Kotisivun Kotisivun

Tasminetta
drospirenone and ethinylestradiol

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Tasmine tta 0,02 mg/3 mg kalvopäällysteiset tabletit


etinyyliestradioli/drospirenoni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tärkeitä tie toja yhdiste lmäehkäisyvalmisteista:


Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA


 1. Tasmine tta 0,02 mg/3 mg -valmisteen säilyttämine n

  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 2. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Tasmine tta 0,02 mg/3 mg sisältää

  • Vaikuttavat aineet ovat etinyyliestradioli ja drospirenoni. Jokainen tabletti sisältää 0,02 mg etinyyliestradiolia ja 3 mg drospirenonia.

  • Muut aineet ovat: laktoosimonohydraatti, esigelatinoitu tärkkelys (maissi), povidoni, kroskarmelloosinatrium, polysorbaatti 80, magnesiumstearaatti tabletin ytimessä; polyvinyylialkoholi (osittain hydrolysoitu), titaanidioksidi (E171), makrogoli 3350, talkki, keltainen rautaoksidi (E172), punainen rautaoksidi (E172), musta rautaoksidi (E172) kalvopäällysteessä.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Kalvopäällysteiset tabletit ovat vaaleanpunaisia ja pyöreitä.

Kalvopäällysteiset tabletit on pakattu Alu/PVC/PVDC-läpipainopakkauksiin ja laitettu pahvikoteloon. Pakkauskoot:

Läpipainopakkaus: 1 x 21, 2 x 21, 3 x 21, 6 x 21, 13 x 21 kalvopäällysteistä tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmista

Myyntiluvan haltija:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska


Valmistaja:

Laboratorios Leon Farma, S.A., C/ La Vallina s/n, Pol. Ind. Navatejera, 24008 Leon, Espanja tai

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 391 79 Barleben, Saksa tai

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

26.08.2022