kolesterolipitoisuus

  • kohonnut mieliala (mania), sekavuus, orgasmikyvyttömyys, hermostuneisuus, painajaiset

  • tajunnanmenetys, kouristuskohtaukset, pyörtyminen

  • tarve liikuttaa joitakin kehonosia, tasapainohäiriöt, koordinaatiokyvyn poikkeavuudet, huimaus seisomaan noustaessa, keskittymiskyvyn häiriöt, puhevaikeudet, makuaistin katoaminen tai poikkeavuudet, ihon heikentynyt kipu- ja kosketusherkkyys, ihon kihelmöinnin, pistelyn tai puutumisen tunne

  • silmätulehdus tai sidekalvotulehdus, kuivat silmät, lisääntynyt kyynelnesteen eritys, silmien punoitus

  • pyörimisen tunne (vertigo), korvien soiminen, korvakipu

  • eteisvärinä (sydämen rytmihäiriö), sydämen ylä- ja alaosan välinen johtumiskatkos, poikkeavuudet sydämen sähköisessä johtuvuudessa, sydämen QT-ajan piteneminen, hidas sydämen syke, sydänsähkökäyrän (elektrokardiogrammin eli EKG:n) poikkeavuudet, lepatuksen tai jyskytyksen tunne rintakehässä (sydämentykytys)

  • matala verenpaine seisomaan noustaessa (minkä vuoksi joillakin Risperdal Consta -hoitoa saavilla potilailla saattaa esiintyä heikotusta tai huimausta tai he saattavat pyörtyä noustessaan nopeasti seisomaan tai istumaan)

  • nopea, pinnallinen hengitys, hengitysteiden verentungos, hengityksen vinkuminen, nenäverenvuoto

  • ulosteenpidätyskyvyttömyys, nielemisvaikeudet, runsaat ilmavaivat

  • kutina, hiustenlähtö, ekseema, kuiva iho, ihon punoitus, ihon värimuutos, akne, ihon tai päänahan kutina ja hilseily

  • suurentunut veren kreatiinifosfokinaasipitoisuus (kreatiinifosfokinaasi on entsyymi, jota vapautuu toisinaan lihaskudoksen hajoamisen yhteydessä)

  • niveljäykkyys, nivelten turpoaminen, lihasheikkous, niskakipu

  • tiheä virtsaamistarve, virtsaamiskyvyttömyys, kipu virtsaamisen yhteydessä

  • ejakulaatiohäiriö, kuukautisten viivästyminen, kuukautisten poisjääminen tai muut kuukautiskierron häiriöt (naisilla), rintojen kehittyminen miehille, seksuaalitoimintojen häiriöt, rintarauhaskipu, epämukavat tuntemukset rinnoissa, emätinerite

  • kasvojen, suun, silmien tai huulten turpoaminen

  • vilunväristykset, kehon lämpötilan nousu

  • kävelytavan muutokset

  • janoisuuden tunne, sairauden tunne, epämukavat tuntemukset rintakehässä, ärtyisyyden tunne

  • ihon kovettuminen

  • suurentunut veren maksaentsyymipitoisuus

  • toimenpiteeseen liittyvä kipu.


   Harvinaiset haittavaikutukse t (saattavat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 1 000:sta)

  • infektioiden torjumiseen osallistuvien tietyntyyppisten veren valkosolujen vähentynyt määrä

  • virtsan määrää säätelevän hormonin poikkeava erittyminen

  • pieni verensokeripitoisuus

  • liiallinen veden juominen

  • unissakävely

  • unen aikainen syömishäiriö

  • liikkumattomuus ja reagoimattomuus hereillä ollessa (katatonia)

  • tunteiden puuttuminen

  • matala tajunnantaso

  • pään vapina

  • silmien liikevaikeudet, silmien pyöritys, silmien valoyliherkkyys

  • silmiin liittyviä ongelmia kaihileikkauksen yhteydessä. Jos käytät Risperdal Consta -valmistetta tai olet aiemmin käyttänyt sitä, IFIS-oireyhtymäksi kutsutun tilan kehittyminen kaihileikkauksen aikana on mahdollista. Jos sinulle on tehtävä kaihileikkaus, kerro silmälääkärille, että käytät tai tai olet käyttänyt tätä lääkettä.

  • sydämen rytmihäiriöt

  • infektioiden torjumiseen tarvittavien tietyntyyppisten veren valkosolujen vaarallinen vähyys, veren eosinofiilimäärän lisääntyminen (eosinofiilit ovat tietyntyyppisiä veren valkosoluja)

  • unenaikaiset hengitysvaikeudet (uniapnea)

  • ruoan henkeen vetämisestä aiheutuva keuhkokuume, keuhkojen verentungos, hengityksen karkeus, äänihäiriöt, hengitysteiden häiriöt

  • haimatulehdus, suolitukos

  • erittäin kovat ulosteet

  • lääkeaineihottuma

  • nokkosihottuma, ihon paksuuntuminen, hilse, ihon häiriöt, ihovaurio

  • lihassäikeiden hajoaminen ja lihaskipu (rabdomyolyysi)

  • poikkeava asento

  • rintojen suureneminen, erite rinnoista

  • epämukava olo

  • ihon ja silmien keltaisuus (ikterus)

  • vaarallisen runsas veden juominen

  • suurentunut veren insuliinipitoisuus (insuliini on verensokeripitoisuutta säätelevä hormoni)

  • aivoverisuoniston häiriöt

  • reagoimattomuus ärsykkeisiin

  • hoitamattoman diabeteksen aiheuttama kooma

  • äkillinen näönmenetys tai sokeutuminen

  • glaukooma (kohonnut silmänsisäinen paine), silmäluomen reunojen karstottuminen

  • punastelu, kielen turpoaminen

  • huulten halkeilu

  • rintarauhasten suureneminen

  • ruumiinlämmön aleneminen, käsivarsien ja jalkojen kylmyys

  • lääkkeen käytön lopettamiseen liittyvät vieroitusoireet.


   Hyvin harvinaiset haittavaikutukse t (saattavat esiintyä enintään yhdellä käyttäjällä 10 000:sta)

  • hoitamattomaan diabetekseen liittyvät henkeä uhkaavat komplikaatiot

  • vakava allerginen reaktio, johon liittyy mahdollisesti kurkkuun kohdistuvaa ja hengitysvaikeuksia aiheuttavaa turpoamista

  • suoliston lihasten liikkeiden puuttuminen, mistä aiheutuu suolitukos.


   Tunte maton (koska saatavissa oleva tie to ei riitä esiintyvyyde n arviointiin):

  • vaikea-asteinen tai henkeä uhkaava ihottuma, johon liittyy rakkuloita ja ihon kuoriutumista ja joka voi alkaa suusta, nenästä, silmistä tai sukupuolielimistä ja näiden ympäriltä ja levitä muualle kehoon (Stevens-Johnsonin oireyhtymä tai toksinen epidermaalinen nekrolyysi).


   Seuraava haittavaikutus on havaittu toisen, hyvin risperidonin kaltaisen, paliperidoniksi kutsutun lääkkeen käytön yhteydessä, joten sitä voidaan odottaa esiintyvän myös Risperdal Consta -valmisteen käytön yhteydessä: nopea sydämen syke seisomaan noustaessa.


   Haittavaikutuksista ilmoittamine n

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro siitä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA

 5. Risperdal Consta -valmiste en säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä koko annospakkaus jääkaapissa (2 °C – 8 °C). Jos jääkaappisäilytys ei ole mahdollinen, pakkausta voidaan säilyttää alle 25 ºC korkeintaan 7 vuorokauden ajan ennen antoa. Käytettävä 6 tunnin kuluessa käyttökuntoon saattamisesta (jos säilytetty enintään 25 ºC:n lämpötilassa).


  Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Risperdal Consta sisältää

  Vaikuttava aine on risperidoni.

  Yksi käyttövalmiiksi saatettu Risperdal Consta depotinjektio sisältää 25 mg, 37,5 mg tai 50 mg risperidonia.

  Muut aineet ovat: Injektiokuiva-aine:

  poly-(d,1-laktidi-koglykolidi).


  Liuotin (liuos):

  polysorbaatti 20, karmelloosinatrium, dinatriumvetyfosfaattidihydraatti, vedetön sitruunahappo, natriumkloridi, natriumhydroksidi, injektionesteisiin käytettävä vesi.


  Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

  • Yksi pieni pullo, joka sisältää kuiva-ainetta (tämä kuiva-aine on vaikuttava aine risperidoni). Injektiokuiva-aineeseen depotsuspensiota varten lisätään yksi 2 ml:n kirkasta väritöntä liuosta sisältävän ruiskun sisältö.

  • Yksi injektiopullon liitin käyttövalmiiksi saattamista varten

  • Kaksi Terumo SurGuard®3 -neulaa lihakseen annettavaa injektiota varten (neulanpistosuojalla varustettu 21 G UTW 1” (0,8 mm × 25 mm) turvaneula hartialihakseen antoa varten ja neulanpistosuojalla varustettu 20 G TW 2” (0,9 mm × 51 mm) turvaneula pakaralihakseen antoa varten).


  Risperdal Consta -valmistetta on saatavana 1 tai 5 injektiopullon pakkauksina. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

  Myyntiluvan haltija ja valmistaja

  Myyntiluvan haltija: Janssen-Cilag Oy, PL 15, 02621 Espoo

  Valmistaja: Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 11.11.2021

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  SEURAAVAT TIEDOT ON TARKOITETTU VAIN TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE


  Tärkeää tie toa


  image

  Risperdal Consta -injektion onnistumiseksi on tärkeää, että näitä käyttöohjeita noudatetaan huolellisesti.


  Käytä pakkaukseen sisältyviä välineitä

  Kerta-annospakkaukseen sisältyvät välineet on suunniteltu erityisesti käytettäväksi Risperdal Consta

  -valmisteen kanssa. Risperdal Consta -valmisteen saa sekoittaa ainoastaan kerta-annospakkaukseen sisältyvään liuottimeen.


  Pakkauksessa olevia välineitä ei saa korvata muilla välineillä.


  Älä varastoi liuosta käyttövalmiiksi saattamise n jälkeen

  Anna annos mahdollisimman pian käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen, jotta liuos ei sakkaudu.


  Oikea annoste lu

  Oikean Risperdal Consta -annoksen varmistamiseksi on annettava injektiopullon koko sisältö.


  image

  KERTAKÄYTTÖINEN


  Älä käytä uudelleen

  Lääkinnälliset laitteet edellyttävät materiaalilta erityisiä ominaisuuksia, jotta ne toimivat tarkoitetulla tavalla. Nämä ominaisuudet on varmistettu vain yhtä käyttökertaa varten. Yritykset muuntaa laitetta käytettäväksi myöhemmin uudelleen saattavat vaikuttaa haitallisesti laitteen ominaisuuksiin tai heikentää sen toimintaa.


  Pakkauksen sisältö


  image image


  image

  1. vaihe Kiinnitä osat toisiinsa


   Ota kerta-annospakkaus esiin Kiinnitä injektiopullon liitin injektiopulloon   Odota 30 minuuttia Ota kerta-annospakkaus jääkaapista ja anna sen lämmetä noin

   30 minuutin ajan huoneenlämmössä ennen käyttövalmiiksi saattamista.


   Älä lämmitä muulla tavoin.


   Poista injektiopullon korkki

   Poista injektiopullosta värillinen korkki.


   Pyyhi harmaan kumitulpan pinta antiseptisella pyyhkeellä.

   Anna kuivua.


   Älä poista harmaata kumitulppaa.


   image

   Valmiste le

   injektiopullon liitin Pidä steriiliä muovikoteloa kuvan mukaisesti.

   Poista paperinen takakansi.


   Älä ota injektiopullon liitintä muovikotelosta.


   Älä koske piikin kärkeen missään vaiheessa, jotta se ei kontaminoidu.


   Kiinnitä injektiopullon liitin injektiopulloon

   Aseta injektiopullo kovalle alustalle ja pidä kiinni pullon pohjasta.

   Aseta injektiopullon liitin harmaan kumitulpan keskelle. Paina injektiopullon liitintä kohtisuoraan injektiopulloon, kunnes se napsahtaa tiiviisti paikalleen.


   Älä paina injektiopullon liitintä vinoon, sillä liuotinta voi tällöin vuotaa siirron aikana injektiopullon ohi.

   image

   Kiinnitä esitäyte tty ruisku injektiopullon liittime en


   image

   Poista ste riili

   muovikote lo

   image

   Pidä injektiopullo pystysuorassa, jotta se ei vuoda.

   Pidä kiinni injektiopullon pohjasta ja irrota steriili muovikotelo vetämällä sitä ylöspäin.


   Älä ravista.


   Älä koske injektiopullon liittimen luer-aukkoon, jotta se ei kontaminoidu.

   Käytä oikeaa ote tta

   Pidä kiinni ruiskun kärjessä olevasta valkoisesta renkaasta.


   Älä pidä kiinni ruiskun lasisäiliöstä kokoamisen aikana.

   Poista korkki

   Pidä kiinni valkoisesta renkaasta ja napsauta valkoinen korkki irti. Älä kierrä äläkä leikkaa valkoista korkkia irti.

   image

   Älä kosketa ruiskun kärkeen, jotta se ei kontaminoidu.

   image

   Irti napsautetun korkin voi hävittää.

   Kiinnitä ruisku injektiopullon liittime en

   Pidä kiinni holkista,

   jotta injektiopullon liitin pysyy paikallaan.

   Pidä kiinni ruiskun valkoisesta

   renkaasta ja paina ruiskun kärki injektiopullon liittimen luer-aukkoon.

   Älä pidä kiinni ruiskun lasisäiliöstä, jotta valkoinen rengas ei pääse löystymään eikä irtoamaan.

   image

   Kiinnitä ruisku injektiopullon liittimeen kiertämällä sitä napakasti myötäpäivään kunnes osat ovat kiinnittyneet tiiviisti toisiinsa.

   Älä ylikiristä liitosta. Ylikiristäminen voi aiheuttaa ruiskun kärjen katkeamisen.


   image

  2. vaihe Sekoita mikrorakeet liuottime en


   Injisoi liuotin

   Injisoi ruiskun koko sisältö Sekoita mikrorakeet

   Siirrä suspensio ruiskuun

   Poista injektiopullon liitin

   image

   injektiopulloon. liuottime en

   Pidä mäntää painettuna alas ja ravista injektiopulloa voimakkaas ti vähintään 10 sekunnin ajan, kuten kuvassa.

   Tarkista suspensio. Suspensio on asianmukaisesti sekoitettu, kun se on tasaisen paksua ja maitomaisen sameaa. Mikrorakeet näkyvät nesteessä.

   Jatka välittömästi seuraavaan vaiheeseen, jotta suspensio ei sakkaudu.

   Käännä injektiopullo kokonaan ylösalaisin. Vedä injektiopullon koko sisältö ruiskuun vetämällä mäntää hitaasti alaspäin.

   Pidä kiinni ruiskun valkoisesta renkaasta ja kierrä ruisku irti injektiopullon liittimestä. Lääkkeen tunnistamisen varmistamiseksi revi rei’itetty osa injektiopullon etiketistä ja kiinnitä irrotettu osa ruiskuun.


   Hävitä sekä injektiopullo että injektiopullon liitin asianmukaisesti.


   image

  3. vaihe Kiinnitä neula   Valitse tarkoitukse nmukainen neula

   Valitse neula injektiokohdan mukaan

   (pakara- tai hartialihas).

   Kiinnitä neula

   Vedä pussi osittain auki ja tartu neulan kantaan, kuten kuvassa.

   Pidä kiinni ruiskun valkoisesta renkaasta ja kiinnitä ruisku luer-liittimeen kie rtämällä s itä napakasti myötäpäivään, kunnes neula on kiinni tiukasti.

   Älä koske neulan luer-aukkoon, jotta se ei kontaminoidu.

   Mikrorakeiden

   sekoittamine n uudelleen Poista pussi kokonaan. Juuri ennen injisoimista ravistele ruiskua voimakkaasti sekoittaaksesi suspension, koska sakkautumista on jo tapahtunut.   image

  4. vaihe Injisoi annosPoista neulan läpinäkyvä suojus Käännä neulanpistosuojaa ruiskuun päin, kuten kuvassa. Pidä kiinni ruiskun valkoisesta renkaasta ja vedä läpinäkyvä suojus suoraan pois neulasta.

Älä kierrä läpinäkyvää neulansuojusta, koska luer-liitos saattaa löystyä.


Poista ilmakuplat Pidä ruiskua kohtisuoraan ylös ja naputtele ruiskua varovasti saadaksesi ilmakuplat nousemaan pinnalle. Poista ilma ruiskusta painamalla mäntää sisään varovasti ja hitaasti.


Injisoi

Injisoi ruiskun koko sisältö heti joko potilaan pakara- tai hartialihakseen.

Pakaralihakseen injektio annetaan pakara-alueen ylä- ulkoneljännekseen.

Ei saa antaa laskimoon.


Suojaa neula neulanpisto- suojalla Aseta

image

image

neulanpistosuoja 45 asteen kulmaan kovalle tasaiselle alustalle yhdellä kädellä. Paina

alaspäin nopeasti ja tiukasti, kunnes neula on kiinnittynyt neulanpistosuojaan.


Vältä neulanpisto- tapaturma:

Älä käytä kahta kättä.

Älä irrota neulanpistosuojaa tai käsittele sitä väärin tarkoituksellisesti. Älä yritä suoristaa neulaa tai kiinnittää neulanpistosuojaa, jos neula on vääntynyt tai vahingoittunut.


Hävitä neulat

asianmukaisesti Tarkista, että neula on täysin kiinnittynyt neulanpistosuojaan.

Hävitä neula panemalla se teräville esineille

tarkoitettuun keräysastiaan. Hävitä myös pakkauksen toinen (käyttämätön) neula.